Advanced

Den dokumentvillkorade garantin

Adestam, Johan LU (2014)
Abstract
Documentary guarantees, in practice usually described as independent guarantees, are characterized by the fact that they essentially contain only conditions referring to whether or not certain specified documents are presented to the guarantor. A documentary guarantee is usually only one part of a contractual structure involving several contracts and parties. Such contracts give rise to special legal questions. The dissertation addresses a number of such questions from a Swedish perspective, by describing the contents of legal norms and their application on different types of cases. Particular emphasis is placed on applying a language which allows this to be done in a non-contradictory and accurate manner.

A question of central... (More)
Documentary guarantees, in practice usually described as independent guarantees, are characterized by the fact that they essentially contain only conditions referring to whether or not certain specified documents are presented to the guarantor. A documentary guarantee is usually only one part of a contractual structure involving several contracts and parties. Such contracts give rise to special legal questions. The dissertation addresses a number of such questions from a Swedish perspective, by describing the contents of legal norms and their application on different types of cases. Particular emphasis is placed on applying a language which allows this to be done in a non-contradictory and accurate manner.

A question of central importance is how guarantees can be classified in a way which facilitates answering questions of the kind mentioned above. Such a classification, based on the contents of guarantees, clarifies what distinguishes the documentary guarantee from other types of guarantees. When it comes to the legal relation between the parties to a contract which obliges one party, the debtor, to arrange for the issuance of a documentary guarantee towards the other party, the questions in focus in the dissertation is in particular under what conditions the other party is free to demand payment under the guarantee and under what conditions the debtor has a right to repayment from the other party. In respect of the legal relation between the guarantor and the beneficiary, the main questions considered in the dissertation are how it is determined whether or not a guarantee is to be interpreted as a documentary guarantee, how documentary conditions in documentary guarantees are interpreted, and to what extent there are special legal norms applicable to documentary guarantees. A further question concerns the application of the mandatory rule providing that the beneficiary does not have a right to performance from the guarantor if the beneficiary’s demand is fraudulent. When it comes to the legal relationship between the parties to a mandate relating to the issuance of a documentary guarantee, the conditions under which the service provider has a right to indemnification is of particular importance. A question of general importance is, further, how legal norms can be designed in order not to give service providers in mandates relating to documentary guarantees incentives to investigate circumstances which are difficult to assess. (Less)
Abstract (Swedish)
Den dokumentvillkorade garantin, som i praktiken vanligen betecknas som självständig, känneteck-nas av att villkoren i utfästelsen väsentligen endast innefattar villkor som refererar till att vissa angivna dokument presenteras för garanten. Dokumentvillkorade garantier förekommer vanligtvis i avtalsstrukturer som involverar ett flertal olika avtal och parter. De typer av avtal som omfattas av sådana avtalsstrukturer ger upphov till speciella rättsliga frågor. Avhandlingen belyser ett antal sådana frågor ur ett svenskt perspektiv, genom att beskriva rättsnormers utformning och tillämpning på olika typer av fall. Särskild vikt läggs vid att upprätthålla ett språkbruk som möjliggör att detta sker på ett motsägelsefritt och rättvisande... (More)
Den dokumentvillkorade garantin, som i praktiken vanligen betecknas som självständig, känneteck-nas av att villkoren i utfästelsen väsentligen endast innefattar villkor som refererar till att vissa angivna dokument presenteras för garanten. Dokumentvillkorade garantier förekommer vanligtvis i avtalsstrukturer som involverar ett flertal olika avtal och parter. De typer av avtal som omfattas av sådana avtalsstrukturer ger upphov till speciella rättsliga frågor. Avhandlingen belyser ett antal sådana frågor ur ett svenskt perspektiv, genom att beskriva rättsnormers utformning och tillämpning på olika typer av fall. Särskild vikt läggs vid att upprätthålla ett språkbruk som möjliggör att detta sker på ett motsägelsefritt och rättvisande sätt.

En fråga av grundläggande betydelse är hur garantier kan klassificeras på ett sätt som bidrar till att besvara nyss nämnda typ av frågor. En sådan klassifikation, baserad på garantiers innehåll, klargör vad som skiljer den dokumentvillkorade garantin från andra typer av garantier. När det gäller den rättsliga relationen mellan parterna till ett avtal i vilket det föreskrivs att den ena parten, gäldenären, ska låta ombesörja att det ställs ut en garanti till motparten, berörs i synnerhet frågan under vilka omständigheter motparten är fri att begära fullgörelse av garantin och frågan under vilka omständigheter det uppkommer en återkravsrätt för gäldenären gentemot motparten (beneficienten). I fråga om den rättsliga relationen mellan garanten och beneficienten behandlas särskilt frågorna hur man genom tolkning avgör om en garanti är dokumentvillkorad eller inte, hur dokumentvillkoren i en dokumentvillkorad garanti ska tolkas och i vilken mån det finns speciella rättsnormer tillämpliga på dokumentvillkorade garantier. Ytterligare en fråga rör tillämpningen av den tvingande regeln om rättsmissbruk, enligt vilken beneficienten saknar rätt till fullgörelse av garanten om det föreligger rättsmissbruk. Såvitt avser den rättsliga relationen mellan uppdragsgivare och uppdragstagare i uppdrag som relaterar till utfärdandet av en dokumentvillkorad garanti berörs i synnerhet frågan under vilka omständigheter en uppdragstagare har regressrätt gentemot sin uppdragsgivare. En fråga av allmän betydelse är vad som i olika avseenden krävs för att intresset av att uppdragstagare till sådana uppdrag inte ska ha incitament att undersöka svårbedömda omständigheter ska tillgodoses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Associate professor, Justice of the Supreme Court Lindskog, Stefan
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
security, suretyship, självständig garanti, Dokumentvillkorad garanti, garanti, borgen, säkerhet, remburs, standby-remburs, avtal, uppdrag, internationell handel, documentary guarantee, guarantee, independent guarantee, letter of credit, standby letter of credit, contract, mandate, international trade, civilrätt, private law
pages
566 pages
publisher
Karnov Group
defense location
Pufendorfsalen, Lilla Gråbrödersgatan 3 C, Lund
defense date
2015-01-23 10:15:00
language
Swedish
LU publication?
yes
id
29e2eee2-1359-4d68-b58e-a16db5ea4885 (old id 4847146)
date added to LUP
2016-04-04 12:07:32
date last changed
2018-11-21 21:09:08
@phdthesis{29e2eee2-1359-4d68-b58e-a16db5ea4885,
 abstract   = {Documentary guarantees, in practice usually described as independent guarantees, are characterized by the fact that they essentially contain only conditions referring to whether or not certain specified documents are presented to the guarantor. A documentary guarantee is usually only one part of a contractual structure involving several contracts and parties. Such contracts give rise to special legal questions. The dissertation addresses a number of such questions from a Swedish perspective, by describing the contents of legal norms and their application on different types of cases. Particular emphasis is placed on applying a language which allows this to be done in a non-contradictory and accurate manner. <br/><br>
	A question of central importance is how guarantees can be classified in a way which facilitates answering questions of the kind mentioned above. Such a classification, based on the contents of guarantees, clarifies what distinguishes the documentary guarantee from other types of guarantees. When it comes to the legal relation between the parties to a contract which obliges one party, the debtor, to arrange for the issuance of a documentary guarantee towards the other party, the questions in focus in the dissertation is in particular under what conditions the other party is free to demand payment under the guarantee and under what conditions the debtor has a right to repayment from the other party. In respect of the legal relation between the guarantor and the beneficiary, the main questions considered in the dissertation are how it is determined whether or not a guarantee is to be interpreted as a documentary guarantee, how documentary conditions in documentary guarantees are interpreted, and to what extent there are special legal norms applicable to documentary guarantees. A further question concerns the application of the mandatory rule providing that the beneficiary does not have a right to performance from the guarantor if the beneficiary’s demand is fraudulent. When it comes to the legal relationship between the parties to a mandate relating to the issuance of a documentary guarantee, the conditions under which the service provider has a right to indemnification is of particular importance. A question of general importance is, further, how legal norms can be designed in order not to give service providers in mandates relating to documentary guarantees incentives to investigate circumstances which are difficult to assess.},
 author    = {Adestam, Johan},
 language   = {swe},
 publisher  = {Karnov Group},
 school    = {Lund University},
 title    = {Den dokumentvillkorade garantin},
 year     = {2014},
}