Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mercosur - en sydamerikansk företagsarena i upptakt - teori och empiriska studier.

Jörnklo, Jeanette (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte
<br>
<br>
Inom ramen för Mercosur är förevarande arbete uppdelat i två undersökningsområden - avseende en territoriell studie och en sektorstudie - vilka ger integrationen en strukturell respektive strategisk innebörd.
<br>
<br>
Den territoriella studien ger utrymme för Mercosur's utbredning och medlemsländer liksom integrationen's uppbyggnad. Härefter är den handel och de investeringsflöden som genererat's föremål för behandling liksom en gränsöverskridande företagsverksamhet som tagit form. I förgrunden finn's en teoretisk ansat's med en intention om kontinuerlig applicering av handel's- och integrationsrelaterade teser.
<br>
<br>
Sektorstudien omfattar åtta argentinska näringsgrenar och en konfliktsituation i kontext av Mercosur.... (More)
Syfte
<br>
<br>
Inom ramen för Mercosur är förevarande arbete uppdelat i två undersökningsområden - avseende en territoriell studie och en sektorstudie - vilka ger integrationen en strukturell respektive strategisk innebörd.
<br>
<br>
Den territoriella studien ger utrymme för Mercosur's utbredning och medlemsländer liksom integrationen's uppbyggnad. Härefter är den handel och de investeringsflöden som genererat's föremål för behandling liksom en gränsöverskridande företagsverksamhet som tagit form. I förgrunden finn's en teoretisk ansat's med en intention om kontinuerlig applicering av handel's- och integrationsrelaterade teser.
<br>
<br>
Sektorstudien omfattar åtta argentinska näringsgrenar och en konfliktsituation i kontext av Mercosur. En introduktion sker i ljuset av initierade reformprogram och utveckling i Argentina. Även i denna del föregå's empirin av en teoretisk ansat's - med de metodologiska förtecken som tidigare statuerat's - vari epitet som kompeten's, konkurren's och nätverk bildar hörnstenar för affärslivet's acklimatisering.
<br>
<br>
Den övergripande ambitionen är att självständigt bygga upp teoretiska referensramar, var's ingående moment basera's på annan forskning, och undersöka des's hållbarhet för en analy's. - Ett spörsmål är om den resursbaserade strategiteorin, med bakomliggande antaganden, är att bedöma som "beständig" i sin nuvarande form. I ett försök att tillföra dynamik införliva's institutionella synsätt och organisatorisk inlärning. Även om teorin med anslutande komplement hänför's till sektorstudien bortse's inte från möjligheten att ett ändamålsenligt nyttjande är avhängigt av strukturella bevekelsegrunder.
<br>
<br>
Metod
<br>
<br>
Avsaknaden av en samfälld teoretisk ansat's inom disciplinen för ett "integrationsrelaterat och företagsspecifikt" problemområde påmanar kreativitet. Arbetet's teoretiska referensramar är ämnade för att klargöra den struktur företagen möter i en ny integrationsmiljö, vilket har betydelse för strategiutformning. Då det gäller spörsmålet om den resursbaserade strategiteorin notera's att en mångfaldig begreppsrikedom kommit att kringgärda densamma samtidigt som ett utvecklingsbehov alltmer gjort sig gällande. Med utgångspunkt i ett regionalekonomiskt problemområde utvärdera's den forskningsfront som omger teorin av idag. Härtill begrunda's olika skeenden då institutionella synsätt och organisatorisk inlärning införliva's i en analy's.
<br>
<br>
Teoretiska perspektiv
<br>
<br>
1) Territoriell studie: Teoretisk ansat's benämnd "Samverkan länder emellan".
<br>
<br>
2) Sektorstudie: Teoretisk ansat's benämnd "Det enskilda företaget's kontext".
<br>
<br>
För den resursbaserade strategiteorin beakta's även rön från ett IO-perspektiv, var's grunder ej ansett's ändamålsenliga av RBV-företrädare. Detta jämte dynamiska komplement; - jfr. syftet.
<br>
<br>
Empiri
<br>
<br>
Den empiriska efterforskningen har vanligtvi's utgått från intervjuer med olika respondenter i Washington D.C. och sedermera systematiserat's i enlighet med skriftliga underlag. Empirin kom successivt att formge analyser med avseende på beståndsdelar som ange's i arbetet's syfte.
<br>
<br>
Slutsatser
<br>
<br>
I detta nu låter sig värdet av Mercosur-länderna's (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) ambitioner ifrågasätta's, då området återigen känneteckna's av makroekonomisk instabilitet. I en betraktelse av ett material som härrör från den tid då integrationen tog sina första steg förefaller det som alltför avlägset att definiera Mercosur som någon form av "prehistoric happening". Detta då processen framskridit och nått så pas's långt att närhelst ett nytt kraftfullt avstamp blir en realitet är förutvarande lärdomar bärare av stor potential.
<br>
<br>
Analysdata för den territoriella studien visar bl a att medlemmarna's st (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jörnklo, Jeanette
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Mercosur, Integration, Struktur, Strategi, RBV, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339521
date added to LUP
2004-05-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:01:27
@misc{1339521,
 abstract   = {Syfte
<br>
<br>
Inom ramen för Mercosur är förevarande arbete uppdelat i två undersökningsområden - avseende en territoriell studie och en sektorstudie - vilka ger integrationen en strukturell respektive strategisk innebörd.
<br>
<br>
Den territoriella studien ger utrymme för Mercosur's utbredning och medlemsländer liksom integrationen's uppbyggnad. Härefter är den handel och de investeringsflöden som genererat's föremål för behandling liksom en gränsöverskridande företagsverksamhet som tagit form. I förgrunden finn's en teoretisk ansat's med en intention om kontinuerlig applicering av handel's- och integrationsrelaterade teser.
<br>
<br>
Sektorstudien omfattar åtta argentinska näringsgrenar och en konfliktsituation i kontext av Mercosur. En introduktion sker i ljuset av initierade reformprogram och utveckling i Argentina. Även i denna del föregå's empirin av en teoretisk ansat's - med de metodologiska förtecken som tidigare statuerat's - vari epitet som kompeten's, konkurren's och nätverk bildar hörnstenar för affärslivet's acklimatisering.
<br>
<br>
Den övergripande ambitionen är att självständigt bygga upp teoretiska referensramar, var's ingående moment basera's på annan forskning, och undersöka des's hållbarhet för en analy's. - Ett spörsmål är om den resursbaserade strategiteorin, med bakomliggande antaganden, är att bedöma som "beständig" i sin nuvarande form. I ett försök att tillföra dynamik införliva's institutionella synsätt och organisatorisk inlärning. Även om teorin med anslutande komplement hänför's till sektorstudien bortse's inte från möjligheten att ett ändamålsenligt nyttjande är avhängigt av strukturella bevekelsegrunder.
<br>
<br>
Metod
<br>
<br>
Avsaknaden av en samfälld teoretisk ansat's inom disciplinen för ett "integrationsrelaterat och företagsspecifikt" problemområde påmanar kreativitet. Arbetet's teoretiska referensramar är ämnade för att klargöra den struktur företagen möter i en ny integrationsmiljö, vilket har betydelse för strategiutformning. Då det gäller spörsmålet om den resursbaserade strategiteorin notera's att en mångfaldig begreppsrikedom kommit att kringgärda densamma samtidigt som ett utvecklingsbehov alltmer gjort sig gällande. Med utgångspunkt i ett regionalekonomiskt problemområde utvärdera's den forskningsfront som omger teorin av idag. Härtill begrunda's olika skeenden då institutionella synsätt och organisatorisk inlärning införliva's i en analy's.
<br>
<br>
Teoretiska perspektiv
<br>
<br>
1) Territoriell studie: Teoretisk ansat's benämnd "Samverkan länder emellan".
<br>
<br>
2) Sektorstudie: Teoretisk ansat's benämnd "Det enskilda företaget's kontext".
<br>
<br>
För den resursbaserade strategiteorin beakta's även rön från ett IO-perspektiv, var's grunder ej ansett's ändamålsenliga av RBV-företrädare. Detta jämte dynamiska komplement; - jfr. syftet.
<br>
<br>
Empiri
<br>
<br>
Den empiriska efterforskningen har vanligtvi's utgått från intervjuer med olika respondenter i Washington D.C. och sedermera systematiserat's i enlighet med skriftliga underlag. Empirin kom successivt att formge analyser med avseende på beståndsdelar som ange's i arbetet's syfte.
<br>
<br>
Slutsatser
<br>
<br>
I detta nu låter sig värdet av Mercosur-länderna's (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay) ambitioner ifrågasätta's, då området återigen känneteckna's av makroekonomisk instabilitet. I en betraktelse av ett material som härrör från den tid då integrationen tog sina första steg förefaller det som alltför avlägset att definiera Mercosur som någon form av "prehistoric happening". Detta då processen framskridit och nått så pas's långt att närhelst ett nytt kraftfullt avstamp blir en realitet är förutvarande lärdomar bärare av stor potential.
<br>
<br>
Analysdata för den territoriella studien visar bl a att medlemmarna's st},
 author    = {Jörnklo, Jeanette},
 keyword   = {Mercosur,Integration,Struktur,Strategi,RBV,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mercosur - en sydamerikansk företagsarena i upptakt - teori och empiriska studier.},
 year     = {2004},
}