Advanced

Prosolvia – Den civilrättsliga processen gällande revisorns skadeståndsansvar

Milutinovic, Dragana and Eninge, Paula (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är 1) att beskriva och analysera de påstådda bristerna i Prosolvias redovisning och göra en bedömning av om denna strider mot god redovisningssed, 2) att analysera om bolagets revisor, utifrån gällande lagar och normer, handlat oaktsamt vid utförandet av sitt revisionsuppdrag och 3) att göra en bedömning om Konkursboet kan tilldömas skadestånd vid den framtida domstolsprövningen. Metod: Då uppsatsen är tvärvetenskaplig har vi funnit att kombinationen av kvalitativ fallstudie och traditionell juridisk metod är mest lämplig för att uppnå syftet. Vi har således använt oss av rättskällor bestående av lag, förarbeten, praxis och doktrin för att bedöma det civilrättsliga målet gällande Prosolvia i rättslig bemärkning. Slutsatser:... (More)
Syfte: Syftet är 1) att beskriva och analysera de påstådda bristerna i Prosolvias redovisning och göra en bedömning av om denna strider mot god redovisningssed, 2) att analysera om bolagets revisor, utifrån gällande lagar och normer, handlat oaktsamt vid utförandet av sitt revisionsuppdrag och 3) att göra en bedömning om Konkursboet kan tilldömas skadestånd vid den framtida domstolsprövningen. Metod: Då uppsatsen är tvärvetenskaplig har vi funnit att kombinationen av kvalitativ fallstudie och traditionell juridisk metod är mest lämplig för att uppnå syftet. Vi har således använt oss av rättskällor bestående av lag, förarbeten, praxis och doktrin för att bedöma det civilrättsliga målet gällande Prosolvia i rättslig bemärkning. Slutsatser: På grund av att Prosolvia åsidosatt sina principer vid intäktsföringen och i vissa fall använt sig av oriktiga uppgifter, samt eftersom dotterbolaget IVS genom bokföringstekniska åtgärder felaktigt undanhölls ur koncernredovisningen, anser vi att redovisningen var upprättad i strid mot lag och god redovisningssed på det sätt som käranden påstått. Vår bedömning är att revisorn gjort sig skyldig till oaktsamhet i utförandet av sitt uppdrag då han avgav en ren revisionsberättelse trots att han rimligtvis borde ha upptäckt ovan påstådda brister. Vad gäller skadeståndsrekvisiten står det klart att revisorn stod i ett uppdragsförhållande gentemot bolaget, samt att han varit culpös i utförandet av sitt uppdrag. Vidare anser vi att konkursen hade gått att undvika i de fall revisorn hade agerat korrekt trots att företagets börsvärde initialt hade sjunkit, vilket innebär att skadan hade ett orsakssamband med revisorns oaktsamhet. På grund av ovanstående drabbades bolaget av förlorade intäkter samt minskad förmögenhetsmassa. Vår slutliga bedömning är således att alla rekvisit för att utkräva skadestånd är uppfyllda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Milutinovic, Dragana and Eninge, Paula
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Redovisning, revisor, skadeståndsansvar, ABL, Prosolvia, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339000
date added to LUP
2005-03-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:27:44
@misc{1339000,
 abstract   = {Syfte:	Syftet är 1) att beskriva och analysera de påstådda bristerna i Prosolvias redovisning och göra en bedömning av om denna strider mot god redovisningssed, 2) att analysera om bolagets revisor, utifrån gällande lagar och normer, handlat oaktsamt vid utförandet av sitt revisionsuppdrag och 3) att göra en bedömning om Konkursboet kan tilldömas skadestånd vid den framtida domstolsprövningen. Metod:	Då uppsatsen är tvärvetenskaplig har vi funnit att kombinationen av kvalitativ fallstudie och traditionell juridisk metod är mest lämplig för att uppnå syftet. Vi har således använt oss av rättskällor bestående av lag, förarbeten, praxis och doktrin för att bedöma det civilrättsliga målet gällande Prosolvia i rättslig bemärkning. Slutsatser:	På grund av att Prosolvia åsidosatt sina principer vid intäktsföringen och i vissa fall använt sig av oriktiga uppgifter, samt eftersom dotterbolaget IVS genom bokföringstekniska åtgärder felaktigt undanhölls ur koncernredovisningen, anser vi att redovisningen var upprättad i strid mot lag och god redovisningssed på det sätt som käranden påstått. Vår bedömning är att revisorn gjort sig skyldig till oaktsamhet i utförandet av sitt uppdrag då han avgav en ren revisionsberättelse trots att han rimligtvis borde ha upptäckt ovan påstådda brister. Vad gäller skadeståndsrekvisiten står det klart att revisorn stod i ett uppdragsförhållande gentemot bolaget, samt att han varit culpös i utförandet av sitt uppdrag. Vidare anser vi att konkursen hade gått att undvika i de fall revisorn hade agerat korrekt trots att företagets börsvärde initialt hade sjunkit, vilket innebär att skadan hade ett orsakssamband med revisorns oaktsamhet. På grund av ovanstående drabbades bolaget av förlorade intäkter samt minskad förmögenhetsmassa. Vår slutliga bedömning är således att alla rekvisit för att utkräva skadestånd är uppfyllda.},
 author    = {Milutinovic, Dragana and Eninge, Paula},
 keyword   = {Redovisning,revisor,skadeståndsansvar,ABL,Prosolvia,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Prosolvia – Den civilrättsliga processen gällande revisorns skadeståndsansvar},
 year     = {2005},
}