Advanced

Avtal om ideella rättigheter - En komparativ studie av upphovsmäns ställning i Sverige och USA

Nygren, Magnus LU (2011) JURM01 20111
Department of Law
Abstract
The legislation on authors’ moral rights to attribution and integrity in Sweden and USA differ to a large extent. In Sweden moral rights are a part of the copyright law and reside in every work that qualifies for copyright protection. Moral rights cannot be transferred, but can only be waived in regard to a use of the work that is limited to form and extent to be legally binding. The guiding principle for the evaluation if a waiver is sufficiently limited is if the author is able to overlook the consequences of his waiver. The waiver must specify the work and the use to which the waiver aims. Contracts amounting to a general transfer of the copyright are therefore not considered to implicate a waiver.

In the US, the federal moral rights... (More)
The legislation on authors’ moral rights to attribution and integrity in Sweden and USA differ to a large extent. In Sweden moral rights are a part of the copyright law and reside in every work that qualifies for copyright protection. Moral rights cannot be transferred, but can only be waived in regard to a use of the work that is limited to form and extent to be legally binding. The guiding principle for the evaluation if a waiver is sufficiently limited is if the author is able to overlook the consequences of his waiver. The waiver must specify the work and the use to which the waiver aims. Contracts amounting to a general transfer of the copyright are therefore not considered to implicate a waiver.

In the US, the federal moral rights prescribed in the Visual Artists Rights Act only benefit artists of visual art. These rights to integrity and attribution only apply to the first two hundred copies of the visual artwork, numbered and signed by the author. These moral rights cannot be transferred but they can be waived by the author in a written document for a use that is sufficiently specified. Authors other than visual artists have to find other legal sources to impose a duty for the acquirer of the work to identify the author with his work and to abstain from making changes to the work. In case law, authors have based rights similar to moral rights on rules of unfair competition and contracts. These rights depend on the wording in the contract with the acquirer and on other surrounding circumstances. Where the contract contains an unlimited transfer which gives the acquirer a right to use the work in any manner he wishes the author is considered to have given up all rights to the work and can no longer object to uses of the work where he is not credited as the author or where the work is subject to far-reaching changes

The disparities between the two countries’ legislation mean that the wording in a contract might amount to a valid waiver in one of the countries while it is not valid in the other. In the US contracts of copyright are often required to be in written form while the acquisition can be unlimited. General transfers of copyrights without explicit limitations will often be considered to transfer all rights to the work to the acquirer. In Sweden there are no formal requirements for contracts of copyright transfers, however the moral rights can only be waived for a use that is sufficiently limited and general formulated transfer of copyright are presumed not to be total. International businesses that enter into contracts with authors about moral rights should therefore take these disparities into consideration when drafting the contract. (Less)
Abstract
Lagstiftningen om de ideella rättigheterna namngivelserätten och respekträtten skiljer sig mycket åt mellan Sverige och USA. I Sverige är dessa rättigheter en del av upphovsrätten och tillkommer alla verk som uppfyller kravet på verkshöjd. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas utan kan enbart efterges med en bindande verkan till ett användande som är begränsat i art och omfattning. Ledstjärnan i bedömningen om en eftergift är begränsad är att upphovsmannen ska kunna överblicka konsekvenserna av eftergiften. En eftergift måste specificera verket och det användande som eftergiften syftar till för att vara giltig. Avtal som innebär en allmän överlåtelse av upphovsrätten anses därmed inte innebära någon eftergift.

I USA erhåller... (More)
Lagstiftningen om de ideella rättigheterna namngivelserätten och respekträtten skiljer sig mycket åt mellan Sverige och USA. I Sverige är dessa rättigheter en del av upphovsrätten och tillkommer alla verk som uppfyller kravet på verkshöjd. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas utan kan enbart efterges med en bindande verkan till ett användande som är begränsat i art och omfattning. Ledstjärnan i bedömningen om en eftergift är begränsad är att upphovsmannen ska kunna överblicka konsekvenserna av eftergiften. En eftergift måste specificera verket och det användande som eftergiften syftar till för att vara giltig. Avtal som innebär en allmän överlåtelse av upphovsrätten anses därmed inte innebära någon eftergift.

I USA erhåller enbart visuella konstnärer de federala ideella rättigheterna som är lagstadgade i Visual Artists Right Act. Denna respekträtt och namngivelserätt omfattar enbart de två hundra första exemplaren av ett visuellt konstverk som är numrerade och signerade av upphovsmannen. Dessa ideella rättigheter kan upphovsmannen inte överlåta, men de kan efterges skriftligen till ett användande som är tillräckligt specificerat. Övriga upphovsmän får grunda en skyldighet för förvärvaren av upphovsrätten till ett verk att namnge upphovsmannen och att inte företa ändringar i verket på andra grunder. I praxis har upphovsmän grundat rättigheter som liknar de ideella rättigheterna på konkurrensrättsliga och avtalsrättsliga grunder. Dessa rättigheter beror till stor del på formuleringarna i avtalen med förvärvare och på andra omkringliggande omständigheter. När avtalet innehåller en obegränsad överlåtelse som ger förvärvaren rätt att använda verket på vilket sätt han behagar så anses upphovsmannen ha skilt sig från alla rättigheter till verket och kan inte motsätta sig ett användande utan namngivelse eller med långtgående ändringar.

Skillnaderna mellan länderna innebär att en formulering i ett avtal kan innebära att en eftergift av en upphovsman är giltig i det ena landet men inte i det andra. I USA krävs ofta att avtal om förvärv av upphovsrätt är i skriftlig form för att vara giltiga medan förvärvet kan vara obegränsat. Generella överlåtelser utan uttryckliga undantag anses ofta innebära att förvärvaren erhåller alla rättigheter till verket. I Sverige finns inga formkrav för avtal om förvärv av upphovsrätter. Däremot måste eftergifter av ideella rättigheter vara tillräckligt begränsade för att vara giltiga och generellt formulerade överlåtelser av upphovsrätten till ett verk presumeras inte vara totala. Internationella företag som tecknar avtal om upphovsrätt med upphovsmän som vill undvika problem med att upphovsmannen motsätter sig det planerade användandet av verket i efterhand bör därför beakta dessa skillnader när de utformar avtalet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Magnus LU
supervisor
organization
alternative title
Contracts of moral rights - A comparative study of authors' rights in Sweden and the US
course
JURM01 20111
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
contracts, comparative, moral rights, copyright, waiver
language
Swedish
id
1981697
date added to LUP
2011-08-08 18:37:32
date last changed
2017-01-27 16:01:03
@misc{1981697,
 abstract   = {Lagstiftningen om de ideella rättigheterna namngivelserätten och respekträtten skiljer sig mycket åt mellan Sverige och USA. I Sverige är dessa rättigheter en del av upphovsrätten och tillkommer alla verk som uppfyller kravet på verkshöjd. De ideella rättigheterna kan inte överlåtas utan kan enbart efterges med en bindande verkan till ett användande som är begränsat i art och omfattning. Ledstjärnan i bedömningen om en eftergift är begränsad är att upphovsmannen ska kunna överblicka konsekvenserna av eftergiften. En eftergift måste specificera verket och det användande som eftergiften syftar till för att vara giltig. Avtal som innebär en allmän överlåtelse av upphovsrätten anses därmed inte innebära någon eftergift.

I USA erhåller enbart visuella konstnärer de federala ideella rättigheterna som är lagstadgade i Visual Artists Right Act. Denna respekträtt och namngivelserätt omfattar enbart de två hundra första exemplaren av ett visuellt konstverk som är numrerade och signerade av upphovsmannen. Dessa ideella rättigheter kan upphovsmannen inte överlåta, men de kan efterges skriftligen till ett användande som är tillräckligt specificerat. Övriga upphovsmän får grunda en skyldighet för förvärvaren av upphovsrätten till ett verk att namnge upphovsmannen och att inte företa ändringar i verket på andra grunder. I praxis har upphovsmän grundat rättigheter som liknar de ideella rättigheterna på konkurrensrättsliga och avtalsrättsliga grunder. Dessa rättigheter beror till stor del på formuleringarna i avtalen med förvärvare och på andra omkringliggande omständigheter. När avtalet innehåller en obegränsad överlåtelse som ger förvärvaren rätt att använda verket på vilket sätt han behagar så anses upphovsmannen ha skilt sig från alla rättigheter till verket och kan inte motsätta sig ett användande utan namngivelse eller med långtgående ändringar.

Skillnaderna mellan länderna innebär att en formulering i ett avtal kan innebära att en eftergift av en upphovsman är giltig i det ena landet men inte i det andra. I USA krävs ofta att avtal om förvärv av upphovsrätt är i skriftlig form för att vara giltiga medan förvärvet kan vara obegränsat. Generella överlåtelser utan uttryckliga undantag anses ofta innebära att förvärvaren erhåller alla rättigheter till verket. I Sverige finns inga formkrav för avtal om förvärv av upphovsrätter. Däremot måste eftergifter av ideella rättigheter vara tillräckligt begränsade för att vara giltiga och generellt formulerade överlåtelser av upphovsrätten till ett verk presumeras inte vara totala. Internationella företag som tecknar avtal om upphovsrätt med upphovsmän som vill undvika problem med att upphovsmannen motsätter sig det planerade användandet av verket i efterhand bör därför beakta dessa skillnader när de utformar avtalet.},
 author    = {Nygren, Magnus},
 keyword   = {contracts,comparative,moral rights,copyright,waiver},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avtal om ideella rättigheter - En komparativ studie av upphovsmäns ställning i Sverige och USA},
 year     = {2011},
}