Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Miljönämndens inflytande som remissinstans i planärenden

Methi Sundell, Josefin LU (2015) MVEM12 20152
Studies in Environmental Science
Abstract
This study reviews the influence of the Environment Board in municipal spatial planning in the city of Malmö and aims to highlight improvements in the consultation process. The municipalities are responsible for planning how land and water resources are to be used and thus central in attaining a sustainable land use and urban planning. Development plans are created by The City Planning Office and the Environmental Board is one of the respondents when such plans are submitted for comments. Using consultation documents concerning zoning (detaljplaner in Swedish), planning programs (planprogram in Swedish) and dialogue memorandums (dialog-pm in Swedish) from 2009 to 2014, I conducted a content analysis. Interviews with personnel at the... (More)
This study reviews the influence of the Environment Board in municipal spatial planning in the city of Malmö and aims to highlight improvements in the consultation process. The municipalities are responsible for planning how land and water resources are to be used and thus central in attaining a sustainable land use and urban planning. Development plans are created by The City Planning Office and the Environmental Board is one of the respondents when such plans are submitted for comments. Using consultation documents concerning zoning (detaljplaner in Swedish), planning programs (planprogram in Swedish) and dialogue memorandums (dialog-pm in Swedish) from 2009 to 2014, I conducted a content analysis. Interviews with personnel at the administrations, completed the study. I found that during 2009-2014, comments concerning reduction of noise and
other disturbances were most common, followed by traffic and mobility issues,contaminated soils and buildings, water protection and stormwater management, and preservation and development of nature sites and green spaces. At the beginning of the period, disturbance and traffic issues were predominant, but towards the end, water protection and management as well as contaminated soils and buildings were also among the most frequently commented issues. The study highlights a need to clarify what issues officials at the Environment Department are expected to pursue in planning consultations and that the submitted remarks could be more concise. The proportion of the comments, that were fully or partially met, ranged between 67 % and 78 % per year during 2009-2014. The result indicate an increase in the Board’s overall influence, since a previous
review. Opinions often concurred in how to obtain good living conditions, by for example reducing noise, contaminants and attaining good air quality. Comments aiming to preserve and develop natural areas, green spaces and biodiversity were least fulfilled, compared to the other categories. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Josefin Methi Sundell


Miljönämndens inflytande som remissinstans i planärenden

Hur kommunerna planerar områden i och kring våra städer, är viktigt för att göra användningen av mark- och vattenresurser hållbar på lång sikt. Därför har jag undersökt vilket inflytande Miljönämnden har haft när kommunala planer har tagits fram i Malmö, under de senaste sex åren.

Stadsbyggnadskontoret tar fram planer och program i Malmö, som detaljplaner, planprogram och dialog-pm. Miljönämnden är en av flera myndigheter och organisationer som får ta del av och lämna synpunkter på planhandlingarna under den del av planprocessen som kallas för samråd.

Syftet med mitt examensarbete var att beskriva vilka synpunkter Miljönämnden har framfört under... (More)
Josefin Methi Sundell


Miljönämndens inflytande som remissinstans i planärenden

Hur kommunerna planerar områden i och kring våra städer, är viktigt för att göra användningen av mark- och vattenresurser hållbar på lång sikt. Därför har jag undersökt vilket inflytande Miljönämnden har haft när kommunala planer har tagits fram i Malmö, under de senaste sex åren.

Stadsbyggnadskontoret tar fram planer och program i Malmö, som detaljplaner, planprogram och dialog-pm. Miljönämnden är en av flera myndigheter och organisationer som får ta del av och lämna synpunkter på planhandlingarna under den del av planprocessen som kallas för samråd.

Syftet med mitt examensarbete var att beskriva vilka synpunkter Miljönämnden har framfört under samråden 2009-2014 och hur synpunkterna har tillgodosetts, att ge förslag på saker som kan förbättras och att utveckla en metod för att följa upp nämndens inflytande som går att upprepa, med utgångspunkt i en tidigare uppföljning.

Jag har granskat och kategoriserat innehållet i dokument med Miljönämndens synpunkter på planhandlingarna (yttranden) och dokument med kommentarer från Stadsbyggnadskontoret om hur synpunkterna har vägts in (samrådsredogörelser). För att fördjupa studien intervjuade jag även två personer från Miljöförvaltningen och en från Stadsbyggnadskontoret.

Jag kom fram till att synpunkter som syftade till att minska buller och andra störningar, var vanligast förekommande i Miljönämndens samrådsyttranden under 2009-2014. I början av perioden dominerade synpunkter kring trafik och störningar. Mot slutet av perioden lämnade Miljönämnden fler synpunkter som handlade om vattenskydd och dagvattenhantering samt föroreningar i mark och byggnader, än vad de hade gjort tidigare. Jag uppmärksammande ett behov av att förtydliga vilka frågor som Miljöförvaltningens handläggare förväntas driva i planärenden och att yttrandena bör fokusera på det som är viktigast att förbättra i planerna.

Av alla synpunkter som Miljönämden lämnade 2009-2014, tillgodosågs mellan 67 % och 78 % helt eller delvis per år. Studiens resultat tyder även på att Miljönämndens inflytande totalt sett har ökat sedan den förra uppföljningen. Synen på hur en god vistelsemiljö kan skapas i Malmö, genom att bland annat minimera störningar och föroreningar och uppnå god luftkvalitet, har varit relativt samstämmig. Miljönämnden har haft svårast att få igenom synpunkter som handlat om att värna kommunens natur och grönytor, trots att det framhålls som viktigt i kommunens miljöprogram. Jag föreslår att vikten av de tjänster som ekosystemen bidrar med och hänvisningar till miljölagstiftningen, kan användas för att stärka argumenten för bevarande av naturvärden i större utsträckning.

Handledare: Eva Waldemarson (LU) och Johanna Block (MF)
Examensarbete 30 hp i Miljövetenskap 2015
Biologiskainstitutionen, Lunds universitet
Miljöförvaltningen Malmö stad (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8232840,
 abstract   = {This study reviews the influence of the Environment Board in municipal spatial planning in the city of Malmö and aims to highlight improvements in the consultation process. The municipalities are responsible for planning how land and water resources are to be used and thus central in attaining a sustainable land use and urban planning. Development plans are created by The City Planning Office and the Environmental Board is one of the respondents when such plans are submitted for comments. Using consultation documents concerning zoning (detaljplaner in Swedish), planning programs (planprogram in Swedish) and dialogue memorandums (dialog-pm in Swedish) from 2009 to 2014, I conducted a content analysis. Interviews with personnel at the administrations, completed the study. I found that during 2009-2014, comments concerning reduction of noise and
other disturbances were most common, followed by traffic and mobility issues,contaminated soils and buildings, water protection and stormwater management, and preservation and development of nature sites and green spaces. At the beginning of the period, disturbance and traffic issues were predominant, but towards the end, water protection and management as well as contaminated soils and buildings were also among the most frequently commented issues. The study highlights a need to clarify what issues officials at the Environment Department are expected to pursue in planning consultations and that the submitted remarks could be more concise. The proportion of the comments, that were fully or partially met, ranged between 67 % and 78 % per year during 2009-2014. The result indicate an increase in the Board’s overall influence, since a previous
review. Opinions often concurred in how to obtain good living conditions, by for example reducing noise, contaminants and attaining good air quality. Comments aiming to preserve and develop natural areas, green spaces and biodiversity were least fulfilled, compared to the other categories.},
 author    = {Methi Sundell, Josefin},
 keyword   = {innehållsanalys,Malmö stad,Miljöförvaltning,Miljönämnd,planärende,remissinstans,remissvar,remiss,yttrande,planfrågor,planprocess,samråd,urban sustainability,sustainable cities,municipal planning,spacial planning,urban planning,environment,municipality,consultation process,Environment Board,Environment Department,City of Malmo,content analysis,fysisk planering,hållbar stadsplanering,miljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljönämndens inflytande som remissinstans i planärenden},
 year     = {2015},
}