Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Chronic pain and quality of life among older people.

Jakobsson, Ulf LU orcid (2003) In Bulletin from the Department of Nursing, Lund University 12.
Abstract
The overall aim was to investigate chronic pain, quality of life and factors associated with pain as well as with quality of life among older people, aged 75 years and above. Further, the aim was to investigate the use of methods for pain management and their effects for those with pain and in need of help for daily living.Data were collected from a larger population study and in the first study 4093 people aged 75–105 years were studied regarding the prevalence of chronic pain, factors associated with pain and quality of life (QoL). Those who reported pain (n=1654) were compared with those who did not (n=2439). The aim of the second study was to study (n=1622) the oldest old (aged 85+) in pain in comparison with those... (More)
The overall aim was to investigate chronic pain, quality of life and factors associated with pain as well as with quality of life among older people, aged 75 years and above. Further, the aim was to investigate the use of methods for pain management and their effects for those with pain and in need of help for daily living.Data were collected from a larger population study and in the first study 4093 people aged 75–105 years were studied regarding the prevalence of chronic pain, factors associated with pain and quality of life (QoL). Those who reported pain (n=1654) were compared with those who did not (n=2439). The aim of the second study was to study (n=1622) the oldest old (aged 85+) in pain in comparison with those not in pain regarding QoL and related factors. In the third study (n=532; aged 75–102 years) QoL and factors associated with QoL were investigated among those in pain and in need of help for daily living. In the fourth and last study those in pain and in need of help for daily living (n=294; aged 76–100 years) were investigated regarding the use of methods for pain management and comparisons were made between different living conditions.The results showed that chronic pain is common and often a major problem among older people. With higher age the prevalence of pain tended to be more prevalent, as did other complaints, such as functional limitations, fatigue, depressed mood, that were related to both age and pain. Those in chronic pain were most likely to suffer more from other complaints than those without pain, because the prevalence as well as the severity of these related complaints was even higher. Also QoL was significantly lower in the higher age groups and even lower among those in pain. Besides the fact that functional limitations (e.g. walking problems/mobility problems) were more common, also the need for help with IADL and PADL was higher in higher ages and among those in pain. High degree of pain, related complaints and low QoL were above all identified among the oldest old (85+) and among those in need of help to manage daily living.The use of various methods for pain management was found in this thesis to be sparse and tend to be unsystematic among those in need of help to manage daily living. A cluster analysis revealed above all two main clusters. The first cluster represented those using few (md: 2) and the most common methods used (prescribed medicine, rest, distraction). This first cluster included those who were significantly older than the second cluster that represented those that used more methods (md: 6) but reported significantly more pain severity and interference in daily life.Among the oldest old (in pain) functional limitations, fatigue and depressed mood were areas to be intervened against to improve their QoL. Also living alone and living in sheltered housing that was associated with low QoL, as well as the economic situation must be considered. For those in pain and in need of help in daily living, functional limitations, fatigue, sleeping problems, depressed mood and living in special accommodations were associated with low QoL. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Det är väl känt att äldre lever med långvarig smärta, särskilt från rörelseapparaten. Det är dock ovanligare att de allra äldsta och de äldre, som bor i särskilt boende alternativt får hjälp i det ordinära boendet, inkluderas i olika studier. Det är också mindre väl undersökt i vilken omfattning smärta samvarierar med andra problem och hur den påverkar livskvaliteten, samt i vilken omfattning farmakologiska och icke-farmakologiska metoder används för att lindra smärta för äldre. Syftet med studierna var att studera kronisk smärta, livskvalitet och faktorer som är associerade med såväl smärta som livskvalitet, bland äldre (75 år och äldre). Syftet var även att studera användningen av... (More)
Popular Abstract in Swedish

Det är väl känt att äldre lever med långvarig smärta, särskilt från rörelseapparaten. Det är dock ovanligare att de allra äldsta och de äldre, som bor i särskilt boende alternativt får hjälp i det ordinära boendet, inkluderas i olika studier. Det är också mindre väl undersökt i vilken omfattning smärta samvarierar med andra problem och hur den påverkar livskvaliteten, samt i vilken omfattning farmakologiska och icke-farmakologiska metoder används för att lindra smärta för äldre. Syftet med studierna var att studera kronisk smärta, livskvalitet och faktorer som är associerade med såväl smärta som livskvalitet, bland äldre (75 år och äldre). Syftet var även att studera användningen av smärtlindringsmetoder samt deras effekt bland dem med smärta och i behov av hjälp för att klara dagligt liv.Avhandlingens studier var baserade på material från en populationsstudie med ett stratifierat urval i fyra åldersgrupper 75–79, 80–84, 85–89, 90+. Datainsamling till populationsstudien har bestått av en inledande enkätundersökning (n=4278) som bas. Vidare har strukturerade intervjuer (n=532) genomförts där urvalet gjorts från den inledande enkätstudien. I postenkäterna och i intervjuerna har dels allmänna frågor dels standardiserade instrument använts för att mäta bl.a. smärta, smärtbehandling, funktionellt hälsostatus och livskvalitet. I den första studien inkluderades 4093 personer i åldrarna 75–105 år, och prevalensen av kronisk smärta, faktorer associerade till smärta och livskvalitet studerades. De som rapporterade smärta (n=1654) jämfördes med dem utan smärta (n=2439). Syftet med den andra studien (n=1622) var att studera de allra äldsta (85+) med smärta och jämföra med dem utan smärta angående deras livskvalitet och associerade faktorer till livskvalitet. I den tredje studien (n=532; 75–102 år) studerades livskvalitet och associerade faktorer till livskvalitet bland dem med smärta och i behov av hjälp för att klara dagligt liv. I den fjärde och sista studien studerades användandet av smärtlindringsmetoder samt dess effekter bland dem med smärta och i behov av hjälp för att klara dagligt liv (n=294; 76–100 år) samt i jämförelse mellan olika boendeformer.Kronisk smärta och relaterade besvärSmärta var vanligt förekommande bland de äldre, liksom andra rapporterade besvär (bl.a. gångsvårigheter, trötthet, sömnproblem). Förekomsten av kronisk smärta var 40,4 % och andelen som rapporterade smärta var signifikant högre med högre ålder: 75–79: 34,1 %; 80–84: 34,5 %, 85–89: 41,5 %, and 90 år och äldre: 50,1 % (Delstudie I). Även graden av smärta var högre med högre ålder. I delstudie II studerades de allra äldsta (85+), vilket visade att kvinnor rapporterade signifikant mer smärta än männen. 49 % av kvinnorna och 42 % av männen rapporterade någon grad av smärta (Delstudie II).I delstudie III bestod urvalet av äldre i behov av hjälp för att klara dagligt liv. De 294 äldre (55 %) som rapporterade smärta jämfördes med dem (n=238) som inte rapporterade smärta. Ingen signifikant skillnad kunde identifieras i demografiska data och ekonomisk situation vid jämförelse mellan dem med respektive utan smärta (Delstudie III). Bland dem med smärta (och som svarade på vidare frågor om sin smärta) (n=161), uppgav 37 % att de inte fått någon diagnos eller visste orsaken till smärtan (Delstudie III & IV). De mest vanligt förekommande rapporterade orsakerna (Delstudie III & IV) till smärta var artros (34 %), olika muskuloskeletala sjukdomar/besvär (27 %) och olika typer av reumatiska sjukdomar (20 %). Smärtan rapporterades vara lokaliserad till ben/fötter (33 %), rygg (22 %), höft (15 %) samt armar/händer (14 %).Delstudie IV fokuserade de äldre med kronisk smärta och i behov av hjälp för att klara dagligt liv. De äldre i särskilt boende rapporterade signifikant högre grad av smärta jämfört med de som bodde i eget boende, och de som bodde tillsammans med någon rapporterade signifikant högre grad av smärta än de som bodde ensamma (Delstudie IV). När smärta mättes med smärtinstrumentet MPI-S, identifierades ingen signifikant skillnad mellan de olika sub-skalorna vid jämförelse mellan de äldre boende i eget boende och de äldre boende i särskilt boende. De som bodde ensamma hade signifikant lägre värde i sub-skalorna ”interference” och ”support” jämfört med de som bodde tillsammans med någon.Kronisk smärta, liksom andra besvär som gångproblem, trötthet, sömnbesvär, nedstämdhet, var signifikant mer vanligt med högre ålder (Delstudie I). Sömnbesvär var signifikant mer vanligt med högre ålder bland de som rapporterade smärta. Med högre ålder ökade även behovet av hjälp för att klara dagligt liv (både PADL och IADL) signifikant medan livskvalitén (mätt med SF-12) var signifikant lägre.Faktorer relaterade till smärta bland de äldre (75+) var gångsvårigheter, övrig nedsatt rörlighet, trötthet, sömnproblem, nedstämdhet/depression, och livskvalitet (Delstudie I). Gångsvårigheter, övrig nedsatt rörlighet, trötthet, sömnproblem, och nedstämdhet/depression var signifikant mer vanligt bland dem med smärta jämfört med dem utan smärta i alla åldersgrupper (Delstudie I, II, III). Dessa besvär var inte bara mera vanligt förekommande utan även graden av besvär var högre bland dem med smärta. De med smärta rapporterade även signifikant mer behov av hjälp för att klara dagligt liv (både PADL & IADL).Livskvalitet bland äldre med smärtaLivskvaliteten var signifikant lägre, dels med högre ålder, dels för de som rapporterade smärta (Delstudie I, II, III). Signifikant lägre livskvalitet återfanns också i alla åldersgrupper bland dem med smärta, jämfört med dem utan smärta (Delstudie I). Bland de allra äldsta (85+) var livskvaliteten (både generell och hälsorelaterad) signifikant lägre bland dem med smärta, jämfört med dem utan smärta, oavsett ålder och kön (Delstudie II). I delstudie II (de i åldrarna 85+) rapporterade kvinnor signifikant lägre generell och hälsorelaterad livskvalitet i stort sett i alla sub-skalor jämfört med männen. De i åldrarna 75 år och över med smärta och i behov av hjälp för att klara dagligt liv rapporterade också signifikant lägre generell och hälsorelaterad livskvalitet än dem utan smärta (Delstudie III).Fem centrala faktorer, bland de allra äldsta (85+), var signifikant relaterade till generell och hälsorelaterad livskvalitet: gångsvårigheter, trötthet, nedstämdhet/depression, boendeform/boendesituation samt ekonomisk situation (Delstudie II). Att bo ensam samt att bo i särskilt boende var den boendeform/boendesituation som påverkade livskvalitén negativt. Dålig/mycket dålig ekonomisk situation var associerad med låg livskvalitet, medan god/mycket god ekonomisk situation var associerad med hög livskvalitet.Bland de äldre med smärta och i behov av hjälp för att klara dagligt liv var gångsvårigheter, övrig nedsatt rörlighet, trötthet, sömnproblem, nedstämdhet/depression och att bo i särskilt boende signifikant associerat med låg livskvalitet (Delstudie III). Regressionsanalyserna visade olika modeller för generell respektive hälsorelaterad livskvalitet (Delstudie III). Generell livskvalitet var associerat med nedsatt rörlighet, sömnproblem och nedstämdhet/depression, medan hälsorelaterad livskvalitet var associerad med gångsvårigheter, övrig nedsatt rörlighet, trötthet och att bo i särskilt boende.SmärtlindringsmetoderI delstudie IV undersöktes smärtlindringmetoder som användes av äldre (75+) med smärta och i behov av hjälp för att klara dagligt liv. Urvalet bestod av 229 (79 %) respondenter som bodde i eget boende och 65 (21 %) respondenter i särskilt boende. Bland de äldre som bodde i eget boende, bodde 142 (62 %) ensamma och 87 (38 %) bodde tillsammans med någon. Bland dem i eget boende erhölls hjälp mestadels från barn som ej bodde i samma hushåll (42 %), hemtjänst (41 %) och/eller make/maka (28 %).I genomsnitt användes 3,0 (q3–q1; 5,0–2,0) metoder för att lindra smärtan. Sex (3,8 %) personer använde inte någon smärtlindringmetod alls, och dessa sex personer återfanns alla i eget boende. Det fanns ingen signifikant skillnad, varken i antal metoder som användes eller i ADL-grad vid jämförelse mellan dem i eget respektive särskilt boende. De som bodde ensamma använde dock signifikant färre (md 3,0; q3–q1: 4,0–2,0) metoder än de som bodde tillsammans med någon (md 4,0; q3–q1: 6,0–2,0).Receptbelagd medicin (20 %), vila (20 %) och metoder för distraktion (15 %) var de metoder som användes mest frekvent, medan TENS (0,5 %), kyla (1,4 %), alkohol (1,4 %), och stödgrupper (0,5 %) var de metoder som användes minst (Delstudie IV). Det fanns ingen signifikant skillnad vid jämförelse mellan boende i särskilt boende och i eget boende angående de metoder som användes. Bland de som bodde i eget boende användes massage signifikant oftare av de som bodde ensamma än de som bodde tillsammans med någon, i övrigt identifierades inga signifikanta skillnader mellan de båda grupperna.Grad av effektivitet i smärtlindringsmetoderna jämfördes mellan personer i olika boendeformer (Delstudie IV). Signifikant högre grad av effektivitet återfanns bara i ”tala med någon som förstår” bland dem i särskilt boende, jämfört med dem i eget boende. De som bodde tillsammans med någon uppgav receptbelagd medicin, vila, samt ”andra metoder för att lindra smärtan” som signifikant mera effektiva än vad de som bodde ensamma uppgav. De effektivaste metoderna för personer i eget boende uppgavs vara receptbelagd medicin, icke-receptbelagd medicin samt vila. Bland dem i särskilt boende uppgavs kyla, alkohol, värme, motion/rörelse, ”att tala med någon som förstår” samt att använda ”andra metoder för att lindra smärtan” som de mest effektiva metoderna. Stretching, ombyggnad av sängen, salvor/liniment, akupunktur och hälsokostpreparat var exempel på metoder som uppgavs vara ”andra metoder för att lindra smärtan”. Den metod som uppgavs, av de som bodde tillsammans med någon, som den mest effektiva var motion/rörelse, medan de som bodde ensamma uppgav varm dusch/bad som den mest effektiva metoden.Sammanfattningsvis visar resultaten att smärta är vanligt bland äldre och förekomsten av kronisk smärta tenderar att öka med högre ålder. Vidare visar resultaten att äldres livskvalitet tenderar att vara lägre med högre ålder och vara ännu lägre bland dem med smärta. Smärta och livskvalitet är dels nära relaterade till varandra dels relaterade till andra faktorer såsom gång- och rörelsenedsättning, trötthet, sömnsvårigheter, nedstämdhet/depression, och nedsatt ADL-förmåga. Således krävs systematisk bedömning av och åtgärder mot såväl smärta som relaterade problem för att kunna ge en god vård och öka livskvalitén bland äldre med kronisk smärta. Det var mestadels de mest välkända metoderna (receptbelagd medicin, vila samt distraktion) som användes i olika kombinationer. Resultaten belyser vikten av åtgärder från hälso- och sjukvårdspersonal för att den äldre skall erhålla så optimal smärtlindring som möjligt. Exempel på åtgärder kan vara uppföljning och utvärdering av den äldres smärta och nuvarande smärtlindring, information om och undervisning i användandet av olika tillgängliga metoder, samt individuellt anpassade kombinationer av smärtlindringsmetoder. Information bör vara riktad såväl till den äldre med smärta som till dennes anhöriga och eventuell personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Björvell, Hjördis, Karolinska Institutet, Stockholm
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Activities of daily living, Social medicine, Socialmedicin, PMI, MPI-S, Sickness Impact Profile, LGC, SF-12, quality of life, pain relief, pain measurement, chronic pain, pain, Aged, aged 80 years and over, fatigue, samhällsmedicin, ADL
in
Bulletin from the Department of Nursing, Lund University
volume
12
pages
152 pages
publisher
Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University
defense location
Department of Nursing, Baravägen 3, Lund
defense date
2003-10-02 09:00:00
ISSN
1404-7101
ISBN
91-628-5772-X
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Jakobsson, U. Klevsgård, R. Westergren, A. Hallberg, IR. (2003). Old people in pain: a comparative study. Journal of Pain and Symptom Management. 26(1): 625–636. Article: II. Jakobsson, U. Hallberg, IR. Westergren, A. (2003). Overall and health related quality of life among the oldest old in pain. Quality of Life Research (in press). Article: III. Jakobsson, U. Hallberg, IR. Westergren, A. Exploring determinants for quality of life among older people in pain and in need of help for daily living. (subm.) Article: IV. Jakobsson, U. Hallberg, IR. Westergren, A. Pain management in elderly persons who require assistance with activities of daily living: a comparison of those living at home with those in special accommodations. European Journal of Pain (re-subm.). The information about affiliations in this record was updated in December 2015. The record was previously connected to the following departments: Caring Sciences (Closed 2012) (016514020)
id
8172a5dd-f7ff-4443-b08d-39cd6da2cbb9 (old id 466124)
date added to LUP
2016-04-01 15:52:37
date last changed
2019-05-21 11:11:33
@phdthesis{8172a5dd-f7ff-4443-b08d-39cd6da2cbb9,
 abstract   = {{The overall aim was to investigate chronic pain, quality of life and factors associated with pain as well as with quality of life among older people, aged 75 years and above. Further, the aim was to investigate the use of methods for pain management and their effects for those with pain and in need of help for daily living.<br/><br>
<br/><br>
Data were collected from a larger population study and in the first study 4093 people aged 75–105 years were studied regarding the prevalence of chronic pain, factors associated with pain and quality of life (QoL). Those who reported pain (n=1654) were compared with those who did not (n=2439). The aim of the second study was to study (n=1622) the oldest old (aged 85+) in pain in comparison with those not in pain regarding QoL and related factors. In the third study (n=532; aged 75–102 years) QoL and factors associated with QoL were investigated among those in pain and in need of help for daily living. In the fourth and last study those in pain and in need of help for daily living (n=294; aged 76–100 years) were investigated regarding the use of methods for pain management and comparisons were made between different living conditions.<br/><br>
<br/><br>
The results showed that chronic pain is common and often a major problem among older people. With higher age the prevalence of pain tended to be more prevalent, as did other complaints, such as functional limitations, fatigue, depressed mood, that were related to both age and pain. Those in chronic pain were most likely to suffer more from other complaints than those without pain, because the prevalence as well as the severity of these related complaints was even higher. Also QoL was significantly lower in the higher age groups and even lower among those in pain. Besides the fact that functional limitations (e.g. walking problems/mobility problems) were more common, also the need for help with IADL and PADL was higher in higher ages and among those in pain. High degree of pain, related complaints and low QoL were above all identified among the oldest old (85+) and among those in need of help to manage daily living.<br/><br>
<br/><br>
The use of various methods for pain management was found in this thesis to be sparse and tend to be unsystematic among those in need of help to manage daily living. A cluster analysis revealed above all two main clusters. The first cluster represented those using few (md: 2) and the most common methods used (prescribed medicine, rest, distraction). This first cluster included those who were significantly older than the second cluster that represented those that used more methods (md: 6) but reported significantly more pain severity and interference in daily life.<br/><br>
<br/><br>
Among the oldest old (in pain) functional limitations, fatigue and depressed mood were areas to be intervened against to improve their QoL. Also living alone and living in sheltered housing that was associated with low QoL, as well as the economic situation must be considered. For those in pain and in need of help in daily living, functional limitations, fatigue, sleeping problems, depressed mood and living in special accommodations were associated with low QoL.}},
 author    = {{Jakobsson, Ulf}},
 isbn     = {{91-628-5772-X}},
 issn     = {{1404-7101}},
 keywords   = {{Activities of daily living; Social medicine; Socialmedicin; PMI; MPI-S; Sickness Impact Profile; LGC; SF-12; quality of life; pain relief; pain measurement; chronic pain; pain; Aged; aged 80 years and over; fatigue; samhällsmedicin; ADL}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Nursing, Faculty of Medicine, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 series    = {{Bulletin from the Department of Nursing, Lund University}},
 title    = {{Chronic pain and quality of life among older people.}},
 volume    = {{12}},
 year     = {{2003}},
}