Advanced

Efter ens tal ska ingen dömas

Halvardsson, Lars LU (2011) JURM01 20102
Department of Law
Abstract (Swedish)
Ett av de svåraste momenten för en domare är hur de ska värdera en muntlig utsaga. Vid sexualbrott är det vanligt förekommande att en utsaga är den största bevisningen, det är därför av största vikt att en utsaga värderas på ett objektivt och godtagbart sätt. I Sverige finns det ingen lagreglering om hur en bevisvärdering ska gå till. För att rättssäkerheten inte helt ska försvinna finns det riktlinjer för hur en bevisvärdering ska gå till, det finns krav på objektivitet och att värderingen ska ske efter allmänna erfarenhetssatser.

Hur kan man då avgöra om en utsaga är sann eller ej? Högsta domstolen har i praxis slagit fast ett visst antal kriterier för hur man bedömer att en berättelse är sanningsenlig. Dessa kriterier används i stor... (More)
Ett av de svåraste momenten för en domare är hur de ska värdera en muntlig utsaga. Vid sexualbrott är det vanligt förekommande att en utsaga är den största bevisningen, det är därför av största vikt att en utsaga värderas på ett objektivt och godtagbart sätt. I Sverige finns det ingen lagreglering om hur en bevisvärdering ska gå till. För att rättssäkerheten inte helt ska försvinna finns det riktlinjer för hur en bevisvärdering ska gå till, det finns krav på objektivitet och att värderingen ska ske efter allmänna erfarenhetssatser.

Hur kan man då avgöra om en utsaga är sann eller ej? Högsta domstolen har i praxis slagit fast ett visst antal kriterier för hur man bedömer att en berättelse är sanningsenlig. Dessa kriterier används i stor utsträckning av underinstanserna. I mitt arbete undersöker jag huruvida HD:s kriterier har något vetenskapligt stöd i den vittnespsykologiska forskning som bedrivs idag. Att HD:s kriterier i stor utsträckning saknar vetenskapligt stöd är anmärkningsvärt och hot mot rättssäkerheten.

I Sverige har debatten om psykologers medverkan i straffprocessen varit utdragen. Under 1980-talet blev det inflation i hur man använde psykologer i domstolen. Det var lockande för rätten att plocka in en expert som kunde avgöra vad som var sant och falskt. Sveriges domstolar är i behov av ökad kunskap inom områden som t.ex. vittnespsykologi. I avsnittet med möjliga lösningar ger jag ett förslag på hur psykologers kunskap skulle kunna tillgodogöras av domstolen.

Brister i utredningar är ett vanligt förekommande och ett stort problem. Lösningen på problemet med bevisvärdering av muntliga utsagor är kanske en hållbar utredning. En grundlig förundersökning skulle i många fall göra bevisvärderingen av muntliga utsagor onödig.

Att oskyldiga människor döms till fängelse är ett faktum. Att som oskyldig få till stånd ett resningsförfarande i HD är svårt. Att en åklagare åsidosatt sin objektivitetsplikt eller att förhör hållits på felaktiga sätt räcker oftast inte för resning utan det krävs helt nya bevis. En resningsnämnd som är fristående från polis och domstol skulle öka rättssäkerheten. (Less)
Abstract
One of the most difficult moments of a judge is how to evaluate an oral statement. When dealing with sex crimes the oral statement is usually the biggest evidence, it is therefore important that an oral statement is valued in an objective and acceptable manner. In Sweden, there is no legal regulation on how an evaluation on oral statements should work. There are guidelines for the evaluation of oral statements, for example is there a requirement of objectivity and that the valuation should be done after the general experiences.

The million dollar question is how can the members of the court really determine whether an oral statement is true or not. The Supreme Court has in practice held a number of criteria for evaluating whether an... (More)
One of the most difficult moments of a judge is how to evaluate an oral statement. When dealing with sex crimes the oral statement is usually the biggest evidence, it is therefore important that an oral statement is valued in an objective and acceptable manner. In Sweden, there is no legal regulation on how an evaluation on oral statements should work. There are guidelines for the evaluation of oral statements, for example is there a requirement of objectivity and that the valuation should be done after the general experiences.

The million dollar question is how can the members of the court really determine whether an oral statement is true or not. The Supreme Court has in practice held a number of criteria for evaluating whether an oral statement is true or not. These criteria are widely used by lower courts. In my work I investigate whether the criteria’s that the Supreme Court uses have any support from scientific evidence in the witness psychological research today. How the supreme courts criteria’s largely lack scientific support is remarkable.

In Sweden has psychologist’s involvement in the criminal process been heavily debated. In the 1980s psychologists were frequently used in the court. It was tempting for the court to bring in an expert who could determine what was true and false. Swedish courts are in great need of increased knowledge in areas such as witness psychology. In the section with possible solutions I give a suggestion of how psychologist’s knowledge could be used in the courtroom.

Deficiencies in investigations are a common problem. The solution to the problem of evaluation of oral evidence is perhaps more sustainable investigations. A thorough investigation would often make the evaluation of oral evidence unnecessary.

Innocent people are sentenced to prison, that is a fact. It is difficult for a sentenced person to achieve a new trial in the Supreme Court. It is not enough that a prosecutor ignores his duty of impartiality for a new trial, it is necessary that all new evidence is presented. If a board that is independent from the police and the court would revalue a person’s judgment it would provide a more stable state governed by law. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Halvardsson, Lars LU
supervisor
organization
alternative title
Liar liar
course
JURM01 20102
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, bevisvärdering
language
Swedish
id
2028187
date added to LUP
2011-08-02 14:04:02
date last changed
2011-08-02 14:04:02
@misc{2028187,
 abstract   = {One of the most difficult moments of a judge is how to evaluate an oral statement. When dealing with sex crimes the oral statement is usually the biggest evidence, it is therefore important that an oral statement is valued in an objective and acceptable manner. In Sweden, there is no legal regulation on how an evaluation on oral statements should work. There are guidelines for the evaluation of oral statements, for example is there a requirement of objectivity and that the valuation should be done after the general experiences.

The million dollar question is how can the members of the court really determine whether an oral statement is true or not. The Supreme Court has in practice held a number of criteria for evaluating whether an oral statement is true or not. These criteria are widely used by lower courts. In my work I investigate whether the criteria’s that the Supreme Court uses have any support from scientific evidence in the witness psychological research today. How the supreme courts criteria’s largely lack scientific support is remarkable.

In Sweden has psychologist’s involvement in the criminal process been heavily debated. In the 1980s psychologists were frequently used in the court. It was tempting for the court to bring in an expert who could determine what was true and false. Swedish courts are in great need of increased knowledge in areas such as witness psychology. In the section with possible solutions I give a suggestion of how psychologist’s knowledge could be used in the courtroom. 

Deficiencies in investigations are a common problem. The solution to the problem of evaluation of oral evidence is perhaps more sustainable investigations. A thorough investigation would often make the evaluation of oral evidence unnecessary. 

Innocent people are sentenced to prison, that is a fact. It is difficult for a sentenced person to achieve a new trial in the Supreme Court. It is not enough that a prosecutor ignores his duty of impartiality for a new trial, it is necessary that all new evidence is presented. If a board that is independent from the police and the court would revalue a person’s judgment it would provide a more stable state governed by law.},
 author    = {Halvardsson, Lars},
 keyword   = {Straffrätt,bevisvärdering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Efter ens tal ska ingen dömas},
 year     = {2011},
}