Advanced

Kreativitet och långtidsminne: samband och demografiska differenser

Strömberg, Sonny LU (2012) PSY142 20112
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Kreativitets- och långtidsminnesprocesserna har till synes vissa gemensamma beröringspunkter och är i någon utsträckning funktionsmässigt beroende av varandra. Frågan är hur starkt sambandet mellan processerna är; om en individ uppvisar en god kreativitet, har individen då vanligtvis även en god långtidsminnesförmåga? Syftet med studien var att praktiskt testa detta samt belysa eventuella förekomster av demografiska skillnader kopplat till kreativitet, långtidsminne och sambandet dem emellan. En bred grupp avseende ålder och utbildningsnivå bestående av 51 deltagare (18 kvinnor och 33 män) testades med hjälp av ett långtidsminnestest (ordpars-test) och två kreativitetstest (Alternative Uses Task för test av divergent tänkande, samt... (More)
Kreativitets- och långtidsminnesprocesserna har till synes vissa gemensamma beröringspunkter och är i någon utsträckning funktionsmässigt beroende av varandra. Frågan är hur starkt sambandet mellan processerna är; om en individ uppvisar en god kreativitet, har individen då vanligtvis även en god långtidsminnesförmåga? Syftet med studien var att praktiskt testa detta samt belysa eventuella förekomster av demografiska skillnader kopplat till kreativitet, långtidsminne och sambandet dem emellan. En bred grupp avseende ålder och utbildningsnivå bestående av 51 deltagare (18 kvinnor och 33 män) testades med hjälp av ett långtidsminnestest (ordpars-test) och två kreativitetstest (Alternative Uses Task för test av divergent tänkande, samt TCT-DP). Inget samband mellan långtidsminnesförmåga och kreativitet kunde påvisas för gruppen som helhet, men för åldersgruppen 40-62 år var sambandet signifikant positivt. Vidare kunde signifikant negativt samband noteras mellan kreativitet (med undantag för divergent tänkande) och ålder samt mellan långtidsminne och ålder. Högutbildade testpersoner uppvisade signifikant bättre resultat än testpersoner med högst gymnasieutbildning avseende kreativitet (med undantag för TCT-DP). Kvinnorna presterade något bättre på kreativitetstesten än männen. (Less)
Abstract
The process of creativity and long term memory are to some extent functionally interdependent. The question is how strong the relation between these processes are; if an individual possesses a high creative ability, does the individual also then usually have a high long term memory capacity? The purpose of this study was to test this in practice and highlight any instances of demographic differences associated with creativity, long term memory and the relationship between them. A broad group, in terms of age and educational level, consisting of 51 participants (18 women and 33 men) was tested using a long term memory test (paired-associates) and two creativity tests (Alternative Uses Task for test of divergent thinking, and TCT-DP). No... (More)
The process of creativity and long term memory are to some extent functionally interdependent. The question is how strong the relation between these processes are; if an individual possesses a high creative ability, does the individual also then usually have a high long term memory capacity? The purpose of this study was to test this in practice and highlight any instances of demographic differences associated with creativity, long term memory and the relationship between them. A broad group, in terms of age and educational level, consisting of 51 participants (18 women and 33 men) was tested using a long term memory test (paired-associates) and two creativity tests (Alternative Uses Task for test of divergent thinking, and TCT-DP). No correlation between long term memory and creativity was found for the group as a whole, but for the age group 40-62 years the relationship correlated significantly. In addition, a significantly negative correlation was noted between creativity (except divergent thinking) and age and also between long term memory and age. University/college-educated participants showed significantly better results in creativity (except TCT-DP) than participants with only a high school diploma. Women performed slightly better on creativity tests than men. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömberg, Sonny LU
supervisor
organization
alternative title
Creativity and long term memory: relation and demographic differences
course
PSY142 20112
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
long term memory, creativity, utbildning, kön, ålder, associationer, kreativitet, långtidsminne, associations, age, gender, education
language
Swedish
id
3167808
date added to LUP
2012-12-17 15:33:44
date last changed
2012-12-17 15:33:44
@misc{3167808,
 abstract   = {The process of creativity and long term memory are to some extent functionally interdependent. The question is how strong the relation between these processes are; if an individual possesses a high creative ability, does the individual also then usually have a high long term memory capacity? The purpose of this study was to test this in practice and highlight any instances of demographic differences associated with creativity, long term memory and the relationship between them. A broad group, in terms of age and educational level, consisting of 51 participants (18 women and 33 men) was tested using a long term memory test (paired-associates) and two creativity tests (Alternative Uses Task for test of divergent thinking, and TCT-DP). No correlation between long term memory and creativity was found for the group as a whole, but for the age group 40-62 years the relationship correlated significantly. In addition, a significantly negative correlation was noted between creativity (except divergent thinking) and age and also between long term memory and age. University/college-educated participants showed significantly better results in creativity (except TCT-DP) than participants with only a high school diploma. Women performed slightly better on creativity tests than men.},
 author    = {Strömberg, Sonny},
 keyword   = {long term memory,creativity,utbildning,kön,ålder,associationer,kreativitet,långtidsminne,associations,age,gender,education},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreativitet och långtidsminne: samband och demografiska differenser},
 year     = {2012},
}