Advanced

Antagonismen i dagligvaruhandeln - En dialektisk historiografisk studie av den svenska dagligvaruhandeln

Örneberg, Fanny LU and Svärd, Oscar (2015) FEKN90 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Antagonismen i dagligvaruhandeln – En dialektisk
historiografisk studie av den svenska dagligvaruhandeln
Seminariedatum: 27 maj 2015
Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet: 30 HP
Författare: Oscar Svärd & Fanny Örneberg
Handledare: Jon Bertilsson
Fem nyckelord: Dagligvaruhandeln, Dialektik, Antagonism, Marknadsutveckling, Bifurkationer
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en bättre inblick i det antagonistiska maktförhållandet mellan återförsäljare och leverantörer inom dagligvaruhandeln, ur ett historiskt perspektiv. Genom att studera hur antagonisterna agerat gentemot varandra de senaste decennierna är intentionen att på så sätt identifiera hur olika vändpunkter har... (More)
Sammanfattning
Examensarbetets titel: Antagonismen i dagligvaruhandeln – En dialektisk
historiografisk studie av den svenska dagligvaruhandeln
Seminariedatum: 27 maj 2015
Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet: 30 HP
Författare: Oscar Svärd & Fanny Örneberg
Handledare: Jon Bertilsson
Fem nyckelord: Dagligvaruhandeln, Dialektik, Antagonism, Marknadsutveckling, Bifurkationer
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en bättre inblick i det antagonistiska maktförhållandet mellan återförsäljare och leverantörer inom dagligvaruhandeln, ur ett historiskt perspektiv. Genom att studera hur antagonisterna agerat gentemot varandra de senaste decennierna är intentionen att på så sätt identifiera hur olika vändpunkter har bidragit till att utveckla branschen. Utifrån detta är förhoppningen att kunna bidra med en holistisk bild av dagligvaruhandeln och hur olika händelser under de senaste 30 åren är sammankopplade. Genom studien vill vi fylla det informationsgap som finns för att intressenter ska kunna få en bättre förståelse för hela branschen, dess historiska utveckling samt möjliga vägar branschen kan komma att ta i framtiden, baserat på historiska utvecklingsmönster.
Metod: Detta är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats och ett dialektiskt historiografiskt perspektiv. “Extended Case Method” har använts för att koppla samman microempiri från intervjuerna med makrofaktorer från dokumentstudien.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska avsnittet innehåller teorier om dialektik och antagonism, vilka används för att beskriva utvecklingen av den svenska dagligvaruhandeln. Komplexitetsteorin används som komplement för att beskriva störningar (bifurkationer) som utlöst förändringar på marknaden.
Empiri: Uppsatsens empiri består av en gedigen dokumentstudie av branschskrifter från 1980-­‐talet och framåt samt primärdata från intervjuer med branschinsatta personer.
Resultat: Slutsatserna som har dragits från studien är att den svenska dagligvaruhandeln inte är lika antagonistisk som till en början antagits och dialektiken är inte alltid tydlig utan periodvis enkelspårig. Marknaden har istället drivits av återförsäljarsidan medan leverantörerna snarare har varit passiva. Marknadsutvecklingen förklaras mer passande med hjälp av begreppen “marknadsdrivare” och “marknadsdriven” samt med modellen om “Förändringens Fyra Rum”. De huvudsakliga vändpunkterna som har identifierats som katalysatorer för marknadens utveckling är återförsäljarnas centralisering och effektivisering samt etableringen av lågprisalternativ och EMV. (Less)
Popular Abstract
Abstract
Title: The antagonism within the FMCG industry – A dialectical historiographical
study of the Swedish FMCG industry
Seminar date: 27th of May 2015
Course: FEKN90, Master Thesis in Business Administration: 30 ECTS Authors: Oscar Svärd & Fanny Örneberg
Advisor: Jon Bertilsson
Keywords: FMCG, Dialectic, Antagonism, Market development, Bifurcations
Purpose: The purpose of this thesis is to give a better understanding of the antagonism between retailers and suppliers in the FMCG industry from a historical perspective. The main objective is to identify how different turning points have contributed to the historical development of the industry and how the antagonists have acted against each other the last couple of decades. From... (More)
Abstract
Title: The antagonism within the FMCG industry – A dialectical historiographical
study of the Swedish FMCG industry
Seminar date: 27th of May 2015
Course: FEKN90, Master Thesis in Business Administration: 30 ECTS Authors: Oscar Svärd & Fanny Örneberg
Advisor: Jon Bertilsson
Keywords: FMCG, Dialectic, Antagonism, Market development, Bifurcations
Purpose: The purpose of this thesis is to give a better understanding of the antagonism between retailers and suppliers in the FMCG industry from a historical perspective. The main objective is to identify how different turning points have contributed to the historical development of the industry and how the antagonists have acted against each other the last couple of decades. From this, the objective is to contribute with a holistic view of the FMCG industry and a description of how different occurrences during the last 30 years are connected. With this study we want to fill the information gap that exists to give a better understanding of the industry as a whole, its historical development and possible future outcomes, based on historical patterns.
Methodology: This is a qualitative study with a deductive approach and a dialectical historiographical perspective. The Extended Case Method has been used to connect the micro empirical data from the interviews with macro factors from the document study.
Theoretical perspectives: The theoretical chapter includes theories regarding dialectics and antagonism, which are used to describe the development of the Swedish FMCG industry. The complexity theory is used complementary to describe the contradictions (bifurcations) that have triggered market changes.
Empirical foundation: The empirical material consists of a thorough document study of industry journals from the 1980s onwards and primary data collected from interviews with industry experienced individuals.
Conclusions: The conclusions that have been drawn from the study is that the Swedish FMCG industry is not as antagonistic as first assumed and the dialectic is not always clear but periodically more single-­‐tracked. Instead, the market has been driven by the retailers, while the suppliers have been rather passive. The market development can more accurately be described with the terms “market driving” and “market driven” as well as the “Four Rooms of Change” model. The main turning points, which have been identified as catalysts of the market development are the retailers’ centralization and improved efficiency and the establishment of low cost products and private labels. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Örneberg, Fanny LU and Svärd, Oscar
supervisor
organization
course
FEKN90 20151
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Dagligvaruhandeln, Dialektik, Antagonism, Marknadsutveckling, Bifurkationer FMCG, Dialectic, Market development, Bifurcations
language
Swedish
id
7369866
date added to LUP
2016-01-15 15:37:18
date last changed
2016-01-15 15:37:18
@misc{7369866,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetets titel: Antagonismen i dagligvaruhandeln – En dialektisk
historiografisk studie av den svenska dagligvaruhandeln
Seminariedatum: 27 maj 2015
Ämne/kurs: FEKN90, Examensarbete på Civilekonomprogrammet: 30 HP
Författare: Oscar Svärd & Fanny Örneberg
Handledare: Jon Bertilsson
Fem nyckelord: Dagligvaruhandeln, Dialektik, Antagonism, Marknadsutveckling, Bifurkationer
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en bättre inblick i det antagonistiska maktförhållandet mellan återförsäljare och leverantörer inom dagligvaruhandeln, ur ett historiskt perspektiv. Genom att studera hur antagonisterna agerat gentemot varandra de senaste decennierna är intentionen att på så sätt identifiera hur olika vändpunkter har bidragit till att utveckla branschen. Utifrån detta är förhoppningen att kunna bidra med en holistisk bild av dagligvaruhandeln och hur olika händelser under de senaste 30 åren är sammankopplade. Genom studien vill vi fylla det informationsgap som finns för att intressenter ska kunna få en bättre förståelse för hela branschen, dess historiska utveckling samt möjliga vägar branschen kan komma att ta i framtiden, baserat på historiska utvecklingsmönster.
Metod: Detta är en kvalitativ studie med en deduktiv ansats och ett dialektiskt historiografiskt perspektiv. “Extended Case Method” har använts för att koppla samman microempiri från intervjuerna med makrofaktorer från dokumentstudien.
Teoretiska perspektiv: Det teoretiska avsnittet innehåller teorier om dialektik och antagonism, vilka används för att beskriva utvecklingen av den svenska dagligvaruhandeln. Komplexitetsteorin används som komplement för att beskriva störningar (bifurkationer) som utlöst förändringar på marknaden.
Empiri: Uppsatsens empiri består av en gedigen dokumentstudie av branschskrifter från 1980-­‐talet och framåt samt primärdata från intervjuer med branschinsatta personer.
Resultat: Slutsatserna som har dragits från studien är att den svenska dagligvaruhandeln inte är lika antagonistisk som till en början antagits och dialektiken är inte alltid tydlig utan periodvis enkelspårig. Marknaden har istället drivits av återförsäljarsidan medan leverantörerna snarare har varit passiva. Marknadsutvecklingen förklaras mer passande med hjälp av begreppen “marknadsdrivare” och “marknadsdriven” samt med modellen om “Förändringens Fyra Rum”. De huvudsakliga vändpunkterna som har identifierats som katalysatorer för marknadens utveckling är återförsäljarnas centralisering och effektivisering samt etableringen av lågprisalternativ och EMV.},
 author    = {Örneberg, Fanny and Svärd, Oscar},
 keyword   = {Dagligvaruhandeln,Dialektik,Antagonism,Marknadsutveckling,Bifurkationer FMCG,Dialectic,Market development,Bifurcations},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Antagonismen i dagligvaruhandeln - En dialektisk historiografisk studie av den svenska dagligvaruhandeln},
 year     = {2015},
}