Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompakta öppna dagvattenlösningar i urban miljö - Skyfallshantering i området Husensjö i Helsingborgs stad

Haeggblom, Johannes LU and Hallerth, Jonas (2016) VVA820 20152
Chemical Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
Bostadsområdet Husensjö i Helsingborgs stad är ett av flera områden som troligtvis kommer att genomgå en förtätning till följd av befolkningsökningen i staden. Området har ett utsatt läge då det ligger i en naturlig lågpunkt och därmed tar emot stora mängder avrinning från det
kringliggande avrinningsområdet samtidigt som vattnet inte kan ledas ut på annat sätt än via ledningsnätet. I och med att skyfallen förväntas öka i framtiden, samtidigt som antalet hårdgjorda ytor ökar, är det högst aktuellt att se över dagvattenhanteringen i Husensjö.

Undersökningen i den här rapporten är uppdelad i tre delar. Den första delen innefattar en skyfallsmodellering av området med programvaran MIKE 21 vilken förväntas ge svar på vilka mängder vatten... (More)
Bostadsområdet Husensjö i Helsingborgs stad är ett av flera områden som troligtvis kommer att genomgå en förtätning till följd av befolkningsökningen i staden. Området har ett utsatt läge då det ligger i en naturlig lågpunkt och därmed tar emot stora mängder avrinning från det
kringliggande avrinningsområdet samtidigt som vattnet inte kan ledas ut på annat sätt än via ledningsnätet. I och med att skyfallen förväntas öka i framtiden, samtidigt som antalet hårdgjorda ytor ökar, är det högst aktuellt att se över dagvattenhanteringen i Husensjö.

Undersökningen i den här rapporten är uppdelad i tre delar. Den första delen innefattar en skyfallsmodellering av området med programvaran MIKE 21 vilken förväntas ge svar på vilka mängder vatten som ansamlas, var vattnet ansamlas och hur det rinner genom området vid ett skyfall av samma omfattning som det som drabbade Malmö den 31 augusti 2014. I den andra delen utvärderas ett antal kompakta öppna dagvattenlösningar, främst utifrån hur stora volymer vatten de kan omhänderta per m2 ytanspråk, specifikt i området Husensjö. I den tredje delen undersöks vilka ytor som finns tillgängliga i Husensjö för det fallet att Helsingborgs kommun skulle vilja omhänderta allt dagvatten med hjälp av öppna dagvattenlösningar. Den tredje delen förväntas framför allt ge svar på huruvida det är rimligt att omhänderta vattenmassorna vid extrema skyfall med hjälp av enbart kompakta öppna
dagvattenlösningar.

Resultaten från modellering visar att Husensjö löper stor risk att drabbas av översvämning vid extrema skyfall. Hur omfattande översvämningarna blir är något oklart då närmre utvärdering av ledningsnätets kapacitet, på grund av begränsningar i rapportens omfattning, inte gjordes.

Efter utvärdering rangordnades de olika öppna dagvattenlösningarna efter omhändertagen volym per m2 ytanspråk, från mest till minst, enligt följande: underjordiska magasin, regnbäddar, permeabla markytor, gräsklädda svackdiken, intensiva gröna tak, fördröjning på gata och extensiva gröna tak.

Gällande implementering av enbart kompakta dagvattenlösningar för fördröjandet av större vattenmassor gjordes bedömningen att de kompakta lösningarna kräver orimligt stora ytor. Istället krävs det att de kompakta lösningarna kombineras med lösningar som omhändertar större volymer vatten per m2 ytanspråk. Förslagsvis kan de två största gröna parkerna i området utnyttjas som mångfunktionella ytor t.ex. genom att med utgrävning sänka markytan i parkerna. Därmed kan ytorna utnyttjas som parker vid torrt väder och fördröja stora mängder vatten vid skyfall.

För att förbättra resultaten från modellering bör ledningsnätets kapacitet utredas närmare, förslagsvis genom att MIKE 21-modellen kopplas samman med en MIKE URBAN modell som kan simulera ledningsnätet. När det gäller de övriga resultaten så är de generellt starkt knutna dels till förutsättningarna på platsen Husensjö men också till antaganden som gjorts i rapporten. Det gör att särskild uppmärksamhet bör iakttas innan resultaten i rapporten används som beslutsunderlag för utredningar i andra områden. Den ekonomiska aspekten bör utredas närmare och en utvärdering och rangordning av dagvattenlösningar skulle bli bättre om mervärden kunde kvantifieras och inkluderas. Något annat som bör utvecklas mer är begreppet ytanspråk som är ett något ”trubbigt” mått när det gäller att utvärdera öppna dagvattenlösningar. I och med att de olika lösningarna tar olika typer av ytor i anspråk kan det t.ex. anses att en öppen dagvattenlösningar har ett visst ytanspråk i förhållande till bostäder, ett annat i förhållande till parkeringsytor och ett tredje i förhållande till gröna ytor. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Öppna dagvattenlösningar i urbana miljöer - klarar vi skyfallen?

Klimatet är under förändring och de stora översvämningarna som drabbade Malmö i augusti 2014 är ett tydligt exempel på att samhället står inför en stor utmaning. Är öppna dagvattenlösningar svaret?

I Sverige tros nederbörden öka med hela 20-60 % fram till år 2100 till följd av ett förändrat klimat. Det gör att skyfallen kommer att bli fler och kraftigare och att våra ledningsnät kommer att svämma över oftare. Detta kan ge upphov till stora samhällskostnader – till exempel ledde översvämningarna som drabbade Köpenhamn 2011 och Malmö 2014 till skador i miljardklassen.

När ett kraftigt regn faller över en stad är det ofta områden som ligger i naturliga lågpunkter som... (More)
Öppna dagvattenlösningar i urbana miljöer - klarar vi skyfallen?

Klimatet är under förändring och de stora översvämningarna som drabbade Malmö i augusti 2014 är ett tydligt exempel på att samhället står inför en stor utmaning. Är öppna dagvattenlösningar svaret?

I Sverige tros nederbörden öka med hela 20-60 % fram till år 2100 till följd av ett förändrat klimat. Det gör att skyfallen kommer att bli fler och kraftigare och att våra ledningsnät kommer att svämma över oftare. Detta kan ge upphov till stora samhällskostnader – till exempel ledde översvämningarna som drabbade Köpenhamn 2011 och Malmö 2014 till skador i miljardklassen.

När ett kraftigt regn faller över en stad är det ofta områden som ligger i naturliga lågpunkter som drabbas värst. Studien i den här rapporten handlar om just ett sådant område, närmare bestämt bostadsområdet Husensjö i Helsingborg. För att undersöka risken för översvämning gjordes en datormodell där man lät ett virtuellt regn, motsvarande det som drabbade Malmö i augusti 2014, falla över området. Resultaten visade att om Malmöregnet hade hamnat över Husensjö hade följden med stor sannolikhet blivit översvämningar.

Att öka storleken på ledningsnäten för att klara så pass extrema händelser som Malmöregnet är svårt och mycket dyrt. Samtidigt kan konsekvenserna av att inte göra något bli allvarliga. Det krävs alltså ett alternativ till den traditionella lösningen, en kostnadseffektiv lösning som kan klara av de extrema regnen och samtidigt passa in i den urbana miljön som blir allt tätare bebyggd för varje år.

En tänkbar lösning är implementering av öppna dagvattenlösningar. De utgör en samling konstruktioner som syftar till att efterlikna naturens sätt att ta hand om regnvatten och implementeras generellt ovan eller nära markytan. Ofta är öppna dagvattenlösningar ett ekonomisk fördelaktigt alternativ samtidigt som många av dem kan rena regnvattnet. Dock gör deras placering ovan ytan att de konkurrerar om plats med andra viktiga strukturer i staden. Av den anledningen är det viktigt att lösningarna kan integreras effektivt i stadsmiljön.

I den här rapporten gjordes en sammanställning av kompakta öppna dagvattenlösningar, alltså lösningar som kan byggas i liten skala och således passar bra in i urbana miljöer.

Undersökningen syftade till att jämföra olika öppna dagvattenlösningar för att se hur effektiva de är när det gäller att förebygga översvämningar. Resultatet blev att sju lösningar rangordnades efter hur stora mängder vatten de kunde fånga. Även lösningarnas mervärden såsom vattenrening och rekreationspotential utvärderades i viss utsträckning.

Slutligen knöts modelleringen och undersökningen av de olika dagvattenlösningarna samman.Det gjordes genom att beräkna hur stora ytor som skulle krävas för att förhindra översvämning från Malmöregnet med enbart kompakta öppna dagvattenlösningar. Resultaten ledde till slutsatsen att i utsatta områden såsom Husensjö måste man även anlägga större dagvattenlösningar, till exempel dammar, för att ta hand om de största skyfallen. Därmed är det inte sagt att de kompakta dagvattenlösningarna inte fyller någon funktion. De kan enkelt integreras i tätbebyggd urban miljö och i mindre utsatta områden är det möjligt att de räcker till för att förhindra översvämningar. Resultaten från den här studien kan utgöra ett första steg i att jämföra kompakta öppna dagvattenlösningar. Vidare studier inom området bör dock även behandla faktorer såsom kostnader och en djupdykning i mervärden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haeggblom, Johannes LU and Hallerth, Jonas
supervisor
organization
alternative title
Compact Open Stormwater Solutions - Cloudburst Management in the City of Helsingborg, Sweden
course
VVA820 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
permeabla markytor, gröna tak, svackdiken, regnbäddar, öppna dagvattenlösningar, dagvatten, GIS, MIKE 21, skyfall, skyfallsmodellering, dagvattenmagasin, Helsingborg, vattenförsörjningsteknik, avloppsteknik, water engineering, environmental engineering
report number
2016-01
language
Swedish
id
8871390
date added to LUP
2016-04-29 15:26:36
date last changed
2016-04-29 15:26:36
@misc{8871390,
 abstract   = {{Bostadsområdet Husensjö i Helsingborgs stad är ett av flera områden som troligtvis kommer att genomgå en förtätning till följd av befolkningsökningen i staden. Området har ett utsatt läge då det ligger i en naturlig lågpunkt och därmed tar emot stora mängder avrinning från det
kringliggande avrinningsområdet samtidigt som vattnet inte kan ledas ut på annat sätt än via ledningsnätet. I och med att skyfallen förväntas öka i framtiden, samtidigt som antalet hårdgjorda ytor ökar, är det högst aktuellt att se över dagvattenhanteringen i Husensjö.

Undersökningen i den här rapporten är uppdelad i tre delar. Den första delen innefattar en skyfallsmodellering av området med programvaran MIKE 21 vilken förväntas ge svar på vilka mängder vatten som ansamlas, var vattnet ansamlas och hur det rinner genom området vid ett skyfall av samma omfattning som det som drabbade Malmö den 31 augusti 2014. I den andra delen utvärderas ett antal kompakta öppna dagvattenlösningar, främst utifrån hur stora volymer vatten de kan omhänderta per m2 ytanspråk, specifikt i området Husensjö. I den tredje delen undersöks vilka ytor som finns tillgängliga i Husensjö för det fallet att Helsingborgs kommun skulle vilja omhänderta allt dagvatten med hjälp av öppna dagvattenlösningar. Den tredje delen förväntas framför allt ge svar på huruvida det är rimligt att omhänderta vattenmassorna vid extrema skyfall med hjälp av enbart kompakta öppna
dagvattenlösningar.

Resultaten från modellering visar att Husensjö löper stor risk att drabbas av översvämning vid extrema skyfall. Hur omfattande översvämningarna blir är något oklart då närmre utvärdering av ledningsnätets kapacitet, på grund av begränsningar i rapportens omfattning, inte gjordes.

Efter utvärdering rangordnades de olika öppna dagvattenlösningarna efter omhändertagen volym per m2 ytanspråk, från mest till minst, enligt följande: underjordiska magasin, regnbäddar, permeabla markytor, gräsklädda svackdiken, intensiva gröna tak, fördröjning på gata och extensiva gröna tak.

Gällande implementering av enbart kompakta dagvattenlösningar för fördröjandet av större vattenmassor gjordes bedömningen att de kompakta lösningarna kräver orimligt stora ytor. Istället krävs det att de kompakta lösningarna kombineras med lösningar som omhändertar större volymer vatten per m2 ytanspråk. Förslagsvis kan de två största gröna parkerna i området utnyttjas som mångfunktionella ytor t.ex. genom att med utgrävning sänka markytan i parkerna. Därmed kan ytorna utnyttjas som parker vid torrt väder och fördröja stora mängder vatten vid skyfall.

För att förbättra resultaten från modellering bör ledningsnätets kapacitet utredas närmare, förslagsvis genom att MIKE 21-modellen kopplas samman med en MIKE URBAN modell som kan simulera ledningsnätet. När det gäller de övriga resultaten så är de generellt starkt knutna dels till förutsättningarna på platsen Husensjö men också till antaganden som gjorts i rapporten. Det gör att särskild uppmärksamhet bör iakttas innan resultaten i rapporten används som beslutsunderlag för utredningar i andra områden. Den ekonomiska aspekten bör utredas närmare och en utvärdering och rangordning av dagvattenlösningar skulle bli bättre om mervärden kunde kvantifieras och inkluderas. Något annat som bör utvecklas mer är begreppet ytanspråk som är ett något ”trubbigt” mått när det gäller att utvärdera öppna dagvattenlösningar. I och med att de olika lösningarna tar olika typer av ytor i anspråk kan det t.ex. anses att en öppen dagvattenlösningar har ett visst ytanspråk i förhållande till bostäder, ett annat i förhållande till parkeringsytor och ett tredje i förhållande till gröna ytor.}},
 author    = {{Haeggblom, Johannes and Hallerth, Jonas}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kompakta öppna dagvattenlösningar i urban miljö - Skyfallshantering i området Husensjö i Helsingborgs stad}},
 year     = {{2016}},
}