Skip to main content

Lund University Publications

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Children's participation in decision-making in health care

Runeson, Ingrid LU (2002)
Abstract
The main purpose was to investigate children's participation in the decision-making processes in health care. Twenty-four children (0-18 år)admitted to hospital, their parents, and the staff present were observed during totally 135 hours in order to (i) identify the children's needs, (ii) their participation in the decision-making processes, and (iii) their parents' participation. Twenty-six children (6-17 years) and 21 parents were interviewed about their experiences of hospital stay, and finally 92 health care professionals described situations containing different degrees of children's participation. The result showed that children had different needs in non threatening and threatening situations. The need for information and... (More)
The main purpose was to investigate children's participation in the decision-making processes in health care. Twenty-four children (0-18 år)admitted to hospital, their parents, and the staff present were observed during totally 135 hours in order to (i) identify the children's needs, (ii) their participation in the decision-making processes, and (iii) their parents' participation. Twenty-six children (6-17 years) and 21 parents were interviewed about their experiences of hospital stay, and finally 92 health care professionals described situations containing different degrees of children's participation. The result showed that children had different needs in non threatening and threatening situations. The need for information and participation was most obvious in non threatening situations. By using an instrument, "The scale if participation in decision-making" it was possible to assess the degree of participation in decision-making. It was considered that children were not allways allowed to participate to the extent that was judged optimal. Factors influencing the degree of participation were the age of the child, the child's protest, parents' role, staff's attitude, the time factor, and alternative solutions to the problems. Parents participated to different degrees, depending on how explicit they explained their needs and how sensitive staff were to the parents' sometime vagely expressed needs. Staff have to be aware of the individual child's needs in different situations and facilitate for optimal participation. The instrument used could be helpful in claryfying the discussion concerning participation. Every person is called upon to assess the child's competence, investigate the opinions, wishes, and valuations of the child, and decide how to respect them. (Less)
Abstract (Swedish)
Popular Abstract in Swedish

FN:s barnkonvention formulerar barns och ungas behov i termer av mänskliga rättigheter. Sverige ratificerade konventionen efter ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990, utan att reservera sig på någon punkt. Konventionens budskap kan sammanfattas i tre ord: Barn skall respekteras. Vuxna skall se barnet, sträva efter att förstå det och vidta åtgärder som bedöms vara till barnets bästa. Vuxna skall lyssna till barnet och respektera det som en egen individ med egna rättigheter och uppfattningar. Konventionen innehåller 54 artiklar. Två av dessa ligger till huvudsaklig grund för denna avhandling: I alla frågor som rör barn skall barnets bästa sättas i främsta rummet (artikel 3) samt, barnet har rätt... (More)
Popular Abstract in Swedish

FN:s barnkonvention formulerar barns och ungas behov i termer av mänskliga rättigheter. Sverige ratificerade konventionen efter ett beslut i riksdagen den 21 juni 1990, utan att reservera sig på någon punkt. Konventionens budskap kan sammanfattas i tre ord: Barn skall respekteras. Vuxna skall se barnet, sträva efter att förstå det och vidta åtgärder som bedöms vara till barnets bästa. Vuxna skall lyssna till barnet och respektera det som en egen individ med egna rättigheter och uppfattningar. Konventionen innehåller 54 artiklar. Två av dessa ligger till huvudsaklig grund för denna avhandling: I alla frågor som rör barn skall barnets bästa sättas i främsta rummet (artikel 3) samt, barnet har rätt att fritt uttrycka sin åsikt i alla frågor som rör barnet och denna skall respekteras i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). Huvudsyftet med avhandlingsarbetet har varit att undersöka i vilken utsträckning barn är delaktiga i frågor som rör deras egen vård sett mot bakgrund av föräldrars och personals agerande samt övriga influerande faktorer. Arbetet, som har en kvalitativ ansats har resulterat i fem delarbeten (Paper I-V), vilka sammanfattas nedan. Datainsamling har skett vid tre olika tillfällen. Paper I, IV, och V grundar sig på data som insamlades genom observation av barn och föräldrar under sjukhusvistelse. Data till Paper II samlades genom intervjuer med föräldrar och barn, även här under sjukhusvistelse. Paper III grundar sig i sjukhuspersonalens skrivna berättelser.Paper I: Genom observation av 21 barn (0-16 år) under totalt 127 timmar, deras föräldrar samt närvarande personal identifierades 10 olika kategorier av behov hos barn. De förekom i de flesta åldrar, mer eller mindre tydligt, och tog sig olika uttryck. Fyra av behoven (behov av kontroll, behov av att vara nära sina föräldrar, behov av det familjära och välkända samt behov av att få sin integritet respekterad) visade sig emellertid tydligare i situationer som bedömdes vara obehagliga, smärtsamma eller hotfulla för barnet. De övriga sex (fysiska behov, behov av aktivitet, bekräftelse, erkännande, nya erfarenheter, information samt delaktighet) var tydligare under lugna, icke hotfulla stunder på sjukhuset.Paper II: Genom narrativa intervjuer med barn (n=26, 6-17 år) och föräldrar (n=21) identifierades 100 situationer som grupperades med hjälp av en femgradig skala, "delaktighetsskalan", med avseende på delaktighet. Resultatet visade att barnen tilläts delaktighet i olika grad alltifrån den lägsta graden, när personalen vägrade lyssna på barnets åsikt (grad 1=33 situationer) till den högsta graden när personalen respekterade barnets önskan, åsikt eller värdering fullt ut (grad 5=21 situationer). Sjutton situationer bedömdes som grad 2, 13 som grad 3 och 16 som grad 4.Paper III: Faktorer som påverkade barns delaktighet identifierades utifrån personalens skrivna berättelser som handlade om barn som fått vara delaktiga i olika grad. Ur 92 situationer identifierades sex olika kategorier av faktorer som ansågs ha betydelse, positivt eller negativt, för barnets grad av delaktighet: barnets ålder, barnets protest, föräldrarnas roll, personalens attityd, tidsfaktorn samt om det fanns tillgång på alternativa lösningar på problemet. Den enskilda faktorn betydelse var beroende av den aktuella kontexten.Paper IV: data samlades vid observation av 24 barn (0-18 år), deras föräldrar samt närvarande personal, sammanlagt under 135 timmar. Analys med hjälp av ovan nämnda skala (se Paper II) visade att barnen deltog i lika grad i processer och beslut. En normativ bedömning av de olika situationerna visade att graden av faktisk delaktighet inte var alltid var optimal. Ingen av situationerna beskrev en för hög grad av delaktighet från barnets sida. Resultatet visade också att föräldrarna valde att stödja sina barn i olika grad och att peraonalen ibland, men inte alltid informerade, kommunicerade och respekterade barnen på ett sätt som möjliggjorde en optimal delaktighet för barnet.Paper V: Observationer genomfördes under sammanlagt 135 timmar av barn (n=24), deras föräldrar (n=35) samt närvarande personal. Etthundranitton situationer identifierades i vilka föräldrarnas delaktighet bedömdes. Analys av situationerna enligt samma skala som ovan visade att föräldrarna deltog i processer och beslut angående sitt barns vård i olika grad. Analysen visade också att föräldrarnas delaktighet bland annat berodde på om föräldrarna krävde delaktighet eller ej samt hur lyhörd personalen var för föräldrarnas behov av delaktighet.Sammanfattningsvis. Barn har behov av information och att vara delaktiga i diskussioner och beslut som rör dem själva, framför allt i situationer när de inte upplever sig hotade. I enlighet med barnkonventionens intention bör de beredas möjlighet att vara delaktiga i högre grad än vad som är fallet i dag. Flera faktorer har betydelse och kan inverka mot en optimal delaktighet. Genom att bedöma delaktighet med hjälp av en skala tydliggörs brister och förtjänster i mötet mellan barn, föräldrar och personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
supervisor
opponent
 • Doc, t.f.Prof Schollin, Jens, Universitetssjukhuset Örebro
organization
publishing date
type
Thesis
publication status
published
subject
keywords
ideology, epistemology, aesthetics, metaphysics, Systematic philosophy, ethics, influencing factors, participation in decision-making, need, health care, Children, parents, Praktisk filosofi, estetik, metafysik, kunskapsteori, ideologi, Medicine (human and vertebrates), Medicin (människa och djur)
pages
140 pages
publisher
Department of Medical Ethics, Lund University
defense location
Segerfalkssalen, Sölvegatan 17, 223 62 LUND
defense date
2002-10-28 13:00:00
ISBN
91-628-5376-7
language
English
LU publication?
yes
additional info
Article: Runeson I, Hallström I, Elander G, Hermerén G. Children's needs during hospitalization. An observational study of hospitalized boys. International Journal of Nursing Practice 2002;3(3):156-162 Article: Runeson I, Hermerén G, Elander G, Kristensson-Hallström I. Children's consent to treatment: using a scale to assess degree of self-determination. Pediatric Nursing 2000;26(5):455-458 Article: Runeson I, Enskär K, Elander G, Hermerén G. Professional's perceptions of children's participation in decision making in health care. Journal of Clinical Nursing 2001;10:70-78 Article: Runeson I, Hallström I, Elander G, Hermerén G. Children's participation in the decision-making process during hospitalization. An observational study. Nursing Ethics 2002;9(6):583-598 Article: Hallström I, Runeson I, Elander G. An observational study of the level at which parents participate in decisions during their child's hospitalization. Nursing Ethics 2002;9(2):202-214
id
f2d8e44f-9d91-4125-9ee8-84bccb64b421 (old id 465012)
date added to LUP
2016-04-04 11:43:26
date last changed
2018-11-21 21:06:45
@phdthesis{f2d8e44f-9d91-4125-9ee8-84bccb64b421,
 abstract   = {{The main purpose was to investigate children's participation in the decision-making processes in health care. Twenty-four children (0-18 år)admitted to hospital, their parents, and the staff present were observed during totally 135 hours in order to (i) identify the children's needs, (ii) their participation in the decision-making processes, and (iii) their parents' participation. Twenty-six children (6-17 years) and 21 parents were interviewed about their experiences of hospital stay, and finally 92 health care professionals described situations containing different degrees of children's participation. The result showed that children had different needs in non threatening and threatening situations. The need for information and participation was most obvious in non threatening situations. By using an instrument, "The scale if participation in decision-making" it was possible to assess the degree of participation in decision-making. It was considered that children were not allways allowed to participate to the extent that was judged optimal. Factors influencing the degree of participation were the age of the child, the child's protest, parents' role, staff's attitude, the time factor, and alternative solutions to the problems. Parents participated to different degrees, depending on how explicit they explained their needs and how sensitive staff were to the parents' sometime vagely expressed needs. Staff have to be aware of the individual child's needs in different situations and facilitate for optimal participation. The instrument used could be helpful in claryfying the discussion concerning participation. Every person is called upon to assess the child's competence, investigate the opinions, wishes, and valuations of the child, and decide how to respect them.}},
 author    = {{Runeson, Ingrid}},
 isbn     = {{91-628-5376-7}},
 keywords   = {{ideology; epistemology; aesthetics; metaphysics; Systematic philosophy; ethics; influencing factors; participation in decision-making; need; health care; Children; parents; Praktisk filosofi; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Medicine (human and vertebrates); Medicin (människa och djur)}},
 language   = {{eng}},
 publisher  = {{Department of Medical Ethics, Lund University}},
 school    = {{Lund University}},
 title    = {{Children's participation in decision-making in health care}},
 year     = {{2002}},
}