Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effektivisera byggbranschen med system för leveransplanering : En kartläggning av befintlig situation och fallstudier för två pilotprojekt

Reutherborg, Viktor LU (2013) MTT820 20131
Engineering Logistics
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Hur ser informationsflödet mellan leverantör och entreprenör ut och vilka icke värdeskapande aktiviteter finns idag kopplade till en bristfällig leveransplanering? Kan dessa aktiviteter reduceras med befintligt systemet eller finns önskemål att ändra eller ta fram en helt annan typ av system?

Syfte: Att ge läsaren en god inblick i hur det arbetars med materialförsörjning på en byggarbetsplats och aktiviteter som rör detta. Rapporten ska tydliggöra ifall leveranssystemet är bra, behöver förbättras eller förkastas helt.

Metod: Studien kommer genomföras som en kartläggning och två fallstudier. Dagsläget kartläggs genom kvalitativa studier med sin grund i intervjuer med leverantörer, platschefer och logistikansvariga.... (More)
Problemformulering: Hur ser informationsflödet mellan leverantör och entreprenör ut och vilka icke värdeskapande aktiviteter finns idag kopplade till en bristfällig leveransplanering? Kan dessa aktiviteter reduceras med befintligt systemet eller finns önskemål att ändra eller ta fram en helt annan typ av system?

Syfte: Att ge läsaren en god inblick i hur det arbetars med materialförsörjning på en byggarbetsplats och aktiviteter som rör detta. Rapporten ska tydliggöra ifall leveranssystemet är bra, behöver förbättras eller förkastas helt.

Metod: Studien kommer genomföras som en kartläggning och två fallstudier. Dagsläget kartläggs genom kvalitativa studier med sin grund i intervjuer med leverantörer, platschefer och logistikansvariga. Två pilotprojekt som använder sig av leveransplaneringssystemet kommer att utvärderas på ett kvalitativt sätt genom två fallstudier med sin grund i intervjuer och observationer. En av fallstudierna sker som en aktionsstudie där författaren själv arbetar med ett system för leveransplanering.

Målgrupp: Målgruppen för studien är de företagen som är inblandande i försörjningskedjan till en byggarbetsplats. Inte endast NCC Construction utan även leverantörer samt transportföretag. Olivetree, som tar fram systemet, är även de en målgrupp då de genom studien får feedback på sitt system. Det kan tänkas att även konkurrenter till NCC kommer att vara intresserade samt personer som studerar logistik i byggbranschen.

Slutsats: Det finns behov av att ändra tillvägagångssätt för leveransprocessen för både sortimentsinköp och projektinköp. Ett steg i rätt riktning är att strukturera upp informationen mellan entreprenör och leverantör. Idag finns det ingen genomgående struktur på informationen som beaktar leveransplanering. För sortimentsinköp sker leveransen enligt förutbestämda avtal och projektinköp genom Exceldokument som e-postas mellan entreprenör och leverantör. Detta gör att leveransplaneringen blir ineffektiv. Systemet beaktar
detta då det finns en funktion där leveransplaner skapas. I leveransplanerna skapas leveransdelar med innehåll och bestämt leveransdatum. Leveransplanerna gör att risken för missförstånd minskar kraftigt då det bara finns en leveransplan som uppdateras direkt och den tidigare versionen försvinner. Av leveransdelarna skapas kolli. Ett kolli har en bestämd slutdestination,
märks tydligt och när materialet kommer till arbetsplatsen lyfts det direkt till rätt position på bygget för att minska icke värdeskapande aktiviteter och materialspill. Leveransplanerna är idag inte ihopkopplade med inköpssystemet samt leverantörens system vilket önskas i framtiden för att ytterligare effektivisera processen. Det sker väldigt många leveranser till byggarbetsplatser och ofta finns det ingen direkt plan för materialet. Om det är en trång arbetsplats kan det också vara svårt att planera leveranserna för att de inte ska kollidera. Systemet innehåller en leveranskalender där arbetsledare och underentreprenören kan boka tider for lossning. I kalendern bokas en tid kopplad till en lossningszon och resurs. Genom kalendern undviks att
leveranser kollisiderar och genom att visa kalendern får alla en bra bild av när material kommer och hur produktionen kommer se ut under veckan. (Less)
Abstract
Problem: This study examines problems in the Construction supply chain. Most industries have already included use of assistive technology in their daily work and I will research if it is possible to implement a system for delivery planning in the construction industry to reduce non-value adding activities. A system designed for construction delivery planning has been developed. In order to grow an understanding of the system two pilot projects were examined and evaluated.

Purpose: The purpose of this paper is to describe existing delivery methods and to answer if a delivery system can be implemented to improve the delivery process.

Method: Primary data was collected through interviews to establish a broad perception of the current... (More)
Problem: This study examines problems in the Construction supply chain. Most industries have already included use of assistive technology in their daily work and I will research if it is possible to implement a system for delivery planning in the construction industry to reduce non-value adding activities. A system designed for construction delivery planning has been developed. In order to grow an understanding of the system two pilot projects were examined and evaluated.

Purpose: The purpose of this paper is to describe existing delivery methods and to answer if a delivery system can be implemented to improve the delivery process.

Method: Primary data was collected through interviews to establish a broad perception of the current situation on a construction site. In order to get a deeper understanding of the situation quantitative interviews were held with suppliers, site managers and logistics managers. Two case studies of projects currently using the system was investigated by interviews and action research.

Target Group: The target groups for this study are the companies that are involved in the construction supply chain. For the scope of the thesis NCC has been the main target group. Suppliers and carriers can improve their value chains in order to know the strength and weaknesses of the system. The supplier of the software, Olivetree will also get feedback on their system and how it is currently working in practice. Competitors to NCC can also be seen as a target group as well as everyone with a passion for logistics in the construction industry.

Conclusion: There is a need to change the delivery process for both assortment purchases and project purchases. There is currently no structured way to work with delivery planning. Assortment purchases are delivered according to predetermined agreements and project purchases through excel documents, mailed between Contractor and suppliers. This results in an ineffective delivery planning. The developed system contains a feature where delivery schedules are created. Delivery packages with determined content and delivery dates can be created and scheduled in an easy way reducing the possibility of delivery plans getting mixed up. This problem will be excluded since there is only one delivery plan, which is being updated immediately if a change is made. Each delivery package has a definite final destination, and has a unique label that makes it possible to locate the correct position upon arrival. As a result of accurate placement on the construction site, cost related to reduce non-value adding activities and material waste are minimized. Delivery plans are not currently paired with the purchasing system and supplier systems. This is desired in the future to further develop the process. There are many deliveries to a construction site during a project and there is often no drawn strategy how to place the material when arriving. A crowded workplace creates difficulties in the delivery planning process. Without a delivering system double bookings are common. The system includes a delivery calendar that supervisors and subcontractor can use to make an unloading reservation. To make reservation in the calendar every reservation is connected to an unloading zone and a resource. The calendar avoids delivery collisions and supplies a good view of when materials will arrive. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Reutherborg, Viktor LU
supervisor
organization
alternative title
Streamline construction industry by using a system for delivery planning
course
MTT820 20131
year
type
M1 - University Diploma
subject
keywords
Varuförsörjningsprocessen, leveranskalender, leveranssystem, byggbranschen, informationsflöde, leveransplan, automatisering, construction, Supply Chain, delivery calendar, delivery system, information flow, delivery process, atomization
report number
5750
language
Swedish
id
4175210
date added to LUP
2013-11-26 12:33:55
date last changed
2013-11-26 12:33:55
@misc{4175210,
 abstract   = {Problem: This study examines problems in the Construction supply chain. Most industries have already included use of assistive technology in their daily work and I will research if it is possible to implement a system for delivery planning in the construction industry to reduce non-value adding activities. A system designed for construction delivery planning has been developed. In order to grow an understanding of the system two pilot projects were examined and evaluated.

Purpose: The purpose of this paper is to describe existing delivery methods and to answer if a delivery system can be implemented to improve the delivery process.

Method: Primary data was collected through interviews to establish a broad perception of the current situation on a construction site. In order to get a deeper understanding of the situation quantitative interviews were held with suppliers, site managers and logistics managers. Two case studies of projects currently using the system was investigated by interviews and action research.

Target Group: The target groups for this study are the companies that are involved in the construction supply chain. For the scope of the thesis NCC has been the main target group. Suppliers and carriers can improve their value chains in order to know the strength and weaknesses of the system. The supplier of the software, Olivetree will also get feedback on their system and how it is currently working in practice. Competitors to NCC can also be seen as a target group as well as everyone with a passion for logistics in the construction industry.

Conclusion: There is a need to change the delivery process for both assortment purchases and project purchases. There is currently no structured way to work with delivery planning. Assortment purchases are delivered according to predetermined agreements and project purchases through excel documents, mailed between Contractor and suppliers. This results in an ineffective delivery planning. The developed system contains a feature where delivery schedules are created. Delivery packages with determined content and delivery dates can be created and scheduled in an easy way reducing the possibility of delivery plans getting mixed up. This problem will be excluded since there is only one delivery plan, which is being updated immediately if a change is made. Each delivery package has a definite final destination, and has a unique label that makes it possible to locate the correct position upon arrival. As a result of accurate placement on the construction site, cost related to reduce non-value adding activities and material waste are minimized. Delivery plans are not currently paired with the purchasing system and supplier systems. This is desired in the future to further develop the process. There are many deliveries to a construction site during a project and there is often no drawn strategy how to place the material when arriving. A crowded workplace creates difficulties in the delivery planning process. Without a delivering system double bookings are common. The system includes a delivery calendar that supervisors and subcontractor can use to make an unloading reservation. To make reservation in the calendar every reservation is connected to an unloading zone and a resource. The calendar avoids delivery collisions and supplies a good view of when materials will arrive.},
 author    = {Reutherborg, Viktor},
 keyword   = {Varuförsörjningsprocessen,leveranskalender,leveranssystem,byggbranschen,informationsflöde,leveransplan,automatisering,construction,Supply Chain,delivery calendar,delivery system,information flow,delivery process,atomization},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektivisera byggbranschen med system för leveransplanering : En kartläggning av befintlig situation och fallstudier för två pilotprojekt},
 year     = {2013},
}