Advanced

"Employee branding och motivation - En fallstudie på Scandic Nord Helsingborg".

Igelström, Anna; Hamadi, Elena-Theodora and Tegedal, Oscar (2011)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Finns det någon poäng med att övertyga gästerna om varumärkets storhet om inte de anställda är med på tåget? Det har påpekats att utan motiverade och nöjda anställda riskerar varumärkets och ledningens löften till gästerna att bli tomma, då det är personalen som ska leverera den utlovade servicen. Vi anser det intressant att undersöka hur företag inom hotellbranschen arbetar med att motivera sin personal, samt vilka faktorer som är avgörande för samspelet mellan employee branding och motivation. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan employee branding och motivation i hotellbranschen. Frågeställningar: ”Påverkas de anställdas motivation av de metoder som används för varumärkesbyggande?”... (More)
Problemformulering: Finns det någon poäng med att övertyga gästerna om varumärkets storhet om inte de anställda är med på tåget? Det har påpekats att utan motiverade och nöjda anställda riskerar varumärkets och ledningens löften till gästerna att bli tomma, då det är personalen som ska leverera den utlovade servicen. Vi anser det intressant att undersöka hur företag inom hotellbranschen arbetar med att motivera sin personal, samt vilka faktorer som är avgörande för samspelet mellan employee branding och motivation. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan employee branding och motivation i hotellbranschen. Frågeställningar: ”Påverkas de anställdas motivation av de metoder som används för varumärkesbyggande?”
”På vilket sätt påverkas företagets förutsättningar för varumärkesbyggande av de anställdas motivation och jobbtillfredsställelse?” Metod: Dokumentstudie och kvalitativa intervjuer med anställda på Scandic Nord Helsingborg. Empirin analyserades med de utvalda teorier vi funnit relevanta för denna studie. Teori: Uppsatsen är uppbyggd kring tre huvudsakliga teoretiska begrepp: varumärke – för att ge läsaren förståelse för vad ett varumärke är och hur det fungerar, employee branding – hur anställda formas för att arbeta i enlighet med varumärket och motivation – vilka faktorer som är avgörande för de anställdas deltagande i varumärkesbyggandet. Slutsats: En övergripande slutsats vi har kommit fram till är att mycket tyder på att de metoder som Scandics huvudkontor använder för employee branding till övervägande del har en negativ påverkan på Scandic Nords anställdas motivation och jobbtillfredsställelse. Utifrån de intervjuades svar är det troligt att ledningen på Scandic Nord uppvisar en något större förståelse för sambandet mellan employee branding och motivation och det är möjligt att detta till viss del kompenserar huvudkontorets brister. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{2166690,
 abstract   = {Problemformulering: Finns det någon poäng med att övertyga gästerna om varumärkets storhet om inte de anställda är med på tåget? Det har påpekats att utan motiverade och nöjda anställda riskerar varumärkets och ledningens löften till gästerna att bli tomma, då det är personalen som ska leverera den utlovade servicen. Vi anser det intressant att undersöka hur företag inom hotellbranschen arbetar med att motivera sin personal, samt vilka faktorer som är avgörande för samspelet mellan employee branding och motivation. Syfte: Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka sambandet mellan employee branding och motivation i hotellbranschen. Frågeställningar: ”Påverkas de anställdas motivation av de metoder som används för varumärkesbyggande?”
”På vilket sätt påverkas företagets förutsättningar för varumärkesbyggande av de anställdas motivation och jobbtillfredsställelse?” Metod: Dokumentstudie och kvalitativa intervjuer med anställda på Scandic Nord Helsingborg. Empirin analyserades med de utvalda teorier vi funnit relevanta för denna studie. Teori: Uppsatsen är uppbyggd kring tre huvudsakliga teoretiska begrepp: varumärke – för att ge läsaren förståelse för vad ett varumärke är och hur det fungerar, employee branding – hur anställda formas för att arbeta i enlighet med varumärket och motivation – vilka faktorer som är avgörande för de anställdas deltagande i varumärkesbyggandet. Slutsats: En övergripande slutsats vi har kommit fram till är att mycket tyder på att de metoder som Scandics huvudkontor använder för employee branding till övervägande del har en negativ påverkan på Scandic Nords anställdas motivation och jobbtillfredsställelse. Utifrån de intervjuades svar är det troligt att ledningen på Scandic Nord uppvisar en något större förståelse för sambandet mellan employee branding och motivation och det är möjligt att detta till viss del kompenserar huvudkontorets brister.},
 author    = {Igelström, Anna and Hamadi, Elena-Theodora and Tegedal, Oscar},
 keyword   = {varumärke,employee branding,motivationsfaktorer,ledarskap,motivation i hotellbranschen,normativ kontroll,scandic},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Employee branding och motivation - En fallstudie på Scandic Nord Helsingborg".},
 year     = {2011},
}