Advanced

Effektivisering av ledtiden till kund på Trelleborg Industri AB

Gullberg, Richard and Younis, Hedi (2011) MTT820
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Titel:
Effektivisering av ledtiden till kund på Trelleborg Industri AB<br>
Författare:
Rickard Gullberg
Hedi Younis
Handledare:
Henrik Hansson Rahnboy, Quality & Improvement Manager, Trelleborg Engineered Fabrics
Johan Lundin, Doktorand, TeknL, Teknisk logistik, Lunds Tekniska Hög-skola
Problemformulering:
Trelleborg AB är en global industrikoncern som är världsledande inom till-verkning av gummiprodukter till krävande industrimiljöer. Företaget fokuse-rar på att leverera en hög kvalitet på sina produkter. Under en längre tid har Trelleborg Engineered Fabrics, där examensarbetet bedrevs, haft långa ledti-der och låg leveransprecision ut till kund. En bakomliggande orsak till detta trodde Engineered Fabrics kunde ha att göra med... (More)
Titel:
Effektivisering av ledtiden till kund på Trelleborg Industri AB<br>
Författare:
Rickard Gullberg
Hedi Younis
Handledare:
Henrik Hansson Rahnboy, Quality & Improvement Manager, Trelleborg Engineered Fabrics
Johan Lundin, Doktorand, TeknL, Teknisk logistik, Lunds Tekniska Hög-skola
Problemformulering:
Trelleborg AB är en global industrikoncern som är världsledande inom till-verkning av gummiprodukter till krävande industrimiljöer. Företaget fokuse-rar på att leverera en hög kvalitet på sina produkter. Under en längre tid har Trelleborg Engineered Fabrics, där examensarbetet bedrevs, haft långa ledti-der och låg leveransprecision ut till kund. En bakomliggande orsak till detta trodde Engineered Fabrics kunde ha att göra med orderplaneringen, det vill säga hur de planerade in order i maskinerna. Långa ledtider och låg leve-ransprecision kan medföra att existerande kunder väljer en konkurrent istäl-let, framför allt om kunderna kan få samma produkter snabbare och till samma pris.
Examensarbetets problemformulering var enligt följande:
• Hur kan orderplaneringen förbättras och vilka konsekvenser får det?
Syfte:
EF upplever att ledtiden ut till kund är för lång och att leveransprecisionen är för låg. För att inte riskera att förlora kunder och försvaga sin ställning på världsmarknaden var det därför av yttersta vikt att komma till rätta med pro-blemet. Syftet med examensarbetet var därför att komma fram till förbätt-ringsförslag för att halvera EF:s ledtider och höja leveransprecisionen ut till kund.
För att syftet skulle uppnås låg följande arbetssätt som grund:
• Kartläggning av informations- och materialflödet.
• Kartläggning av ledtiden.
• Simulering av produktionen utifrån olika planeringsmetoder.
Metod:
Examensarbetet grundade sig på ett systemteoretiskt förhållningssätt efter-som det byggde till stora delar på en simulering av produktionen utifrån olika planeringsmetoder, där växelverkan mellan planeringsmetoderna och produktionen studerades. Ett positivistiskt förhållningssätt användes även eftersom författarna hade en objektiv inställning till det studerade ämnet.
En abduktiv forskningsansats användes eftersom författarna var tvungna att införskaffa sig kunskap och teorier om olika planeringsmetoder då ingen besatt någon kunskap om detta sedan tidigare. Examensarbetets ambitions-
IV
nivå är prediktivt eftersom målet var att ta fram förbättringsförslag på hur EF kunde halvera sina ledtider och höja leveransprecisionen ut till kund.
Både kvalitativa och kvantitativa metoder användes för att samla in data till empirin. Kvalitativ sekundär data samlades in genom en litteraturstudie och kvalitativ primär data samlades in genom intervjuer och observationer. Ge-nom EF:s affärssystem har kvantitativ sekundär data samlats in. För att upp-nå en hög trovärdighet på examensarbetet har standardiserade metoder an-vänts och vid litteraturstudien samt vid osäkerheter användes flera källor.
Slutsatser:
Det finns ett antal förbättringsmöjligheter gällande EF:s logistik. Under pro-jektets gång har det framkommit att planeringsprocessen bygger på gamla principer där det alltid har planerats utifrån planeringsmetoden FIFO (svens-ka först in först ut). Resultaten från simuleringsmodellen visar att FIFO är den sämsta planeringsmetoden, i alla avseenden, i jämförelse med SPT (svenska kortast operationstid först) och EDD (svenska tidigaste färdigda-tum först). En ändring av planeringsmetod rekommenderas därför.
Den planeringsmetod som ger bäst resultat är SPT, men den är också svårast att planera utifrån då den kräver att produktionsplaneraren planerar in order efter kortast operationstid, vilket resulterar i att långa order hamnar långt bak i orderstocken. För att dessa ska hinna levereras i tid måste produktionspla-neraren efter en viss väntetid prioritera upp dessa i orderstocken. Vidare krävs det att kunderna är villiga att ha produkten tidigare om det är en kort order. SPT är förmodligen det bästa alternativet ur ett längre perspektiv men då krävs det full förståelse för planeringsmetoden.
Ett första, enklare, steg för att öka leveransprecisionen och minska ledtiden är att istället planera efter EDD. Genom att planera efter EDD så kommer ledtiden minska med x dagar och leveransprecisionen öka med cirka x %. Detta kommer inte innebära några som helst investeringar, utan enbart ett nytt förfarande vid inplanering av order.
Vid jämförelse av dagens ledtider från M&M och de egna ledtiderna från kalanderavdelningen, (x dagar respektive x dagar) så är skillnaden x dagar. Med andra ord är EF:s egna ledtider ut från kalanderavdelningen i genom-snitt x dagar. Vid införande av EDD som planeringsmetod så skulle alltså kalanderavdelningens ledtid minskas med cirka x %.
För att öka leveransprecisionen ytterligare rekommenderas ett införande av ett buffertlager som ska innehålla fyra dagars produktion. Buffertlagret kommer att till x % täcka upp för den bristande leveransprecisionen från M&M men också säkerställa konstant produktion. Det negativa med buffert-lagret är att ledtiden kommer att förlängas med fyra dagar, men i kontrast med möjligheten att ha en leveransprecision på över x %, så anser författarna att det är ett lämpligt steg att ta. En investering i ett införande av ett buffert-lager hade bundit kapital som svarar mot cirka en miljon kronor.
Vidare så har det visat sig att det som i störst utsträckning påverkar EF:s ledtider och leveransprecision är M&M:s ledtider och inte deras leverans-
V
precision. Om M&M kan minska sina ledtider så hade EF:s ledtider kunnat minskas avsevärt.
Utifrån de slutsatser författarna har dragit rekommenderas ett antal åtgärder för EF, kortsiktiga såväl som långsiktiga åtgärder, vilka är tänkta att förbätt-ra leveransprecisionen och ledtiden. Dessa återfinns i kapitel nio. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gullberg, Richard and Younis, Hedi
supervisor
organization
course
MTT820
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
orderplanering, vulkning, kalandrering, leveransprecision, Ledtid
report number
ISRN LUTMDN/MTP--5709--SE
language
Swedish
additional info
ISRN LUTMDN/MTP--5709--SE
id
1775724
date added to LUP
2011-01-31 13:39:20
date last changed
2016-02-04 03:50:39
@misc{1775724,
 abstract   = {Titel:
Effektivisering av ledtiden till kund på Trelleborg Industri AB<br>
Författare:
Rickard Gullberg
Hedi Younis
Handledare:
Henrik Hansson Rahnboy, Quality & Improvement Manager, Trelleborg Engineered Fabrics
Johan Lundin, Doktorand, TeknL, Teknisk logistik, Lunds Tekniska Hög-skola
Problemformulering:
Trelleborg AB är en global industrikoncern som är världsledande inom till-verkning av gummiprodukter till krävande industrimiljöer. Företaget fokuse-rar på att leverera en hög kvalitet på sina produkter. Under en längre tid har Trelleborg Engineered Fabrics, där examensarbetet bedrevs, haft långa ledti-der och låg leveransprecision ut till kund. En bakomliggande orsak till detta trodde Engineered Fabrics kunde ha att göra med orderplaneringen, det vill säga hur de planerade in order i maskinerna. Långa ledtider och låg leve-ransprecision kan medföra att existerande kunder väljer en konkurrent istäl-let, framför allt om kunderna kan få samma produkter snabbare och till samma pris.
Examensarbetets problemformulering var enligt följande:
• Hur kan orderplaneringen förbättras och vilka konsekvenser får det?
Syfte:
EF upplever att ledtiden ut till kund är för lång och att leveransprecisionen är för låg. För att inte riskera att förlora kunder och försvaga sin ställning på världsmarknaden var det därför av yttersta vikt att komma till rätta med pro-blemet. Syftet med examensarbetet var därför att komma fram till förbätt-ringsförslag för att halvera EF:s ledtider och höja leveransprecisionen ut till kund.
För att syftet skulle uppnås låg följande arbetssätt som grund:
• Kartläggning av informations- och materialflödet.
• Kartläggning av ledtiden.
• Simulering av produktionen utifrån olika planeringsmetoder.
Metod:
Examensarbetet grundade sig på ett systemteoretiskt förhållningssätt efter-som det byggde till stora delar på en simulering av produktionen utifrån olika planeringsmetoder, där växelverkan mellan planeringsmetoderna och produktionen studerades. Ett positivistiskt förhållningssätt användes även eftersom författarna hade en objektiv inställning till det studerade ämnet.
En abduktiv forskningsansats användes eftersom författarna var tvungna att införskaffa sig kunskap och teorier om olika planeringsmetoder då ingen besatt någon kunskap om detta sedan tidigare. Examensarbetets ambitions-
IV
nivå är prediktivt eftersom målet var att ta fram förbättringsförslag på hur EF kunde halvera sina ledtider och höja leveransprecisionen ut till kund.
Både kvalitativa och kvantitativa metoder användes för att samla in data till empirin. Kvalitativ sekundär data samlades in genom en litteraturstudie och kvalitativ primär data samlades in genom intervjuer och observationer. Ge-nom EF:s affärssystem har kvantitativ sekundär data samlats in. För att upp-nå en hög trovärdighet på examensarbetet har standardiserade metoder an-vänts och vid litteraturstudien samt vid osäkerheter användes flera källor.
Slutsatser:
Det finns ett antal förbättringsmöjligheter gällande EF:s logistik. Under pro-jektets gång har det framkommit att planeringsprocessen bygger på gamla principer där det alltid har planerats utifrån planeringsmetoden FIFO (svens-ka först in först ut). Resultaten från simuleringsmodellen visar att FIFO är den sämsta planeringsmetoden, i alla avseenden, i jämförelse med SPT (svenska kortast operationstid först) och EDD (svenska tidigaste färdigda-tum först). En ändring av planeringsmetod rekommenderas därför.
Den planeringsmetod som ger bäst resultat är SPT, men den är också svårast att planera utifrån då den kräver att produktionsplaneraren planerar in order efter kortast operationstid, vilket resulterar i att långa order hamnar långt bak i orderstocken. För att dessa ska hinna levereras i tid måste produktionspla-neraren efter en viss väntetid prioritera upp dessa i orderstocken. Vidare krävs det att kunderna är villiga att ha produkten tidigare om det är en kort order. SPT är förmodligen det bästa alternativet ur ett längre perspektiv men då krävs det full förståelse för planeringsmetoden.
Ett första, enklare, steg för att öka leveransprecisionen och minska ledtiden är att istället planera efter EDD. Genom att planera efter EDD så kommer ledtiden minska med x dagar och leveransprecisionen öka med cirka x %. Detta kommer inte innebära några som helst investeringar, utan enbart ett nytt förfarande vid inplanering av order.
Vid jämförelse av dagens ledtider från M&M och de egna ledtiderna från kalanderavdelningen, (x dagar respektive x dagar) så är skillnaden x dagar. Med andra ord är EF:s egna ledtider ut från kalanderavdelningen i genom-snitt x dagar. Vid införande av EDD som planeringsmetod så skulle alltså kalanderavdelningens ledtid minskas med cirka x %.
För att öka leveransprecisionen ytterligare rekommenderas ett införande av ett buffertlager som ska innehålla fyra dagars produktion. Buffertlagret kommer att till x % täcka upp för den bristande leveransprecisionen från M&M men också säkerställa konstant produktion. Det negativa med buffert-lagret är att ledtiden kommer att förlängas med fyra dagar, men i kontrast med möjligheten att ha en leveransprecision på över x %, så anser författarna att det är ett lämpligt steg att ta. En investering i ett införande av ett buffert-lager hade bundit kapital som svarar mot cirka en miljon kronor.
Vidare så har det visat sig att det som i störst utsträckning påverkar EF:s ledtider och leveransprecision är M&M:s ledtider och inte deras leverans-
V
precision. Om M&M kan minska sina ledtider så hade EF:s ledtider kunnat minskas avsevärt.
Utifrån de slutsatser författarna har dragit rekommenderas ett antal åtgärder för EF, kortsiktiga såväl som långsiktiga åtgärder, vilka är tänkta att förbätt-ra leveransprecisionen och ledtiden. Dessa återfinns i kapitel nio.},
 author    = {Gullberg, Richard and Younis, Hedi},
 keyword   = {orderplanering,vulkning,kalandrering,leveransprecision,Ledtid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivisering av ledtiden till kund på Trelleborg Industri AB},
 year     = {2011},
}