Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Män i överordnad hierarkisk position: En studie om emotionsreglering, självmedvetna emotioner och social status

Rådqvist, Susanne LU and Bolanowska, Hanna LU (2013) PSPT02 20131
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att i en underutforskad grupp - män på höga hierarkiska positioner - studera samvariation mellan emotionsreglering, de självmedvetna emotionerna skam och stolthet samt personlighetsdrag för att nå hög social status. Resultaten jämförs med resultat från tidigare studier på andra populationer. Förmågan att reglera emotioner kan vara en av de mest genomgripande utmaningarna som människan möter. Utvecklingen för människan som art har förskjutits från att leva i rena dominanshierarkier till grupper beroende av socialt samarbete, vilket utvecklade de självmedvetna emotionerna för att monitorera beteenden. 50 män besvarade fem olika självskattningstest; DERS och ERQ avseende emotionsreglering, TOSCA och Pride Scale för... (More)
Syftet med denna uppsats är att i en underutforskad grupp - män på höga hierarkiska positioner - studera samvariation mellan emotionsreglering, de självmedvetna emotionerna skam och stolthet samt personlighetsdrag för att nå hög social status. Resultaten jämförs med resultat från tidigare studier på andra populationer. Förmågan att reglera emotioner kan vara en av de mest genomgripande utmaningarna som människan möter. Utvecklingen för människan som art har förskjutits från att leva i rena dominanshierarkier till grupper beroende av socialt samarbete, vilket utvecklade de självmedvetna emotionerna för att monitorera beteenden. 50 män besvarade fem olika självskattningstest; DERS och ERQ avseende emotionsreglering, TOSCA och Pride Scale för självmedvetna emotioner samt Dominance-Prestige Scale gällande personlighetsdrag. Resultaten i studien stödjer tidigare forskning avseende samvariation mellan drag teorier definierat som maladaptiva, men skiljer sig och visar ingen samvariation mellan drag som anses adaptiva. Vidare visar studerad population en generellt lägre nivå av emotionell dysreglering, och skam, men inte samma skillnad i högre nivå avseende adaptiv reglering. Även mönstren inom mätinstrumenten skilde sig. Resultatet visar på behov av framtida forskning på varierade populationer då de teorier som finns inte tycks vara så generaliserbara som förväntats. Ökad förståelse behövs avseende vad som kan anses adaptivt respektive maladaptivt. (Less)
Abstract
The aim of this essay is to study covariation between emotion regulation, the self- conscious emotions shame and pride, personality traits to reach high social status; in a rarely explored group – men in high hierarchic positions. The results are compared with results from earlier studies on other populations. The ability to regulate emotions may be one of the most pervasive challenges by which human beings are confronted. Man as species has evolved and shifted from pure dominance hierarchies to groups dependent on social cooperation, with development of self-conscious emotions to monitor behaviour. Fifty men completed five different self-reports; ERQ and DERS measured emotion regulation, TOSCA and Pride Scale measured self-conscious... (More)
The aim of this essay is to study covariation between emotion regulation, the self- conscious emotions shame and pride, personality traits to reach high social status; in a rarely explored group – men in high hierarchic positions. The results are compared with results from earlier studies on other populations. The ability to regulate emotions may be one of the most pervasive challenges by which human beings are confronted. Man as species has evolved and shifted from pure dominance hierarchies to groups dependent on social cooperation, with development of self-conscious emotions to monitor behaviour. Fifty men completed five different self-reports; ERQ and DERS measured emotion regulation, TOSCA and Pride Scale measured self-conscious emotions, and Dominance-Prestige scale measuring degree of trait. The results supports earlier research regarding covariation among maladaptive traits and strategies but differed and did not show covariation between adaptive. The studied population showed a lower level of emotion dysregulation, and shame, but not higher levels of adaptive strategies. Also the patterns within the measures differed. The study highlights the need for further research in different populations, as present theories do not seem to be as generalizable as expected. A greater understanding is needed to extend what is considered adaptive and maladaptive. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{3813211,
 abstract   = {The aim of this essay is to study covariation between emotion regulation, the self- conscious emotions shame and pride, personality traits to reach high social status; in a rarely explored group – men in high hierarchic positions. The results are compared with results from earlier studies on other populations. The ability to regulate emotions may be one of the most pervasive challenges by which human beings are confronted. Man as species has evolved and shifted from pure dominance hierarchies to groups dependent on social cooperation, with development of self-conscious emotions to monitor behaviour. Fifty men completed five different self-reports; ERQ and DERS measured emotion regulation, TOSCA and Pride Scale measured self-conscious emotions, and Dominance-Prestige scale measuring degree of trait. The results supports earlier research regarding covariation among maladaptive traits and strategies but differed and did not show covariation between adaptive. The studied population showed a lower level of emotion dysregulation, and shame, but not higher levels of adaptive strategies. Also the patterns within the measures differed. The study highlights the need for further research in different populations, as present theories do not seem to be as generalizable as expected. A greater understanding is needed to extend what is considered adaptive and maladaptive.},
 author    = {Rådqvist, Susanne and Bolanowska, Hanna},
 keyword   = {emotionsreglering,emotioner,självmedvetna emotioner,stolthet,skam,social status,hierarkier,dominans,prestige,evolution,män på höga hierarkiska positioner,emotion regulation,emotions,self-conscious emotions,pride,shame,dominance,hierarchy,men in high hierarchic positions},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Män i överordnad hierarkisk position: En studie om emotionsreglering, självmedvetna emotioner och social status},
 year     = {2013},
}