Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning

Persson, Alexandra LU ; Hjort Rosén, Hanna LU and Buhrman, Sanne LU (2015) FEKH69 20151
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning

Seminariedatum: 2015-06-05

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15hp

Författare: Sanne Buhrman, Hanna Hjort Rosén, Alexandra Persson

Handledare: Amanda Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Intressenter, Miljö, Legitimitet, Rapportering

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett holistiskt perspektiv undersöka hela kedjan från företag
till slutkonsument och därmed få ett helhetsperspektiv över hur en bättre överensstämmelse kan
uppnås mellan utbud och efterfrågan av information i hållbarhetsrapporterna.

Metod: För att få svar på vår frågeställning har vi valt att göra en case-studie. Vi har utgått från
... (More)
Examensarbetets titel: Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning

Seminariedatum: 2015-06-05

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15hp

Författare: Sanne Buhrman, Hanna Hjort Rosén, Alexandra Persson

Handledare: Amanda Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Intressenter, Miljö, Legitimitet, Rapportering

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett holistiskt perspektiv undersöka hela kedjan från företag
till slutkonsument och därmed få ett helhetsperspektiv över hur en bättre överensstämmelse kan
uppnås mellan utbud och efterfrågan av information i hållbarhetsrapporterna.

Metod: För att få svar på vår frågeställning har vi valt att göra en case-studie. Vi har utgått från
våra fallföretag, deras återförsäljare samt deras konsumenter. Vi har även gjort en
dokumentstudie där vi studerat våra fallföretags hållbarhetsrapporter. Vidare har vi även
intervjuat våra fallföretag och deras återförsäljare. En enkät har skickats ut till
slutkonsumenterna för att få förståelse för vad de önskar få för information i rapporterna.

Teoretiska perspektiv: Vi har valt att utgå från de tre systemorienterade teorierna;
Legitimitetsteorin, Intressentteorin och den Institutionella teorin. Dessutom utgår vi från de två
perspektiven Managerial och Accountability, vilka har en inramande funktion av de tre teorierna.

Empiri: Vi har undersökt två företag inom livsmedelsbranschen som upprättar
hållbarhetsrapporter; Cloetta och Skånemejerier. För att få förståelse kring vad läsarna anser vara
viktigt i hållbarhets- och miljörapporter valde vi att rikta oss mot deras återförsäljare och
slutkonsumenter. Vi försökte att i vår enkätundersökning till konsumenter att nå ut till flera
grupper i samhället, såsom studenter, arbetande och pensionärer.

Resultat: De resultat vi kommit fram till i vår studie tyder på att det råder ett förväntningsgap
mellan vad företagen erbjuder och vad intressenterna efterfrågar i företagens miljöredovisning.
Dock verkar gapet inte ligga i vilken typ av information som redovisas, utan uppfattningen av i
vilket syfte företagen upprättar redovisningen. Intressenterna tror att företagen främst redovisar
ur ett marknadsföringssyfte, medan företagen menar att de har ett genuint intresse för
miljöfrågor. (Less)
Popular Abstract
Title: The expectation gap around the companies’ environmental reporting

Seminar date: 2015-06-05

Course: FEKH69, Bachelor thesis in Business Administration

Authors: Sanne Buhrman, Hanna Hjort Rosén, Alexandra Persson

Advisor: Amanda Sonnerfeldt

Key words: Sustainability accounting, Stakeholders, Environment, Legitimacy, Reporting

Purpose: The purpose of our bachelor thesis is to examine, from a holistic perspective, the
whole chain from company to end consumer and thereby get a holistic perspective of how supply
and demand better can match in sustainability reporting.

Methodology: We have chosen to do a case study of two companies, their resellers and end
consumers. We also did a document study of the companies’... (More)
Title: The expectation gap around the companies’ environmental reporting

Seminar date: 2015-06-05

Course: FEKH69, Bachelor thesis in Business Administration

Authors: Sanne Buhrman, Hanna Hjort Rosén, Alexandra Persson

Advisor: Amanda Sonnerfeldt

Key words: Sustainability accounting, Stakeholders, Environment, Legitimacy, Reporting

Purpose: The purpose of our bachelor thesis is to examine, from a holistic perspective, the
whole chain from company to end consumer and thereby get a holistic perspective of how supply
and demand better can match in sustainability reporting.

Methodology: We have chosen to do a case study of two companies, their resellers and end
consumers. We also did a document study of the companies’ sustainability reports. We
interviewed the companies and their resellers and sent out a survey to the end consumers, to get a
deeper understanding for the information they request in the sustainability reports.

Theoretical perspectives: We have chosen to work with the three system-oriented theories;
Legitimacy Theory, Stakeholder Theory and the Institutional Theory. We also work with the two
perspectives Managerial and Accountability, which have a framing function of the teories.

Empirical foundation: We have studied two companies whitin the food industry that establish
systainability reports; Cloetta and Skånemejerier. To find out what type of information the
readers of the sustainability reports find important, we chose to study the resellers and end
consumers. In our survey for the consumers, we tried to reach respondents from different social
groups, such as students, workers and senior citizens.

Conclusions: The results from our study indicate that there is an expectation gap between what
the companies provide and what the stakeholders demand. Though, the gap seems to be not in
the actual information reported, but in the idea of the companies’ purpose of the reporting. The
stakeholders believe that the companies mainly reports from a marketing point of view, as where
the companies claim to have a genuine interest for the environment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Alexandra LU ; Hjort Rosén, Hanna LU and Buhrman, Sanne LU
supervisor
organization
alternative title
En holistisk studie som belyser företags och dess intressenters uppfattning av miljöredovisning
course
FEKH69 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Reporting, Hållbarhetsredovisning, Intressenter, Miljö, Legitimitet, Rapportering, Sustainability accounting, Stakeholders, Environment, Legitimacy
language
Swedish
id
7440733
date added to LUP
2015-06-24 10:47:41
date last changed
2015-06-24 10:47:41
@misc{7440733,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning

Seminariedatum: 2015-06-05

Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15hp

Författare: Sanne Buhrman, Hanna Hjort Rosén, Alexandra Persson

Handledare: Amanda Sonnerfeldt

Fem nyckelord: Hållbarhetsredovisning, Intressenter, Miljö, Legitimitet, Rapportering

Syfte: Syftet med uppsatsen är att ur ett holistiskt perspektiv undersöka hela kedjan från företag
till slutkonsument och därmed få ett helhetsperspektiv över hur en bättre överensstämmelse kan
uppnås mellan utbud och efterfrågan av information i hållbarhetsrapporterna.

Metod: För att få svar på vår frågeställning har vi valt att göra en case-studie. Vi har utgått från
våra fallföretag, deras återförsäljare samt deras konsumenter. Vi har även gjort en
dokumentstudie där vi studerat våra fallföretags hållbarhetsrapporter. Vidare har vi även
intervjuat våra fallföretag och deras återförsäljare. En enkät har skickats ut till
slutkonsumenterna för att få förståelse för vad de önskar få för information i rapporterna.

Teoretiska perspektiv: Vi har valt att utgå från de tre systemorienterade teorierna;
Legitimitetsteorin, Intressentteorin och den Institutionella teorin. Dessutom utgår vi från de två
perspektiven Managerial och Accountability, vilka har en inramande funktion av de tre teorierna.

Empiri: Vi har undersökt två företag inom livsmedelsbranschen som upprättar
hållbarhetsrapporter; Cloetta och Skånemejerier. För att få förståelse kring vad läsarna anser vara
viktigt i hållbarhets- och miljörapporter valde vi att rikta oss mot deras återförsäljare och
slutkonsumenter. Vi försökte att i vår enkätundersökning till konsumenter att nå ut till flera
grupper i samhället, såsom studenter, arbetande och pensionärer.

Resultat: De resultat vi kommit fram till i vår studie tyder på att det råder ett förväntningsgap
mellan vad företagen erbjuder och vad intressenterna efterfrågar i företagens miljöredovisning.
Dock verkar gapet inte ligga i vilken typ av information som redovisas, utan uppfattningen av i
vilket syfte företagen upprättar redovisningen. Intressenterna tror att företagen främst redovisar
ur ett marknadsföringssyfte, medan företagen menar att de har ett genuint intresse för
miljöfrågor.},
 author    = {Persson, Alexandra and Hjort Rosén, Hanna and Buhrman, Sanne},
 keyword   = {Reporting,Hållbarhetsredovisning,Intressenter,Miljö,Legitimitet,Rapportering,Sustainability accounting,Stakeholders,Environment,Legitimacy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningsgapet kring företagens miljöredovisning},
 year     = {2015},
}