Advanced

Människohandel för sexuella ändamål - föreligger det konsensus mellan fenomenet och den straffrättsliga regleringen?

Thorsén, Lisa LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract (Swedish)
Människohandel för sexuella ändamål är ett komplext fenomen och ett globalt problem som både berör och upprör. Människohandel är gärningar som syftar till ett efterföljande utnyttjande av offret och ett brott där skyddssyftet är personlig frihet och frid. Det är också ett sammansatt problem, det vill säga att det innefattar bland annat brott mot mänskliga rättigheter, organiserad brottslighet, migrationsfrågor, jämlikhet, fattigdom samt sociala, ekonomiska och politiska skillnader mellan länder. Människohandel som brott innefattar flera olika led och moment och är ofta gränsöverskridande. Framförallt är det kvinnor och barn som transporteras mellan länder för att utnyttjas, där gärningsmännen utnyttjar landsöverföringen för att undgå... (More)
Människohandel för sexuella ändamål är ett komplext fenomen och ett globalt problem som både berör och upprör. Människohandel är gärningar som syftar till ett efterföljande utnyttjande av offret och ett brott där skyddssyftet är personlig frihet och frid. Det är också ett sammansatt problem, det vill säga att det innefattar bland annat brott mot mänskliga rättigheter, organiserad brottslighet, migrationsfrågor, jämlikhet, fattigdom samt sociala, ekonomiska och politiska skillnader mellan länder. Människohandel som brott innefattar flera olika led och moment och är ofta gränsöverskridande. Framförallt är det kvinnor och barn som transporteras mellan länder för att utnyttjas, där gärningsmännen utnyttjar landsöverföringen för att undgå lagföring. Utmärkande är att offren försätts i beroendeställning i förhållande till gärningsmännen. Människohandeln förefaller att ha växt under de senaste åren även om införandet av förbudet mot köp av sexuella tjänster gjort att vi kunnat hålla mer antalet människohandelsbrott i Sverige. Trots att över 140 000 människor tros falla offer för människohandel i Europa varje dag, så är antalet anmälningar av människohandel för sexuella ändamål i Sverige få och antalet lagföringar ännu färre.

Sverige är bunden till ett flertal internationella instrument. Det instrument som är av störst betydelse är det så kallade Palermoprotokollet, som faller under FN:s konvention om gränsöverskridande organiserad brottslighet. Genom detta fick vi för första gången en gemensam definition av människohandel för sexuella ändamål. Även EU:s direktiv om förebyggande och bekämpande av människohandel samt skydd av offer och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel har betydelse för den svenska lagstiftningen och bekämpningen av människohandel för sexuella ändamål. Den svenska straffbestämmelsen avseende människohandel för sexuella ändamål återfinns i 4 kap 1 a§ BrB. Förenklat innebär människohandel att genom ett otillbörligt medel genomföra en handelsåtgärd i utnyttjandesyfte (såsom att personen ska utnyttjas för sexuell exploatering). När det gäller personer under 18 år ska det dessutom anses som människohandel även om inget otillbörligt medel använts. Tidigare fanns även ett så kallat kontrollrekvisit i den svenska straffregleringen, vilket innebar att gärningsmannen genom åtgärderna skulle ha tagit kontroll över offret, detta är sedan den 1 juli 2010 utmönstrat.

Genom ett flertal förändringar av den straffrättsliga regleringen under de senaste åren har lagstiftaren försökt göra den straffrättsliga regleringen mer effektiv. Trots detta är förarbetena svåra att tolka utifrån det komplexa förhållande som människohandelsförfarandet ofta kan vara. Likaså har både åklagare och domstolar haft svårigheter med att tolka och tillämpa rekvisiten i lagstiftningen. Tyvärr finns det inget material som visar på huruvida arbetet underlättats sedan utmönstringen av kontrollrekvisitet. Framförallt är det rekvisitet otillbörliga medel som vållat störst svårigheter, då detta delvis tar sikte på strukturella förhållanden och den levnadssituation som offren kommer från. Dessa ska sedan jämkas samman med ett individuellt gärningsmannaansvar. Samtidigt behandlas människohandel som fenomen inom flera olika politikområden samt av olika organisationer och myndigheter, vilka ofta har olika utgångspunkter i sin syn på fenomenet och orsakerna till dess uppkomst. Regeringen har dock under de senaste åren haft ett tydligt fokus på att utveckla arbetet i kampen mot människohandel för sexuella ändamål, bland annat genom utbildning, ökade resurser till polis och rättsväsende och en samordnad syn på människohandel för sexuella ändamål. Alla dessa åtgärder är av vikt för att bekämpa människohandel för sexuella ändamål och effektivisera förståelsen och regleringen av fenomenet. (Less)
Abstract
Human trafficking for sexual purposes is a complex phenomenon and a global problem that upsets. Human trafficking is an acts aimed to subsequent exploit the victim and a crime which aim the protection of personal liberty and peace. It is also a complex problem, that includes human rights violations, organized crime, migration, gender, poverty and social, economic and political differences between countries. Human trafficking is often transnational and most victims are women and children, where offenders make use of land transfer to evade justice. Characteristically, the victims become dependent in relation to the perpetrators. Trafficking in people appears to have grown in recent years, all though the criminalization of buying sexual... (More)
Human trafficking for sexual purposes is a complex phenomenon and a global problem that upsets. Human trafficking is an acts aimed to subsequent exploit the victim and a crime which aim the protection of personal liberty and peace. It is also a complex problem, that includes human rights violations, organized crime, migration, gender, poverty and social, economic and political differences between countries. Human trafficking is often transnational and most victims are women and children, where offenders make use of land transfer to evade justice. Characteristically, the victims become dependent in relation to the perpetrators. Trafficking in people appears to have grown in recent years, all though the criminalization of buying sexual services has enabled us to hold down the number of human trafficking crimes in Sweden. Despite the fact that over 140 000 people in Europe are believed to fall victim to human trafficking every day, the number of reports and prosecutions of trafficking in Sweden are low.

Sweden is bounded to several international instruments. The instrument of greatest importance is the Palermo Protocol, which falls under the UN Convention against Transnational Organized Crime. This was the first common definition of trafficking for sexual purposes. Also the EU's directive on preventing and combating trafficking and protecting victims and the Council of Europe Convention against human trafficking are important instruments to the Swedish legislation and combat against human trafficking. The Swedish penal provision relating to trafficking can be found in Chapter 4, Section 1 a § Penal Code. This states that trafficking in persons means the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of coercion, of deception, or of a position of vulnerability, for the purpose of exploitation (such as sexual exploitation). In the case of victims under eighteen years of age, it shall be regarded as human trafficking even if no improper means have been used. Previously, to be a criminal act, it was required that the perpetrator by his acts had taken control of the victim, this is since July 1, 2010 excised.

Through several changes of the criminal law in recent years the legislature has attempted to make the regulation of human trafficking more efficient. Despite this, both prosecutors and courts have had difficulties to interpret the law because of the complexity of the trafficking procedure. Unfortunately there is no material that indicates that the interpretation has become easier since shedding of the required control. In particular, the interpretation of improper means has caused difficulties, while this is based on the living conditions of the victim. Theses will then have to be matched with the offenders’ individual responsible. Furthermore, human trafficking is combated by several policy areas and by different organizations and agencies, which often have different views of the phenomenon. In recent years the government has been focusing on developing the combat against human trafficking, including education, increased resources for police and justice system and a coordinated approach to trafficking for sexual purposes. All these measures are important to combat sex trafficking and an efficient regulation of the phenomenon. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thorsén, Lisa LU
supervisor
organization
alternative title
Human Trafficking for Sexual Purposes - correspondence between the phenomenon and the criminal law.
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
straffrätt, criminal law, människohandel för sexuella ändamål, human trafficking for sexual purposes
language
Swedish
id
1975550
date added to LUP
2011-06-09 10:28:44
date last changed
2011-06-09 10:28:44
@misc{1975550,
 abstract   = {Human trafficking for sexual purposes is a complex phenomenon and a global problem that upsets. Human trafficking is an acts aimed to subsequent exploit the victim and a crime which aim the protection of personal liberty and peace. It is also a complex problem, that includes human rights violations, organized crime, migration, gender, poverty and social, economic and political differences between countries. Human trafficking is often transnational and most victims are women and children, where offenders make use of land transfer to evade justice. Characteristically, the victims become dependent in relation to the perpetrators. Trafficking in people appears to have grown in recent years, all though the criminalization of buying sexual services has enabled us to hold down the number of human trafficking crimes in Sweden. Despite the fact that over 140 000 people in Europe are believed to fall victim to human trafficking every day, the number of reports and prosecutions of trafficking in Sweden are low.

Sweden is bounded to several international instruments. The instrument of greatest importance is the Palermo Protocol, which falls under the UN Convention against Transnational Organized Crime. This was the first common definition of trafficking for sexual purposes. Also the EU's directive on preventing and combating trafficking and protecting victims and the Council of Europe Convention against human trafficking are important instruments to the Swedish legislation and combat against human trafficking. The Swedish penal provision relating to trafficking can be found in Chapter 4, Section 1 a § Penal Code. This states that trafficking in persons means the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of coercion, of deception, or of a position of vulnerability, for the purpose of exploitation (such as sexual exploitation). In the case of victims under eighteen years of age, it shall be regarded as human trafficking even if no improper means have been used. Previously, to be a criminal act, it was required that the perpetrator by his acts had taken control of the victim, this is since July 1, 2010 excised.

Through several changes of the criminal law in recent years the legislature has attempted to make the regulation of human trafficking more efficient. Despite this, both prosecutors and courts have had difficulties to interpret the law because of the complexity of the trafficking procedure. Unfortunately there is no material that indicates that the interpretation has become easier since shedding of the required control. In particular, the interpretation of improper means has caused difficulties, while this is based on the living conditions of the victim. Theses will then have to be matched with the offenders’ individual responsible. Furthermore, human trafficking is combated by several policy areas and by different organizations and agencies, which often have different views of the phenomenon. In recent years the government has been focusing on developing the combat against human trafficking, including education, increased resources for police and justice system and a coordinated approach to trafficking for sexual purposes. All these measures are important to combat sex trafficking and an efficient regulation of the phenomenon.},
 author    = {Thorsén, Lisa},
 keyword   = {straffrätt,criminal law,människohandel för sexuella ändamål,human trafficking for sexual purposes},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Människohandel för sexuella ändamål - föreligger det konsensus mellan fenomenet och den straffrättsliga regleringen?},
 year     = {2011},
}