Advanced

Bicycle planning – A literature review

Ekblad, Hampus LU ; Svensson, Åse LU and Koglin, Till LU (2016)
Abstract (Swedish)
Ökad cykling har stor betydelse för ett hållbart transportsystem. För att öka andelen resor med cykel måste dock trafik- och cykelplaneringen ta itu med ett flertal olika problem. Det är emellertid inte alltid fullständigt klart vad som behövs gällande planering för att öka cyklingen. Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie om hur olika faktor kopplade till cykelplanering påverkar benägenheten att välja cykeln för transport. Litteraturstudien genomfördes i sökmotorn GoogleScholar och endast vetenskapliga rapporter, artiklar och
böcker har ingått. Genom denna litteraturstudie har kunskap samlats om cykelplanering, policyer och andra faktorer som påverkar användningen av cykeln för dagliga transporter. Ambitionen var att samla... (More)
Ökad cykling har stor betydelse för ett hållbart transportsystem. För att öka andelen resor med cykel måste dock trafik- och cykelplaneringen ta itu med ett flertal olika problem. Det är emellertid inte alltid fullständigt klart vad som behövs gällande planering för att öka cyklingen. Denna rapport är resultatet av en litteraturstudie om hur olika faktor kopplade till cykelplanering påverkar benägenheten att välja cykeln för transport. Litteraturstudien genomfördes i sökmotorn GoogleScholar och endast vetenskapliga rapporter, artiklar och
böcker har ingått. Genom denna litteraturstudie har kunskap samlats om cykelplanering, policyer och andra faktorer som påverkar användningen av cykeln för dagliga transporter. Ambitionen var att samla in de flesta state-of-the-art forskningspublikationer som berör dessa frågor. Genom litteraturstudien blev det uppenbart att cykelns attraktionskraft bör ses i
förhållande till bilen. Om motoriserade transportsätt är mer attraktiva att använda (t.ex. genom parkeringsnormer, kostnader, framkomlighet) kommer det också att vara svårt att övertyga människor att använda cykeln i stället för bilen. Det blev också tydligt att det finns stora skillnader i hur forskning kring cykling och cykelplanering bedrivs och att det saknas forskning baserat på före- och efterstudier. Men resultaten är trots detta ofta mycket samstämmiga.
Resultaten visar bland annat att cykelinfrastrukturen har stor betydelse. Detta innebär att om rätt infrastruktur byggs tenderar människor att använda cykeln oftare. När det gäller policyer för cykling tycks tidsfaktorn vara viktig. Detta innebär att med policyer och strategier som är konsistenta över längre tidsperioder ökar också deras inverkan på användningen av cykeln. (Less)
Abstract
Increased bicycling is of great importance for a sustainable transport system. This report is the result of a literature study concerning how different factors associated with bicycle planning influence the propensity to choose the bicycle for transportation. The literature study was carried out in the search engine GoogleScholar and only scientific papers, articles and books were included. Through this literature review, knowledge has been gathered concerning bicycle
planning, policies and other factors that influence the use of the bicycle in daily transport. Through the literature study it became evident that the attractiveness of the bicycle should be seen in relation to the car. If it is more attractive to use motorised modes of... (More)
Increased bicycling is of great importance for a sustainable transport system. This report is the result of a literature study concerning how different factors associated with bicycle planning influence the propensity to choose the bicycle for transportation. The literature study was carried out in the search engine GoogleScholar and only scientific papers, articles and books were included. Through this literature review, knowledge has been gathered concerning bicycle
planning, policies and other factors that influence the use of the bicycle in daily transport. Through the literature study it became evident that the attractiveness of the bicycle should be seen in relation to the car. If it is more attractive to use motorised modes of transport (e.g. through parking norms, costs, level of service) it will be hard to convince people to use the bike instead of the car. It also became clear that there are big differences in how research concerning
bicycling and bicycle planning is conducted and there is e.g. no research based on before- and after studies. Despite this, the results are often very consistent. For instance, the results show that the bicycle infrastructure is of great importance. This implies that if appropriate infrastructure is build people tend to use the bicycle more often. In terms of policy, the time factor seems to be an important issue. This in turn implies, with policies and strategies being consistent over longer time intervals, the impact on the use of the bicycle increases. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Cykelplanering - En litteraturstudie
publishing date
type
Book/Report
publication status
published
subject
keywords
bicycle planning, urban, Sustainable transport, factors
edition
300
pages
36 pages
publisher
Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg
language
English
LU publication?
yes
id
b1ced669-459e-4519-a1f5-24ed5bd14d3d
date added to LUP
2016-12-22 14:36:01
date last changed
2017-07-19 10:06:40
@techreport{b1ced669-459e-4519-a1f5-24ed5bd14d3d,
 abstract   = {Increased bicycling is of great importance for a sustainable transport system. This report is the result of a literature study concerning how different factors associated with bicycle planning influence the propensity to choose the bicycle for transportation. The literature study was carried out in the search engine GoogleScholar and only scientific papers, articles and books were included. Through this literature review, knowledge has been gathered concerning bicycle<br/>planning, policies and other factors that influence the use of the bicycle in daily transport. Through the literature study it became evident that the attractiveness of the bicycle should be seen in relation to the car. If it is more attractive to use motorised modes of transport (e.g. through parking norms, costs, level of service) it will be hard to convince people to use the bike instead of the car. It also became clear that there are big differences in how research concerning<br/>bicycling and bicycle planning is conducted and there is e.g. no research based on before- and after studies. Despite this, the results are often very consistent. For instance, the results show that the bicycle infrastructure is of great importance. This implies that if appropriate infrastructure is build people tend to use the bicycle more often. In terms of policy, the time factor seems to be an important issue. This in turn implies, with policies and strategies being consistent over longer time intervals, the impact on the use of the bicycle increases.},
 author    = {Ekblad, Hampus and Svensson, Åse and Koglin, Till},
 institution = {Lunds universitet, LTH, instutionen för teknik och samhälle, trafik och väg},
 keyword   = {bicycle planning,urban,Sustainable transport,factors},
 language   = {eng},
 month    = {12},
 pages    = {36},
 title    = {Bicycle planning – A literature review},
 year     = {2016},
}