Advanced

Lokalt energi- och klimatarbete i Skånes kommuner – en jämförelse av traditionellt och otraditionellt arbete

Cornander, Åsa LU (2012) MVEM30 20121
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Idag talas det allt mer om de klimatutmaningarna vi står inför. Utmaningarna innebär ytterligare insatser för att det ska vara möjligt att uppnå den utsläppsminskning som krävs. Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ska verka vägledande i Sveriges miljöarbete för alla samhällsnivåer, inklusive Sveriges kommuner. Därför har kommunerna en central roll och ett ansvar att bryta ner klimatmålet till den kommunala nivån. Detta förutsätter kommunalt initiativ och engagemang för att begränsa de lokala utsläppen av växthusgaser.

Hur kommunerna ska arbeta med energi- och klimatfrågorna på ett så effektivt sätt som möjligt är inte alltid självklart. Traditionellt sett har kommuner styrdokument, exempelvis energi- och... (More)
Idag talas det allt mer om de klimatutmaningarna vi står inför. Utmaningarna innebär ytterligare insatser för att det ska vara möjligt att uppnå den utsläppsminskning som krävs. Det nationella miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ska verka vägledande i Sveriges miljöarbete för alla samhällsnivåer, inklusive Sveriges kommuner. Därför har kommunerna en central roll och ett ansvar att bryta ner klimatmålet till den kommunala nivån. Detta förutsätter kommunalt initiativ och engagemang för att begränsa de lokala utsläppen av växthusgaser.

Hur kommunerna ska arbeta med energi- och klimatfrågorna på ett så effektivt sätt som möjligt är inte alltid självklart. Traditionellt sett har kommuner styrdokument, exempelvis energi- och klimatstrategier. Dock är detta ingen garanti för att kommunen för ett aktivt arbetar med området. Kommuner kan även bedriva energi- och klimatarbete utan förankrade styrdokument som underlag. Exempel på dessa mer otraditionella metoder kan vara nätverksarbete och samverkan med andra aktörer för utbyte av idéer och erfarenheter, eller att det finns eldsjälar inom kommunens verksamhet som särskilt driver dessa frågor.

Det här examensarbetet syftar till att undersöka huruvida Skånes kommuner arbetar utifrån dessa traditionella och otraditionella metoder, att ge en förbättrad överblick och förståelse av kommunernas arbete med dessa frågor. Vidare är syftet att bidra till att skapa ett bättre stöd och struktur för kommunernas klimatarbete. Vidare har arbetet tre mål. Det första målet är att ta fram ett beslutsunderlagsindex, som ska ge en indikation på ambitionen i arbetet med energi och klimat via traditionella styrdokument, för Skånes kommuner. Det andra målet är att utifrån intervjuer med kommuntjänstemän utveckla rekommendationer som kan stödja kommunerna i deras energi- och klimatarbete. Det tredje och sista målet är att ta fram en metod för hur ett index för otraditionella arbetssätt kan tas fram.

Den empiriska undersökningen bestod av två delar. Den första var en inventering och analys av de skånska kommunernas energi- och klimatarbete baserat på traditionella styrdokument. Utifrån denna inventering togs ett beslutsunderlagsindex fram som gav en indikation på ambitionen i arbetet med energi och klimat via traditionella styrdokument för samtliga kommuner. I den andra delen gjordes en närmare analys på sex utvalda kommuner, där beslutsunderlagsindex var en del av urvalsmetoden, som kännetecknas av traditionellt respektive otraditionellt klimatarbete baserat på intervjuer med representanter för kommunerna.

Resultaten visar att både traditionella styrdokument och mer otraditionella arbetsmetoder är viktiga för kommunernas energi- och klimatarbete. Det har även framkommit att framgången i arbetet inte enbart handlar om huruvida metoderna är traditionella eller otraditionella. Snarare handlar det om god förståelse för arbetet och förankring på alla nivåer i kommunen. (Less)
Abstract
The challenge of climate change is highly contemporary topic. Further efforts are required to enable the adequate reduction in greenhouse gas emissions. The national environment quality objective Begränsad klimatpåverkan (limited climate influence) is aimed to act as guidance for Sweden’s environmental efforts on all levels, including local governments. Local governments have a central role and responsibility to put in practice the national environment quality objective. Local initiative and engagement is therefore needed to help limit and prevent local greenhouse gas emissions.

Efficient and appropriate ways to deal with energy and climate related issues are not always obvious. Local governments traditionally work with steering... (More)
The challenge of climate change is highly contemporary topic. Further efforts are required to enable the adequate reduction in greenhouse gas emissions. The national environment quality objective Begränsad klimatpåverkan (limited climate influence) is aimed to act as guidance for Sweden’s environmental efforts on all levels, including local governments. Local governments have a central role and responsibility to put in practice the national environment quality objective. Local initiative and engagement is therefore needed to help limit and prevent local greenhouse gas emissions.

Efficient and appropriate ways to deal with energy and climate related issues are not always obvious. Local governments traditionally work with steering documents, such as energy and climate strategies. These steering documents do not however guarantee that local governments put plans into action and therefore mitigate their emissions. Governments can also manage their energy and climate initiatives without established steering documents or policies. These non-traditional methods could be, for example, networking and collaboration with peers to exchange ideas and experiences, or programs with motivated individuals driving the change.

The objective of this Master’s thesis is to investigate how various local government agencies in Skåne incorporate traditional and non-traditional methods in their energy and climate initiatives as well as to provide an overview and improved understanding of these agencies’climate related work and initiatives. The objective is further to contribute with support and structure for local governments in their climate initiatives. Three goals have been identified for this thesis. The first goal is to develop an index for decision making to determine the ambition behind the energy and climate initiatives undertaken based on traditional steering documents and methods. The second goal is to, based on interviews undertaken with local government officials, develop recommendations to support agencies in their climate initiatives. The third and last goal is to develop a method for how to develop an index for non-traditional methods and initiatives.

The method for this research project consists of two components. The first part is based on en inventory and analysis of the local government agencies in Skåne’s current work and initiatives based on the traditional steering documents and frameworks. Following this inventory, an index for decision making is developed providing an indication of the ambition of these traditional methods. The second component is comprised of an analysis of six local governments, selected based on the outcomes of the index and characterised by their traditional and non-traditional methods, based on interviews with officials for each area.

The research study identifies the importance of using a mix of traditional as well as nontraditional methods in achieving a successful energy and climate policy and outcome. It is further clear that the success of initiatives are not dependent on whether strictly traditional or non-traditional methods were used but rather on the overall understanding and knowledge of the issues and initiatives required as well as the support and engagement from all levels within the local government areas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cornander, Åsa LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20121
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Energi, klimatförändringar, kommuner, beslutsunderlagsindex
language
Swedish
id
3451153
date added to LUP
2013-02-04 13:39:27
date last changed
2013-02-04 13:39:27
@misc{3451153,
 abstract   = {The challenge of climate change is highly contemporary topic. Further efforts are required to enable the adequate reduction in greenhouse gas emissions. The national environment quality objective Begränsad klimatpåverkan (limited climate influence) is aimed to act as guidance for Sweden’s environmental efforts on all levels, including local governments. Local governments have a central role and responsibility to put in practice the national environment quality objective. Local initiative and engagement is therefore needed to help limit and prevent local greenhouse gas emissions.

Efficient and appropriate ways to deal with energy and climate related issues are not always obvious. Local governments traditionally work with steering documents, such as energy and climate strategies. These steering documents do not however guarantee that local governments put plans into action and therefore mitigate their emissions. Governments can also manage their energy and climate initiatives without established steering documents or policies. These non-traditional methods could be, for example, networking and collaboration with peers to exchange ideas and experiences, or programs with motivated individuals driving the change.

The objective of this Master’s thesis is to investigate how various local government agencies in Skåne incorporate traditional and non-traditional methods in their energy and climate initiatives as well as to provide an overview and improved understanding of these agencies’climate related work and initiatives. The objective is further to contribute with support and structure for local governments in their climate initiatives. Three goals have been identified for this thesis. The first goal is to develop an index for decision making to determine the ambition behind the energy and climate initiatives undertaken based on traditional steering documents and methods. The second goal is to, based on interviews undertaken with local government officials, develop recommendations to support agencies in their climate initiatives. The third and last goal is to develop a method for how to develop an index for non-traditional methods and initiatives.

The method for this research project consists of two components. The first part is based on en inventory and analysis of the local government agencies in Skåne’s current work and initiatives based on the traditional steering documents and frameworks. Following this inventory, an index for decision making is developed providing an indication of the ambition of these traditional methods. The second component is comprised of an analysis of six local governments, selected based on the outcomes of the index and characterised by their traditional and non-traditional methods, based on interviews with officials for each area.

The research study identifies the importance of using a mix of traditional as well as nontraditional methods in achieving a successful energy and climate policy and outcome. It is further clear that the success of initiatives are not dependent on whether strictly traditional or non-traditional methods were used but rather on the overall understanding and knowledge of the issues and initiatives required as well as the support and engagement from all levels within the local government areas.},
 author    = {Cornander, Åsa},
 keyword   = {Energi,klimatförändringar,kommuner,beslutsunderlagsindex},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lokalt energi- och klimatarbete i Skånes kommuner – en jämförelse av traditionellt och otraditionellt arbete},
 year     = {2012},
}