Advanced

Laglotten - tvångsarv genom historien

Ågren, Björn LU (2011) JURM02 20112
Department of Law
Abstract (Swedish)
Laglotten har varit en del av den svenska arvsrätten lika länge som testamenten. När testamenten infördes i Sverige av kyrkan ansågs det viktigt att testamentesrätten anpassades till de förhållanden som rådde i Sverige på den tiden. Främst för att släkten var beroende av jorden för att kunna överleva.

Den äldsta svenska bestämmelsen om testamenten fanns i äldre VgL. Där syntes tydligt den maktkamp som var mellan kyrkan och kungen. Fram till 1857 skildes fast egendom som en person fått i arv från lösöre och fast egendom som personen förvärvat själv. Den fasta egendomen som gått i arv kallades för arvejord och den egendom som förvärvats av personen själv kallades avlinge. Arvejord fick som regel inte testamenteras bort, arvejord däremot... (More)
Laglotten har varit en del av den svenska arvsrätten lika länge som testamenten. När testamenten infördes i Sverige av kyrkan ansågs det viktigt att testamentesrätten anpassades till de förhållanden som rådde i Sverige på den tiden. Främst för att släkten var beroende av jorden för att kunna överleva.

Den äldsta svenska bestämmelsen om testamenten fanns i äldre VgL. Där syntes tydligt den maktkamp som var mellan kyrkan och kungen. Fram till 1857 skildes fast egendom som en person fått i arv från lösöre och fast egendom som personen förvärvat själv. Den fasta egendomen som gått i arv kallades för arvejord och den egendom som förvärvats av personen själv kallades avlinge. Arvejord fick som regel inte testamenteras bort, arvejord däremot kunde i regel testamenteras bort. Laglottens främsta funktion under medeltiden och tidigmodern tid var att dels hålla den fasta egendomen inom släkten och även att bröstarvingarna skulle ha något att försörja sig genom.

1857 infördes den reglering av laglotten som fortfarande gäller i Sverige det vill säga att hälften av arvlåtarens egendom ska gå till bröstarvingarna som deras laglott. 1857 års lag föregicks av kritik mot den tidigare lagen där det sades att den var otidsenlig och inte var anpassad till de samhällsförändringar som skett. Regleringen av laglotten blev en kompromiss mellan arvlåtarens fria vilja och bröstarvingarnas naturliga rätt till arv.

I nutid kritiseras laglotten igen för att den inte är anpassad till samhället. Det anförs att de gamla grunder som en gång anförts när laglotten tillkom inte längre gäller. Som exempel har det anförts att medellivslängden har ökat vilket innebär att bröstarvingarna ofta redan är gamla och har jobbat själva under en längre tid och därför inte är beroende av laglotten, utan de använder istället laglotten för att berika sina liv med hobbys och resor. Emedan laglotten istället kan innebära att sambor och att partners till föräldrar som har särkullbarn blir tvungna att flytta från sina hem för att lösa ut bröstarvingarnas laglott. (Less)
Abstract
The lawful inheritance portion or “laglott” in Swedish has been part of the Swedish law of succession as long as wills have. When Wills was introduced in Sweden by the Church, it was considered important that the succession law was adapted to the conditions that existed in Sweden at the time. Mainly because the family was dependent on the earth in order to survive.

The oldest Swedish regulation of succession was found in the older VgL. There the power struggle between the Church and the King was easy to see.

Until 1857 property was split between two types. First there was property that the person had gained thru inheritance this was called “arvejord” and was not allowed to be given to someone else through a will. The second type of... (More)
The lawful inheritance portion or “laglott” in Swedish has been part of the Swedish law of succession as long as wills have. When Wills was introduced in Sweden by the Church, it was considered important that the succession law was adapted to the conditions that existed in Sweden at the time. Mainly because the family was dependent on the earth in order to survive.

The oldest Swedish regulation of succession was found in the older VgL. There the power struggle between the Church and the King was easy to see.

Until 1857 property was split between two types. First there was property that the person had gained thru inheritance this was called “arvejord” and was not allowed to be given to someone else through a will. The second type of property was what the person himself had bought and gained in his lifetime called “avlinge”. The reasoning behind that was that property that consisting of the land that the family had been farming on for generations and that they were dependent on for their survival wouldn’t be lost to someone who was not family.

In 1857 the lawful inheritance portion or “laglott” that is still valid in Sweden was introduced. Witch said that half of the deceased's estate was to go the heirs of the lawful inheritance portion. The 1857 Act was preceded by criticism of the previous Act which stated that it was untimely and was not suited to the social changes that had occurred. The regulation of the reserved portion was a compromise between the testator's free will and heirs natural right of inheritance.

In contemporary criticism the lawful inheritance portion again has come under scrutiny and it has been said that it is not adapted to the society. It is said that the ancient grounds that it rests on when the lawful inheritance portion was introduced is no longer valid. As an example it has been argued that the life expectancy has increased which means that the heirs are often already old and have worked themselves and therefore they are not dependent on the lawful inheritance portion. But instead use the lawful inheritance portion to enrich their lives with hobbies and travels. While the lawful inheritance portion instead may mean that cohabiting couples and partners of parents who have children from other relations are forced to move from their homes. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ågren, Björn LU
supervisor
organization
alternative title
The lawful inheritance portion
course
JURM02 20112
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Laglotten Laglott
language
Swedish
id
2296917
date added to LUP
2012-02-17 15:19:10
date last changed
2012-02-17 15:19:37
@misc{2296917,
 abstract   = {The lawful inheritance portion or “laglott” in Swedish has been part of the Swedish law of succession as long as wills have. When Wills was introduced in Sweden by the Church, it was considered important that the succession law was adapted to the conditions that existed in Sweden at the time. Mainly because the family was dependent on the earth in order to survive.

The oldest Swedish regulation of succession was found in the older VgL. There the power struggle between the Church and the King was easy to see. 

Until 1857 property was split between two types. First there was property that the person had gained thru inheritance this was called “arvejord” and was not allowed to be given to someone else through a will. The second type of property was what the person himself had bought and gained in his lifetime called “avlinge”. The reasoning behind that was that property that consisting of the land that the family had been farming on for generations and that they were dependent on for their survival wouldn’t be lost to someone who was not family.

In 1857 the lawful inheritance portion or “laglott” that is still valid in Sweden was introduced. Witch said that half of the deceased's estate was to go the heirs of the lawful inheritance portion. The 1857 Act was preceded by criticism of the previous Act which stated that it was untimely and was not suited to the social changes that had occurred. The regulation of the reserved portion was a compromise between the testator's free will and heirs natural right of inheritance.

In contemporary criticism the lawful inheritance portion again has come under scrutiny and it has been said that it is not adapted to the society. It is said that the ancient grounds that it rests on when the lawful inheritance portion was introduced is no longer valid. As an example it has been argued that the life expectancy has increased which means that the heirs are often already old and have worked themselves and therefore they are not dependent on the lawful inheritance portion. But instead use the lawful inheritance portion to enrich their lives with hobbies and travels. While the lawful inheritance portion instead may mean that cohabiting couples and partners of parents who have children from other relations are forced to move from their homes.},
 author    = {Ågren, Björn},
 keyword   = {Laglotten Laglott},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Laglotten - tvångsarv genom historien},
 year     = {2011},
}