Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Revisorns inställning till "den nya revisionsberättelsen"

Latifi, Edvina LU ; Merlöv, Cornelia and Jojic, Andi (2015) FEKH69 20142
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: Revisorns inställning till "den nya revisionsberättelsen"
Seminariedatum: 5 juni 2015
Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats, 15 poäng
Författare: Andi Jojic, Edvina Latifi och Cornelia Merlöv
Handledare: Alexander Paulsson

Nyckelord: Förväntningsgap, “den nya revisionsberättelsen”, ISA 701, normer, tystnadsplikt, oberoende, självständighet, professionalitet, revisorsprofessionen, självreglering.

Syftet: Syftet med vår undersökning är att utforska och beskriva hur revisorer upplever att det är att uppnå oberoende, självständighet samt att upprätthålla tystnadsplikt. Dessutom vill vi utforska och beskriva till hur stor del revisorerna stödjer sig på normerna; företagskultur, oskrivna regler och expertis... (More)
Sammanfattning

Uppsatsens titel: Revisorns inställning till "den nya revisionsberättelsen"
Seminariedatum: 5 juni 2015
Kurs: FEKH69, Kandidatuppsats, 15 poäng
Författare: Andi Jojic, Edvina Latifi och Cornelia Merlöv
Handledare: Alexander Paulsson

Nyckelord: Förväntningsgap, “den nya revisionsberättelsen”, ISA 701, normer, tystnadsplikt, oberoende, självständighet, professionalitet, revisorsprofessionen, självreglering.

Syftet: Syftet med vår undersökning är att utforska och beskriva hur revisorer upplever att det är att uppnå oberoende, självständighet samt att upprätthålla tystnadsplikt. Dessutom vill vi utforska och beskriva till hur stor del revisorerna stödjer sig på normerna; företagskultur, oskrivna regler och expertis för att i det praktiska arbetet uppnå oberoende, självständighet samt att upprätthålla tystnadsplikt. Slutligen vill vi även utforska och beskriva hur revisorernas attityd ser ut gentemot “den nya revisionsberättelsen”.

Metod: För att uppfylla syftet med uppsatsen genomförde vi, genom en explorativ ansats, en skrivbordsundersökning samt en empirisk kvantitativ studie.

Teoretisk referensram: Den teoretiska referensramen tar avstamp i två professionsteorier (den funktionalistiska och weberianska) beskrivna av den välkända forskaren inom fältet, Thomas Brante. Sedan kopplas revisorsprofessionen till dessa två och därefter hamnar fokus på professionalitet avgränsat till företagskultur, oskrivna regler och expertis som är områden som vi behandlar i denna uppsats.


Empiri: Det empiriska underlaget kommer ifrån en kvantitativ enkätundersökning utförd på 109 respondenter. Urvalsgruppen bestod av godkända samt auktoriserade revisorer som är anställda på Deloitte, Ernst & Young och KPMG, i storstäderna Stockholm, Göteborg samt Malmö.

Slutsatser: Vår undersökning visar att revisorerna som deltagit i vår studie är trygga i att uppnå oberoende och självständighet. Undersökningen visar också att flest revisorer anser att oskrivna regler är den
norm som man stödjer sig på för att uppnå oberoende, självständighet samt att upprätthålla tystnadsplikt. Även företagskultur och expertis är viktiga stöd i revisorns arbete för att uppnå oberoende, självständighet samt att upprätthålla tystnadsplikt. Revisionsbranschen har identifierat ett behov av att förändra revisionsberättelsen men trots det är revisorernas attityd mot den nya revisionsberättelsen förvånansvärd otydlig. Förklaringar till detta resultat tror vi kan vara förändringarnas motstridighet mot den svenska lagen, revisorernas åsikt om att behovet av en ny revisionsberättelse inte föreligger. Därutöver kan det otydliga resultatet bero på att revisorerna inte är bekanta med vad förändringarna innebär. (Less)
Abstract
Abstract

Title: Auditors mindeset towards “the new audit report"
Seminar date: June 5th, 2015
Course: FEKH69, Bachelor thesis, 15 points
Authors: Andi Jojic, Edvina Latifi och Cornelia Merlöv
Advisor: Alexander Paulsson

Key words: Expectation gap, “the new auditor report”, ISA 701, norms, confidentiality, independence and autonomy, professionality, auditor profession, self-regulation.

Purpose: The purpose of this study is to explore and describe how auditors feel regarding achieving independence, autonomy and maintaining confidentiality. In addition, we want to explore and describe how much the auditors rely on norms; corporate culture, unwritten rules and expertise to achieve independence, autonomy, and to maintain... (More)
Abstract

Title: Auditors mindeset towards “the new audit report"
Seminar date: June 5th, 2015
Course: FEKH69, Bachelor thesis, 15 points
Authors: Andi Jojic, Edvina Latifi och Cornelia Merlöv
Advisor: Alexander Paulsson

Key words: Expectation gap, “the new auditor report”, ISA 701, norms, confidentiality, independence and autonomy, professionality, auditor profession, self-regulation.

Purpose: The purpose of this study is to explore and describe how auditors feel regarding achieving independence, autonomy and maintaining confidentiality. In addition, we want to explore and describe how much the auditors rely on norms; corporate culture, unwritten rules and expertise to achieve independence, autonomy, and to maintain confidentiality. At last, we also want to explore and describe what mindset the auditors have towards "the new auditor report".

Methodology: The study was based on an explorative approach, a desk research and an empirical quantitative study, to fulfill the purpose of this paper.

Theoretical framework: The theoretical framework takes its starting point in two profession theories (the functionalist and the weberianic) described by the well-known researcher in the field, Thomas Brante. Thereafter the auditors profession is linked to these two, and finally the focus is on professionalism delimited to the corporate culture, unwritten rules and expertise that are the areas that we focus on in this paper.

Empirical foundation: The empirical material derives from a quantitative survey conducted on 109 respondents. Selection group consisted of approved and authorized auditors that are employed at Deloitte, Ernst & Young and KPMG, in the cities of Stockholm, Gothenburg and Malmö.

Conclusions: Our survey shows that the auditors who participated in our study are confident in achieving independence and autonomy. The survey also shows that most auditors consider that unwritten rules are the norms on which they rely on to achieve independence, autonomy and maintain confidentiality. Also corporate culture and expertise are important to the auditor for achieving independence, autonomy and maintaining confidentiality. The audit industry has identified a need for change in the audit report, but the auditor's mindset toward the new audit report is surprisingly unclear. Explanations for this result, we believe may be that since the changes are contradictory to the Swedish law, auditors consider that the need for a new audit report does not exist. In addition, the unclear result may be because the auditors are not familiar with what the changes imply. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Latifi, Edvina LU ; Merlöv, Cornelia and Jojic, Andi
supervisor
organization
course
FEKH69 20142
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förväntningsgap, “den nya revisionsberättelsen”, ISA 701, normer, tystnadsplikt, oberoende, självständighet, professionalitet, revisorsprofessionen, självreglering
language
Swedish
id
7852781
date added to LUP
2015-09-17 09:18:05
date last changed
2015-09-17 09:18:05
@misc{7852781,
 abstract   = {Abstract

Title: Auditors mindeset towards “the new audit report"
Seminar date: June 5th, 2015
Course: FEKH69, Bachelor thesis, 15 points
Authors: Andi Jojic, Edvina Latifi och Cornelia Merlöv
Advisor: Alexander Paulsson

Key words: Expectation gap, “the new auditor report”, ISA 701, norms, confidentiality, independence and autonomy, professionality, auditor profession, self-regulation.

Purpose: The purpose of this study is to explore and describe how auditors feel regarding achieving independence, autonomy and maintaining confidentiality. In addition, we want to explore and describe how much the auditors rely on norms; corporate culture, unwritten rules and expertise to achieve independence, autonomy, and to maintain confidentiality. At last, we also want to explore and describe what mindset the auditors have towards "the new auditor report".

Methodology: The study was based on an explorative approach, a desk research and an empirical quantitative study, to fulfill the purpose of this paper.

Theoretical framework: The theoretical framework takes its starting point in two profession theories (the functionalist and the weberianic) described by the well-known researcher in the field, Thomas Brante. Thereafter the auditors profession is linked to these two, and finally the focus is on professionalism delimited to the corporate culture, unwritten rules and expertise that are the areas that we focus on in this paper.

Empirical foundation: The empirical material derives from a quantitative survey conducted on 109 respondents. Selection group consisted of approved and authorized auditors that are employed at Deloitte, Ernst & Young and KPMG, in the cities of Stockholm, Gothenburg and Malmö.

Conclusions: Our survey shows that the auditors who participated in our study are confident in achieving independence and autonomy. The survey also shows that most auditors consider that unwritten rules are the norms on which they rely on to achieve independence, autonomy and maintain confidentiality. Also corporate culture and expertise are important to the auditor for achieving independence, autonomy and maintaining confidentiality. The audit industry has identified a need for change in the audit report, but the auditor's mindset toward the new audit report is surprisingly unclear. Explanations for this result, we believe may be that since the changes are contradictory to the Swedish law, auditors consider that the need for a new audit report does not exist. In addition, the unclear result may be because the auditors are not familiar with what the changes imply.},
 author    = {Latifi, Edvina and Merlöv, Cornelia and Jojic, Andi},
 keyword   = {Förväntningsgap,“den nya revisionsberättelsen”,ISA 701,normer,tystnadsplikt,oberoende,självständighet,professionalitet,revisorsprofessionen,självreglering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisorns inställning till "den nya revisionsberättelsen"},
 year     = {2015},
}