Advanced

En studie om allmänna reklamationsnämndens avtalstolkning

Hedemalm, Fredrik LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Allmänt känt hos många jurister – om inte alla – är att allmän domstol använder sig av vissa utarbetade modeller eller metoder då den har att utföra en tolkningsoperation på ett avtal. Dessa metoder underlättar för tolkaren att uppvisa enhetlighet i bedömningen så att lika avtal tolkas lika. Detta är även önskvärt då det leder till ett visst mått av förutsägbarhet. Allmänna reklamationsnämnden är en svensk statlig myndighet som, enligt dess förordning (Förordning 2007:1041 med instruktion för allmänna reklamationsnämnden), har till huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden kan alltså liknas vid en allmän domstol. En viktig skillnad är dock att nämnden endast kan lämna rekommendationer om hur en tvist bör... (More)
Allmänt känt hos många jurister – om inte alla – är att allmän domstol använder sig av vissa utarbetade modeller eller metoder då den har att utföra en tolkningsoperation på ett avtal. Dessa metoder underlättar för tolkaren att uppvisa enhetlighet i bedömningen så att lika avtal tolkas lika. Detta är även önskvärt då det leder till ett visst mått av förutsägbarhet. Allmänna reklamationsnämnden är en svensk statlig myndighet som, enligt dess förordning (Förordning 2007:1041 med instruktion för allmänna reklamationsnämnden), har till huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Nämnden kan alltså liknas vid en allmän domstol. En viktig skillnad är dock att nämnden endast kan lämna rekommendationer om hur en tvist bör lösas. Parterna har med andra ord själva att välja huruvida de vill rätta sig efter beslutet eller ej. Författaren har valt att i det här arbetet undersöka vilka metoder som nämnden använder sig av då den tolkar avtal mellan konsumenter och näringsidkare; använder den sig av samma metoder som allmän domstol och som finns behandlade i juridisk doktrin, eller har den egna metoder som den arbetar efter? Det är främst den frågeställningen som det här arbetet har till syfte att besvara. Med den frågan besvarad vill författaren dock även försöka få klarhet i vilka ärenden som i praktiken uppkommer hos nämnden i anslutning till avtalstolkning och hur utgången blir. Nämnden anger t.ex. att konsument får rätt i knappt hälften av ärendena som inkommer till myndigheten, dvs. nästan 50 %, stämmer det även när man ser till avtalstolkningsfrågor isolerat, och om så inte skulle vara fallet vad kan det tänkas bero på? Slutligen kommer författaren även, i diskussionen, försöka dra vissa allmänna slutsatser runt för- och nackdelar med Allmänna reklamationsnämnden kontra allmän domstol ur ett rättssäkerhets- och samhällsperspektiv. Är det lämpligt att fördela rättsskipning på detta sätt i samhället? Bör rättsskipningen vara förbehållet allmän domstol? (Less)
Abstract
Common knowledge among Swedish lawyers is that the Swedish Court – in cases regarding the interpretation of a contract – uses certain established methods for determining the proper content of that contract. These methods help the interpreter (in most cases a judge or an arbitrator) to uphold uniformity so that all cases that are alike are treated the same. These methods also help in withholding a certain amount of predictability. The National Board for Consumer Disputes (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) is a Swedish government authority whose main task is to settle disputes between businessmen and consumers. The authority can be compared to a Swedish Court. One important distinction is however that the Board only gives recommendations to... (More)
Common knowledge among Swedish lawyers is that the Swedish Court – in cases regarding the interpretation of a contract – uses certain established methods for determining the proper content of that contract. These methods help the interpreter (in most cases a judge or an arbitrator) to uphold uniformity so that all cases that are alike are treated the same. These methods also help in withholding a certain amount of predictability. The National Board for Consumer Disputes (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) is a Swedish government authority whose main task is to settle disputes between businessmen and consumers. The authority can be compared to a Swedish Court. One important distinction is however that the Board only gives recommendations to parties as to how a dispute should be settled. It is – in other words – up to the contending parties to decide for themselves whether they should abide by the recommendation or not. The author has in this essay chosen to inquire into which methods the Board applies when it is obligated to interpret a contract between two disputing parties. Does the Board use the same methods as a Swedish Court would (and which have been codified in different books by recognized authors) or does it use its own methods? The main purpose of this essay is to try to bring some clarity into that question. With that question (hopefully) answered, the author would also like to inquire into which disputes that arises at the authority in relation to the field of interpretation of contracts and what the outcome is. The Board’s own research for example, shows that the consumer is proven right in almost half of the disputes, is this also the case when it comes to disputes involving the interpretation of a contract – when one studies those disputes isolated? And if not, what may be the reason for these discrepancies? Finally, the author would also like to, in the discussion, compare The National Board for Consumer Disputes to a Swedish Court in a legal- and societal perspective. Is it appropriate to divide access to justice in this way or should justice be maintained solely by the Swedish Court? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedemalm, Fredrik LU
supervisor
organization
alternative title
An analysis of the interpretation of contracts at the National Board for Consumer Disputes
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
avtalsrätt, avtalstolkning, en studie om allmänna reklamationsnämndens avtalstolkning, allmänna reklamationsnämnden, ARN
language
Swedish
id
1894850
date added to LUP
2011-04-19 13:49:36
date last changed
2011-04-19 13:49:36
@misc{1894850,
 abstract   = {Common knowledge among Swedish lawyers is that the Swedish Court – in cases regarding the interpretation of a contract – uses certain established methods for determining the proper content of that contract. These methods help the interpreter (in most cases a judge or an arbitrator) to uphold uniformity so that all cases that are alike are treated the same. These methods also help in withholding a certain amount of predictability. The National Board for Consumer Disputes (Allmänna reklamationsnämnden, ARN) is a Swedish government authority whose main task is to settle disputes between businessmen and consumers. The authority can be compared to a Swedish Court. One important distinction is however that the Board only gives recommendations to parties as to how a dispute should be settled. It is – in other words – up to the contending parties to decide for themselves whether they should abide by the recommendation or not. The author has in this essay chosen to inquire into which methods the Board applies when it is obligated to interpret a contract between two disputing parties. Does the Board use the same methods as a Swedish Court would (and which have been codified in different books by recognized authors) or does it use its own methods? The main purpose of this essay is to try to bring some clarity into that question. With that question (hopefully) answered, the author would also like to inquire into which disputes that arises at the authority in relation to the field of interpretation of contracts and what the outcome is. The Board’s own research for example, shows that the consumer is proven right in almost half of the disputes, is this also the case when it comes to disputes involving the interpretation of a contract – when one studies those disputes isolated? And if not, what may be the reason for these discrepancies? Finally, the author would also like to, in the discussion, compare The National Board for Consumer Disputes to a Swedish Court in a legal- and societal perspective. Is it appropriate to divide access to justice in this way or should justice be maintained solely by the Swedish Court?},
 author    = {Hedemalm, Fredrik},
 keyword   = {avtalsrätt,avtalstolkning,en studie om allmänna reklamationsnämndens avtalstolkning,allmänna reklamationsnämnden,ARN},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om allmänna reklamationsnämndens avtalstolkning},
 year     = {2011},
}