Advanced

Registrering av testamente - En undersökning av behovet av ett svenskt testamentsregister och hur ett sådant bör utformas

Prené, Per LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Syftet med detta arbete är att undersöka diskussionen kring testamentsregister i Sverige. Den deskriptiva delen av arbetet inriktar sig främst på varför Sverige saknar ett nationellt testamentsregister och vilka argument som har framförts för och emot ett sådant. För att ytterligare belysa frågan behandlas rättsläget för testamentsregister i Danmark och Norge som båda har någon form av testamentsregistrering. Situationen i dessa länder jämförs sedan med de förhållanden som råder i Sverige.

Analysdelen av arbetet inriktar sig framför allt på hur ett testamentsregister i Sverige skulle kunna utformas. Detta innebär för det första en redogörelse för de olika alternativa lösningar som finns och för det andra en övervägning mellan de olika... (More)
Syftet med detta arbete är att undersöka diskussionen kring testamentsregister i Sverige. Den deskriptiva delen av arbetet inriktar sig främst på varför Sverige saknar ett nationellt testamentsregister och vilka argument som har framförts för och emot ett sådant. För att ytterligare belysa frågan behandlas rättsläget för testamentsregister i Danmark och Norge som båda har någon form av testamentsregistrering. Situationen i dessa länder jämförs sedan med de förhållanden som råder i Sverige.

Analysdelen av arbetet inriktar sig framför allt på hur ett testamentsregister i Sverige skulle kunna utformas. Detta innebär för det första en redogörelse för de olika alternativa lösningar som finns och för det andra en övervägning mellan de olika lösningarnas för- och nackdelar. Avslutningsvis presenteras ett förslag till utformning av ett svenskt testamentsregister.

I Sverige har frågan om att införa ett testamentsregister inte förts fram på allvar förrän under de senaste tio åren så mängden utredningar som behandlar frågan är begränsade. För svenska förhållanden finns främst en promemoria från Skatteverket som delvis behandlar testamentsregister. I Norge har frågan dock behandlats mer ingående och då situationen där liknar den svenska kan lärdom dras av de norska förarbetena.

De frågor där olika alternativa lösningar diskuteras är fem till antalet. För det första om en materiell granskning av testamentet bör ske vid registreringen. För det andra om registreringen av testamente bör vara obligatorisk eller frivillig. För det tredje hur kontroll av om testator lever bör ske och hur underrättelse av dödsboet bör ske. För det fjärde huruvida man endast skall kunna registrera sitt testamente eller om man även skall kunna förvara det. För det femte vilken myndighet eller annan organisation som bör administrera ett svenskt testamentsregister. (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to discuss if registration of wills in Sweden would be possible. The descriptive part focuses mainly on why Sweden does not have a national register of wills and the arguments put forward for and against such a register. To further highlight the issue the register of wills in Denmark and Norway will be dealt with. Both of these countries have different forms of testamentary registration. The situation in these countries is then compared to the conditions found in Sweden.

The analysis part of the thesis focuses primarily on how a register of wills in Sweden could be designed. This means, firstly, an explanation of the various alternatives available and, secondly, a discussion of the various solutions regarding... (More)
The aim of this thesis is to discuss if registration of wills in Sweden would be possible. The descriptive part focuses mainly on why Sweden does not have a national register of wills and the arguments put forward for and against such a register. To further highlight the issue the register of wills in Denmark and Norway will be dealt with. Both of these countries have different forms of testamentary registration. The situation in these countries is then compared to the conditions found in Sweden.

The analysis part of the thesis focuses primarily on how a register of wills in Sweden could be designed. This means, firstly, an explanation of the various alternatives available and, secondly, a discussion of the various solutions regarding the pros and cons. And finally, a presentation of a proposal for the design of a Swedish register of wills.

In Sweden, the issue of introducing a register of wills has not been discussed until the last ten years. Because of that, the amount of studies that address the issue are limited. For Swedish conditions it is primarily a promemoria from the Swedish tax agency, which in part deals with register of wills. In Norway, however, the issue is addressed in more detail and because the situation is quite similar to the Swedish one, lessons can be learned from the Norwegian legislative history.

The different alternatives when discussing a Swedish register of wills could be summoned up in five categories. If a review of the will should be done when it is registered. If the registration of wills should be mandatory. How to control whether the testator is still alive or not and how to contact the estate when the testator have died. If it should be possible to both register and store a will or only possible to register it. And finally which organisation should be responsible for the register of wills. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Prené, Per LU
supervisor
organization
alternative title
Registration of wills - A study of the need for a Swedish register of wills and how such a register could be designed
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
familjerätt, testamentsrätt, testamentsregister, testamente, register of wills, register för testamenten, registrering av testamenten, nationellt register för testamenten, ärvdabalken, arvelov, baselkonventionen, testamentsbank
language
Swedish
id
1852739
date added to LUP
2011-03-22 15:27:52
date last changed
2011-03-22 15:27:52
@misc{1852739,
 abstract   = {The aim of this thesis is to discuss if registration of wills in Sweden would be possible. The descriptive part focuses mainly on why Sweden does not have a national register of wills and the arguments put forward for and against such a register. To further highlight the issue the register of wills in Denmark and Norway will be dealt with. Both of these countries have different forms of testamentary registration. The situation in these countries is then compared to the conditions found in Sweden.

The analysis part of the thesis focuses primarily on how a register of wills in Sweden could be designed. This means, firstly, an explanation of the various alternatives available and, secondly, a discussion of the various solutions regarding the pros and cons. And finally, a presentation of a proposal for the design of a Swedish register of wills.

In Sweden, the issue of introducing a register of wills has not been discussed until the last ten years. Because of that, the amount of studies that address the issue are limited. For Swedish conditions it is primarily a promemoria from the Swedish tax agency, which in part deals with register of wills. In Norway, however, the issue is addressed in more detail and because the situation is quite similar to the Swedish one, lessons can be learned from the Norwegian legislative history.

The different alternatives when discussing a Swedish register of wills could be summoned up in five categories. If a review of the will should be done when it is registered. If the registration of wills should be mandatory. How to control whether the testator is still alive or not and how to contact the estate when the testator have died. If it should be possible to both register and store a will or only possible to register it. And finally which organisation should be responsible for the register of wills.},
 author    = {Prené, Per},
 keyword   = {familjerätt,testamentsrätt,testamentsregister,testamente,register of wills,register för testamenten,registrering av testamenten,nationellt register för testamenten,ärvdabalken,arvelov,baselkonventionen,testamentsbank},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Registrering av testamente - En undersökning av behovet av ett svenskt testamentsregister och hur ett sådant bör utformas},
 year     = {2011},
}