Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kapitalkrav, cykler och bankers utlåningsförmåga

Gradén, Tobias LU ; Lövgren, Niklas LU and Nilsson, Mikael LU (2016) FEKH69 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Arbetet syftar till att utröna från ett intressentperspektiv vilken av de två värderingsmetoderna värdering till verkligt värde och anskaffningsvärdemetoden som bör användas av banker för att tillfredsställa de viktigaste intressenternas behov.

Metod:
En kvalitativ dokument- och litteraturstudie har gjorts. Lagstiftning och redovisningsmodeller har också studerats. Utifrån intressentrelevansmodellen (eng. stakeholder salience) har Baselregleringens intressenter tagits fram. Tre marknadsscenarion - uppgång, nedgång och krasch - har använts för att exemplifiera hur intressenterna påverkas vid val av olika redovisningsmodeller i de olika marknadsscenarierna.

Teoretiska perspektiv:
Teoretisk utgångspunkt har varit... (More)
Syfte:
Arbetet syftar till att utröna från ett intressentperspektiv vilken av de två värderingsmetoderna värdering till verkligt värde och anskaffningsvärdemetoden som bör användas av banker för att tillfredsställa de viktigaste intressenternas behov.

Metod:
En kvalitativ dokument- och litteraturstudie har gjorts. Lagstiftning och redovisningsmodeller har också studerats. Utifrån intressentrelevansmodellen (eng. stakeholder salience) har Baselregleringens intressenter tagits fram. Tre marknadsscenarion - uppgång, nedgång och krasch - har använts för att exemplifiera hur intressenterna påverkas vid val av olika redovisningsmodeller i de olika marknadsscenarierna.

Teoretiska perspektiv:
Teoretisk utgångspunkt har varit intressentrelevansmodellen (eng. stakeholder salience), vilket är en utveckling av intressentmodellen. Intressentrelevansmodellen har vi använt som ett verktyg för att kategorisera och analysera några av Baselregleringens och redovisningens intressenter.

Empiri:
Huvudsakligen en litteraturstudie av tidigare material i angränsande ämnen, men också studier av Baselregleringens utformning, tillhörande dokument om hur den implementeras, används och dess utfall samt prognoser och modeller av hur marknadssituationer påverkar bankers utlånings- och fortlevnadsmöjligheter när de olika redovisningsmodellerna används.

Slutsats
Författarna anser att den nuvarande regleringen, med redovisning huvudsakligen till verkligt värde, är den bästa modellen när hänsyn tas till olika intressenters behov. Att redovisa till anskaffningsvärde hade, trots ökad initial stabilitet, sänkt möjligheterna till mer korrekt information och hade på lång sikt bidragit till ett ännu osäkrare finanssystem. (Less)
Abstract
Purpose:
The essay seeks to from the stakeholder perspective discern which of the two accounting methods, historical cost and fair value accounting, should be used by banks to meet the needs of the most relevant stakeholders.

Methodology:
A qualitative review of literature, ancillary documents, legislation and accounting models forms the empirical base for the essay. From the stakeholder salience model, we present three stakeholders and used three market scenarios - bull market, bear market and market crash - to exemplify how the stakeholders are affected by different accounting models at the different market scenarios.

Theoretical Perspectives:
The theoretical perspective is the stakeholder salience model. We used this as a... (More)
Purpose:
The essay seeks to from the stakeholder perspective discern which of the two accounting methods, historical cost and fair value accounting, should be used by banks to meet the needs of the most relevant stakeholders.

Methodology:
A qualitative review of literature, ancillary documents, legislation and accounting models forms the empirical base for the essay. From the stakeholder salience model, we present three stakeholders and used three market scenarios - bull market, bear market and market crash - to exemplify how the stakeholders are affected by different accounting models at the different market scenarios.

Theoretical Perspectives:
The theoretical perspective is the stakeholder salience model. We used this as a means of categorizing and analyzing some of the stakeholders of the Basel regulation and accounting models.

Empirical Foundation:
Mainly a literature study of previous material in adjacent subjects, but also studies regarding the layout of the Basel regulation, ancillary documents regarding its implementation, use and turnout and forecasts and models of how different market situations affect the ability of banks to lend and endure under the two accounting regimes.

Conclusions:
The authors conclude that the current regime, which is mostly fair value accounting, is the best model when factoring in the needs of stakeholders. Accounting to historical cost would, although an initial increase in stability, have lowered the possibility to more precise information and would in the long run have contributed to an even more unstable financial system. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gradén, Tobias LU ; Lövgren, Niklas LU and Nilsson, Mikael LU
supervisor
organization
alternative title
Baselregleringens intressenter och hur redovisningsmodeller påverkar dem
course
FEKH69 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Baselregleringen, anskaffningsvärdemetod, värdering till verkligt värde, stakeholder salience, redovisning
language
Swedish
id
8883235
date added to LUP
2016-08-22 17:49:34
date last changed
2016-08-22 17:49:34
@misc{8883235,
 abstract   = {Purpose:
The essay seeks to from the stakeholder perspective discern which of the two accounting methods, historical cost and fair value accounting, should be used by banks to meet the needs of the most relevant stakeholders.
 
Methodology:
A qualitative review of literature, ancillary documents, legislation and accounting models forms the empirical base for the essay. From the stakeholder salience model, we present three stakeholders and used three market scenarios - bull market, bear market and market crash - to exemplify how the stakeholders are affected by different accounting models at the different market scenarios.
 
Theoretical Perspectives:
The theoretical perspective is the stakeholder salience model. We used this as a means of categorizing and analyzing some of the stakeholders of the Basel regulation and accounting models.

Empirical Foundation:
Mainly a literature study of previous material in adjacent subjects, but also studies regarding the layout of the Basel regulation, ancillary documents regarding its implementation, use and turnout and forecasts and models of how different market situations affect the ability of banks to lend and endure under the two accounting regimes.
 
Conclusions:
The authors conclude that the current regime, which is mostly fair value accounting, is the best model when factoring in the needs of stakeholders. Accounting to historical cost would, although an initial increase in stability, have lowered the possibility to more precise information and would in the long run have contributed to an even more unstable financial system.},
 author    = {Gradén, Tobias and Lövgren, Niklas and Nilsson, Mikael},
 keyword   = {Baselregleringen,anskaffningsvärdemetod,värdering till verkligt värde,stakeholder salience,redovisning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalkrav, cykler och bankers utlåningsförmåga},
 year     = {2016},
}