Advanced

Throughput Analysis of Interfering Packet Radio Networks

Stranne, André LU (2005) 53.
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

I avhandlingen presenteras ett matematiskt ramverk för analys av datagenomströmning i paket-baserade radionät som stör varandra. Tidigare forskning om prestanda i paketradionät täcker många olika system och aspekter. Tidigare publicerade arbeten har dock till stor del varit begränsade till fixa paketlängder. Ramverket som presenteras i avhandlingen tillåter detaljerad analys av radionät som använder olika paketlängder, vilket är typiskt för verkliga system. Ramverket tillåter även analys av frekvenshoppande radionät med olika bredd och form på transmissionsspektra.En introduktion ges till interferens i radiosystem med en översikt över tidigare arbeten. En översikt över det... (More)
Popular Abstract in Swedish

I avhandlingen presenteras ett matematiskt ramverk för analys av datagenomströmning i paket-baserade radionät som stör varandra. Tidigare forskning om prestanda i paketradionät täcker många olika system och aspekter. Tidigare publicerade arbeten har dock till stor del varit begränsade till fixa paketlängder. Ramverket som presenteras i avhandlingen tillåter detaljerad analys av radionät som använder olika paketlängder, vilket är typiskt för verkliga system. Ramverket tillåter även analys av frekvenshoppande radionät med olika bredd och form på transmissionsspektra.En introduktion ges till interferens i radiosystem med en översikt över tidigare arbeten. En översikt över det matematiska ramverket som används i avhandlingen presenteras också, inklusive en beskrivning av systemmodellen som används och två metoder för att härleda slutna uttryck för datagenomströmning. Den första delmetoden baseras på paketkollisioner där två eller fler paket som överlappar i tid och frekvens resulterar i förlorade paket och reducerad genomströmning. Den andra metoden baseras på mängden störande energi som tas emot av enheterna i radionäten. Där antas paket gå förlorade om mottagen störande energi överstiger en viss tröskel.Exakta och approximativa uttryck både för sannolikheten för lyckad pakettransmission och för genomströmning i näten härleds för det fall att paketkollisioner leder till förlorade paket. Uttrycken används i analyser av störande frekvenshoppande radionät för att illustrera hur relativa paketlängder kan påverka uppnåbara datahastigheter. Slutna uttryck för genomströmningen baserade på mottagen störande energi härleds också. Dessa kan användas för att analysera heterogena system av störande nät där olika radiogränssnitt används av näten vilket är en allt vanligare situation i olicensierade frekvensband. Slutligen undersöks relationen mellan de två delmetoderna och dessutom jämförs resultat från beräkningar med resultat från mätningar på verkliga nät. (Less)
Abstract
In this thesis, a probabilistic framework is presented and used for analysis of the throughput of interfering packet-based radio networks, referred to as packet radio networks (PRNs). Previous research on the performance of PRNs covers a wide variety of systems and aspects in varying levels of detail. However, the work presented in the literature has mostly been limited to fixed packet lengths. The framework presented in this thesis allows for detailed analysis of PRNs using different lengths of the transmitted packets, which is the typical situation in real systems. The framework also allows for analysis of PRNs using slow frequency hopping and different spectral widths and shapes of the transmissions, which enable analysis of... (More)
In this thesis, a probabilistic framework is presented and used for analysis of the throughput of interfering packet-based radio networks, referred to as packet radio networks (PRNs). Previous research on the performance of PRNs covers a wide variety of systems and aspects in varying levels of detail. However, the work presented in the literature has mostly been limited to fixed packet lengths. The framework presented in this thesis allows for detailed analysis of PRNs using different lengths of the transmitted packets, which is the typical situation in real systems. The framework also allows for analysis of PRNs using slow frequency hopping and different spectral widths and shapes of the transmissions, which enable analysis of heterogeneous systems of interfering networks.An introduction to radio systems and interference is presented along with an overview over previous work on interfering PRNs. An overview of the analytical framework used in this thesis is also presented, including a description of the system model and two methods used for deriving closed form throughput expressions. The first method is based on packet collisions, where two or more packets overlapping in time and frequency result in lost packets and reduced throughput. The second method is based on the amounts of interfering energy received by the network units. Here, a packet is assumed to be lost if the received amount of interfering energy exceeds a given threshold.Assuming that packet collisions always result in lost packets, exact and approximative closed form expressions are derived for both successful packet reception probabilities and throughput of interfering networks. The closed form expressions are used in analyses of interfering slow frequency-hopping networks, illustrating how the relative lengths of packet transmissions can have a great impact on the achievable data rates. Closed form expressions for the throughput of interfering networks based on received interfering energy quantities are also derived. These can be used to analyze heterogeneous systems of interfering networks where different radio interfaces are used by each network, a situation which is becoming increasingly common in shared frequency bands. Finally, the relation between the two methods of analysis is investigated, and in addition, results from calculations are compared with results from measurements on real networks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Prof. Zander, Jens, KTH
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
Telekommunikationsteknik, Telecommunication engineering, energy, collision, packet length, frequency hopping, throughput, successful packet reception probability, heterogeneous packet radio networks, interference analysis
volume
53
pages
240 pages
publisher
Department of Electroscience, Lund University
defense location
Room E:1406, E-building, Ole Römers väg 3, Lund Institute of Technology.
defense date
2005-09-27 13:15
ISSN
1402-8662
language
English
LU publication?
yes
id
bb0a2ad6-ddb4-4629-8025-d3997bc35e18 (old id 545328)
date added to LUP
2007-09-10 14:37:17
date last changed
2018-11-21 20:47:50
@phdthesis{bb0a2ad6-ddb4-4629-8025-d3997bc35e18,
 abstract   = {In this thesis, a probabilistic framework is presented and used for analysis of the throughput of interfering packet-based radio networks, referred to as packet radio networks (PRNs). Previous research on the performance of PRNs covers a wide variety of systems and aspects in varying levels of detail. However, the work presented in the literature has mostly been limited to fixed packet lengths. The framework presented in this thesis allows for detailed analysis of PRNs using different lengths of the transmitted packets, which is the typical situation in real systems. The framework also allows for analysis of PRNs using slow frequency hopping and different spectral widths and shapes of the transmissions, which enable analysis of heterogeneous systems of interfering networks.<br/><br>
<br/><br>
An introduction to radio systems and interference is presented along with an overview over previous work on interfering PRNs. An overview of the analytical framework used in this thesis is also presented, including a description of the system model and two methods used for deriving closed form throughput expressions. The first method is based on packet collisions, where two or more packets overlapping in time and frequency result in lost packets and reduced throughput. The second method is based on the amounts of interfering energy received by the network units. Here, a packet is assumed to be lost if the received amount of interfering energy exceeds a given threshold.<br/><br>
<br/><br>
Assuming that packet collisions always result in lost packets, exact and approximative closed form expressions are derived for both successful packet reception probabilities and throughput of interfering networks. The closed form expressions are used in analyses of interfering slow frequency-hopping networks, illustrating how the relative lengths of packet transmissions can have a great impact on the achievable data rates. Closed form expressions for the throughput of interfering networks based on received interfering energy quantities are also derived. These can be used to analyze heterogeneous systems of interfering networks where different radio interfaces are used by each network, a situation which is becoming increasingly common in shared frequency bands. Finally, the relation between the two methods of analysis is investigated, and in addition, results from calculations are compared with results from measurements on real networks.},
 author    = {Stranne, André},
 issn     = {1402-8662},
 keyword   = {Telekommunikationsteknik,Telecommunication engineering,energy,collision,packet length,frequency hopping,throughput,successful packet reception probability,heterogeneous packet radio networks,interference analysis},
 language   = {eng},
 pages    = {240},
 publisher  = {Department of Electroscience, Lund University},
 school    = {Lund University},
 title    = {Throughput Analysis of Interfering Packet Radio Networks},
 volume    = {53},
 year     = {2005},
}