Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse - en studie på svenska franchiseföretag

Martinsson, Sebastian LU and Walberg, Andreas LU (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse – en studie på svenska franchisegivare

Seminariedatum: 2015-05-26

Kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng (ECTS)

Författare: Sebastian Martinsson och Andreas Walberg

Handledare: Anna Brattström

Nyckelord: Kontroll, Förtroende, Målöverensstämmelse, Franchising

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och dra slutsatser kring sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse i franchisesamarbeten. För att kunna bidra med en tydligare bild kring problemställningen studerar vi begreppen på en mer specificerad nivå än vad tidigare gjorts med förhoppningen att tillföra slutsatser... (More)
SAMMANFATTNING

Examensarbetets titel: Sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse – en studie på svenska franchisegivare

Seminariedatum: 2015-05-26

Kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet, 30 högskolepoäng (ECTS)

Författare: Sebastian Martinsson och Andreas Walberg

Handledare: Anna Brattström

Nyckelord: Kontroll, Förtroende, Målöverensstämmelse, Franchising

Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera och dra slutsatser kring sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse i franchisesamarbeten. För att kunna bidra med en tydligare bild kring problemställningen studerar vi begreppen på en mer specificerad nivå än vad tidigare gjorts med förhoppningen att tillföra slutsatser som franchisegivare kan dra nytta av i framtiden.

Metod: Med hjälp av semi-strukturerade intervjuer har en kvalitativ studie genomförts med en abduktiv ansats. De studerade företagen har delats upp i tre grupper varefter likheter och skillnader inom och mellan grupperna analyserats genom kodning.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av befintliga teorier kring resultatkontroll, beteendekontroll, kompetensförtroende, goodwillförtroende samt målöverensstämmelse.

Empiri: Empirin grundar sig i en datainsamling baserad på åtta semi-strukturerade intervjuer. Samtliga respondenter är franchisegivare verksamma på den svenska marknaden. Empirin har med grund i studiens teoretiska ramverk delats upp i fem delar varefter företagen, efter uppdelning i grupper, presenterats var för sig.

Slutsatser: Utifrån återkoppling till studiens syfte och tentativa konklusioner har vi funnit ett samband som inte tidigare slagits fast, att förtroende påverkar kontroll snarare än tvärtom. Utövande av resultatkontroll har visat sig vara positivt för målöverensstämmelse medan utövande av beteendekontroll har visat sig ha en negativ påverkan. Vidare har vi kunnat dra slutsatsen att sambandet mellan begreppen föder en process som i helhet avspeglar hur målöverensstämmelsen ser ut i en franchisekedja. Processen, som delvis består av målbestämmelse, berör den kontinuerliga relationen mellan parterna i kedjan genom vilken förtroende och målöverensstämmelse parallellt ökar. (Less)
Abstract
ABSTRACT

Title: The relationship between control, trust and goal congruence – a study on Swedish franchisors

Seminar date: 2015-05-26

Course: FEKN90, Degree Project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS

Authors: Sebastian Martinsson and Andreas Walberg

Advisor: Anna Brattström

Key words: Control, Trust, Goal Congruence, Franchising

Purpose: The purpose of the thesis is to study and draw conclusions regarding the relationship between control, trust and goal congruence in franchise collaborations. To contribute with a clearer picture regarding our problematization, we are studying the concepts on a more specified level than what previous researchers have done. We hope to contribute with conclusions that... (More)
ABSTRACT

Title: The relationship between control, trust and goal congruence – a study on Swedish franchisors

Seminar date: 2015-05-26

Course: FEKN90, Degree Project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS

Authors: Sebastian Martinsson and Andreas Walberg

Advisor: Anna Brattström

Key words: Control, Trust, Goal Congruence, Franchising

Purpose: The purpose of the thesis is to study and draw conclusions regarding the relationship between control, trust and goal congruence in franchise collaborations. To contribute with a clearer picture regarding our problematization, we are studying the concepts on a more specified level than what previous researchers have done. We hope to contribute with conclusions that could support and help franchisors with strategic decisions in the future.

Methodology: Based on an abductive research approach and with the usage of semi-structured interviews a qualitative study has been conducted. The companies that has been interviewed has been divided into three groups after which the similarities and differences within and between the groups has been analyzed through encoding.

Theoretical perspectives: The teoretical framework in the thesis consist of existing theories regarding output control, behavior control, competence trust, goodwill trust and goal congruence.

Empirical foundation: The empirical material is based on eight semi-structured interviews. All respondents are franchisors operating on the Swedish market. Based on the theoretical framework we have divided the empirical foundation to five parts after which each company has been presented within their respective group.

Conclusions: Through reconnecting to the purpose and tentative conclusions we have found a link that previously has not been established, that trust influence control rather than the contrary. The use of output control has shown to be positive for goal congruence while the use of behavior control has shown to have a negative effect. Further we draw the conclusion that the link between the three head concepts, control, trust and goal congruence creates a bigger and more important process. The process, partly consisting of goal setting, touches the ongoing relationship between the franchisor and the franchisees through which trust and goal congruence collaterally improve. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Sebastian LU and Walberg, Andreas LU
supervisor
organization
alternative title
The relationship between control, trust and goal congruence - a study on Swedish franchisors
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kontroll, Förtroende, Målöverensstämmelse, Franchising
language
Swedish
id
7359115
date added to LUP
2015-06-22 15:43:52
date last changed
2015-06-22 15:43:52
@misc{7359115,
 abstract   = {ABSTRACT

Title: The relationship between control, trust and goal congruence – a study on Swedish franchisors

Seminar date: 2015-05-26

Course: FEKN90, Degree Project, Master of Science in Business and Economics, 30 ECTS

Authors: Sebastian Martinsson and Andreas Walberg

Advisor: Anna Brattström

Key words: Control, Trust, Goal Congruence, Franchising

Purpose: The purpose of the thesis is to study and draw conclusions regarding the relationship between control, trust and goal congruence in franchise collaborations. To contribute with a clearer picture regarding our problematization, we are studying the concepts on a more specified level than what previous researchers have done. We hope to contribute with conclusions that could support and help franchisors with strategic decisions in the future.

Methodology: Based on an abductive research approach and with the usage of semi-structured interviews a qualitative study has been conducted. The companies that has been interviewed has been divided into three groups after which the similarities and differences within and between the groups has been analyzed through encoding.

Theoretical perspectives: The teoretical framework in the thesis consist of existing theories regarding output control, behavior control, competence trust, goodwill trust and goal congruence.

Empirical foundation: The empirical material is based on eight semi-structured interviews. All respondents are franchisors operating on the Swedish market. Based on the theoretical framework we have divided the empirical foundation to five parts after which each company has been presented within their respective group.

Conclusions: Through reconnecting to the purpose and tentative conclusions we have found a link that previously has not been established, that trust influence control rather than the contrary. The use of output control has shown to be positive for goal congruence while the use of behavior control has shown to have a negative effect. Further we draw the conclusion that the link between the three head concepts, control, trust and goal congruence creates a bigger and more important process. The process, partly consisting of goal setting, touches the ongoing relationship between the franchisor and the franchisees through which trust and goal congruence collaterally improve.},
 author    = {Martinsson, Sebastian and Walberg, Andreas},
 keyword   = {Kontroll,Förtroende,Målöverensstämmelse,Franchising},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan kontroll, förtroende och målöverensstämmelse - en studie på svenska franchiseföretag},
 year     = {2015},
}