Advanced

Revisorns roll vid en värdenedgångsprövning enligt IAS 36

Dahlberg, Johan and Sjöman, Daniel (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att undersöka revisorns roll när ett företag gör en värdenedgångsprövning baserad på dess egna prognoser, enligt IAS 36. Syftet är också att undersöka om revisorn kan behålla sitt oberoende och göra en tillförlitlig bedömning av företagets subjektiva prognoser vid en värdenedgångsprövning. Metod:Vi har använt ett induktivt angreppssätt då undersökningen har sin utgångspunkt i verkligheten. Undersökningen består av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med revisorer och en redovisningsspecialist för att kunna se problematiken ur deras synvinkel. Teoretiska perspektiv:I litteraturgenomgången presenterar vi dels teorier om revisorns roll, revisorns oberoende, information från företagsledningen, revisorns professionalism... (More)
Syfte: Syftet är att undersöka revisorns roll när ett företag gör en värdenedgångsprövning baserad på dess egna prognoser, enligt IAS 36. Syftet är också att undersöka om revisorn kan behålla sitt oberoende och göra en tillförlitlig bedömning av företagets subjektiva prognoser vid en värdenedgångsprövning. Metod:Vi har använt ett induktivt angreppssätt då undersökningen har sin utgångspunkt i verkligheten. Undersökningen består av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med revisorer och en redovisningsspecialist för att kunna se problematiken ur deras synvinkel. Teoretiska perspektiv:I litteraturgenomgången presenterar vi dels teorier om revisorns roll, revisorns oberoende, information från företagsledningen, revisorns professionalism och yrkesetik, dels standarden IAS 36 samt de delar som utgör nyttjandevärdet. Empiri: Empirin består av intervjuer med tre revisorer och en redovisningsspecialist. Respondenterna kommer från stora revisionsbyråers kontor i Malmö/Lund regionen och valdes genom ett bekvämlighetsurval. Slutsatser:Undersökningen har påvisat att en värdenedgångsprövning enligt IAS 36 är förenad med subjektivitet och att revisorn upplever det som svårt att granska en värdenedgångsprövning. Dock kan revisorn på ett tillförlitligt sätt granska en värdenedgångsprövning utifrån en rimlighetsbedömning. Revisorns roll vid en värdenedgångsprövning kan karaktäriseras som den av en granskare, rådgivare eller informatör som borgar för den ekonomiska informationens tillförlitlighet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlberg, Johan and Sjöman, Daniel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
IAS 36, värdenedgångsprövning, revisorns roll, nedskrivning, subjektiva bedömningar, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1437828
date added to LUP
2009-03-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:21:26
@misc{1437828,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att undersöka revisorns roll när ett företag gör en värdenedgångsprövning baserad på dess egna prognoser, enligt IAS 36. Syftet är också att undersöka om revisorn kan behålla sitt oberoende och göra en tillförlitlig bedömning av företagets subjektiva prognoser vid en värdenedgångsprövning. Metod:Vi har använt ett induktivt angreppssätt då undersökningen har sin utgångspunkt i verkligheten. Undersökningen består av kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med revisorer och en redovisningsspecialist för att kunna se problematiken ur deras synvinkel. Teoretiska perspektiv:I litteraturgenomgången presenterar vi dels teorier om revisorns roll, revisorns oberoende, information från företagsledningen, revisorns professionalism och yrkesetik, dels standarden IAS 36 samt de delar som utgör nyttjandevärdet. Empiri: Empirin består av intervjuer med tre revisorer och en redovisningsspecialist. Respondenterna kommer från stora revisionsbyråers kontor i Malmö/Lund regionen och valdes genom ett bekvämlighetsurval. Slutsatser:Undersökningen har påvisat att en värdenedgångsprövning enligt IAS 36 är förenad med subjektivitet och att revisorn upplever det som svårt att granska en värdenedgångsprövning. Dock kan revisorn på ett tillförlitligt sätt granska en värdenedgångsprövning utifrån en rimlighetsbedömning. Revisorns roll vid en värdenedgångsprövning kan karaktäriseras som den av en granskare, rådgivare eller informatör som borgar för den ekonomiska informationens tillförlitlighet.},
 author    = {Dahlberg, Johan and Sjöman, Daniel},
 keyword   = {IAS 36,värdenedgångsprövning,revisorns roll,nedskrivning,subjektiva bedömningar,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorns roll vid en värdenedgångsprövning enligt IAS 36},
 year     = {2009},
}