Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad styr anställdas ansträngningsnivå?- En kvantitativ undersökning inom den akademiska världen

Mendahl Ingelman, Felicia LU ; Eriksson, Kristine ; Åkesson, Amelie and Prior, Sofia (2015) FEKH19 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Undersöka lönens påverkan på agentens ansträngning beroende på agentens position i karriären.

Hypoteser: 1: Det finns en negativ korrelation mellan lön och ansträngning.
2: Det finns en negativ korrelation mellan position i karriären och ansträngning.

Metod: Studien har antagit en tvärsnittlig forskningsdesign genom en deduktiv ansats. Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning som bestod av 8 frågor och mätte relationen mellan lön, ansträngning och position i karriären samt hur respondenterna prioriterar vissa aspekter i sina liv. Resultatet analyserades genom korrelationstest och korstabeller.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen lägger ett kritiskt perspektiv på principal-agentteorin genom att ta hänsyn till... (More)
Syfte: Undersöka lönens påverkan på agentens ansträngning beroende på agentens position i karriären.

Hypoteser: 1: Det finns en negativ korrelation mellan lön och ansträngning.
2: Det finns en negativ korrelation mellan position i karriären och ansträngning.

Metod: Studien har antagit en tvärsnittlig forskningsdesign genom en deduktiv ansats. Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning som bestod av 8 frågor och mätte relationen mellan lön, ansträngning och position i karriären samt hur respondenterna prioriterar vissa aspekter i sina liv. Resultatet analyserades genom korrelationstest och korstabeller.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen lägger ett kritiskt perspektiv på principal-agentteorin genom att ta hänsyn till andra aspekter än lön och ansträngning. Teori som tas upp behandlar kontrollfokus, jobbtillfredsställelse, inre och yttre motivation, förväntan, personliga aspekter samt framtida och föregående utdelning.

Empiriskt område: Det empiriska området som valts till undersökningen är den akademiska världen. Urvalet har begränsats till doktorander, lektorer, docenter och professorer på två av Lunds universitets fakulteter. Valet av den akademiska världen grundades utifrån dess höga ansträngningsnivå i sitt arbete, samt att det finns tydliga karriärssteg i form av hierarkiska titlar.

Slutsats: Uppsatsens båda hypoteser visar på en negativ korrelation, varav hypotes 1 är signifikant och hypotes 2 delvis är signifikant. Agenten styrs av både inre och yttre motivation vilket gör att crowding out uppstår som bidrar till att det skapas en negativ korrelation mellan lön och ansträngning. Uppsatsens andra hypotes, som består av tre dimensioner, kan accepteras utifrån ett tidsperspektiv. Således visar det på att det framförallt är agentens position i karriären ur ett tidsperspektiv, som styr agentens ansträngningsnivå. (Less)
Popular Abstract
Purpose: Investigate the wage’s impact on the agent’s effort depending on the agent’s position in the career.

Hypotheses: 1: There exists a negative correlation between wage and effort.
2: There exists a negative correlation between position in the career and effort.

Methodology: The study used a cross-sectional research design in the form of a deductive approach. The data has been sampled through a survey. The questionnaire had 8 questions and measured the relation between wage, effort and position in the career, and how the respondents prioritise certain aspects in their lives. The result was examined by correlation tests and contingency tables.

Theoretical perspectives: The essay has a critical perspective of Agency Theory,... (More)
Purpose: Investigate the wage’s impact on the agent’s effort depending on the agent’s position in the career.

Hypotheses: 1: There exists a negative correlation between wage and effort.
2: There exists a negative correlation between position in the career and effort.

Methodology: The study used a cross-sectional research design in the form of a deductive approach. The data has been sampled through a survey. The questionnaire had 8 questions and measured the relation between wage, effort and position in the career, and how the respondents prioritise certain aspects in their lives. The result was examined by correlation tests and contingency tables.

Theoretical perspectives: The essay has a critical perspective of Agency Theory, by not only looking at wage and effort, but by looking at other aspects as well. Other theories discuss locus of control, work satisfaction, intrinsic and extrinsic motivation, expectancy, aspects of one’s personality and forward and backward attribution.
Empirical foundation: The empirical area we chose to examine is the academic world. The sample includes PhD students, lecturers, docents and professors from two faculties at Lund University. The academic world was chosen because of its high effort level at work, and its distinct career steps in the form of hierarchical titles.

Conclusions: Both of the essay’s hypotheses shows a negative correlation: the first hypothesis being significant and the second hypothesis only partly significant. The agent is guided by both intrinsic and extrinsic motivation which creates a crowding out effect that contributes to create the negative correlation between wage and effort. The essay’s second hypothesis consists of three dimensions, where the hypothesis only can be accepted from a time perspective. Consequently this result shows that the agent’s position in the career, from a time perspective, influences the agent’s effort level. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mendahl Ingelman, Felicia LU ; Eriksson, Kristine ; Åkesson, Amelie and Prior, Sofia
supervisor
organization
course
FEKH19 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ansträngning, position i karriären, motivation crowding theory, förväntansteorin, Principal-agentteorin
language
Swedish
id
7370416
date added to LUP
2015-07-02 11:38:11
date last changed
2015-07-02 11:38:11
@misc{7370416,
 abstract   = {Syfte: Undersöka lönens påverkan på agentens ansträngning beroende på agentens position i karriären.

Hypoteser: 1: Det finns en negativ korrelation mellan lön och ansträngning. 
 2: Det finns en negativ korrelation mellan position i karriären och ansträngning.

Metod: Studien har antagit en tvärsnittlig forskningsdesign genom en deduktiv ansats. Datainsamlingen har skett genom en enkätundersökning som bestod av 8 frågor och mätte relationen mellan lön, ansträngning och position i karriären samt hur respondenterna prioriterar vissa aspekter i sina liv. Resultatet analyserades genom korrelationstest och korstabeller.

Teoretiskt perspektiv: Uppsatsen lägger ett kritiskt perspektiv på principal-agentteorin genom att ta hänsyn till andra aspekter än lön och ansträngning. Teori som tas upp behandlar kontrollfokus, jobbtillfredsställelse, inre och yttre motivation, förväntan, personliga aspekter samt framtida och föregående utdelning.

Empiriskt område: Det empiriska området som valts till undersökningen är den akademiska världen. Urvalet har begränsats till doktorander, lektorer, docenter och professorer på två av Lunds universitets fakulteter. Valet av den akademiska världen grundades utifrån dess höga ansträngningsnivå i sitt arbete, samt att det finns tydliga karriärssteg i form av hierarkiska titlar. 

Slutsats: Uppsatsens båda hypoteser visar på en negativ korrelation, varav hypotes 1 är signifikant och hypotes 2 delvis är signifikant. Agenten styrs av både inre och yttre motivation vilket gör att crowding out uppstår som bidrar till att det skapas en negativ korrelation mellan lön och ansträngning. Uppsatsens andra hypotes, som består av tre dimensioner, kan accepteras utifrån ett tidsperspektiv. Således visar det på att det framförallt är agentens position i karriären ur ett tidsperspektiv, som styr agentens ansträngningsnivå.},
 author    = {Mendahl Ingelman, Felicia and Eriksson, Kristine and Åkesson, Amelie and Prior, Sofia},
 keyword   = {ansträngning,position i karriären,motivation crowding theory,förväntansteorin,Principal-agentteorin},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad styr anställdas ansträngningsnivå?- En kvantitativ undersökning inom den akademiska världen},
 year     = {2015},
}