Advanced

Clinical Studies of EpECT with Bleomycin or Cis-Platin

Persson, Bertil R LU (2018) 2018. p.1-1
Abstract (Swedish)
Under de senaste åren har flera författare granskat de kliniska resultaten av Electro Enhanced Chemotherapy:
• Elektrokemoterapi för primär hudcancer och hudmetastas i samband med andra maligniteter (Reinhold, 2011).
• Utnyttjande av elektrokemoterapi vid behandling av melanom (Testori et al., 2012).
• Antitumörverkan av elektrokemoterapi: En systematisk granskning och meta-analys (Mali et al., 2013).
• Elektrokemoterapi i bröstcancer: En översyn av referenser (Schmidt et al., 2014).
• Behandlingar av avancerat basalcellkarcinom: en genomgång av litteraturen "(Peris et al., 2016).
• Behandlingseffektivitet med elektrokemoterapi: En multinationell prospektiv observationsstudie på 376 patienter med ytliga tumörer... (More)
Under de senaste åren har flera författare granskat de kliniska resultaten av Electro Enhanced Chemotherapy:
• Elektrokemoterapi för primär hudcancer och hudmetastas i samband med andra maligniteter (Reinhold, 2011).
• Utnyttjande av elektrokemoterapi vid behandling av melanom (Testori et al., 2012).
• Antitumörverkan av elektrokemoterapi: En systematisk granskning och meta-analys (Mali et al., 2013).
• Elektrokemoterapi i bröstcancer: En översyn av referenser (Schmidt et al., 2014).
• Behandlingar av avancerat basalcellkarcinom: en genomgång av litteraturen "(Peris et al., 2016).
• Behandlingseffektivitet med elektrokemoterapi: En multinationell prospektiv observationsstudie på 376 patienter med ytliga tumörer "(Campana et al., 2016b).
• Basalcellkarcinom: 10 års erfarenhet av elektrokemoterapi (Campana et al., 2017b).
• Elektrokemoterapi i bröstcancer - Diskussion om Metod och litteraturgranskning (Wichtowski et al., 2017).

Behandlingsresultaten rapporteras i de flesta fall med avseende på följande kvantiteter där fraktionellt svar
 = (Antal fall med det faktiska svaret / Totalt antal fall)

CR = komplett svar;
PR = partiell respons;
SD = stabil sjukdom;
PD = progressiv sjukdom;
OR = objektivt svar CR = fraktionalt komplett svar;
PR = fraktionellt partiellt svar
SD = fraktionell stabil sjukdom;
PD = fraktionell progressiv sjukdom;
OR = fraktionellt objektivt svar

Vanligtvis används summan av fullständiga och partiella svar som kallas målrespons (OR = CR + PR) som en allmän kvantitet för svaret på behandlingen i fråga utan att överväga svaren på stabil och framstegssjukdom.
För att kunna kombinera alla fyra kvantiteterna i en kvantitet som anser det totala svaret en kvantitet som heter "fraktionellt viktningssvar" definieras WR som följer:
För att uppskatta svaret med tanke på alla fyra svarkvantiteterna definieras en kvantitet som heter "fraktionerad viktad respons", enligt följande:
WR = (3OR + 1PR + 0SD - 3PR) / 3;
I det här kapitlet sammanfattas de publicerade svaren på klinisk elektrokemoterapi för varje specifik typ av tumör och uppskattar fraktioneringsviktsresponsen från uppgifterna i varje publicerad rapport. (Less)
Abstract
In recent years several authors have reviewed the clinical results of Electro Enhanced Chemotherapy:
• Electro-chemotherapy for primary skin cancer and skin metastasis related to other malignancies (Reinhold, 2011).
• Utility of electro-chemotherapy in melanoma treatment (Testori et al., 2012).
• Antitumor effectiveness of electro-chemotherapy: A systematic review and meta-analysis (Mali et al., 2013).
• Electro-chemotherapy in Breast Cancer: A Review of References (Schmidt et al., 2014).
• Treatments of advanced basal cell carcinoma: a review of the literature" (Peris et al., 2016).
• Treatment efficacy with electro-chemotherapy: A multi-institutional prospective observational study on 376 patients with... (More)
In recent years several authors have reviewed the clinical results of Electro Enhanced Chemotherapy:
• Electro-chemotherapy for primary skin cancer and skin metastasis related to other malignancies (Reinhold, 2011).
• Utility of electro-chemotherapy in melanoma treatment (Testori et al., 2012).
• Antitumor effectiveness of electro-chemotherapy: A systematic review and meta-analysis (Mali et al., 2013).
• Electro-chemotherapy in Breast Cancer: A Review of References (Schmidt et al., 2014).
• Treatments of advanced basal cell carcinoma: a review of the literature" (Peris et al., 2016).
• Treatment efficacy with electro-chemotherapy: A multi-institutional prospective observational study on 376 patients with superficial tumours"(Campana et al., 2016b).
• Basal cell carcinoma: 10-year experience with electro-chemotherapy (Campana et al., 2017b).
• Electro-chemotherapy in Breast Cancer - Discussion of the Method and Literature Review (Wichtowski et al., 2017).

The treatment results are in most cases reported in terms of following quantities where the fractional response
 = (No. cases with the actual response / Total No. Cases)

CR = Complete response;
PR = partial response;
SD = stable disease;
PD = progressive disease;
OR = objective response; CR = fractional complete response;
PR = fractional partial response;
SD = fractional stable disease;
PD = fractional progressive disease;
OR = fractional objective response

Usually the sum of complete and partial responses called Objective Response (OR = CR + PR) is used as a general quantity for the response of the treatment in question without considering the responses of stable and progress disease.
In order to be able unify all four quantities into a quantity which consider the total response a quantity named “fractional weighting response”, WR is defined as follow:
In order to estimate the response considering all four response quantities a quantity named “fractional weighted response”, WR is defined as follow:
WR = (3OR + 1PR + 0SD - 3PR)/3;
The following sections summarize the published responses of clinical electro-chemotherapy for each specific type of tumour, and estimate the fractional weighting response from the data of each published report.
(Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
organization
alternative title
Kapitel 6 Kliniska Studier av EpECT med Bleomycin eller Cis.Platin
publishing date
type
Chapter in Book/Report/Conference proceeding
publication status
epub
subject
keywords
Electro-chemotherapy for, primary skin cancer, Breast Cancer, Bleomycin, Cis-platinum, objective response, weighting response
host publication
Electro-Pulse-Enhanced-Chemo-Therapy
editor
Persson, Bertil R and
volume
2018
pages
57 pages
publisher
Acta Scientiarum Lundensia, ISSN 1651-5013
language
English
LU publication?
yes
id
dd19cced-4c72-4f74-a954-1bca341adb3c
date added to LUP
2018-05-12 21:23:58
date last changed
2018-11-21 21:39:46
@inbook{dd19cced-4c72-4f74-a954-1bca341adb3c,
 abstract   = {In recent years several authors have reviewed the clinical results of Electro Enhanced Chemotherapy:  <br/>•	Electro-chemotherapy for primary skin cancer and skin metastasis related to other malignancies (Reinhold, 2011). <br/>•	Utility of electro-chemotherapy in melanoma treatment (Testori et al., 2012).<br/>•	Antitumor effectiveness of electro-chemotherapy: A systematic review and meta-analysis (Mali et al., 2013).<br/>•	Electro-chemotherapy in Breast Cancer: A Review of References (Schmidt et al., 2014).<br/>•	Treatments of advanced basal cell carcinoma: a review of the literature" (Peris et al., 2016).<br/>•	Treatment efficacy with electro-chemotherapy: A multi-institutional prospective observational study on 376 patients with superficial tumours"(Campana et al., 2016b).<br/>•	Basal cell carcinoma: 10-year experience with electro-chemotherapy (Campana et al., 2017b).<br/>•	Electro-chemotherapy in Breast Cancer - Discussion of the Method and Literature Review (Wichtowski et al., 2017).<br/> <br/>The treatment results are in most cases reported in terms of following quantities where the fractional response <br/> = (No. cases with the actual response / Total No. Cases)<br/><br/>	CR = Complete response; <br/>PR = partial response; <br/>SD = stable disease; <br/>PD = progressive disease; <br/>OR = objective response;	CR = fractional complete response; <br/>PR = fractional partial response; <br/>SD = fractional stable disease; <br/>PD = fractional progressive disease; <br/>OR = fractional objective response<br/><br/>Usually the sum of complete and partial responses called Objective Response (OR = CR + PR) is used as a general quantity for the response of the treatment in question without considering the responses of stable and progress disease.<br/>In order to be able unify all four quantities into a quantity which consider the total response a quantity named “fractional weighting response”, WR is defined as follow:<br/>In order to estimate the response considering all four response quantities a quantity named “fractional weighted response”, WR is defined as follow:<br/>WR = (3OR  + 1PR + 0SD - 3PR)/3;<br/>The following sections summarize the published  responses of clinical electro-chemotherapy for each specific type of tumour, and estimate the fractional weighting response from the data of each published report. <br/>},
 author    = {Persson, Bertil R},
 booktitle  = {Kapitel 6 Kliniska Studier av EpECT med Bleomycin eller Cis.Platin},
 editor    = {Persson, Bertil R},
 keyword   = {Electro-chemotherapy for,primary skin cancer,Breast Cancer,Bleomycin,Cis-platinum,objective response,weighting response},
 language   = {eng},
 month    = {05},
 pages    = {1--1},
 publisher  = {Acta Scientiarum Lundensia,  ISSN 1651-5013},
 title    = {Clinical Studies of EpECT with Bleomycin or Cis-Platin},
 volume    = {2018},
 year     = {2018},
}