Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Svenska förtidspensionärers levnadsförhållanden år 2000: Redovisning av datamaterialet från en intervjuundersökning gjord år 2000 : Studies in the older workforce and the labour market

Olofsson, Ragnar ; Olofsson, Gunnar LU and Eriksson, Magnus (2003) In Studies in the older workforce and the labour market 2003(1).
Abstract (Swedish)
I denna rapport redovisas resultaten av en omfattande intervjuundersökning av svenska förtidspensionärer och deras levnadsvillkor som de såg ut år 2000. Undersökningen ingick som den svenska delen i det nordiska forskningsprojektet ”Unemployment, Early Retirement and Citizenship: Marginalisation and Integration in the Nordic Countrie”. Detta projekt leddes av professor Jørgen Goul Andersen vid Aalborgs universitet och det finansierades av NOS-S, dvs. Nordic Social Science Research Council (via anslaget REL/29).  I projektgruppen ingick, förutom Jørgen Goul Andersen, Per H. Jensen  (Danmark), Einar  Øverbye (Norge), Laura Saurama (Finland) och Gunnar Olofsson (Sverige),  I rapporten ges en utförlig översikt av datamaterialet i den svenska... (More)
I denna rapport redovisas resultaten av en omfattande intervjuundersökning av svenska förtidspensionärer och deras levnadsvillkor som de såg ut år 2000. Undersökningen ingick som den svenska delen i det nordiska forskningsprojektet ”Unemployment, Early Retirement and Citizenship: Marginalisation and Integration in the Nordic Countrie”. Detta projekt leddes av professor Jørgen Goul Andersen vid Aalborgs universitet och det finansierades av NOS-S, dvs. Nordic Social Science Research Council (via anslaget REL/29).  I projektgruppen ingick, förutom Jørgen Goul Andersen, Per H. Jensen  (Danmark), Einar  Øverbye (Norge), Laura Saurama (Finland) och Gunnar Olofsson (Sverige),  I rapporten ges en utförlig översikt av datamaterialet i den svenska delen av NOS-S-projektets undersökning. Huvuddelen av framställningen utgörs av frekvenstabeller men också av en del diagram. Det är en detaljerad genomgång av alla variabler plus några nykonstruerade inom NOS-S-projektet; En jämförelse görs med ett motsvarande urval av respondenter i SCBs ULF-material.  De flesta tabeller följs av kommentarer som rör resultaten och eventuellt intressanta iakttagelser och med förslag till vidare undersökningar. Kommentarer i kursiv stil innebär metodologiska och tekniska kommentarer kopplade till datamaterialet.  Dessa delar av rapporten – ss. 7 – 118 – är skrivna av Ragnar Olofsson som också svarat för alla statistiska bearbetningar. Dessa delar av rapporten färdigställdes i december er 2003.  Magnus Eriksson, som ansvarade för arbetet med datainsamlingen och som också kodade de öppna frågorna i enkäten, beskriver utförligt intervjuundersökningens tillkomst och genomförande i rapportens del IV, ”Teknisk Rapport”. Den följer efter dataredovisningens tre delar (se nedan ss. 119–124).  Urvalspopulationen utgjordes av samtliga personer i Sverige mellan 55-64 år som arbetade år 1990 men som år 2000 hade sin huvudsakliga försörjning genom förtidspension och sjukpension. Svarsfrekvensen var hög, 75 %.  Sist i rapporten redovisas fyra bilagor, förts och främst frågeformuläret som användes i undersökningen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
Förtidspension, sjukpension, förtidspensionärer, levnadsförhållanden, förtidspensionärers levnadsförhållanden, enkätundersökning, NOS-S, Social Sciences, Samhällsvetenskap, Sociology, Sociologi
in
Studies in the older workforce and the labour market
volume
2003
issue
1
pages
1 pages
publisher
Växjö universitet
ISSN
1104-4292
language
Swedish
LU publication?
yes
id
56005725-a32c-4539-a1b1-3e9ba350c9b3
alternative location
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:853706/FULLTEXT01.pdf
date added to LUP
2018-03-17 17:21:36
date last changed
2018-11-21 21:38:44
@book{56005725-a32c-4539-a1b1-3e9ba350c9b3,
 abstract   = {I denna rapport redovisas resultaten av en omfattande intervjuundersökning av svenska förtidspensionärer och deras levnadsvillkor som de såg ut år 2000. Undersökningen ingick som den svenska delen i det nordiska forskningsprojektet ”Unemployment, Early Retirement and Citizenship: Marginalisation and Integration in the Nordic Countrie”. Detta projekt leddes av professor Jørgen Goul Andersen vid Aalborgs universitet och det finansierades av NOS-S, dvs. Nordic Social Science Research Council (via anslaget REL/29).  I projektgruppen ingick, förutom Jørgen Goul Andersen, Per H. Jensen  (Danmark), Einar  Øverbye (Norge), Laura Saurama (Finland) och Gunnar Olofsson (Sverige),  I rapporten ges en utförlig översikt av datamaterialet i den svenska delen av NOS-S-projektets undersökning. Huvuddelen av framställningen utgörs av frekvenstabeller men också av en del diagram. Det är en detaljerad genomgång av alla variabler plus några nykonstruerade inom NOS-S-projektet; En jämförelse görs med ett motsvarande urval av respondenter i SCBs ULF-material.  De flesta tabeller följs av kommentarer som rör resultaten och eventuellt intressanta iakttagelser och med förslag till vidare undersökningar. Kommentarer i kursiv stil innebär metodologiska och tekniska kommentarer kopplade till datamaterialet.  Dessa delar av rapporten – ss. 7 – 118 – är skrivna av Ragnar Olofsson som också svarat för alla statistiska bearbetningar. Dessa delar av rapporten färdigställdes i december er 2003.  Magnus Eriksson, som ansvarade för arbetet med datainsamlingen och som också kodade de öppna frågorna i enkäten, beskriver utförligt intervjuundersökningens tillkomst och genomförande i rapportens del IV, ”Teknisk Rapport”. Den följer efter dataredovisningens tre delar (se nedan ss. 119–124).  Urvalspopulationen utgjordes av samtliga personer i Sverige mellan 55-64 år som arbetade år 1990 men som år 2000 hade sin huvudsakliga försörjning genom förtidspension och sjukpension. Svarsfrekvensen var hög, 75 %.  Sist i rapporten redovisas fyra bilagor, förts och främst frågeformuläret som användes i undersökningen},
 author    = {Olofsson, Ragnar and Olofsson, Gunnar and Eriksson, Magnus},
 issn     = {1104-4292},
 language   = {swe},
 number    = {1},
 publisher  = {Växjö universitet},
 series    = {Studies in the older workforce and the labour market},
 title    = {Svenska förtidspensionärers levnadsförhållanden år 2000: Redovisning av datamaterialet från en intervjuundersökning gjord år 2000 : Studies in the older workforce and the labour market},
 url     = {http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:853706/FULLTEXT01.pdf},
 volume    = {2003},
 year     = {2003},
}