Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fossilbränslefria kommunala transporter - Åtgärdsförslag för att gå över till fossilfria fordonsbränslen i Ängelholms kommun

Dahlgren, Sofia LU (2016) FMI820 20161
Environmental and Energy Systems Studies
Environmental Engineering (M.Sc.Eng.)
Abstract (Swedish)
För att klimatförändringarna inte ska bli för stora har Sverige som mål att till år 2020 reducera utsläppen av växthusgaser med 40%. För att klara detta arbete behöver Sveriges kommuner hjälpa till med lokala mål och åtgärder, och Ängelholms kommun har då valt att i sin miljöplan bestämma att kommunen år 2021 ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter som kommunen äger eller brukar. Syftet med arbetet är att ta fram tillvägagångssätt för hur användandet av fossila fordonsbränslen kan minskas i kommuners, och då framförallt Ängelholms kommuns, verksamheter. För att analysera vilka åtgärder som kan fungera i Ängelholms kommun genomförs det, utöver en kortare litteraturstudie, först en undersökning av vilka åtgärder som andra kommuner... (More)
För att klimatförändringarna inte ska bli för stora har Sverige som mål att till år 2020 reducera utsläppen av växthusgaser med 40%. För att klara detta arbete behöver Sveriges kommuner hjälpa till med lokala mål och åtgärder, och Ängelholms kommun har då valt att i sin miljöplan bestämma att kommunen år 2021 ska vara helt fossilbränslefria i alla transporter som kommunen äger eller brukar. Syftet med arbetet är att ta fram tillvägagångssätt för hur användandet av fossila fordonsbränslen kan minskas i kommuners, och då framförallt Ängelholms kommuns, verksamheter. För att analysera vilka åtgärder som kan fungera i Ängelholms kommun genomförs det, utöver en kortare litteraturstudie, först en undersökning av vilka åtgärder som andra kommuner har genomfört och sedan en undersökning av hur nuläget är i Ängelholm. Analysen leder fram till konkreta åtgärdsförslag för Ängelholms kommun.
De tillfrågade kommunerna har alla olika lösningar för att nå målet, men åtgärderna som tagits upp passar alla in i en av fyra kategorier:
1) Åtgärder som försöker att minska bränsle- och transportanvändningen
2) Åtgärder som försöker ändra användningen av transporter och bränsle till att släppa ut mindre växthusgaser 3) Åtgärder som försöker att minska utsläppen av växthusgaser i kommande avtal
4) Åtgärder som försöker att kompensera för utsläpp som redan skett.
Majoriteten av åtgärder som tas upp av de andra kommunerna hade kunnat genomföras av Ängelholms kommun, men åtgärderna har alla olika kostnader och potential vilket gör att vissa åtgärder är mer lämpade än andra. De åtgärder med störst påverkan för Ängelholm är att införa riktlinjer för inköp av fordon, användning av fordon och för upphandling av andra varor och tjänster, vilket kan minska kommunens utsläpp med över 62 %. (Less)
Abstract
Sweden has a goal to reduce the emissions of greenhouse gases with 40 % until 2020 to prevent the climate change from becoming too big. Too succeed in this work, the Swedish municipalities need to help with local goals and arrangements. The municipality of Ängelholm has chosen to decide in its environmental action plan that the municipality by 2021 is going to be completely free of fossil fuels in all transports that the municipality owns or uses. The aim of the study is to develop measures to decrease the use of fossil fuels in the municipalities’, primarily in the municipality of Ängelholm’s, operations. To analyze which measures might work in the municipality of Ängelholm, a study of measures other municipalities has implemented has... (More)
Sweden has a goal to reduce the emissions of greenhouse gases with 40 % until 2020 to prevent the climate change from becoming too big. Too succeed in this work, the Swedish municipalities need to help with local goals and arrangements. The municipality of Ängelholm has chosen to decide in its environmental action plan that the municipality by 2021 is going to be completely free of fossil fuels in all transports that the municipality owns or uses. The aim of the study is to develop measures to decrease the use of fossil fuels in the municipalities’, primarily in the municipality of Ängelholm’s, operations. To analyze which measures might work in the municipality of Ängelholm, a study of measures other municipalities has implemented has been done as well as a study of the present situation in Ängelholm. The analysis produces concrete suggestions of measures for the municipality of Ängelholm.
The municipalities that were studied all have different solutions to reach the goal, but the measures that have been brought up all fit in one of four categories:
1) Measures that aim to reduce the use of fuels and transports
2) Measures that aim to change the use of transports and fuels to emit less greenhouse gases
3) Measures that aim to reduce the emissions of greenhouse gases in future contracts
4) Measures that aim to compensate for emissions that have already happened.
The majority of measures that are brought up by the other municipalities could be implemented by the municipality of Ängelholm, but the measures all have different costs and potentials meaning that some measures are more suiting that others. The measures with the greatest potentials for the municipality of Ängelholm are to introduce guidelines concerning the purchase of vehicles, the usage of vehicles and the purchase of other products and services, which can reduce the emissions from the municipality with over 62 %. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Förslag framtagna för att minska mängden fossila bränslen i Ängelholms transporter

Under det sista århundradet har klimatet blivit varmare i en mycket snabbare takt än vad som är normalt för klimatet, och den ändringen kommer från oss människor och de växthusgaser vi släpper ut i luften. Sverige har satt som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % mellan 1990 och 2020, och för att klimatförändringarna inte ska bli för stora måste alla vara med och hjälpa till – både staten, alla invånare och kommunerna.

Ängelholms kommun är en av de många kommuner som vill vara med och hjälpa till, och de har bestämt sig för att de ska bli 100 % fossilfria i kommunen (alltså hemtjänsten, skolskjutsen och alla andra arbeten som kommunen... (More)
Förslag framtagna för att minska mängden fossila bränslen i Ängelholms transporter

Under det sista århundradet har klimatet blivit varmare i en mycket snabbare takt än vad som är normalt för klimatet, och den ändringen kommer från oss människor och de växthusgaser vi släpper ut i luften. Sverige har satt som mål att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % mellan 1990 och 2020, och för att klimatförändringarna inte ska bli för stora måste alla vara med och hjälpa till – både staten, alla invånare och kommunerna.

Ängelholms kommun är en av de många kommuner som vill vara med och hjälpa till, och de har bestämt sig för att de ska bli 100 % fossilfria i kommunen (alltså hemtjänsten, skolskjutsen och alla andra arbeten som kommunen sköter) innan 2021. Men för att lyckas med det behöver Ängelholm först veta hur de ska göra för att komma till 100 %.

Ängelholm släpper i dagsläget ut 1 445 ton koldioxid per år genom sina transporter. De verksamheter som släpper ut mest är hälsa (t.ex. hemtjänsten) med 31 % av de totala utsläppen, skolskjuts med 16 % och maskinarbete med 15 %.
Genom att undersöka hur det ser ut i Ängelholm just nu och hur andra kommuner har gjort har det tagits fram en massa olika åtgärder som Ängelholm kan göra för att minska mängden fossila bränslen som de använder.

Åtgärderna fungerar på fyra olika typer av sätt: de kan minska behovet och användningen av bilar (t.ex. genom att köpa in fler cyklar eller genom att utöka möjligheterna till videokonferenser), de kan ändra på hur bilarna används (t.ex. genom att köpa in bilar som inte drivs på bensin nästa gång det ska köpas in nya bilar), de kan minska användningen av fossila bränslen i de avtal som kommunen kommer att besluta om i framtiden (t.ex. genom att skolbussar ska köras på fossilfria bränslen) och de kan kompenserar för användning som redan skett (där kommunen till exempel lägger undan pengar för deras användning av fossila bränslen och där pengarna sedan används till andra åtgärder i kommunen som minskar användningen av fossila bränslen, som att bygga cykelvägar eller köpa in elcyklar).

De åtgärder som är viktigast för Ängelholm är att införa riktlinjer för inköp av fordon, användning av fordon och för upphandling av andra varor och tjänster, vilket kan minska kommunens utsläpp med över 62 %.

Åtgärderna som tagits fram fungerar inte bara för Ängelholm, utan de kan användas i andra kommuner också när de försöker att minska sin användning. Om användningen av fossila bränslen minskar i Sveriges kommuner kan det hjälpa till att minska utsläppen av växthusgaser.

Ordlista:
Fossila bränslen = bränslen om kommer från kol, olja eller naturgas och som ökar växthuseffekten
Växthusgaser = olika typer av gaser, till exempel koldioxid, som ökar växthuseffekten (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlgren, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Eliminating fossil fuel from transports in municipalities - Action proposal for a transit to fossil free fuels in the municipality of Ängelholm
course
FMI820 20161
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kommuner, Sverige, Fossilbränslefrihet, Transporter, Fossilfria bränslen
report number
ISRN LUTFD2/TFEM-- 16/5112--SE + (1-93)
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
8882582
date added to LUP
2016-06-21 11:30:22
date last changed
2016-06-21 11:30:22
@misc{8882582,
 abstract   = {Sweden has a goal to reduce the emissions of greenhouse gases with 40 % until 2020 to prevent the climate change from becoming too big. Too succeed in this work, the Swedish municipalities need to help with local goals and arrangements. The municipality of Ängelholm has chosen to decide in its environmental action plan that the municipality by 2021 is going to be completely free of fossil fuels in all transports that the municipality owns or uses. The aim of the study is to develop measures to decrease the use of fossil fuels in the municipalities’, primarily in the municipality of Ängelholm’s, operations. To analyze which measures might work in the municipality of Ängelholm, a study of measures other municipalities has implemented has been done as well as a study of the present situation in Ängelholm. The analysis produces concrete suggestions of measures for the municipality of Ängelholm.
 The municipalities that were studied all have different solutions to reach the goal, but the measures that have been brought up all fit in one of four categories:
1) Measures that aim to reduce the use of fuels and transports
2) Measures that aim to change the use of transports and fuels to emit less greenhouse gases
3) Measures that aim to reduce the emissions of greenhouse gases in future contracts
4) Measures that aim to compensate for emissions that have already happened.
 The majority of measures that are brought up by the other municipalities could be implemented by the municipality of Ängelholm, but the measures all have different costs and potentials meaning that some measures are more suiting that others. The measures with the greatest potentials for the municipality of Ängelholm are to introduce guidelines concerning the purchase of vehicles, the usage of vehicles and the purchase of other products and services, which can reduce the emissions from the municipality with over 62 %.},
 author    = {Dahlgren, Sofia},
 issn     = {1102-3651},
 keyword   = {Kommuner,Sverige,Fossilbränslefrihet,Transporter,Fossilfria bränslen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fossilbränslefria kommunala transporter - Åtgärdsförslag för att gå över till fossilfria fordonsbränslen i Ängelholms kommun},
 year     = {2016},
}