Advanced

Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken

Kurkinen, Eva-Lotta; Al-Ayish, Nadia; Brinck, Karolina; Rönneblad, Anders; Brunklaus, Birgit; During, Otto and Larsson Ivanov, Oskar LU (2018) In E2B2 2018(18).
Abstract (Swedish)
Arbetet omfattar uppföljningav ställda kriterier förlåg klimatpåverkan från betong vid upphandling av betongstommeför brf. Viva i Göteborg. Kriterierna följdes upp dels genom att LCA studien som genomförtsunder programskedet uppdaterades med data för den färdigupphandlade byggnadenoch dels genom att interljuva ett urval av aktörer för att få en inblick över hur branschen ser på de ställda kraven. Arbetet innehåller även en avslutande del angående känsligheten i beräkningarna samt osäkerheter och hur de kan behandlas.Byggnaderna som är tänkta att stå i 100 år kommerutsättas för klimatförändringar. Därför genomfördes parallellt med LCA studien också energisimuleringar för att se hur den ... (More)
Arbetet omfattar uppföljningav ställda kriterier förlåg klimatpåverkan från betong vid upphandling av betongstommeför brf. Viva i Göteborg. Kriterierna följdes upp dels genom att LCA studien som genomförtsunder programskedet uppdaterades med data för den färdigupphandlade byggnadenoch dels genom att interljuva ett urval av aktörer för att få en inblick över hur branschen ser på de ställda kraven. Arbetet innehåller även en avslutande del angående känsligheten i beräkningarna samt osäkerheter och hur de kan behandlas.Byggnaderna som är tänkta att stå i 100 år kommerutsättas för klimatförändringar. Därför genomfördes parallellt med LCA studien också energisimuleringar för att se hur den termiskakomforten och uppvärmningsbehovet förändras över tiden. Resultaten av LCA-uppföljningen och de ställda kriterierna visar att kraven uppfylldes för både den prefabricerade betongen och den platsgjutna betongen. Att jämföra den totala klimatpåverkan mellan programskedet och upphandlad byggnad visar sig inte vara möjligt då konstruktionenhar förändrats alltför mycket, bland annathar den uppvärmda ytan ökat med ca 50%samtidigt som mer material har använts för de prefabricerade väggarnaoch bjälklagen. En känslighetsanalys har istället genomförts som visar att den upphandlade konstruktionen har 30% lägre klimatpåverkan per BOA jämfört mot om den byggts med traditionell betong. Hade de ursprungliga konstruktionsdetaljerna från programskedet använts för väggar och bjälklag hade klimatpåverkan istället varit ca 40% lägre.Vid framtida kravställning bör man därför ta hänsyn även till konstruktionerna, betongkvaliteternaoch dess materialmängder och inte bara ställa krav på betongrecepten som i det här fallet. Klimatsimuleringarna visar att det troligen finns ett stort mörkertal med lågenergilägenheter som har förhöjd temperatur inomhussommartid redan vid dagensklimat. (Less)
Abstract
This work includes monitoring of set criteria for low climate impact from concrete in procurement of concrete structures for brf. Viva in Gothenburg. The criteria were followed up by updating the LCA study performed during the program phase with new data for the completed building, plus a selection of the project stakeholders were also interviewed to gain an insight into how the industry received the set criteria. The work also includes a final sectionregarding the sensitivity of the calculations as well as the uncertainties/error margins and how they can be treated.Buildings that are supposed to last for 100 years will be exposed to climate change, and consequently, parallel to the LCA follow-up, energy simulations were... (More)
This work includes monitoring of set criteria for low climate impact from concrete in procurement of concrete structures for brf. Viva in Gothenburg. The criteria were followed up by updating the LCA study performed during the program phase with new data for the completed building, plus a selection of the project stakeholders were also interviewed to gain an insight into how the industry received the set criteria. The work also includes a final sectionregarding the sensitivity of the calculations as well as the uncertainties/error margins and how they can be treated.Buildings that are supposed to last for 100 years will be exposed to climate change, and consequently, parallel to the LCA follow-up, energy simulations were made to see how thermal comfort and heating needs change over time.The results of the LCA follow-up and the set criteria indicate that the requirements were fulfilled for both the prefabricated concrete and the site-cast concrete. Comparing the overall climate impact between the program phase and the procured building was shown not to be possible since the construction has changed too much, for example, the heated surface area has increased by about 50%, while more materials have been used in walls and floor joints, amongst other things. A sensitivity analysis has instead been carried out showing that the contracted construction has 30% lower climate impact per BOA compared to if it was built with traditional concrete. Had the original construction details from the program stage been used for walls and floor joints, the climate impact would have been about 40% lower instead.Therefore, in future requirements, consideration should also be given to the structures and the amount of materials used, and not just to the concrete recipe as is in this case.The climate simulations show that there is probably a large number of unrecorded cases of low energy apartments that have elevated indoor temperatures in summer even in today's climate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
LCA, klimatpåverkan, betong, kriterier, upphandling, brf Viva, Climate Impac, Concrete, Criteria, Procurement, Brf Viva
in
E2B2
volume
2018
issue
18
edition
18
pages
27 pages
publisher
Energimyndigheten
language
Swedish
LU publication?
yes
id
68b5c77b-034d-491e-be91-74d13c39bccb
alternative location
https://www.e2b2.se/library/4301/slutrapport_kriterier_for_resurssnalt_byggande_i_praktiken.pdf
date added to LUP
2019-04-30 08:33:00
date last changed
2019-05-09 13:43:22
@techreport{68b5c77b-034d-491e-be91-74d13c39bccb,
 abstract   = {This work includes monitoring of set criteria for low climate impact from concrete in procurement of concrete structures for brf. Viva in Gothenburg. The criteria were followed up by updating the LCA study performed during the program phase with new data for the completed building, plus a selection of the project stakeholders were also interviewed to gain an insight into how the industry received the set criteria. The work also includes a final sectionregarding the sensitivity of the calculations as well as the uncertainties/error margins and how they can be treated.Buildings that are supposed to last for 100 years will be exposed to climate change, and consequently, parallel to the LCA follow-up, energy simulations were made to see how thermal comfort and heating needs change over time.The results of the LCA follow-up and the set criteria indicate that the requirements were fulfilled for both the prefabricated concrete and the site-cast concrete. Comparing the overall climate impact between the program phase and the procured building was shown not to be possible since the construction has changed too much, for example, the heated surface area has increased by about 50%, while more materials have been used in walls and floor joints, amongst other things. A sensitivity analysis has instead been carried out showing that the contracted construction has 30% lower climate impact per BOA compared to if it was built with traditional concrete. Had the original construction details from the program stage been used for walls and floor joints, the climate impact would have been about 40% lower instead.Therefore, in future requirements, consideration should also be given to the structures and the amount of materials used, and not just to the concrete recipe as is in this case.The climate simulations show that there is probably a large number of unrecorded cases of low energy apartments that have elevated indoor temperatures in summer even in today's climate.},
 author    = {Kurkinen, Eva-Lotta and Al-Ayish, Nadia and Brinck, Karolina and Rönneblad, Anders and Brunklaus, Birgit and During, Otto and Larsson Ivanov, Oskar},
 institution = {Energimyndigheten},
 keyword   = {LCA,klimatpåverkan,betong,kriterier,upphandling,brf Viva,Climate Impac,Concrete,Criteria,Procurement,Brf Viva},
 language   = {swe},
 number    = {18},
 pages    = {27},
 series    = {E2B2},
 title    = {Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken},
 volume    = {2018},
 year     = {2018},
}