Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisorers och redovisningskonsulters tystnadsplikt – en studie om etiska dilemman

Usopova, Aisha LU ; Al-Binni, Sara and Eren, Tanyel (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Revisorers och redovisningskonsulters tystnadsplikt – en studie om etiska dilemman
Seminariedatum: 15 januari 2015
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Sara Al-Binni, Tanyel Eren och Aisha Usopova
Handledare: Niklas Sandell
Fem nyckelord: Revisor, Redovisningskonsult, Tystnadsplikt, Etik, Dilemman
Syfte: Huvudsyftet med denna rapport är att analysera hur revisorer och redovisningskonsulter reflekterar kring, och agerar i svårhanterliga situationer som rör tystnadsplikt. Strävan är att beskriva hur representanter från de två yrkeskategorierna resonerar när de ställs inför etiska dilemman och vad det är för etik som döljer sig bakom deras tystnadsplikt.
... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Revisorers och redovisningskonsulters tystnadsplikt – en studie om etiska dilemman
Seminariedatum: 15 januari 2015
Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 HP
Författare: Sara Al-Binni, Tanyel Eren och Aisha Usopova
Handledare: Niklas Sandell
Fem nyckelord: Revisor, Redovisningskonsult, Tystnadsplikt, Etik, Dilemman
Syfte: Huvudsyftet med denna rapport är att analysera hur revisorer och redovisningskonsulter reflekterar kring, och agerar i svårhanterliga situationer som rör tystnadsplikt. Strävan är att beskriva hur representanter från de två yrkeskategorierna resonerar när de ställs inför etiska dilemman och vad det är för etik som döljer sig bakom deras tystnadsplikt.
Metod: I denna uppsats tillämpas den deduktiva ansatsen där de befintliga teorierna används för att analysera empirin. Insamlingen av material sker genom en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer genomförs med tio respondenter. Intervjuerna innehåller även tre vinjettfrågor som ställer respondenterna inför etiska dilemman. Teorin framställs utifrån artiklar och litteratur.
Teoretiska perspektiv: Inledningsvis sker i teorikapitlet, en begreppsutredning och därefter en beskrivning av de teorierna som används för att analysera det empiriska materialet. De tre teorierna, plikt-, konsekvens- och dygdetik, sammanställs i en analysmodell för bättre överskådlighet av materialet.
Empiri: Det empiriska materialet består av tio intervjuer med tre revisorer, tre redovisningskonsulter, tre präster och en diakon. Revisorer och redovisningskonsulter som deltar i studien är auktoriserade. Respondenterna valdes, i så hög utsträckning som möjligt, utifrån kompetensområde och yrkeserfarenhet.
Resultat: Denna studie visar att revisorer och redovisningskonsulter ställs inför etiska dilemman när de ska besluta i frågor som rör tystnadsplikt. I sådana problematiska situationer lämnar varken revisorer eller redovisningskonsulter något utrymme åt personliga överväganden, de är mycket plikttrogna. Studien visar även att revisorer och redovisningskonsulter är väldigt måna om sin yrkestitel och sitt rykte. Av den anledningen är de mycket försiktiga i sitt agerande och en revisor vill exempelvis vara mycket säker på att en anmälan är befogad innan den görs. (Less)
Abstract
Abstract
Title: Auditors’ and Accounting Consultants’ professional secrecy – a study about ethical dilemmas
Seminar date: 15th January 2015
Course: FEKH69, Degree Project In Accounting Undergraduate level, 15 ECTS
Authors: Sara Al-Binni, Tanyel Eren and Aisha Usopova
Advisor: Niklas Sandell
Keywords: Auditor, Accounting Consultant, Confidentiality, Ethics, Dilemmas
Purpose: The main purpose of this thesis is to analyse how auditors and accounting consultants reflect on, and act in difficult situations, which involve professional secrecy. The aim is to describe how the representatives of the two professions reason when faced with ethical dilemmas and what kind of ethics that hides behind their confidentiality.
Methodology: In... (More)
Abstract
Title: Auditors’ and Accounting Consultants’ professional secrecy – a study about ethical dilemmas
Seminar date: 15th January 2015
Course: FEKH69, Degree Project In Accounting Undergraduate level, 15 ECTS
Authors: Sara Al-Binni, Tanyel Eren and Aisha Usopova
Advisor: Niklas Sandell
Keywords: Auditor, Accounting Consultant, Confidentiality, Ethics, Dilemmas
Purpose: The main purpose of this thesis is to analyse how auditors and accounting consultants reflect on, and act in difficult situations, which involve professional secrecy. The aim is to describe how the representatives of the two professions reason when faced with ethical dilemmas and what kind of ethics that hides behind their confidentiality.
Methodology: In this study, a deductive method is applied, where the existing theories are used to analyse empirical data. The collection of material is done through a qualitative research in which semi-structured interviews are conducted with ten respondents. The interviews also contain three issues that make respondents face ethical dilemmas. The theory is prepared on the basis of articles and literature.
Theoretical perspectives: Initially, in the theoretical chapter, there is a conceptual investigation and thereafter a description of the theories used to analyse the empirical material. The three theories, deontological ethics, consequentialism and virtue ethics, are compiled in an analytical model for the clarity of the material.
Empirical foundation: The empirical material consists of ten interviews with three auditors, three accountants, three priests and a deacon. Auditors and accounting consultants who participate in this study are authorized. The respondents were chosen, as far as possible, on the basis of competence and professional experience.
Conclusions: This study shows that auditors and accounting consultants are faced with ethical dilemmas when deciding on matters regarding confidentiality. In such problematic situations, neither auditors or accountants, leave any attention to personal consideration, instead they are very dutiful. The study also shows that auditors and accounting consultants are very concerned about their job title and their reputation. For this reason, they are very cautious in their actions and an auditor would for example be very sure that a report is justified before it is made. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Usopova, Aisha LU ; Al-Binni, Sara and Eren, Tanyel
supervisor
organization
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisor, Redovisningskonsult, Tystnadsplikt, Etik, Dilemman
language
Swedish
id
5050515
date added to LUP
2015-06-24 10:49:19
date last changed
2015-06-24 10:49:19
@misc{5050515,
 abstract   = {Abstract
Title: Auditors’ and Accounting Consultants’ professional secrecy – a study about ethical dilemmas
Seminar date: 15th January 2015
Course: FEKH69, Degree Project In Accounting Undergraduate level, 15 ECTS
 Authors: Sara Al-Binni, Tanyel Eren and Aisha Usopova
Advisor: Niklas Sandell
Keywords: Auditor, Accounting Consultant, Confidentiality, Ethics, Dilemmas 
Purpose: The main purpose of this thesis is to analyse how auditors and accounting consultants reflect on, and act in difficult situations, which involve professional secrecy. The aim is to describe how the representatives of the two professions reason when faced with ethical dilemmas and what kind of ethics that hides behind their confidentiality. 
Methodology: In this study, a deductive method is applied, where the existing theories are used to analyse empirical data. The collection of material is done through a qualitative research in which semi-structured interviews are conducted with ten respondents. The interviews also contain three issues that make respondents face ethical dilemmas. The theory is prepared on the basis of articles and literature.
Theoretical perspectives: Initially, in the theoretical chapter, there is a conceptual investigation and thereafter a description of the theories used to analyse the empirical material. The three theories, deontological ethics, consequentialism and virtue ethics, are compiled in an analytical model for the clarity of the material.
Empirical foundation: The empirical material consists of ten interviews with three auditors, three accountants, three priests and a deacon. Auditors and accounting consultants who participate in this study are authorized. The respondents were chosen, as far as possible, on the basis of competence and professional experience.
Conclusions: This study shows that auditors and accounting consultants are faced with ethical dilemmas when deciding on matters regarding confidentiality. In such problematic situations, neither auditors or accountants, leave any attention to personal consideration, instead they are very dutiful. The study also shows that auditors and accounting consultants are very concerned about their job title and their reputation. For this reason, they are very cautious in their actions and an auditor would for example be very sure that a report is justified before it is made.},
 author    = {Usopova, Aisha and Al-Binni, Sara and Eren, Tanyel},
 keyword   = {Revisor,Redovisningskonsult,Tystnadsplikt,Etik,Dilemman},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorers och redovisningskonsulters tystnadsplikt – en studie om etiska dilemman},
 year     = {2015},
}