Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avskaffandet av revisionsplikten – en studie om föreslagen gränsdragning och en eventuell expansion av ekobrott

Hallqvist, Carin ; Olofsson, Charlotte and Klackenstam, Helén (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Arbetet som nu pågår inom EU syftar till att minska den administrativa bördan för företagen genom enklare regler för de europeiska företagen som regelförändringar inom bolagsrätt, redovisning och revision. I de flesta medlemsländer inom EU har antingen revisionsplikt aldrig funnits eller ett avskaffande av revisionsplikten för små och medelstora företag (SME) redan skett. Utvecklingen är i enlighet med EG-rättens fjärde bolagsdirektiv som stadgar att de enskilda medlemsländerna skall få bestämma själva om revisionsplikten skall avskaffas eller inte. Idag är Sverige och Malta ensamma i EU om att ha lagreglering kring revision. Enligt Regeringen kommer avskaffandet av revisionsplikten och därmed valet av frivillig revision att innebära en... (More)
Arbetet som nu pågår inom EU syftar till att minska den administrativa bördan för företagen genom enklare regler för de europeiska företagen som regelförändringar inom bolagsrätt, redovisning och revision. I de flesta medlemsländer inom EU har antingen revisionsplikt aldrig funnits eller ett avskaffande av revisionsplikten för små och medelstora företag (SME) redan skett. Utvecklingen är i enlighet med EG-rättens fjärde bolagsdirektiv som stadgar att de enskilda medlemsländerna skall få bestämma själva om revisionsplikten skall avskaffas eller inte. Idag är Sverige och Malta ensamma i EU om att ha lagreglering kring revision. Enligt Regeringen kommer avskaffandet av revisionsplikten och därmed valet av frivillig revision att innebära en kostnadsbesparing gällande företagens revisionskostnader med 5,8 miljarder kronor om året. Utredningen (SOU 2008:32) har också kommit fram till att de svenska företagen nu ges bättre förutsättningar att möta den hårdnande konkurrensen från utländska företag, som inte har revisionsplikt. Syftet med vår uppsats är att återge ett antal berörda aktörers (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, Skatteverket, Deloitte, SET, Företagarna, Ekobrottsmyndigheten) uppfattning om den ekonomiska brottslighetens utveckling vid ett slopande av revisionsplikten för små och medelstora företag. Att diskutera för- och nackdelar med den föreslagna gränsdragningen. För att kunna uttala oss om en framtid utan revisionsplikt för SME när det gäller utvecklingen av ekonomiska brott, har vi använt oss av aktuella remisser och utredningar. En genomgång av insamlad teori kring varför revisionsplikten bör avskaffas har gjorts. Även Utredningens gränsdragning diskuteras. Vårt teoretiska perspektiv byggs sedan ut med tankar om framtida förväntningar kring utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten. Studien består av primärdata insamlad från sex aktörer. Samtliga respondenter besitter stor kunskap i ärendet gällande avskaffandet av revisionsplikten. Genom att vi har analyserat teori och empiri har vi kommit fram till att Utredningens föreslagna gränsdragning inte är optimal. Majoriteten av våra respondenter ställer sig tveksamma till att gränsvärdet sätts till EU:s maximivärde och anser istället att gränsen bör dras så att endast mikroföretag berörs. Majoriteten av respondenterna tror att ett avskaffandet av revisionsplikten kan komma att leda till att fler medvetna såsom omedvetna skatte- och bokföringsfel begås, de är dock oense om i vilken utsträckning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1459122,
 abstract   = {Arbetet som nu pågår inom EU syftar till att minska den administrativa bördan för företagen genom enklare regler för de europeiska företagen som regelförändringar inom bolagsrätt, redovisning och revision. I de flesta medlemsländer inom EU har antingen revisionsplikt aldrig funnits eller ett avskaffande av revisionsplikten för små och medelstora företag (SME) redan skett. Utvecklingen är i enlighet med EG-rättens fjärde bolagsdirektiv som stadgar att de enskilda medlemsländerna skall få bestämma själva om revisionsplikten skall avskaffas eller inte. Idag är Sverige och Malta ensamma i EU om att ha lagreglering kring revision. Enligt Regeringen kommer avskaffandet av revisionsplikten och därmed valet av frivillig revision att innebära en kostnadsbesparing gällande företagens revisionskostnader med 5,8 miljarder kronor om året. Utredningen (SOU 2008:32) har också kommit fram till att de svenska företagen nu ges bättre förutsättningar att möta den hårdnande konkurrensen från utländska företag, som inte har revisionsplikt. Syftet med vår uppsats är att återge ett antal berörda aktörers (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, Skatteverket, Deloitte, SET, Företagarna, Ekobrottsmyndigheten) uppfattning om den ekonomiska brottslighetens utveckling vid ett slopande av revisionsplikten för små och medelstora företag. Att diskutera för- och nackdelar med den föreslagna gränsdragningen. För att kunna uttala oss om en framtid utan revisionsplikt för SME när det gäller utvecklingen av ekonomiska brott, har vi använt oss av aktuella remisser och utredningar. En genomgång av insamlad teori kring varför revisionsplikten bör avskaffas har gjorts. Även Utredningens gränsdragning diskuteras. Vårt teoretiska perspektiv byggs sedan ut med tankar om framtida förväntningar kring utvecklingen av den ekonomiska brottsligheten. Studien består av primärdata insamlad från sex aktörer. Samtliga respondenter besitter stor kunskap i ärendet gällande avskaffandet av revisionsplikten. Genom att vi har analyserat teori och empiri har vi kommit fram till att Utredningens föreslagna gränsdragning inte är optimal. Majoriteten av våra respondenter ställer sig tveksamma till att gränsvärdet sätts till EU:s maximivärde och anser istället att gränsen bör dras så att endast mikroföretag berörs. Majoriteten av respondenterna tror att ett avskaffandet av revisionsplikten kan komma att leda till att fler medvetna såsom omedvetna skatte- och bokföringsfel begås, de är dock oense om i vilken utsträckning.},
 author    = {Hallqvist, Carin and Olofsson, Charlotte and Klackenstam, Helén},
 keyword   = {Revisionsplikt,revision,ekonomisk brottslighet,gränsdragning,bokförings- och skattefel,brottsförebyggande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avskaffandet av revisionsplikten – en studie om föreslagen gränsdragning och en eventuell expansion av ekobrott},
 year     = {2009},
}