Advanced

Idrottande ungdomar har inte optimala kostvanor!

Magnusson, Amanda LU (2012) MTT920 20112
Packaging Logistics
Abstract (Swedish)
Idrottande ungdomar, i åldern 12-20 år, har ett specialbehov vad gäller kosten i jämförelse med andra individer. Då ungdomarna fortfarande växer och utvecklas är en sund kosthållning ytterst angeläget för upprätthållande av en normal kroppslig utveckling. Dessutom ställs i och med idrottandet högre krav på näringsintaget eftersom mer energi- och näringsämnen samt vätska förbrukas på grund av den fysiska aktiviteten. För att som idrottare uppnå optimal fysisk prestationsförmåga krävs ett optimerat näringsintag. Om kraven på kosten inte tillgodoses kan individernas framtida hälsa och fysiska prestationsförmåga äventyras.

I detta examensarbete har hypotesen ”Idrottande ungdomar har inte optimala kostvanor” undersökts. Syftet har varit att... (More)
Idrottande ungdomar, i åldern 12-20 år, har ett specialbehov vad gäller kosten i jämförelse med andra individer. Då ungdomarna fortfarande växer och utvecklas är en sund kosthållning ytterst angeläget för upprätthållande av en normal kroppslig utveckling. Dessutom ställs i och med idrottandet högre krav på näringsintaget eftersom mer energi- och näringsämnen samt vätska förbrukas på grund av den fysiska aktiviteten. För att som idrottare uppnå optimal fysisk prestationsförmåga krävs ett optimerat näringsintag. Om kraven på kosten inte tillgodoses kan individernas framtida hälsa och fysiska prestationsförmåga äventyras.

I detta examensarbete har hypotesen ”Idrottande ungdomar har inte optimala kostvanor” undersökts. Syftet har varit att utifrån en litteraturstudie, samt muntliga och skriftliga intervjuer undersöka idrottande ungdomars kostvanor, hypotesens relevans samt behovet av en lösning till detta problem. Utifrån en grundlig problemdefiniering har dessutom möjligheten till en lösning av problemet; i form av ett ”Sportmat”-koncept, undersökts och examensarbetet kan ses som en startpunkt för utveckling av detta ”Sportmat”-koncept.

Enligt resultaten som presenteras i rapporten kan ovan hypotes bekräftas; idrottande ungdomar har inte optimala kostvanor. Förklaringen till problematiken är komplex och bakomliggande anledningar tycks bland annat vara kunskapsbrist, låg prioritet för optimala kostvanor; exempelvis på grund av tidsbrist och stress, låg tillgänglighet på bra hälsosamma produkter samt en illa anpassad matkultur. Samtliga dessa anledningar måste avhjälpas för att problemet med idrottande ungdomars icke-optimala kostvanor ska kunna lösas.

Genom en grundlig utveckling och etablering av ett ”Sportmat”-koncept bör problemet med att idrottande ungdomar inte har optimala kostvanor kunna lösas. Grunden i konceptet bör vara goda och aptitliga matprodukter som är näringsmässigt skräddarsydda för idrottande ungdomar. Men det är viktigt att även andra komponenter införlivas i ”Sportmat”-konceptet, så som distribution av produkterna, åtgärder som leder till förbättring av måltidsmiljöer och ökad kunskap om kosten, samt ett nära samarbete med den svenska idrottsrörelsen. Ett samarbete med idrottsrörelsen kommer vara ovärderligt för konceptets pålitlighet och framgång.

Möjligheterna och idéerna för utveckling av ”Sportmat”-konceptets produkter och tjänster är många och innefattar exempelvis försäljning av specialanpassade produkter för dagens alla mål i sportbutiker, catering av specialanpassade måltider till sportevenemang, prenumeration på specialsammansatta paket med middagsrecept och råvaror, samt utveckling av ett nätbaserat ”Sportmat”-konto där individuella måltider, träningar, matinköp och kostråd kan samlas.

Intresset och behov för ”Sportmat”-konceptet tycks vara stort bland de idrottande ungdomarna. Således verkar det finnas en stor potential för konceptet och ett fortsatt arbete med utveckling och implementering rekommenderas därmed. Fortsatta steg i utvecklingsarbetet bör vara att etablera ett samarbete med idrottsrörelsen, undersöka intresset hos livsmedelsaktörer, samt fortsätta att utveckla idéer kring matprodukter, distribution, kunskapsspridning etc. (Less)
Abstract
Young athletes, between 12-20 years, have special dietary needs in comparison to other individuals. Since these individuals are still growing and maturing, a healthy diet is of utmost importance for the maintenance of a normal physical development. Moreover; due to physical activity the requirements of energy, nutrients and fluids are higher for young athletes. In order to achieve optimal physical performance athletes require optimized dietary habits. If the requirements of the diet are not met, individuals' future health and physical performance is jeopardized.

In this master thesis, the hypothesis "Young athletes do not have optimal dietary habits" is investigated. The aim has been to examine the dietary habits of young athletes, the... (More)
Young athletes, between 12-20 years, have special dietary needs in comparison to other individuals. Since these individuals are still growing and maturing, a healthy diet is of utmost importance for the maintenance of a normal physical development. Moreover; due to physical activity the requirements of energy, nutrients and fluids are higher for young athletes. In order to achieve optimal physical performance athletes require optimized dietary habits. If the requirements of the diet are not met, individuals' future health and physical performance is jeopardized.

In this master thesis, the hypothesis "Young athletes do not have optimal dietary habits" is investigated. The aim has been to examine the dietary habits of young athletes, the relevance of the hypothesis and the need for a solution to this problem, on the basis of accessible literature and performed interviews. Additionally, based on a thorough problem definition, the possibility of a solution to the problem has been investigated. This solution should be implemented as a food concept referred to as "Sportmat" (=”Sports food”), and this master thesis may be considered as the starting point for a development of "Sportmat".

According to the results presented in this report, the above hypothesis may be confirmed; young athletes do not have optimal dietary habits. The explanation to this statement is complex; underlying reasons appears to be lack of knowledge, low priority for optimal nutrition; e.g. due to time constraints and stress, low availability of healthy products, and an inappropriate food culture. All these mentioned reasons have to be addressed if the problem with young athletes’ non-optimal dietary habits should be resolved.

If “Sportmat” is developed and implemented thoroughly it should be possible to solve the problem that young athletes do not have optimal dietary habits. The foundation of “Sportmat” should be delicious and nutritionally tailored food products for young athletes. However, it is also important that other components is incorporated into "Sportmat", such as distribution of the food products, measures that improve meal environments and increase knowledge, and a close collaboration with the Swedish sports organizations. A partnership with the Swedish sports organizations will be a prerequisite for the reliability and success of “Sportmat”.

The possibilities and ideas for developing of products and services for "Sportmat" are many and include e.g. sales of customized sports food products in sports shops, catering of customized sports meals to sports events, subscription of specially assembled packages with dinner recipes and groceries, and development of a web-based account for "Sportmat", where individual meals, workouts, food purchases and dietary advice can be gathered.

The interest and need for "Sportmat" seems to be high among young athletes. Thus there seems to be a great potential for “Sportmat” and continued work on developing and implementing the idea is recommended. Further steps in this process should be to establish collaboration with the Swedish sports organization, investigate the interest among food manufacturers and distributors, and to continue to develop ideas about food products, distribution, spreading knowledge, etc. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Amanda LU
supervisor
organization
course
MTT920 20112
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Packaging, Logistics, Food, Innovation
other publication id
ISRN LUTMDN/TMFL-12/5097-SE
language
Swedish
id
2542733
date added to LUP
2012-09-13 08:55:18
date last changed
2013-01-01 06:09:42
@misc{2542733,
 abstract   = {Young athletes, between 12-20 years, have special dietary needs in comparison to other individuals. Since these individuals are still growing and maturing, a healthy diet is of utmost importance for the maintenance of a normal physical development. Moreover; due to physical activity the requirements of energy, nutrients and fluids are higher for young athletes. In order to achieve optimal physical performance athletes require optimized dietary habits. If the requirements of the diet are not met, individuals' future health and physical performance is jeopardized.

In this master thesis, the hypothesis "Young athletes do not have optimal dietary habits" is investigated. The aim has been to examine the dietary habits of young athletes, the relevance of the hypothesis and the need for a solution to this problem, on the basis of accessible literature and performed interviews. Additionally, based on a thorough problem definition, the possibility of a solution to the problem has been investigated. This solution should be implemented as a food concept referred to as "Sportmat" (=”Sports food”), and this master thesis may be considered as the starting point for a development of "Sportmat".

According to the results presented in this report, the above hypothesis may be confirmed; young athletes do not have optimal dietary habits. The explanation to this statement is complex; underlying reasons appears to be lack of knowledge, low priority for optimal nutrition; e.g. due to time constraints and stress, low availability of healthy products, and an inappropriate food culture. All these mentioned reasons have to be addressed if the problem with young athletes’ non-optimal dietary habits should be resolved.

If “Sportmat” is developed and implemented thoroughly it should be possible to solve the problem that young athletes do not have optimal dietary habits. The foundation of “Sportmat” should be delicious and nutritionally tailored food products for young athletes. However, it is also important that other components is incorporated into "Sportmat", such as distribution of the food products, measures that improve meal environments and increase knowledge, and a close collaboration with the Swedish sports organizations. A partnership with the Swedish sports organizations will be a prerequisite for the reliability and success of “Sportmat”.

The possibilities and ideas for developing of products and services for "Sportmat" are many and include e.g. sales of customized sports food products in sports shops, catering of customized sports meals to sports events, subscription of specially assembled packages with dinner recipes and groceries, and development of a web-based account for "Sportmat", where individual meals, workouts, food purchases and dietary advice can be gathered.

The interest and need for "Sportmat" seems to be high among young athletes. Thus there seems to be a great potential for “Sportmat” and continued work on developing and implementing the idea is recommended. Further steps in this process should be to establish collaboration with the Swedish sports organization, investigate the interest among food manufacturers and distributors, and to continue to develop ideas about food products, distribution, spreading knowledge, etc.},
 author    = {Magnusson, Amanda},
 keyword   = {Packaging,Logistics,Food,Innovation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Idrottande ungdomar har inte optimala kostvanor!},
 year     = {2012},
}