Advanced

Att handla rätt - En kvalitativ studie om den politiska konsumenten

Ågren, Linda; Fransson Arman, Mikael and Klasson, Marcus (2010)
Department of Business Administration
Abstract
Sammanfattning Examensarbetets titel: Att handla rätt: En kvalitativ studie om den politiska konsumenten
Seminariedatum: 2e juni, 2010
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng
Författare: Linda C. Ågren, Marcus Klasson & Mikael Fransson Arman
Handledare: Cecilia Cassinger
Fem nyckelord: Politisk konsumtion, Identitetsskapande, Senmodernism, Konsumentbeteende, Grön konsumtion
Syfte: Genom att skapa en djupare förståelse för den politiska konsumenten i dennes resonemang kring konsumtion är syftet att bidra med insikter i hur den politiska konsumenten upplever och motiverar sin konsumtion. Metod: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie med en abduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv: Vi menar att det inom det... (More)
Sammanfattning Examensarbetets titel: Att handla rätt: En kvalitativ studie om den politiska konsumenten
Seminariedatum: 2e juni, 2010
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng
Författare: Linda C. Ågren, Marcus Klasson & Mikael Fransson Arman
Handledare: Cecilia Cassinger
Fem nyckelord: Politisk konsumtion, Identitetsskapande, Senmodernism, Konsumentbeteende, Grön konsumtion
Syfte: Genom att skapa en djupare förståelse för den politiska konsumenten i dennes resonemang kring konsumtion är syftet att bidra med insikter i hur den politiska konsumenten upplever och motiverar sin konsumtion. Metod: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie med en abduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv: Vi menar att det inom det företagsekonomiska området råder brist på teorier som kan förklara vårt undersökta område och har utformat en teorietisk referensram som använder sig av sociologiska, statsvetenskapliga och företagsekonomiska modeller som behandlar konsumtionsteori, identitetsskapande och riskhantering.
Empiri: Empirin består av tio stycken semistrukturerade djupintervjuer gjorda med informanter som utifrån tidigare studiers definition kan sägas vara politiska konsumenter. Vilket innebar ett starkt intresse för grön-, medveten- eller etisk konsumtion. Empirin har därefter tolkats utifrån valda teorier. Slutdiskussion: Genom att undersöka hur en grupp politiska konsumenter resonerar kring sin konsumtion så kan vi se att de ofta drivs av en moralisk övertygelse. Att vilja göra rätt i ett samhälle som ofta anses vara på väg åt fel håll. Man upplever ofta en ambivalens kring vad som är rätt och vad som är fel i konsumtionen, delvis på grund av bristande information eller förtroende. Valmöjligheterna medför möjligheter för att kunna leva som man vill, samtidigt som det kan medföra en osäkerhet och glapp mellan självbild och identitet då man inte orkar eller kan konsumera efter sin övertygelse. Vi ser att informanterna ofta värderar sig själva utifrån hur de konsumerar, där man mår bra av att köpa det som överensstämmer med de etiska-, gröna-, eller medvetna värderingar som individen har. På samma sätt är det vanligt att förminska eller förneka den konventionella konsumtionen. / Abstract Title: Att handla rätt: En kvalitativ studie om den politiska konsumenten
Seminar date: 2nd of June, 2010
Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Linda C. Ågren, Marcus Klasson & Mikael Fransson Arman Advisor: Cecilia Cassenger Key words: Political consumption, Identity, Late Modernity, Consumer Behavior, Green Consumption Purpose: By looking at the phenomonem with a deeper and a broad understanding of the political consumers view and attitude against consumption, this paper wishes to contribute with knowledge of what the political consumer sees and motivates her consumption through.
Methodology: This paper is based on a qualitative research study with an abductive approach.
Theoretical perspectives: We believe that the current theory within the field of business administration is often one sided and disregards important aspects in the complex nature of political consumerism. Our ambition is by reaching out from our field and viewing the phenomenon with theoretical input from other areas as political science, we will find a more dynamic image of the consumer behaviour surrounding the political consumer.
Empirical foundation: The empirical study is based on 10 individuals which on the basis of previous research definitions can be categorized as political consumers. Since the concept of political consumption is partly unknown as a concept, the criteria was arisen in the way that they should have an expressed strong interest in some form of consumption that fell under the definition of political consumption. Discussion: We can see our political consumers often are driven by a moral bel (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1627491,
 abstract   = {Sammanfattning Examensarbetets titel: Att handla rätt: En kvalitativ studie om den politiska konsumenten
Seminariedatum: 2e juni, 2010
Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng
Författare: Linda C. Ågren, Marcus Klasson & Mikael Fransson Arman
Handledare: Cecilia Cassinger
Fem nyckelord: Politisk konsumtion, Identitetsskapande, Senmodernism, Konsumentbeteende, Grön konsumtion
Syfte: Genom att skapa en djupare förståelse för den politiska konsumenten i dennes resonemang kring konsumtion är syftet att bidra med insikter i hur den politiska konsumenten upplever och motiverar sin konsumtion. Metod: Uppsatsen är utformad som en kvalitativ studie med en abduktiv ansats.
Teoretiska perspektiv: Vi menar att det inom det företagsekonomiska området råder brist på teorier som kan förklara vårt undersökta område och har utformat en teorietisk referensram som använder sig av sociologiska, statsvetenskapliga och företagsekonomiska modeller som behandlar konsumtionsteori, identitetsskapande och riskhantering.
Empiri: Empirin består av tio stycken semistrukturerade djupintervjuer gjorda med informanter som utifrån tidigare studiers definition kan sägas vara politiska konsumenter. Vilket innebar ett starkt intresse för grön-, medveten- eller etisk konsumtion. Empirin har därefter tolkats utifrån valda teorier. Slutdiskussion: Genom att undersöka hur en grupp politiska konsumenter resonerar kring sin konsumtion så kan vi se att de ofta drivs av en moralisk övertygelse. Att vilja göra rätt i ett samhälle som ofta anses vara på väg åt fel håll. Man upplever ofta en ambivalens kring vad som är rätt och vad som är fel i konsumtionen, delvis på grund av bristande information eller förtroende. Valmöjligheterna medför möjligheter för att kunna leva som man vill, samtidigt som det kan medföra en osäkerhet och glapp mellan självbild och identitet då man inte orkar eller kan konsumera efter sin övertygelse. Vi ser att informanterna ofta värderar sig själva utifrån hur de konsumerar, där man mår bra av att köpa det som överensstämmer med de etiska-, gröna-, eller medvetna värderingar som individen har. På samma sätt är det vanligt att förminska eller förneka den konventionella konsumtionen. / Abstract Title: Att handla rätt: En kvalitativ studie om den politiska konsumenten
Seminar date: 2nd of June, 2010
Course: FEKK01, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr) Authors: Linda C. Ågren, Marcus Klasson & Mikael Fransson Arman Advisor: Cecilia Cassenger Key words: Political consumption, Identity, Late Modernity, Consumer Behavior, Green Consumption Purpose: By looking at the phenomonem with a deeper and a broad understanding of the political consumers view and attitude against consumption, this paper wishes to contribute with knowledge of what the political consumer sees and motivates her consumption through.
Methodology: This paper is based on a qualitative research study with an abductive approach.
Theoretical perspectives: We believe that the current theory within the field of business administration is often one sided and disregards important aspects in the complex nature of political consumerism. Our ambition is by reaching out from our field and viewing the phenomenon with theoretical input from other areas as political science, we will find a more dynamic image of the consumer behaviour surrounding the political consumer.
Empirical foundation: The empirical study is based on 10 individuals which on the basis of previous research definitions can be categorized as political consumers. Since the concept of political consumption is partly unknown as a concept, the criteria was arisen in the way that they should have an expressed strong interest in some form of consumption that fell under the definition of political consumption. Discussion: We can see our political consumers often are driven by a moral bel},
 author    = {Ågren, Linda and Fransson Arman, Mikael and Klasson, Marcus},
 keyword   = {Politisk konsumtion,Identitetsskapande,Senmodernism,Konsumentbeteende,Grön konsumtion / Political consumption,Identity,Late Modernity,Consumer Behavior,Green Consumption,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att handla rätt - En kvalitativ studie om den politiska konsumenten},
 year     = {2010},
}