Advanced

Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning (Parents at work. A gender-critical study on the position of parents of young children in labour law)

Julén Votinius, Jenny LU (2007)
Abstract
This dissertation deals with the position of working parents in labour legislation and the protection. The starting point for the thesis is that the rules in labour law concerning employees? parenthood, despite the fairly strongly formulated protection of their rights, in practice have a relatively weak normative position in working life and in labour law. The weakness of the rules on parenthood can be explained as a result of a normative conflict, or incoherence, affecting the judicial sphere, which means that deviating norms and values encroach on the rules about parenthood and weaken their position. The central aim of the dissertation is to elucidate and analyse this normative conflict, against the background of an account of the... (More)
This dissertation deals with the position of working parents in labour legislation and the protection. The starting point for the thesis is that the rules in labour law concerning employees? parenthood, despite the fairly strongly formulated protection of their rights, in practice have a relatively weak normative position in working life and in labour law. The weakness of the rules on parenthood can be explained as a result of a normative conflict, or incoherence, affecting the judicial sphere, which means that deviating norms and values encroach on the rules about parenthood and weaken their position. The central aim of the dissertation is to elucidate and analyse this normative conflict, against the background of an account of the content of the relevant legal rules. To achieve this purpose requires specially studying the weakness of the rules on parenthood due to gender-related notions about employees and parents which exist in society, and which are also expressed in the law and the legal argumentation. Initially the dissertation surveys the content of the legal rules concerning employees? parenthood during the hundred years they have existed, cites the argumentation concerning these rules, and clarifies and discusses the changes in values reflected by this legislative development. The following chapter, chapter three, is devoted to gender-related notions about parents in everyday life. Chapter four examines how gender-related ideas about employees influence the formal and informal conditions that determine the ability to combine work with parenthood. Chapters five, six, and seven investigate the special rules of labour law, both EC law and Swedish law, which apply to employees who have parental responsibility or are about to have parental responsibility. The eighth and ninth chapters deal with rules related to parenthood in the large context of labour law to which they belong. This leads to a more complete analysis of the meaning of the rules on parenthood. In the tenth and last chapter there is a theoretical discussion of the central issues raised in the book. Here the basic questions posed by the dissertation are also linked to a forward-looking analysis based on recent developments in working life. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen behandlar förvärvsarbetande småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. Utgångspunkten i avhandlingen är att arbetsrättens regler om föräldraskap, trots sitt tämligen starkt formulerade rättighetsskydd, i praktiken har en förhållandevis svag normativ position i arbetslivet och i arbetsrätten. Föräldraskapsreglernas svaga position kan förklaras som ett resultat av en normativ konflikt, eller inkoherens, som präglar rättsområdet, och som innebär att avvikande normer och värden inkräktar på föräldraskapsreglernas domän och försvagar deras position. Avhandlingens centrala syfte är att, mot bakgrund av en redogörelse för de relevanta rättsreglernas innehåll, utveckla och analysera denna... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avhandlingen behandlar förvärvsarbetande småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning. Utgångspunkten i avhandlingen är att arbetsrättens regler om föräldraskap, trots sitt tämligen starkt formulerade rättighetsskydd, i praktiken har en förhållandevis svag normativ position i arbetslivet och i arbetsrätten. Föräldraskapsreglernas svaga position kan förklaras som ett resultat av en normativ konflikt, eller inkoherens, som präglar rättsområdet, och som innebär att avvikande normer och värden inkräktar på föräldraskapsreglernas domän och försvagar deras position. Avhandlingens centrala syfte är att, mot bakgrund av en redogörelse för de relevanta rättsreglernas innehåll, utveckla och analysera denna normativa konflikt. I detta syfte ingår särskilt att undersöka föräldraskapsreglernas svaga position utifrån de könsrelaterade föreställningar om arbetstagare och föräldrar, som finns i samhället, och som även kommer till uttryck i rätten och i den rättsliga argumentationen. Avhandlingen inleds med en redogörelse för innehållet i rättsreglerna gällande arbetstagares föräldraskap under deras hundraåriga historia, återger argumentationen kring dessa regler, samt klarlägger och diskuterar de värdeförändringar som denna rättsutveckling speglar. Följande kapitel, kapitel tre, ägnas åt vardagslivets könsrelaterade föreställningar om föräldraskap och kön. Kapitel fyra behandlar könsrelaterade föreställningar om arbetstagare, och hur sådana föreställningar inverkar på de formella och informella villkor som bestämmer möjligheterna att förena arbete med föräldraskap. I kapitel fem, sex och sju undersöks de särskilda arbetsrättsliga regler, gemenskapsrättsliga och svenska, som gäller för arbetstagare som har ett föräldraansvar, eller som står i begrepp att få ett föräldraansvar. Kapitel åtta och nio behandlar de föräldraskapsrelaterade reglerna i det större arbetsrättsliga sammanhang där de hör hemma. Härigenom uppnås en mer fullständig analys av föräldraskapsreglernas innehåll. I det tionde och sista kapitlet förs en avslutande principiell diskussion om de centrala frågor som aktualiserats genom avhandlingen. Här kopplas också avhandlingens grundläggande frågeställningar till en framåtblickande analys med utgångspunkt i de den senare utvecklingen i arbetslivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Professor Bruun, Niklas, Helsingfors universitet
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
labour law, Gender studies, pregnancy, children, family friendly policies, parenthood, family life, employment, Swedish law, EC law, paid work, sex discrimination, equal treatment, gender, genusvetenskap, civilrätt, private law, EU-rätt, EU law, arbetsrätt
pages
448 pages
publisher
Makadam förlag
defense location
Pufendorfsalen, Juridiska institutionen (Tryckeriet), Lilla Gråbrödersgatan 3 c, Lund
defense date
2007-11-23 10:15:00
ISBN
978-91-7061-044-8
language
Swedish
LU publication?
yes
id
bf505d4b-643d-48d3-bfa5-a59ec969d4b9 (old id 599246)
date added to LUP
2016-04-04 09:53:05
date last changed
2018-11-21 20:55:32
@phdthesis{bf505d4b-643d-48d3-bfa5-a59ec969d4b9,
 abstract   = {This dissertation deals with the position of working parents in labour legislation and the protection. The starting point for the thesis is that the rules in labour law concerning employees? parenthood, despite the fairly strongly formulated protection of their rights, in practice have a relatively weak normative position in working life and in labour law. The weakness of the rules on parenthood can be explained as a result of a normative conflict, or incoherence, affecting the judicial sphere, which means that deviating norms and values encroach on the rules about parenthood and weaken their position. The central aim of the dissertation is to elucidate and analyse this normative conflict, against the background of an account of the content of the relevant legal rules. To achieve this purpose requires specially studying the weakness of the rules on parenthood due to gender-related notions about employees and parents which exist in society, and which are also expressed in the law and the legal argumentation. Initially the dissertation surveys the content of the legal rules concerning employees? parenthood during the hundred years they have existed, cites the argumentation concerning these rules, and clarifies and discusses the changes in values reflected by this legislative development. The following chapter, chapter three, is devoted to gender-related notions about parents in everyday life. Chapter four examines how gender-related ideas about employees influence the formal and informal conditions that determine the ability to combine work with parenthood. Chapters five, six, and seven investigate the special rules of labour law, both EC law and Swedish law, which apply to employees who have parental responsibility or are about to have parental responsibility. The eighth and ninth chapters deal with rules related to parenthood in the large context of labour law to which they belong. This leads to a more complete analysis of the meaning of the rules on parenthood. In the tenth and last chapter there is a theoretical discussion of the central issues raised in the book. Here the basic questions posed by the dissertation are also linked to a forward-looking analysis based on recent developments in working life.},
 author    = {Julén Votinius, Jenny},
 isbn     = {978-91-7061-044-8},
 language   = {swe},
 publisher  = {Makadam förlag},
 school    = {Lund University},
 title    = {Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars arbetsrättsliga ställning (Parents at work. A gender-critical study on the position of parents of young children in labour law)},
 year     = {2007},
}