Advanced

”Hur tar vi oss upp igen från källaren?” – en fallstudie på Bong AB´s turnaround under 2000-talet

Edholm, Kristofer LU ; Sturesson, André LU and Trägårdh, Axel LU (2012) FEKH95 20112
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med studien är att beskriva och analysera en turnaround.

METOD: Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semistrukturerade intervjuer samt olika former av interna dokument från fallföretaget.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Det teoretiska kapitlet beskriver i ett första skede grundläggande teorier, tidigare forskning och begrepp inom turnaround. Vidare skalas teorin ner till processnivå för att fokusera på arbetsprocessen i turnaround management och implementeringen av ny strategi. Avsnittet avslutas med en sammanfattande teoretisk referensram med tillhörande figur.

EMPIRI: Empirin bygger huvudsakligen på information från intervjuer med... (More)
SYFTE: Syftet med studien är att beskriva och analysera en turnaround.

METOD: Undersökningen har gjorts utifrån en kvalitativ metodansats med en fallstudie som angreppssätt. Datainsamlingen består främst av semistrukturerade intervjuer samt olika former av interna dokument från fallföretaget.

TEORETISKA PERSPEKTIV: Det teoretiska kapitlet beskriver i ett första skede grundläggande teorier, tidigare forskning och begrepp inom turnaround. Vidare skalas teorin ner till processnivå för att fokusera på arbetsprocessen i turnaround management och implementeringen av ny strategi. Avsnittet avslutas med en sammanfattande teoretisk referensram med tillhörande figur.

EMPIRI: Empirin bygger huvudsakligen på information från intervjuer med nyckelpersoner från fallföretaget. Annan information är hämtad från artiklar, protokoll, powerpoints samt en utgiven bok om fallföretaget.

RESULTAT: Anledningen till fallföretagets turnaround var huvudsakligen ett misslyckat företagsförvärv men även en lågkonjunktur som resulterade i överkapacitet. Företagets huvudåtgärd var att byta ledning, effektivisera samt att växa genom en ny produktgren; ProPac. Uppsatsens teoretiska referensram stämmer relativt väl överens med vårt empiriska resultat. Fallföretagets förändringsprocess tenderar dock att mer kunna liknas vid en kontinuerlig förändringsprocess. (Less)
Abstract
PURPOSE: The purpose of this essay is to describe and analyze a turnaround.

METHODOLOGY: The study was conducted by a qualitative method with a case study approach. The data collection consists mainly by semi-structured interviews and different kind of internal documents from the case company.

THEORETICAL PERSPECTIVES: The theoretical chapter describes in a first stage, basic theories, previous research and concepts in turnaround. Furthermore, the theory is scaled down to process level to focus on the work in turnaround management and implementation of a new strategy. The section ends with a comprehensive theoretical framework.

EMPIRICAL FOUNDATION: Empirical data are based on information mainly from interviews with key... (More)
PURPOSE: The purpose of this essay is to describe and analyze a turnaround.

METHODOLOGY: The study was conducted by a qualitative method with a case study approach. The data collection consists mainly by semi-structured interviews and different kind of internal documents from the case company.

THEORETICAL PERSPECTIVES: The theoretical chapter describes in a first stage, basic theories, previous research and concepts in turnaround. Furthermore, the theory is scaled down to process level to focus on the work in turnaround management and implementation of a new strategy. The section ends with a comprehensive theoretical framework.

EMPIRICAL FOUNDATION: Empirical data are based on information mainly from interviews with key individuals from the case company. Other information is taken from articles, protocols and a published book about the case company.

CONCLUSIONS: The reason for the case company’s turnaround was mainly due to an unsuccessful acquisition, but also because of a recession in the economy which led to excess capacity. The company solved the problems primarily by switching management, rationalize and grow through a new product line; ProPac. Our theoretical framework match relatively well with our empirical results. The case company’s transformation, however, tend to be more like a continuous process of change. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edholm, Kristofer LU ; Sturesson, André LU and Trägårdh, Axel LU
supervisor
organization
course
FEKH95 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Turnaround, Turnaround Management, Strategi, Finansiell kris, Bong AB
language
Swedish
id
2277874
date added to LUP
2012-02-02 15:24:30
date last changed
2012-02-02 15:24:30
@misc{2277874,
 abstract   = {PURPOSE: The purpose of this essay is to describe and analyze a turnaround.

METHODOLOGY: The study was conducted by a qualitative method with a case study approach. The data collection consists mainly by semi-structured interviews and different kind of internal documents from the case company.

THEORETICAL PERSPECTIVES: The theoretical chapter describes in a first stage, basic theories, previous research and concepts in turnaround. Furthermore, the theory is scaled down to process level to focus on the work in turnaround management and implementation of a new strategy. The section ends with a comprehensive theoretical framework.

EMPIRICAL FOUNDATION: Empirical data are based on information mainly from interviews with key individuals from the case company. Other information is taken from articles, protocols and a published book about the case company. 

CONCLUSIONS: The reason for the case company’s turnaround was mainly due to an unsuccessful acquisition, but also because of a recession in the economy which led to excess capacity. The company solved the problems primarily by switching management, rationalize and grow through a new product line; ProPac. Our theoretical framework match relatively well with our empirical results. The case company’s transformation, however, tend to be more like a continuous process of change.},
 author    = {Edholm, Kristofer and Sturesson, André and Trägårdh, Axel},
 keyword   = {Turnaround,Turnaround Management,Strategi,Finansiell kris,Bong AB},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Hur tar vi oss upp igen från källaren?” – en fallstudie på Bong AB´s turnaround under 2000-talet},
 year     = {2012},
}