Advanced

Biträdandeplikten vid individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringar - En analys med fokus på rätten till personlig integritet

Persson Moosavi, Leo LU (2011) JURM01 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Försäkringsbolag har i fråga om personförsäkringar rätt att ålägga försäkringstagaren en rad biförpliktelser. En av dessa är biträdandeplikten, vilken förpliktigar försäkringstagaren att lämna de uppgifter som krävs för att behandla en ansökan om sjuk- och olycksfallsförsäkring eller för att reglera ett redan inträffat försäkringsfall. Förpliktelsen kan bestå av att besöka de läkare som försäkringsbolaget anvisar, att inkomma med dokument och intyg från sjukvården. Den innebär också att försäkringstagaren är skyldig att lämna en fullmakt till försäkringsbolaget som berättigar denne att ta del av uppgifter från sjukvården, vilket framförallt innebär journalanteckningar. Uppsatsens målsättning och frågeställning har i huvudsak varit att... (More)
Försäkringsbolag har i fråga om personförsäkringar rätt att ålägga försäkringstagaren en rad biförpliktelser. En av dessa är biträdandeplikten, vilken förpliktigar försäkringstagaren att lämna de uppgifter som krävs för att behandla en ansökan om sjuk- och olycksfallsförsäkring eller för att reglera ett redan inträffat försäkringsfall. Förpliktelsen kan bestå av att besöka de läkare som försäkringsbolaget anvisar, att inkomma med dokument och intyg från sjukvården. Den innebär också att försäkringstagaren är skyldig att lämna en fullmakt till försäkringsbolaget som berättigar denne att ta del av uppgifter från sjukvården, vilket framförallt innebär journalanteckningar. Uppsatsens målsättning och frågeställning har i huvudsak varit att utröna biträdandepliktens roll i personförsäkringen i allmänhet och inhämtandet av fullmakter i synnerhet. Det har också varit att utröna när nedsättning av försäkringsersättningen blir aktuell som påföljd och huruvida inhämtandet av fullmakter kan sägas stå i strid med rätten till den personliga integriteten.

Artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgar rätten till personlig integritet och privatliv för medborgarna. För att följa de åtaganden som har gjorts i denna konvention har lagstiftaren i och med prop. 2009/10:241 infört en striktare reglering för av biträdandepliktens omfattning.

Uppsatsens slutsatser är att biträdandeplikten har en relativt undanskymd roll i personförsäkringsrätten, och aktualiseras efter att ett försäkringsfall har ägt rum. Förpliktelsen har dels stöd i lag, främst i 16 kap. 3-4 §§ FAL, och dels i den allmänna kontraktsrätten, där biträdandeplikten ses som en del av lojalitetsplikten. Vidare är påföljden vid ett brott mot biträdandeplikten är i de flesta fall nedsättning av försäkringsersättningen. En rad faktorer medverkar i bedömningen av denna, exempelvis hur pass vårdslös försäkringstagaren har varit och i vilken utsträckning detta har lett till skada för försäkringsbolaget. En allmän skälighetsbedömning görs också.

Analysens mest betydande slutsats är att det, enligt min mening, är viktigt att kunna tillämpa koncept som ”rätten till personlig integritet” i enlighet med vad konceptet avsågs för när lagstiftaren avser att lösa ett problem med den nuvarande situationen på försäkringsmarknaden. Tvärt om verkar dock den aktuella lagändringen skett utan hänsyn till detta, varför min slutsats blir att ”rätten till sin egen person” eller ”rätten till privatliv” som stadgas i artikel 8 har fått något av ett eget liv. Det här kan i framtiden tyvärr kan komma att användas som ett juridiskt fristående argument, skiljt från det sammanhang som gav upphov till det. Detta beror i sin tur på en olycklig sammanblandning av begreppen, som jag hoppas kunna reda ut i analysen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson Moosavi, Leo LU
supervisor
organization
alternative title
The duty to assist in personal insurance - An analysis with emphasis on the right to privacy
course
JURM01 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
försäkringsrätt, personförsäkring, FAL, biträdandeplikt, biförpliktelse, personlig integritet, EKMR, mänskliga rättigheter, journalanteckningar
language
Swedish
id
2173660
date added to LUP
2011-11-01 08:48:40
date last changed
2017-01-27 15:58:06
@misc{2173660,
 abstract   = {Försäkringsbolag har i fråga om personförsäkringar rätt att ålägga försäkringstagaren en rad biförpliktelser. En av dessa är biträdandeplikten, vilken förpliktigar försäkringstagaren att lämna de uppgifter som krävs för att behandla en ansökan om sjuk- och olycksfallsförsäkring eller för att reglera ett redan inträffat försäkringsfall. Förpliktelsen kan bestå av att besöka de läkare som försäkringsbolaget anvisar, att inkomma med dokument och intyg från sjukvården. Den innebär också att försäkringstagaren är skyldig att lämna en fullmakt till försäkringsbolaget som berättigar denne att ta del av uppgifter från sjukvården, vilket framförallt innebär journalanteckningar. Uppsatsens målsättning och frågeställning har i huvudsak varit att utröna biträdandepliktens roll i personförsäkringen i allmänhet och inhämtandet av fullmakter i synnerhet. Det har också varit att utröna när nedsättning av försäkringsersättningen blir aktuell som påföljd och huruvida inhämtandet av fullmakter kan sägas stå i strid med rätten till den personliga integriteten.

Artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna stadgar rätten till personlig integritet och privatliv för medborgarna. För att följa de åtaganden som har gjorts i denna konvention har lagstiftaren i och med prop. 2009/10:241 infört en striktare reglering för av biträdandepliktens omfattning.

Uppsatsens slutsatser är att biträdandeplikten har en relativt undanskymd roll i personförsäkringsrätten, och aktualiseras efter att ett försäkringsfall har ägt rum. Förpliktelsen har dels stöd i lag, främst i 16 kap. 3-4 §§ FAL, och dels i den allmänna kontraktsrätten, där biträdandeplikten ses som en del av lojalitetsplikten. Vidare är påföljden vid ett brott mot biträdandeplikten är i de flesta fall nedsättning av försäkringsersättningen. En rad faktorer medverkar i bedömningen av denna, exempelvis hur pass vårdslös försäkringstagaren har varit och i vilken utsträckning detta har lett till skada för försäkringsbolaget. En allmän skälighetsbedömning görs också.

Analysens mest betydande slutsats är att det, enligt min mening, är viktigt att kunna tillämpa koncept som ”rätten till personlig integritet” i enlighet med vad konceptet avsågs för när lagstiftaren avser att lösa ett problem med den nuvarande situationen på försäkringsmarknaden. Tvärt om verkar dock den aktuella lagändringen skett utan hänsyn till detta, varför min slutsats blir att ”rätten till sin egen person” eller ”rätten till privatliv” som stadgas i artikel 8 har fått något av ett eget liv. Det här kan i framtiden tyvärr kan komma att användas som ett juridiskt fristående argument, skiljt från det sammanhang som gav upphov till det. Detta beror i sin tur på en olycklig sammanblandning av begreppen, som jag hoppas kunna reda ut i analysen.},
 author    = {Persson Moosavi, Leo},
 keyword   = {försäkringsrätt,personförsäkring,FAL,biträdandeplikt,biförpliktelse,personlig integritet,EKMR,mänskliga rättigheter,journalanteckningar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Biträdandeplikten vid individuella sjuk- och olycksfallsförsäkringar - En analys med fokus på rätten till personlig integritet},
 year     = {2011},
}