Advanced

STRATEGISKT RESONEMANG I DAGSTIDNINGSBRANSCHEN

Bohman, Sofie LU and Baarlid Ericson, Jacob (2014) FEKN90 20141
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Strategiskt resonemang i dagstidningsbranschen

Seminariedatum: 2014-05-26

Kurs: FEKN90 Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 ECTS.

Författare: Jacob Baarlid Ericson och Sofie Bohman

Handledare: Stein Kleppestø

Nyckelord: Dagstidningsbranschen, strategisk förändring, strukturella branschförändringar, strategiskt resonemang,

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga de strategiska resonemang som företag inom dagstidningsbranschen för i syfte att bemöta de utmaningar som nya teknologiska förutsättningar medför. Vidare jämför vi i vilken mån dessa resonemang överensstämmer med välkända ekonomiska teorier för att se om dessa teorier är applicerbara i praktiken.

Metod: I studien tillämpas en kvalitativ... (More)
Titel: Strategiskt resonemang i dagstidningsbranschen

Seminariedatum: 2014-05-26

Kurs: FEKN90 Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 ECTS.

Författare: Jacob Baarlid Ericson och Sofie Bohman

Handledare: Stein Kleppestø

Nyckelord: Dagstidningsbranschen, strategisk förändring, strukturella branschförändringar, strategiskt resonemang,

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga de strategiska resonemang som företag inom dagstidningsbranschen för i syfte att bemöta de utmaningar som nya teknologiska förutsättningar medför. Vidare jämför vi i vilken mån dessa resonemang överensstämmer med välkända ekonomiska teorier för att se om dessa teorier är applicerbara i praktiken.

Metod: I studien tillämpas en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, där en teoretisk referensram testas. Forskningsdesignen baseras på en flerfallsdesign där insamlingen av empiriskt material har skett genom semi-strukturerade intervjuer med olika fallföretag.

Teoretisk ansats: De teoretiska ämnesområdena är strategi och strategiskt arbete, konkurrens- och marknadsanalys, strategisk positionering och konkurrensfördelar samt marknadsutveckling och strategisk förändring.

Empiri: Datainsamlingen har skett genom intervjuer med fallföretag som är verksamma inom den svenska dagstidningsbranschen. Ytterligare empiriskt material har samlats in genom intervjuer med experter på mediebranschen.

Slutsats: Studien bidrar praktiskt, genom att kartlägga den svenska dagstidningsbranschens strategiska resonemang. Vidare bidrar studien teoretiskt då vi tar reda på huruvida dessa ekonomiska teorier är applicerbara i praktiken. (Less)
Popular Abstract
Title: Strategic reasoning in the newspaper industry

Seminar date: 2014-05-26

Course: FEKN90 Degree Project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS.

Authors: Jacob Baarlid Ericson and Sofie Bohman

Supervisor: Stein Kleppestø

Key words: Newspaper industry, strategic change, structural industry changes, strategic reasoning,

Purpose: The purpose of this study is to explore how companies in the newspaper industry reason strategically, in order to address the challenges created by new technologies. Furthermore, we compare the extent to which these reasoning are consistent with well known economic theories, in order to find out if these theories are applicable in practice.

Methodology: In this study a... (More)
Title: Strategic reasoning in the newspaper industry

Seminar date: 2014-05-26

Course: FEKN90 Degree Project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS.

Authors: Jacob Baarlid Ericson and Sofie Bohman

Supervisor: Stein Kleppestø

Key words: Newspaper industry, strategic change, structural industry changes, strategic reasoning,

Purpose: The purpose of this study is to explore how companies in the newspaper industry reason strategically, in order to address the challenges created by new technologies. Furthermore, we compare the extent to which these reasoning are consistent with well known economic theories, in order to find out if these theories are applicable in practice.

Methodology: In this study a qualitative method with a deductive approach is applied, where a theoretical frame of reference is tested. The research design is based on a multiple-case design, where the empirical material has been collected through semi-structured interviews with different case companies.

Theoretical approach: The theoretical topics are strategy and strategic work, competition and market analysis, strategic positioning and competitive advantages, market development and strategic change.

Empirical foundation: The collection of data has been done through interviews with the case-companies active in the Swedish newspaper industry. Additional empirical material has been collected through interviews with experts on the media industry.

Conclusion: The study contributes practically, by exploring the Swedish newspaper-industry’s strategic reasoning. Further, the study contributes theoretically by finding out if these theories are applicable in practice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bohman, Sofie LU and Baarlid Ericson, Jacob
supervisor
organization
course
FEKN90 20141
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dagstidningsbranschen, strategisk förändring, strukturella branschförändringar, strategiskt resonemang
language
Swedish
id
4647684
date added to LUP
2014-09-25 14:28:55
date last changed
2014-09-25 14:28:55
@misc{4647684,
 abstract   = {Titel: Strategiskt resonemang i dagstidningsbranschen

Seminariedatum: 2014-05-26

Kurs: FEKN90 Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 ECTS.

Författare: Jacob Baarlid Ericson och Sofie Bohman

Handledare: Stein Kleppestø

Nyckelord: Dagstidningsbranschen, strategisk förändring, strukturella branschförändringar, strategiskt resonemang,

Syfte: Syftet med denna studie är att kartlägga de strategiska resonemang som företag inom dagstidningsbranschen för i syfte att bemöta de utmaningar som nya teknologiska förutsättningar medför. Vidare jämför vi i vilken mån dessa resonemang överensstämmer med välkända ekonomiska teorier för att se om dessa teorier är applicerbara i praktiken. 

Metod: I studien tillämpas en kvalitativ metod med en deduktiv ansats, där en teoretisk referensram testas. Forskningsdesignen baseras på en flerfallsdesign där insamlingen av empiriskt material har skett genom semi-strukturerade intervjuer med olika fallföretag. 

Teoretisk ansats: De teoretiska ämnesområdena är strategi och strategiskt arbete, konkurrens- och marknadsanalys, strategisk positionering och konkurrensfördelar samt marknadsutveckling och strategisk förändring. 

Empiri: Datainsamlingen har skett genom intervjuer med fallföretag som är verksamma inom den svenska dagstidningsbranschen. Ytterligare empiriskt material har samlats in genom intervjuer med experter på mediebranschen.

Slutsats: Studien bidrar praktiskt, genom att kartlägga den svenska dagstidningsbranschens strategiska resonemang. Vidare bidrar studien teoretiskt då vi tar reda på huruvida dessa ekonomiska teorier är applicerbara i praktiken.},
 author    = {Bohman, Sofie and Baarlid Ericson, Jacob},
 keyword   = {Dagstidningsbranschen,strategisk förändring,strukturella branschförändringar,strategiskt resonemang},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {STRATEGISKT RESONEMANG I DAGSTIDNINGSBRANSCHEN},
 year     = {2014},
}