Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Urinary incontinence in middle-aged women - a population-based study on prevalence, risk factors and the role of the urethra

Teleman, Pia LU (2003)
Abstract
Urinary incontinence classification is based on symptomatology, presuming that each symptom originates in a separate pathophysiology and demands its unique therapy. Women often present a mixture of symptoms inconsistent with urodynamic diagnosis, especially regarding urgency. Treatment of stress incontinence often relieves urge symptoms indicating a common pathophysiology. Our aims were to investigate urodynamic characteristics in 59 incontinent and 28 continent middle aged women recruited from the WHILA study and to compare the findings to those of patients with established incontinence; to investigate the prevalence of LUTS including overactive bladder and potential risk factors for overactive bladder and stress incontinence. Incontinent... (More)
Urinary incontinence classification is based on symptomatology, presuming that each symptom originates in a separate pathophysiology and demands its unique therapy. Women often present a mixture of symptoms inconsistent with urodynamic diagnosis, especially regarding urgency. Treatment of stress incontinence often relieves urge symptoms indicating a common pathophysiology. Our aims were to investigate urodynamic characteristics in 59 incontinent and 28 continent middle aged women recruited from the WHILA study and to compare the findings to those of patients with established incontinence; to investigate the prevalence of LUTS including overactive bladder and potential risk factors for overactive bladder and stress incontinence. Incontinent women produced a higher maximum urinary flow and a faster flow acceleration at an unchanged detrusor pressure level than the continent women regardless of stress, urge or mixed symptomatology. They also showed a decreased ability to increase the urethral pressure during short squeezes expressed as pressure rise amplitude and in a semiquantitative classification based upon the configuration of the pressure response curve. Pelvic floor exercises increased pressure response to the same level as in continent women. Urethral pressure fall during or immediately after squeeze was significantly more common in women with established incontinence. Urgency, stress incontinence and frequency were the most common LUTS. The calculated prevalence of urinary incontinence defined as involuntary urinary leakage was 66% compared to 32% when the definition demanded social and/or hygienic bother. Overactive bladder was intimately associated with stress incontinence. Both overactive bladder and stress incontinence were associated with metabolic factors mainly increased body mass index. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Inledning och hypotes Urininkontinens är ett vanligt förekommande tillstånd som förorsakar sänkt livskvalitet hos individen och dessutom stora kostnader för samhället. Förekomsten i befolkningen beror på hur snävt man definierar begreppet och är följaktligen mycket skiftande i olika undersökningar. Urininkontinens är ett symptom på en sjukdom eller ett tillstånd, inte en sjukdomsentitet i sig. Det är ännu tämligen oklart hur och varför urininkontinens uppkommer. Den traditionella klassifikationen av olika typer av urininkontinens görs därför utgående från samtidiga symptom t. ex. trängningar, eller från den situation vid vilken läckaget uppstår, t. ex. vid fysisk ansträngning. Man utgår också... (More)
Popular Abstract in Swedish

Inledning och hypotes Urininkontinens är ett vanligt förekommande tillstånd som förorsakar sänkt livskvalitet hos individen och dessutom stora kostnader för samhället. Förekomsten i befolkningen beror på hur snävt man definierar begreppet och är följaktligen mycket skiftande i olika undersökningar. Urininkontinens är ett symptom på en sjukdom eller ett tillstånd, inte en sjukdomsentitet i sig. Det är ännu tämligen oklart hur och varför urininkontinens uppkommer. Den traditionella klassifikationen av olika typer av urininkontinens görs därför utgående från samtidiga symptom t. ex. trängningar, eller från den situation vid vilken läckaget uppstår, t. ex. vid fysisk ansträngning. Man utgår också ifrån att varje sådan symptombild grundar sig på ett specifikt tillstånd och därmed kräver sin unika behandling. Många kvinnor uppvisar dock en blandad symptombild med både läckage vid fysisk ansträngning och trängningar med eller utan läckage. Behandling för ansträngningsinkontinens såväl med bäckenbotten-träning som med operation avhjälper ofta också trängningsbesvär. Undersökningar av bäckenbottenmuskulatur med EMG har visat att inkontinenta kvinnor har en försämrad muskelfunktion, oavsett om de har ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens eller blandformer. Denna försämrade funktion kan uppstå på grund av förändringar av och skador på bäckenbotten vid graviditet och förlossning, operationer i lilla bäckenet, på grund av åldrande, men också vara förknippad med diabetes och andra yttringar av det s.k. metabola syndromet. Som hjälp för diagnostiken används urodynamik, dvs mätningar av tryckförhållandena i urinblåsa och urinrör samt av flödeshastigheten vid vattenkastning. Sjukhistoria och urodynamiska undersökningsresultat skiljer sig ofta åt; framför allt är det svårt att påvisa en överaktivitet i blåsmuskulaturen (detrusorn) vilket man traditionellt menar ligger bakom upplevda trängningar. Hypotesen för denna avhandling är att en och samma mekanism, en försämrad neuromuskulär funktion i bäckenbotten och urinröret, ligger bakom huvuddelen av kvinnlig urininkontinens oavsett de symptom som ledsagar läckaget.Försökspersonerna Rekrytering av försökspersoner och urval av kvinnor till BFLUTS-studien (se nedan) har skett ur WHILA, Kvinnors Hälsa i Lundabygden-studien. Denna studie pågick 1995-2000 och omfattade 6917 kvinnor (64% av de inbjudna) som vid studiens inledning var 50-59 år gamla. Den omfattade en genomgång av fysisk och psykisk hälsa med betoning på det metabola syndromet och diabetes samt livsstilsfaktorer. Av de deltagande angav 32 % urinläckage som orsakade någon form av besvär socialt eller hygieniskt. I artikel III har jämförelser gjorts mellan de 87 rekryterade försökpersonerna och 64 kvinnliga patienter som på grund av besvärande urininkontinens har undersökts på urodynamiska laboratoriet vid Universitetssjukhuset i Lund.Urodynamiska undersökningar (artikel I-III) Ur WHILA rekryterades 59 kvinnor med tidigare obehandlad inkontinens och 28 kontinenta kvinnor. Av de inkontinenta kvinnorna angav 29 ren ansträngnings-inkontinens, 5 ren trängningsinkontinens, och 25 hade blandformer. I artikel III jämförs resultaten för dessa två grupper med dem för 64 jämngamla kvinnor som remitterats till urodynamik på grund av mer uttalade inkontinensbesvär under 1996-2000. De inkontinenta kvinnorna visade, oavsett symptomatologi i samband med urinläckaget, en effektivare blåstömning mätt som maximal flödeshastighet och flödesacceleration. Dessa skillnader var ännu större hos de remitterade patienterna med mer uttalad inkontinens. Trycket som utvecklades inne i urinblåsan var inte högre hos de inkontinenta kvinnorna, vilket betyder att mekanismen för skillnaden borde sitta i förändringar i och kring urinröret. De inkontinenta kvinnorna uppvisade också en försämrad förmåga att höja trycket i urinröret genom att aktivera bäckenbottenmuskulaturen (knip). De inkontinenta WHILA-kvinnorna genomgick en 4-månadersperiod med bäcken-bottenträning och kom då upp i samma nivå som de kontinenta. I vissa fall sågs ett tryckfall i urinröret i stället för eller strax efter en tryckhöjning vid knip. Detta var signifikant vanligare hos patienterna med etablerad inkontinens än hos kvinnorna med obehandlad mild-måttlig inkontinens och i ännu högre grad än hos de kontinenta kvinnorna. Det är oklart om fyndet kan förklaras enbart med en försämrad funktion i den viljemässigt styrda tvärstrimmiga muskulaturen som höjer trycket, eller om det till viss del kan bero på en ökad tendens till avslappning i den glatta muskulaturen som omger urinröret.Bristol Female Lower Urinary Tract Symptoms – enkäten (BFLUTS) Av 3000 kvinnor som deltagit i WHILA-studien och mottog BFLUTS-enkäten svarade 2682 stycken. Hälften av dem hade i WHILA uppgett sig ha inkontinens, resten uppgav sig vara kontinenta. I BFLUTS-enkäten besvarade de frågor om besvär från nedre urinvägarna och de eventuella besvär dessa förorsakade. Så många som 53,3 % av de kvinnor som förnekat urininkontinens i WHILA angav någon typ av urinläckage med eller utan besvär i BFLUTS-enkäten. Detta skulle ge en uppskattad fördubbling av förekomsten av urininkontinens med den nyare, mindre snäva definitionen. De vanligaste urinvägsbesvären var trängningar med eller utan läckage, ökad frekvens av vattenkastning och ansträngningsbetingat urinläckage. De inkontinenta kvinnorna från WHILA angav generellt signifikant mer besvär från nedre urinvägarna, även sådana som inte var förknippade med urinläckage, än de kontinenta. Två möjliga definitioner av s.k. överaktiv blåsa uppställdes; 1) förekomst av trängningar , 2) trängningar i kombination med ökad frekvens av vattenkastning och/eller vattenkastning minst 2ggr/natt. I den WHILA-inkontinenta gruppen var andelen 47 respektive 22% vid definition 1 och 2, i den kontinenta gruppen 17 respektive 8%. Förekomst av ansträngningsinkontinens var starkt förknippad med förekomst av symptom på överaktiv blåsa, följt av ökat BMI (body mass index) och ärftlighet för diabetes. Riskfaktorer för ansträngningsinkontinens var ökat BMI och hormonsubstitution med östrogen.Slutsatser De fynd som har gjorts i avhandlingens fem artiklar tyder på en gemensam mekanism för kvinnlig urininkontinens, en försämrad balans mellan slutnings- och öppningsfunktionen i urinröret orsakad av en nedsatt neuromuskulär funktion i bäckenbotten och urinrörsmuskulaturen. Denna kan yttra sig som urinläckage vid fysisk ansträngning, trängningar med eller utan påföljande läckage eller kombinationer av dessa. Behandling av kvinnans besvär måste göras med utgångspunkt från orsaken till den försämrade balansen i urinrörstrycket – operation, bäckenbottenträning eller farmaka kan hjälpa olika bra i olika fall. Ökad kunskap om hur urinrörets glatta och tvärstrimmiga muskulatur arbetar och styrs är nödvändig för att nya behandlingsalternativ, t. ex. läkemedel med en selektiv verkan på urinröret, ska kunna tas fram. Faktorer ingående i det metabola syndromet var associerade med ökad risk för urininkontinens i dess skilda symptomatiska former överaktiv blåsa/trängningsinkontinens och ansträngningsinkontinens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Norton, Peggy, Salt Lake City USA
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
reproduktion, sexualitet, gynaecology, andrology, reproduction, sexuality, Obstetrik, gynekologi, andrologi, Obstetrics, stress incontinence, urodynamic investigation, overactive bladder, population study, urethral sphincter, urethra, urinary incontinence, middle-aged women
pages
132 pages
publisher
Pia Teleman Dept of Obstetrics and Gynecology Lund University Hospital,
defense location
Dept of Obstetrics and Gynecology Lund University Hospital
defense date
2003-12-19 10:15:00
ISBN
91-628-5917-X
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: I. Teleman P, Gunnarsson M, Lidfeldt J, Nerbrand C, Samsioe G, Mattiasson A: Urodynamic characterisation of women with a history of naïve incontinence – a population based study in subjectively healthy and incontinent 53-63 years old women. Eur Urol 2002 Dec;42(6):583-89 Article: II. Teleman, Gunnarsson, Lidfeldt, Nerbrand, Samsioe, Mattiasson: Urethral pressure in response to squeeze. A population based study in healthy and incontinent 53-63 years old women. Am J Obstet Gynecol, in press. Article: III. Mattiasson A, Teleman P: An abnormal urethral motor function is common in all female urinary incontinence. Submitted Neurourol Urodyn 2003. Article: IV Teleman P, Lidfeldt J, Nerbrand C, Samsioe G, Mattiasson A: Lower urinary tract symptoms in middle aged women – a community-based population study. Submitted Am J Obstet Gynecol 2003. Article: V. Teleman P, Lidfeldt J, Nerbrand C, Samsioe G, Mattiasson A: Overactive bladder – prevalence, risk factors and relation to stress incontinence in middle aged women. Submitted BJOG 2003.
id
dbeeb89b-fc2b-4137-a5c4-c3fa9b1844f5 (old id 466528)
date added to LUP
2016-04-04 11:19:13
date last changed
2018-11-21 21:04:04
@phdthesis{dbeeb89b-fc2b-4137-a5c4-c3fa9b1844f5,
 abstract   = {Urinary incontinence classification is based on symptomatology, presuming that each symptom originates in a separate pathophysiology and demands its unique therapy. Women often present a mixture of symptoms inconsistent with urodynamic diagnosis, especially regarding urgency. Treatment of stress incontinence often relieves urge symptoms indicating a common pathophysiology. Our aims were to investigate urodynamic characteristics in 59 incontinent and 28 continent middle aged women recruited from the WHILA study and to compare the findings to those of patients with established incontinence; to investigate the prevalence of LUTS including overactive bladder and potential risk factors for overactive bladder and stress incontinence. Incontinent women produced a higher maximum urinary flow and a faster flow acceleration at an unchanged detrusor pressure level than the continent women regardless of stress, urge or mixed symptomatology. They also showed a decreased ability to increase the urethral pressure during short squeezes expressed as pressure rise amplitude and in a semiquantitative classification based upon the configuration of the pressure response curve. Pelvic floor exercises increased pressure response to the same level as in continent women. Urethral pressure fall during or immediately after squeeze was significantly more common in women with established incontinence. Urgency, stress incontinence and frequency were the most common LUTS. The calculated prevalence of urinary incontinence defined as involuntary urinary leakage was 66% compared to 32% when the definition demanded social and/or hygienic bother. Overactive bladder was intimately associated with stress incontinence. Both overactive bladder and stress incontinence were associated with metabolic factors mainly increased body mass index.},
 author    = {Teleman, Pia},
 isbn     = {91-628-5917-X},
 language   = {eng},
 publisher  = {Pia Teleman Dept of Obstetrics and Gynecology Lund University Hospital,},
 school    = {Lund University},
 title    = {Urinary incontinence in middle-aged women - a population-based study on prevalence, risk factors and the role of the urethra},
 year     = {2003},
}