Advanced

En syntes av Fjärrsyn 2013-2017

Werner, Sven ; Lygnerud, Kristina ; Sernhed, Kerstin LU and Lauenburg, Patrick LU (2017)
Abstract (Swedish)
”Bortom förnybart” är rapportens underrubrik men också en sammanfattning av en av de viktigaste slutsatserna från syntesarbetet. Fjärrvärmesverige har nästan uppnått sin vision om en fossilfri värmetillförsel. Detta är en fantastisk prestation som behöver ersättas av nya framtida miljö-, klimat- och samhällsmål att sträva efter. Framtida forskning kring fjärrvärme bör utgå från en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen som får bred acceptans och kan utvecklas. Detta skulle i sin tur leda till att långsiktiga förutsättningar identifieras, utvecklas och implementeras. Fjärrvärmen står år 2017 inför utmaningen att den framtida värmemarknaden kommer att vara relativt mättad. Energieffektiviseringar i kombination med ett varmare klimat... (More)
”Bortom förnybart” är rapportens underrubrik men också en sammanfattning av en av de viktigaste slutsatserna från syntesarbetet. Fjärrvärmesverige har nästan uppnått sin vision om en fossilfri värmetillförsel. Detta är en fantastisk prestation som behöver ersättas av nya framtida miljö-, klimat- och samhällsmål att sträva efter. Framtida forskning kring fjärrvärme bör utgå från en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen som får bred acceptans och kan utvecklas. Detta skulle i sin tur leda till att långsiktiga förutsättningar identifieras, utvecklas och implementeras. Fjärrvärmen står år 2017 inför utmaningen att den framtida värmemarknaden kommer att vara relativt mättad. Energieffektiviseringar i kombination med ett varmare klimat gör att värmeunderlaget är vikande. Fjärrvärmeföretag behöver se över teknik, affärsmodeller och kundrelationer. De behöver effektivisera den befintliga verksamheten, möta kunders behov av värme och varmvatten på ett nytt och konkurrenskraftigt sätt samtidigt som kundens roll behöver utökas på så sätt att kunden får en mer aktiv roll som partner och inte bara som kund. Det slutgiltiga målet med syntesen är att analysera hur projekten har svarat mot dessa utmaningarna och vilka kunskapsluckor som finns inför den fortsatta forskningen på området. Det har gjorts genom att dela in analysen i tre perspektiv(i) fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energiomställningen, (ii) fjärrvärme och fjärrkyla ur ett kundperspektiv och (iii) fjärrvärme och fjärrkyla utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En kartläggning av rapporterna och dessas innehåll har genom en innehållsanalys genomförts utifrån respektive perspektiv. Baserat på kartläggningen fastställdes kunskapsläget och eventuella kunskapsluckor. Fjärrsyn, etapp 3 har totalt bestått av 34 projekt. Inom projekten har totalt 37 Fjärrsynsrapporter producerats. Dessutom har tio av projektutförarna publicerat 25 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. De aggregerade slutsatserna som syntesen genererat har sammanfattats under fem rubriker Fjärrvärme är en effektiv försörjningslösning med ett längre tidsperspektiv Resurser har lagts på att förbättra befintlig produktion, distribution och värmeunderlag. Den kunskap som genereras är reaktiv och ett försök till att adressera utmaningar som redan materialiserats. Forskningen har därmed kommit att reflektera vilka problem som branschen har för ögonen på kort sikt. Det kan konstateras att frågeställningen i forskningsprojekten är asymmetrisk, med ett fokus är på ett förbättrat nuläge snarare än på en förbättrad morgondag. Fjärrvärmens roll bortom fossilfrihet är otydlig Det har funnits en uttalad målbild för branschen genom fossilfrihet och låga koldioxidutsläpp. Denna målbild är nu i stort sett uppnådd vilket skapar ett stortbehov kring en tydlig målbild för fjärrvärmen i framtiden. Det finns en kunskapslucka kopplad till olika intressentgruppers målbilder med fjärrvärmen framöver. Nu finns kundperspektivet mer närvarande i fjärrvärmeforskningen Det finns en kunskapslucka om fjärrvärme och dess påverkan på sin omgivning utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Forskningen inom Fjärrsyn har till stor del varit inriktad på branschens perspektiv. Samhället och kunderna har betraktats som perifera inslag i de flesta projekten, men inte inom alla projekt. Tydligare kravställning på systemgränser och modeller för analyser Det finns ett kunskapsgap med avseende på vilka systemgränser som skall gälla vid fjärrvärmeanalyser och vilka krav som skall ställas på applicerade modeller: skall de vara användarvänliga och skall de bygga på så stora mängder indata att konsulter måste engageras för att använda dem? Fjärrvärmen riskerar att bli inlåst i en teknik för fossila bränslen Sverige har en väl utbyggd fjärrvärme av tredje generationen, primärt anpassad för förbränning av avfall och biobränslen. Den väl etablerade tredje generationen gör att efterfrågan på alternativ teknik och alternativa bränslekällor är låg: företagen är inlåsta i befintlig teknik. Håller man fast vid befintlig teknik alltför hårt slås man ut, det finns det flera exempel på (Kodak, Facit m.fl.). Utifrån slutsatserna har rekommendationer för fortsatta fjärrvärmeforsking sammanfattats under följande fyra rubriker; Vision och målbild: Framtida forskning kring fjärrvärme bör bidra till att en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen som får bred acceptans kan utvecklas. Först då dessa inslag är på plats kan rätt långsiktiga förutsättningar identifieras, utvecklas och implementeras. Samhällsperspektiv: Fjärrvärmeforskning bör beakta fler perspektiv än fjärrvärmeföretagens. Fjärrvärmeverksamhet måste sättas i ett samhällsperspektiv och fler dimensioner än branschens problemställningar behöver belysas. Vad vill kunderna ha? Vad krävs för stärkt politisk acceptans och bättre användning av fjärrvärme? Proaktivt förhållningssätt: Forskningen kan användas för att föra fram kunskap och för att påverka utvecklingen. Ett passivt och reaktivt förhållningssätt till t.ex. styrmedelsutveckling är inte effektivt vare sig för de politiska beslutsfattarna (som kanske fattar felaktiga beslut till följd av bristande input från branschen), företagen eller kunderna. Krav: Avslutningsvis bör framtida fjärrvärmeforskning vara bättre kravställd. Modeller och verktyg skall tydliggöras så att man vet vilken nytta de skapar, att de är användarvänliga och förankrade. En tydlig kravställning på forskningsuppgiften efterlyses. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
; ; and
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
syntes, fjärrvärme, fjärrkyla, Fjärrsyn, forskningsprogram
pages
102 pages
publisher
Energiforsk
report number
RAPPORT 2017:425
ISBN
978-91-7673-425-4
language
Swedish
LU publication?
yes
id
56b511ef-8628-4a82-8741-d42e11cb78f7
alternative location
http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning--innovation/biobransle/en-syntes-av-fjarrsyn-2013-2017.pdf
date added to LUP
2019-08-09 16:36:44
date last changed
2020-04-24 12:37:38
@techreport{56b511ef-8628-4a82-8741-d42e11cb78f7,
 abstract   = {”Bortom förnybart” är rapportens underrubrik men också en sammanfattning av en av de viktigaste slutsatserna från syntesarbetet. Fjärrvärmesverige har nästan uppnått sin vision om en fossilfri värmetillförsel. Detta är en fantastisk prestation som behöver ersättas av nya framtida miljö-, klimat- och samhällsmål att sträva efter. Framtida forskning kring fjärrvärme bör utgå från en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen som får bred acceptans och kan utvecklas. Detta skulle i sin tur leda till att långsiktiga förutsättningar identifieras, utvecklas och implementeras. Fjärrvärmen står år 2017 inför utmaningen att den framtida värmemarknaden kommer att vara relativt mättad. Energieffektiviseringar i kombination med ett varmare klimat gör att värmeunderlaget är vikande. Fjärrvärmeföretag behöver se över teknik, affärsmodeller och kundrelationer. De behöver effektivisera den befintliga verksamheten, möta kunders behov av värme och varmvatten på ett nytt och konkurrenskraftigt sätt samtidigt som kundens roll behöver utökas på så sätt att kunden får en mer aktiv roll som partner och inte bara som kund. Det slutgiltiga målet med syntesen är att analysera hur projekten har svarat mot dessa utmaningarna och vilka kunskapsluckor som finns inför den fortsatta forskningen på området. Det har gjorts genom att dela in analysen i tre perspektiv(i) fjärrvärmens och fjärrkylans roll i energiomställningen, (ii) fjärrvärme och fjärrkyla ur ett kundperspektiv och (iii) fjärrvärme och fjärrkyla utifrån ett hållbarhetsperspektiv. En kartläggning av rapporterna och dessas innehåll har genom en innehållsanalys genomförts utifrån respektive perspektiv. Baserat på kartläggningen fastställdes kunskapsläget och eventuella kunskapsluckor. Fjärrsyn, etapp 3 har totalt bestått av 34 projekt. Inom projekten har totalt 37 Fjärrsynsrapporter producerats. Dessutom har tio av projektutförarna publicerat 25 artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter. De aggregerade slutsatserna som syntesen genererat har sammanfattats under fem rubriker Fjärrvärme är en effektiv försörjningslösning med ett längre tidsperspektiv Resurser har lagts på att förbättra befintlig produktion, distribution och värmeunderlag. Den kunskap som genereras är reaktiv och ett försök till att adressera utmaningar som redan materialiserats. Forskningen har därmed kommit att reflektera vilka problem som branschen har för ögonen på kort sikt. Det kan konstateras att frågeställningen i forskningsprojekten är asymmetrisk, med ett fokus är på ett förbättrat nuläge snarare än på en förbättrad morgondag. Fjärrvärmens roll bortom fossilfrihet är otydlig Det har funnits en uttalad målbild för branschen genom fossilfrihet och låga koldioxidutsläpp. Denna målbild är nu i stort sett uppnådd vilket skapar ett stortbehov kring en tydlig målbild för fjärrvärmen i framtiden. Det finns en kunskapslucka kopplad till olika intressentgruppers målbilder med fjärrvärmen framöver. Nu finns kundperspektivet mer närvarande i fjärrvärmeforskningen Det finns en kunskapslucka om fjärrvärme och dess påverkan på sin omgivning utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Forskningen inom Fjärrsyn har till stor del varit inriktad på branschens perspektiv. Samhället och kunderna har betraktats som perifera inslag i de flesta projekten, men inte inom alla projekt. Tydligare kravställning på systemgränser och modeller för analyser Det finns ett kunskapsgap med avseende på vilka systemgränser som skall gälla vid fjärrvärmeanalyser och vilka krav som skall ställas på applicerade modeller: skall de vara användarvänliga och skall de bygga på så stora mängder indata att konsulter måste engageras för att använda dem? Fjärrvärmen riskerar att bli inlåst i en teknik för fossila bränslen Sverige har en väl utbyggd fjärrvärme av tredje generationen, primärt anpassad för förbränning av avfall och biobränslen. Den väl etablerade tredje generationen gör att efterfrågan på alternativ teknik och alternativa bränslekällor är låg: företagen är inlåsta i befintlig teknik. Håller man fast vid befintlig teknik alltför hårt slås man ut, det finns det flera exempel på (Kodak, Facit m.fl.). Utifrån slutsatserna har rekommendationer för fortsatta fjärrvärmeforsking sammanfattats under följande fyra rubriker; Vision och målbild: Framtida forskning kring fjärrvärme bör bidra till att en tydligare vision och målbild för fjärrvärmen som får bred acceptans kan utvecklas. Först då dessa inslag är på plats kan rätt långsiktiga förutsättningar identifieras, utvecklas och implementeras. Samhällsperspektiv: Fjärrvärmeforskning bör beakta fler perspektiv än fjärrvärmeföretagens. Fjärrvärmeverksamhet måste sättas i ett samhällsperspektiv och fler dimensioner än branschens problemställningar behöver belysas. Vad vill kunderna ha? Vad krävs för stärkt politisk acceptans och bättre användning av fjärrvärme? Proaktivt förhållningssätt: Forskningen kan användas för att föra fram kunskap och för att påverka utvecklingen. Ett passivt och reaktivt förhållningssätt till t.ex. styrmedelsutveckling är inte effektivt vare sig för de politiska beslutsfattarna (som kanske fattar felaktiga beslut till följd av bristande input från branschen), företagen eller kunderna. Krav: Avslutningsvis bör framtida fjärrvärmeforskning vara bättre kravställd. Modeller och verktyg skall tydliggöras så att man vet vilken nytta de skapar, att de är användarvänliga och förankrade. En tydlig kravställning på forskningsuppgiften efterlyses.},
 author    = {Werner, Sven and Lygnerud, Kristina and Sernhed, Kerstin and Lauenburg, Patrick},
 institution = {Energiforsk},
 isbn     = {978-91-7673-425-4},
 language   = {swe},
 number    = {RAPPORT 2017:425},
 title    = {En syntes av Fjärrsyn 2013-2017},
 url     = {http://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning--innovation/biobransle/en-syntes-av-fjarrsyn-2013-2017.pdf},
 year     = {2017},
}