Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste

Stenis, Jan LU (2005)
Abstract
Increased attention is nowadays devoted to waste management. The objective of this work is to analyse how commonly known business economic models and methods, as well as the Polluter-Pays Principle, can be applied to waste management in general and to waste fractionation in particular, so as to facilitate environmental optimisation of industrial and construction waste fractionation. In discussing the functionality of the modified models arrived at, systems theory is applied in order to get a scientifically adequate picture of the societal context of the models.A further objective is to investigate certain aspects of construction waste management economic model theory through case studies. Thereby, the applicability of... (More)
Increased attention is nowadays devoted to waste management. The objective of this work is to analyse how commonly known business economic models and methods, as well as the Polluter-Pays Principle, can be applied to waste management in general and to waste fractionation in particular, so as to facilitate environmental optimisation of industrial and construction waste fractionation. In discussing the functionality of the modified models arrived at, systems theory is applied in order to get a scientifically adequate picture of the societal context of the models.A further objective is to investigate certain aspects of construction waste management economic model theory through case studies. Thereby, the applicability of modified versions of the above mentioned business economic models applied in construction waste management is tested. Generally, the work is performed in order to provide flexible management instruments adapted to changing demands.The economic model methods are studied and modified from a waste management point of view. In this context, the "equality principle" introduced earlier (Stenis, 2002), interpreted as equality between (industrial) waste and normal products in business economic terms, is applied. "The model for Efficient Use of Resources for Optimal Production Economy (EUROPE)", is introduced for assigning industrial costs and revenues to waste by the employment of so-called shadow prices. The modified, mainly cost assessment oriented, methods are evaluated from a business economics perspective in relation to waste management.The effort in this work represents a shift of views within the field of waste management. This shift is consistent with the concept of sustainable development. Also, the present study represents general environmental and financial advantages for society at large.It is concluded that the findings point at the partly fruitful possibility to modify commonly used cost benefit estimation methods and contribution margin analysis including the Polluter-Pays Principle (PPP) in a practical industrial and, to a certain extent, a practical construction waste management context by the use of the equality principle. Therefore, it can be said that construction waste management can be carried out by using certain (modified) economic models.Summarised, the major findings of the work are as follows:1) Presentation of an alternative way of looking at industrial waste in a business context;2) Introduction of the EUROPE model for assigning costs to industrial waste to be used in conjunction with the introduced equality principle to provide long term recommendations regarding waste involving the use of "environmental shadow prices";3) Presentation of how the Polluter-Pays Principle can be incorporated into the financial accounts of a manufacturing company by the employment of the equality principle in conjunction with the introduced concept of the "environmental adjustment cost";4) Proposal for a shift of views within the field of waste management.Summarised, the recommendations for the future in this work are as follows:1) As regards general industrial conditions, commonly used cost benefit methods, the contribution margin method and the Polluter-Pays Principle approach are suggested to be applied in a modified way through the use of the EUROPE model, the basis being the equality principle introduced.2) As regards construction management conditions, the average cost estimation method is suggested to be applied in a modified way through the use of the EUROPE model, the basis being the equality principle introduced. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. Vid diskussionen kring funktionaliteten hos de modifierade modeller som erhålls, tillämpas ett systemsynsätt i syfte att erhålla en vetenskapligt adekvat uppfattning om den samhälleliga kontexten kring modellerna ifråga.

... (More)
Popular Abstract in Swedish

Avfallshantering ägnas nuförtiden ett ökande intresse. Detta verk syftar till att analysera hur vanligt förekommande företagsekonomiska modeller och metoder liksom principen om att förorenaren betalar (The "Polluter-Pays Principle" (PPP)), generellt kan appliceras på management av avfallshantering och specifikt på segregering av olika avfallsfraktioner i syfte att medge miljömässig optimering av fraktionering av enkannerligen industriellt avfall och byggavfall. Vid diskussionen kring funktionaliteten hos de modifierade modeller som erhålls, tillämpas ett systemsynsätt i syfte att erhålla en vetenskapligt adekvat uppfattning om den samhälleliga kontexten kring modellerna ifråga.Ett ytterligare syfte är att undersöka beskaffenheten av vissa aspekter av hantering av byggavfall med hjälp av fallstudier som genomförts. Därigenom testas tillämpbarheten i ett byggavfallsperspektiv av modifierade versioner av ovan nämnda företagsekonomiska modeller. Allmänt sett är arbetet utfört i syfte att tillhandahålla flexibla instrument för management av industriellt avfall och byggavfall med hänsyn taget till föränderliga krav.De ekonomiska modellerna studeras och modifieras ur ett avfallshanteringsperspektiv. I detta sammanhang tillämpas den tidigare lanserade "jämställighetsprincipen" (eng. "the equality principle") (Stenis, 2002) som ska förstås som likvärdighet mellan (industriellt) avfall och reguljära produkter i företagsekonomiska termer. Europamodellen (eng.: "the model for Efficient Use of Resources for Optimal Production Economy (EUROPE)") lanseras i syfte att allokera industriella kostnader och intäkter till avfall med användande av så kallade skuggpriser. De modifierade, huvudsakligen kostnadsberäkningsinriktade, metoderna utvärderas sedan ur ett ekonomiskt lämplighetsperspektiv relaterat till avfallshantering.Ambitionen i detta verk representerar ett förändrat synsätt inom kunskapsområdet avfallshantering. Denna förändring är i enlighet med konceptet för ett uthålligt samhälle. Föreliggande studie representerar även allmänna miljömässiga och ekonomiska fördelar för samhället i sin helhet.Slutsatsen dras att rönen pekar på en delvis fruktbar möjlighet att de facto kunna modifiera vanligen använda metoder för kostnadsintäktsanalys och täckningsbidragsanalys, inklusive applicering av PPP, på industriellt avfall och, i viss utsträckning, på byggavfall i ett praktiskt sammanhang genom tillämpning av jämställighetsprincipen. Hantering av industriellt avfall såväl som byggavfall kan därför sägas vara möjligt att bedriva baserat på användning av vissa (modifierade) ekonomiska modeller.Sammanfattat är de huvudsakliga resultaten av föreliggande arbete som följer:1) Lanserande av ett alternativt sätt att se på industriellt avfall i ett företagsekonomiskt sammanhang;2) Introduktion av EUROPA-modellen för allokering av kostnader till industriellt avfall för användning tillsammans med den lanserade jämställighetsprincipen i syfte att tillhandahålla långsiktiga rekommendationer rörande avfall innefattande användning av "miljömässiga skuggpriser";3) Presentation av hur principen om att förorenaren betalar kan "byggas in" i ett tillverkande företags räkenskaper genom användande av jämställighetsprincipen tillsammans med det lanserade konceptet för "miljömässig anpassningskostnad";4) Presentation av förslag på ett förändrat synsätt inom avfallshanteringsområdet.Sammanfattat är rekommendationerna för framtiden i föreliggande arbete som följer:1) Beträffande allmänna industriella förhållanden så föreslås vanligen använda metoder för kostnads-intäktsanalys, täckningsbidragsmetoden och principen om att förorenaren betalar, användas i ett modifierat utförande genom tillämpning av EUROPA-modellen som baserar sig på den introducerade jämställighetsprincipen.2) Beträffande förhållanden för byggledning så föreslås genomsnittskalkyl användas i ett modifierat utförande genom tillämpning av EUROPA-modellen som baserar sig på den introducerade jämställighetsprincipen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • PhD, Executive Director and CEO Skinner, John H., The Solid Waste Association of North America (SWANA), Silver Spring, Maryland, U.S.A.
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Commercial and industrial economics, ekonomisk politik, ekonomiska system, ekonomisk teori, Management of enterprises, Industriell ekonomi, Technological sciences, management, Företagsledning, Building construction, Teknik, Byggnadsteknik, Ekologi, Ecology, sustainable development, Polluter-Pays Principle, contribution margin analysis, cost benefit analysis, construction waste, Economic models, integrated industrial waste management, kontroll av utsläpp, Miljöteknik, Environmental technology, pollution control, Economics, Environmental Law, Morallära, Moral science, Miljömedicin, Environmental health, Miljörätt, economic theory, econometrics, economic systems, Nationalekonomi, ekonometri, economic policy
pages
206 pages
publisher
Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology
defense location
Lecture hall B, Building A, Lund Institute of Technology, Sölvegatan 24, Lund
defense date
2005-01-24 13:15:00
ISBN
91-974552-1-0
language
English
LU publication?
yes
id
8f6ebf1e-c5e2-4ff3-bbf5-051e536536b0 (old id 544157)
date added to LUP
2016-04-01 16:30:12
date last changed
2018-11-21 20:41:54
@phdthesis{8f6ebf1e-c5e2-4ff3-bbf5-051e536536b0,
 abstract   = {{Increased attention is nowadays devoted to waste management. The objective of this work is to analyse how commonly known business economic models and methods, as well as the Polluter-Pays Principle, can be applied to waste management in general and to waste fractionation in particular, so as to facilitate environmental optimisation of industrial and construction waste fractionation. In discussing the functionality of the modified models arrived at, systems theory is applied in order to get a scientifically adequate picture of the societal context of the models.<br/><br>
<br/><br>
A further objective is to investigate certain aspects of construction waste management economic model theory through case studies. Thereby, the applicability of modified versions of the above mentioned business economic models applied in construction waste management is tested. Generally, the work is performed in order to provide flexible management instruments adapted to changing demands.<br/><br>
<br/><br>
The economic model methods are studied and modified from a waste management point of view. In this context, the "equality principle" introduced earlier (Stenis, 2002), interpreted as equality between (industrial) waste and normal products in business economic terms, is applied. "The model for Efficient Use of Resources for Optimal Production Economy (EUROPE)", is introduced for assigning industrial costs and revenues to waste by the employment of so-called shadow prices. The modified, mainly cost assessment oriented, methods are evaluated from a business economics perspective in relation to waste management.<br/><br>
<br/><br>
The effort in this work represents a shift of views within the field of waste management. This shift is consistent with the concept of sustainable development. Also, the present study represents general environmental and financial advantages for society at large.<br/><br>
<br/><br>
It is concluded that the findings point at the partly fruitful possibility to modify commonly used cost benefit estimation methods and contribution margin analysis including the Polluter-Pays Principle (PPP) in a practical industrial and, to a certain extent, a practical construction waste management context by the use of the equality principle. Therefore, it can be said that construction waste management can be carried out by using certain (modified) economic models.<br/><br>
<br/><br>
Summarised, the major findings of the work are as follows:<br/><br>
<br/><br>
1) Presentation of an alternative way of looking at industrial waste in a business context;<br/><br>
<br/><br>
2) Introduction of the EUROPE model for assigning costs to industrial waste to be used in conjunction with the introduced equality principle to provide long term recommendations regarding waste involving the use of "environmental shadow prices";<br/><br>
<br/><br>
3) Presentation of how the Polluter-Pays Principle can be incorporated into the financial accounts of a manufacturing company by the employment of the equality principle in conjunction with the introduced concept of the "environmental adjustment cost";<br/><br>
<br/><br>
4) Proposal for a shift of views within the field of waste management.<br/><br>
<br/><br>
Summarised, the recommendations for the future in this work are as follows:<br/><br>
<br/><br>
1) As regards general industrial conditions, commonly used cost benefit methods, the contribution margin method and the Polluter-Pays Principle approach are suggested to be applied in a modified way through the use of the EUROPE model, the basis being the equality principle introduced.<br/><br>
<br/><br>
2) As regards construction management conditions, the average cost estimation method is suggested to be applied in a modified way through the use of the EUROPE model, the basis being the equality principle introduced.}},
 author    = {{Stenis, Jan}},
 isbn     = {{91-974552-1-0}},
 keywords   = {{Commercial and industrial economics; ekonomisk politik; ekonomiska system; ekonomisk teori; Management of enterprises; Industriell ekonomi; Technological sciences; management; Företagsledning; Building construction; Teknik; Byggnadsteknik; Ekologi; Ecology; sustainable development; Polluter-Pays Principle; contribution margin analysis; cost benefit analysis; construction waste; Economic models; integrated industrial waste management; kontroll av utsläpp; Miljöteknik; Environmental technology; pollution control; Economics; Environmental Law; Morallära; Moral science; Miljömedicin; Environmental health; Miljörätt; economic theory; econometrics; economic systems; Nationalekonomi; ekonometri; economic policy}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Construction and Architecture, Lund Institute of Technology}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste}},
 url     = {{https://lup.lub.lu.se/search/files/4692411/544159.PDF}},
 year     = {{2005}},
}