Advanced

Förändringens påverkan på kunskapsöverföring.

Möller, Henrik; Madeling, Simon and Littorin, Jacob (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. Studiens problem definieras av den inneboende hotande naturen som förändringar innebär. I synnerhet ny informationsteknologi kan av medarbetare ses som något främmande om den teknologiska osäkerheten i organisationen är hög. Då det är av stor vikt för organisationer att en ny teknologi på ett bra sätt implementeras i organisationen är det viktigt att bemöta detta förväntade förändringsmotstånd. Studien tar sin grund i teori kring Knowledge Management, Change Management... (More)
Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. Studiens problem definieras av den inneboende hotande naturen som förändringar innebär. I synnerhet ny informationsteknologi kan av medarbetare ses som något främmande om den teknologiska osäkerheten i organisationen är hög. Då det är av stor vikt för organisationer att en ny teknologi på ett bra sätt implementeras i organisationen är det viktigt att bemöta detta förväntade förändringsmotstånd. Studien tar sin grund i teori kring Knowledge Management, Change Management samt vetenskapliga artiklar om implementering av informationssystem. Våra resonemang, baserade på existerande teori och empiri, mynnar ut i en normativ implementeringsmodell. Denna belyser faktorer som vi anser vara viktiga att ta i beaktande på management-nivå under implementeringsfasen. Vi tar i vår studie utgångspunkt i teorier som diskuterar olika typer av kunskap, samt vilka olika kunskapsöverföringsprocesser dessa är naturligt kopplade till. Då tidigare teori framhåller tyst och explicit kunskap som två ytterligheter har vi i vår studie fokuserat på i vilken del av processen de olika typerna av kunskap får betydelse. Vi har utifrån Masinos (1994) resonemang om att betrakta informationsteknologi som en process snarare än en produkt kommit fram till att den tysta kunskapen är av stor vikt då nya arbetsprocesser växer fram under implementeringen av det nya informationssystemet. Vår empiri har även styrkt vår problematisering kring att de nya arbetsprocesserna, samt svårigheten med att förankra dessa i organisationen, är de primära utmaningarna för företaget. Studien går vidare med att utifrån förändringsteorier diskutera möjligheter för ledning att möta det förändringsmotstånd som ofta uppstår vid införandet av nya teknologier. Detta gör vi främst utifrån Melones (1995) grundpelare för förändringsframgång kombinerat med mer specifik teori om motivation, kommunikation, delaktighet, processerfarenhet, ansvarsbenägenhet och teknologisk osäkerhet i organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Henrik; Madeling, Simon and Littorin, Jacob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kunskapsöverföring, Knowledge Management, Change Management, Teknologiimplementering, Strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349362
date added to LUP
2009-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:17:57
@misc{1349362,
 abstract   = {Studien undersöker förändringens påverkan på kunskapsöverföring utifrån en fallstudie av distanshandelsföretaget Haléns implementering av ett nytt informationssystem. Vi har genom en kvalitativ ansats och en abduktiv metod ämnat ge vårt bidrag till redan existerande teori. Studiens problem definieras av den inneboende hotande naturen som förändringar innebär. I synnerhet ny informationsteknologi kan av medarbetare ses som något främmande om den teknologiska osäkerheten i organisationen är hög. Då det är av stor vikt för organisationer att en ny teknologi på ett bra sätt implementeras i organisationen är det viktigt att bemöta detta förväntade förändringsmotstånd. Studien tar sin grund i teori kring Knowledge Management, Change Management samt vetenskapliga artiklar om implementering av informationssystem. Våra resonemang, baserade på existerande teori och empiri, mynnar ut i en normativ implementeringsmodell. Denna belyser faktorer som vi anser vara viktiga att ta i beaktande på management-nivå under implementeringsfasen. Vi tar i vår studie utgångspunkt i teorier som diskuterar olika typer av kunskap, samt vilka olika kunskapsöverföringsprocesser dessa är naturligt kopplade till. Då tidigare teori framhåller tyst och explicit kunskap som två ytterligheter har vi i vår studie fokuserat på i vilken del av processen de olika typerna av kunskap får betydelse. Vi har utifrån Masinos (1994) resonemang om att betrakta informationsteknologi som en process snarare än en produkt kommit fram till att den tysta kunskapen är av stor vikt då nya arbetsprocesser växer fram under implementeringen av det nya informationssystemet. Vår empiri har även styrkt vår problematisering kring att de nya arbetsprocesserna, samt svårigheten med att förankra dessa i organisationen, är de primära utmaningarna för företaget. Studien går vidare med att utifrån förändringsteorier diskutera möjligheter för ledning att möta det förändringsmotstånd som ofta uppstår vid införandet av nya teknologier. Detta gör vi främst utifrån Melones (1995) grundpelare för förändringsframgång kombinerat med mer specifik teori om motivation, kommunikation, delaktighet, processerfarenhet, ansvarsbenägenhet och teknologisk osäkerhet i organisationer.},
 author    = {Möller, Henrik and Madeling, Simon and Littorin, Jacob},
 keyword   = {Kunskapsöverföring,Knowledge Management,Change Management,Teknologiimplementering,Strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förändringens påverkan på kunskapsöverföring.},
 year     = {2009},
}