Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Visselblåsare och olika intressenters intressen på arbetsmarknaden: En komparativ studie mellan Sverige och Norge

Wadensten, Sophie LU (2015) HARP23 20151
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar ämnet visselblåsare utifrån ett intressentperspektiv. Yttrandefriheten är grunden för visselblåsare men den skapar ibland svåra intresseavvägningar. Rätten i sig ger även exempel på olika intresseavvägningar. Syftet med uppsatsen är att synliggöra vilka intressen som ligger till grund för hur gällande rätt har utformats avseende visselblåsare. Vidare är syftet att jämföra vilka intressenters intressen som tillgodoses i den svenska rätten i förhållande till den norska rätten. Följande frågeställningar har ställts:

1) Vilka intressenters intressen ligger till grund för regleringarna kring visselblåsare i Sverige och vad säger det om arbetsmarknadsrelationerna och förhållandena på dagens arbetsmarknad?
2) Hur skulle... (More)
Uppsatsen behandlar ämnet visselblåsare utifrån ett intressentperspektiv. Yttrandefriheten är grunden för visselblåsare men den skapar ibland svåra intresseavvägningar. Rätten i sig ger även exempel på olika intresseavvägningar. Syftet med uppsatsen är att synliggöra vilka intressen som ligger till grund för hur gällande rätt har utformats avseende visselblåsare. Vidare är syftet att jämföra vilka intressenters intressen som tillgodoses i den svenska rätten i förhållande till den norska rätten. Följande frågeställningar har ställts:

1) Vilka intressenters intressen ligger till grund för regleringarna kring visselblåsare i Sverige och vad säger det om arbetsmarknadsrelationerna och förhållandena på dagens arbetsmarknad?
2) Hur skulle det påverka intresseavvägningen om Sverige skulle ta efter den norska rättens utformning för reglering av visselblåsare?

Den valda metoden för uppsatsen är analytisk deskription/ analytisk rättsdogmatik, vilket innebär att verktyg från andra discipliner har används i syfte att utveckla en analysmodell som sedan appliceras på lagstiftningen. En komparativ studie mellan Sverige och Norge har även genomförts.

De intressenters intressen som ligger till grund för regleringarna kring visselblåsare i Sverige är flera och vilka som framkommer mer eller mindre beror även på om det är privat eller offentlig sektor samt vilken anställningsform som föreligger. Om Sverige skulle ta efter den norska rättens utformning för visselblåsare så skulle yttrandefriheten framkomma mer i den privata sektorn än vad den gör idag. Ett stärkt skydd skulle vidare främst gälla med avseende på andra repressalier än uppsägningar. Yttrandefriheten skulle på ett indirekt sätt stärkas genom att arbetstagare blir säkra på att de har rätt att slå larm. Det handlar till stor del om kompromisser, även om yttrandefriheten i fler fall värderas högst så kommer det i en intresseavvägning alltid finnas andra intressen att ta hänsyn till. En reglering av visselblåsare kan till stor del tillgodose intresset av yttrandefriheten men aldrig fullt ut. Vid en närmare blick på hur arbetsmarknaden fungerar idag så handlar det till stor del om kompromisser även här. (Less)
Popular Abstract
The subject for this essay is Whistleblower from a stakeholder perspective. Freedom of expression is the foundation of the Whistleblowers. But sometimes it creates difficulties when balancing different interests (for instance duty of loyalty). The law also gives examples of the balancing of different interests. The purpose of this essay is to highlight the interests which are the basis for how the law is designed regarding Whistleblowers. Furthermore, the purpose is also to compare the stakeholders’ interests underlying the Swedish law in relation to the Norwegian law. The following questions have been covered:

1) What are the stakeholders interests underlying the regulations regarding Whistleblowers in Sweden, and what does that say... (More)
The subject for this essay is Whistleblower from a stakeholder perspective. Freedom of expression is the foundation of the Whistleblowers. But sometimes it creates difficulties when balancing different interests (for instance duty of loyalty). The law also gives examples of the balancing of different interests. The purpose of this essay is to highlight the interests which are the basis for how the law is designed regarding Whistleblowers. Furthermore, the purpose is also to compare the stakeholders’ interests underlying the Swedish law in relation to the Norwegian law. The following questions have been covered:

1) What are the stakeholders interests underlying the regulations regarding Whistleblowers in Sweden, and what does that say about labor relations and the conditions on the Swedish labor market today?
2) What would the effect be regarding the balance of interests if Sweden would copy the Norwegian law regarding Whistleblowers?

The method chosen for the thesis is analytical description/ analytical legal dogmatic. This means that tools from other disciplines have been used in order to develop an analytical model which is then applied to the law. A comparative study between Sweden and Norway has also been made.

The many stakeholders’ interests are the basis for the Swedish regulations regarding Whistleblowers. The balance of interests very much depends on whether it is the private or the public sector and the form of employment. If Sweden would copy the Norwegian law design regarding Whistleblowers, freedom of expression in the private sector would be more visible compared to what it is today. A stronger protection would mainly apply in relation to other reprisals than termination of employment. Freedom of expression would also indirectly be strengthened by employees becoming more knowledgeable about their right to blow the whistle. Although freedom of expression in most cases are valued the most it will always also be a matter of taking into account different interests. Legislation regarding Whistleblowers can never fully satisfy the interest of freedom of expression. Instead it works in the same way as the labor market in general is working today, that is to a large extent find compromises between different interests. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wadensten, Sophie LU
supervisor
organization
course
HARP23 20151
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Visselblåsare, slå larm om missförhållanden, yttrandefrihet, lojalitetsplikt, intressenter, intresseavvägning, arbetsmarknad.
language
Swedish
id
5468626
date added to LUP
2015-06-10 09:32:42
date last changed
2015-06-10 09:32:42
@misc{5468626,
 abstract   = {{Uppsatsen behandlar ämnet visselblåsare utifrån ett intressentperspektiv. Yttrandefriheten är grunden för visselblåsare men den skapar ibland svåra intresseavvägningar. Rätten i sig ger även exempel på olika intresseavvägningar. Syftet med uppsatsen är att synliggöra vilka intressen som ligger till grund för hur gällande rätt har utformats avseende visselblåsare. Vidare är syftet att jämföra vilka intressenters intressen som tillgodoses i den svenska rätten i förhållande till den norska rätten. Följande frågeställningar har ställts:

1) Vilka intressenters intressen ligger till grund för regleringarna kring visselblåsare i Sverige och vad säger det om arbetsmarknadsrelationerna och förhållandena på dagens arbetsmarknad?
2) Hur skulle det påverka intresseavvägningen om Sverige skulle ta efter den norska rättens utformning för reglering av visselblåsare? 

Den valda metoden för uppsatsen är analytisk deskription/ analytisk rättsdogmatik, vilket innebär att verktyg från andra discipliner har används i syfte att utveckla en analysmodell som sedan appliceras på lagstiftningen. En komparativ studie mellan Sverige och Norge har även genomförts. 

De intressenters intressen som ligger till grund för regleringarna kring visselblåsare i Sverige är flera och vilka som framkommer mer eller mindre beror även på om det är privat eller offentlig sektor samt vilken anställningsform som föreligger. Om Sverige skulle ta efter den norska rättens utformning för visselblåsare så skulle yttrandefriheten framkomma mer i den privata sektorn än vad den gör idag. Ett stärkt skydd skulle vidare främst gälla med avseende på andra repressalier än uppsägningar. Yttrandefriheten skulle på ett indirekt sätt stärkas genom att arbetstagare blir säkra på att de har rätt att slå larm. Det handlar till stor del om kompromisser, även om yttrandefriheten i fler fall värderas högst så kommer det i en intresseavvägning alltid finnas andra intressen att ta hänsyn till. En reglering av visselblåsare kan till stor del tillgodose intresset av yttrandefriheten men aldrig fullt ut. Vid en närmare blick på hur arbetsmarknaden fungerar idag så handlar det till stor del om kompromisser även här.}},
 author    = {{Wadensten, Sophie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Visselblåsare och olika intressenters intressen på arbetsmarknaden: En komparativ studie mellan Sverige och Norge}},
 year     = {{2015}},
}