Advanced

EU-domstolens SKF-dom - Två nya möjligheter till avdrag för ingående mervärdesskatt?

Andersson, Tobias LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
EU-domstolens avgörande i mål C-29/08 SKF har varit föremål för mycket uppmärksamhet och diskussion sedan det kom under hösten 2009. Avgörandet gäller möjligheten att dra av ingående mervärdesskatt på tjänster förvärvade för att genomföra försäljning av aktier i dotterbolag

I denna uppsats har EU-domstolens SKF-dom stått i centrum. Den har att satts in i ett perspektiv och analyserats mot bakgrund av tidigare EU-rättslig praxis på området. Avsikten med detta har varit att komma fram till huruvida domen EU-rättsligt innebär nya möjligheter till avdrag för ingående mervärdesskatt vid dotterbolagsförsäljning jämfört med vad som tidigare ansetts gälla. Vidare har behandlingen i svensk rätt av de frågor som aktualiserades i SKF behandlats.... (More)
EU-domstolens avgörande i mål C-29/08 SKF har varit föremål för mycket uppmärksamhet och diskussion sedan det kom under hösten 2009. Avgörandet gäller möjligheten att dra av ingående mervärdesskatt på tjänster förvärvade för att genomföra försäljning av aktier i dotterbolag

I denna uppsats har EU-domstolens SKF-dom stått i centrum. Den har att satts in i ett perspektiv och analyserats mot bakgrund av tidigare EU-rättslig praxis på området. Avsikten med detta har varit att komma fram till huruvida domen EU-rättsligt innebär nya möjligheter till avdrag för ingående mervärdesskatt vid dotterbolagsförsäljning jämfört med vad som tidigare ansetts gälla. Vidare har behandlingen i svensk rätt av de frågor som aktualiserades i SKF behandlats. Detta har skett för att undersöka om SKF-domen faktiskt kommit att innebära nya möjligheter för svenska företag att dra av ingående mervärdesskatt vid aktieförsäljning.

Min slutsats är att SKF-domen EU-rättsligt innebär nya möjligheter att dra av ingående mervärdesskatt. För det första följer det nämligen av domen att en aktieförsäljning kan behandlas som en verksamhetsöverlåtelse. Detta innebär att mervärdeskatt på tjänster förvärvade för att genomföra denna kan dras av då kostnaderna för dessa räknas som allmänna omkostnader. Även om EU-domstolen inte specificerar när en aktieöverlåtelse kan utgöra en verksamhetsöverlåtelse så argumenterar jag i uppsatsen för en bred tillämpning bland annat för att undvika att en aktieförsäljning beskattas. För det andra menar jag att EU-domstolens avgörande även öppnar för att ingående mervärdesskatt på tjänster för att genomföra en aktieförsäljning kan vara avdragsgilla såsom allmänna omkostnader även om aktieförsäljningen inte utgör en verksamhetsöverlåtelse. Särskilt är det EU-domstolens användande av principen om skattemässig neutralitet som är ny och intressant. Denna princip används för att komma fram till att mervärdesskatt på rådgivningstjänster är avdragsgill eftersom kostnaderna för tjänsterna ses som allmänna omkostnader även om de är förvärvade för att genomföra en från skatteplikt undantagen aktieförsäljning.

Slutsatsen gällande svenska företags möjlighet till avdragsrätt är att argumentet att dotterbolagsförsäljningen utgör en verksamhetsöverlåtelse verkar vara det argument som har störst möjlighet till framgång. Kammarrätterna har nämligen i ett flertal fall bedömt att en aktieförsäljning kan utgöra en verksamhetsöverlåtelse, även om kriterierna för när så kan vara fallet inte är helt fastställda. Möjligheten att behandla kostnaderna som allmänna omkostnader, eventuellt med stöd av principen om skattemässig neutralitet, verkar däremot inte vunnit gehör hos de svenska domstolarna. De har nämligen, i min mening felaktigt, förlitat sig på tidigare europeisk och svensk rättspraxis och inte ansett att EU-domstolens SKF-dom inneburit nya möjligheter till avdrag i detta hänseende. (Less)
Abstract
The decision of the ECJ in case C-29/08 SKF has been the subject of a lot of attention and discussion since it was delivered in 2009. The decision concerns the possibility of deduction of input VAT on services acquired in connection with the sale of shares in subsidiaries.

In this thesis the decision of the ECJ in SKF has been the center of attention. It has been put into perspective and has been analyzed in the light of previous ECJ case-law. The purpose with this has been to find out if the decision means that two new opportunities to deduct input VAT have opened up in EU law. That is compared to the previous perception of the ECJ case-law on the subject. Moreover, the treatment in Swedish law of the questions raised in the SKF case... (More)
The decision of the ECJ in case C-29/08 SKF has been the subject of a lot of attention and discussion since it was delivered in 2009. The decision concerns the possibility of deduction of input VAT on services acquired in connection with the sale of shares in subsidiaries.

In this thesis the decision of the ECJ in SKF has been the center of attention. It has been put into perspective and has been analyzed in the light of previous ECJ case-law. The purpose with this has been to find out if the decision means that two new opportunities to deduct input VAT have opened up in EU law. That is compared to the previous perception of the ECJ case-law on the subject. Moreover, the treatment in Swedish law of the questions raised in the SKF case has been dealt with. This has been done to examine if the decision actually has come to mean new possibilities for Swedish companies to deduct input VAT on services acquired in connection with the sale of shares.

My conclusion is that the decision in the SKF case means new possibilities to deduct input VAT in EU law. The decision of the ECJ means that the sale of a subsidiary in certain cases can be treated as a transfer of a going concern which means that VAT on services purchased in connection to the sale may be deducted. The reason for this is that the costs for these services are treated as general costs. The ECJ don´t specify when the sale of a subsidiary may constitute a transfer of a going concern, but I argue that a broad view should be applied, among others to avoid that VAT is charged on the share of sales.

In my view the decision of the ECJ also means that costs for services may be treated as general costs even if the sale of the subsidiary is not treated as a transfer of a going concern. Of particular interest is the ECJs use of the principle of fiscal neutrality to come to the conclusion that VAT on advisory services is deductible since the costs for these services are treated as general costs even if the services are used for an exempted share sale.

The conclusion regarding the possibilities for Swedish companies to deduct input VAT must be that a company using the transfer of a going concern argument has the best chances to be granted the right to deduct. Different Administrative Appeal Courts (kammarrätter) have on several occasions found that a sale of a subsidiary may constitute a transfer of a going concern. However, it is not yet clear in which situations such a treatment is possible. The possibility to treat costs for services in connection with a share sale as general costs, possibly with use of the principle of fiscal neutrality, has not had the same success in the Swedish courts. The courts have, in my view wrongly, relied on previous European and Swedish case-law and has not considered the decision in the SKF case to mean a new possibility to deduct in this regard. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Tobias LU
supervisor
organization
alternative title
The Judgment of the ECJ in SKF - Two new possibilities to deduction of input VAT?
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Skatterätt, EU-rätt, EU law, mervärdesskatt, avdrag, aktieförsäljning, verksamhetsöverlåtelse, SKF
language
Swedish
id
1963382
date added to LUP
2011-05-27 11:09:22
date last changed
2011-05-27 11:09:22
@misc{1963382,
 abstract   = {The decision of the ECJ in case C-29/08 SKF has been the subject of a lot of attention and discussion since it was delivered in 2009. The decision concerns the possibility of deduction of input VAT on services acquired in connection with the sale of shares in subsidiaries.

In this thesis the decision of the ECJ in SKF has been the center of attention. It has been put into perspective and has been analyzed in the light of previous ECJ case-law. The purpose with this has been to find out if the decision means that two new opportunities to deduct input VAT have opened up in EU law. That is compared to the previous perception of the ECJ case-law on the subject. Moreover, the treatment in Swedish law of the questions raised in the SKF case has been dealt with. This has been done to examine if the decision actually has come to mean new possibilities for Swedish companies to deduct input VAT on services acquired in connection with the sale of shares.

My conclusion is that the decision in the SKF case means new possibilities to deduct input VAT in EU law. The decision of the ECJ means that the sale of a subsidiary in certain cases can be treated as a transfer of a going concern which means that VAT on services purchased in connection to the sale may be deducted. The reason for this is that the costs for these services are treated as general costs. The ECJ don´t specify when the sale of a subsidiary may constitute a transfer of a going concern, but I argue that a broad view should be applied, among others to avoid that VAT is charged on the share of sales. 

In my view the decision of the ECJ also means that costs for services may be treated as general costs even if the sale of the subsidiary is not treated as a transfer of a going concern. Of particular interest is the ECJs use of the principle of fiscal neutrality to come to the conclusion that VAT on advisory services is deductible since the costs for these services are treated as general costs even if the services are used for an exempted share sale.

The conclusion regarding the possibilities for Swedish companies to deduct input VAT must be that a company using the transfer of a going concern argument has the best chances to be granted the right to deduct. Different Administrative Appeal Courts (kammarrätter) have on several occasions found that a sale of a subsidiary may constitute a transfer of a going concern. However, it is not yet clear in which situations such a treatment is possible. The possibility to treat costs for services in connection with a share sale as general costs, possibly with use of the principle of fiscal neutrality, has not had the same success in the Swedish courts. The courts have, in my view wrongly, relied on previous European and Swedish case-law and has not considered the decision in the SKF case to mean a new possibility to deduct in this regard.},
 author    = {Andersson, Tobias},
 keyword   = {Skatterätt,EU-rätt,EU law,mervärdesskatt,avdrag,aktieförsäljning,verksamhetsöverlåtelse,SKF},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU-domstolens SKF-dom - Två nya möjligheter till avdrag för ingående mervärdesskatt?},
 year     = {2011},
}