Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan en slogan få ett flygbolag att lyfta?

Haak, Wilhelm LU ; Svensson, Julia LU and Egelberg, Erik LU (2016) FEKH29 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur konsumenter uppfattar slogans. Studien undersöker vidare hur en slogan påverkar ett varumärkes Brand Equity i en bransch med hård konkurrens där företagen erbjuder snarlika tjänster. Metod: En kvalitativ studie har med ett hermeneutiskt förhållningssätt samt en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt genomförts. Vidare har en abduktiv teoriansats tillämpats. Analys och slutsatser baseras på teorier från litteratur och vetenskapliga artiklar. Empirin är inhämtad från intervjuer samt hemsidor. Teoretiska perspektiv: Med Aakers (1991) modell; Relationship between Brand Equity and advertising slogans (1991) som utgångspunkt har teorier om slogans studerats för att bättre förstå dess... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur konsumenter uppfattar slogans. Studien undersöker vidare hur en slogan påverkar ett varumärkes Brand Equity i en bransch med hård konkurrens där företagen erbjuder snarlika tjänster. Metod: En kvalitativ studie har med ett hermeneutiskt förhållningssätt samt en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt genomförts. Vidare har en abduktiv teoriansats tillämpats. Analys och slutsatser baseras på teorier från litteratur och vetenskapliga artiklar. Empirin är inhämtad från intervjuer samt hemsidor. Teoretiska perspektiv: Med Aakers (1991) modell; Relationship between Brand Equity and advertising slogans (1991) som utgångspunkt har teorier om slogans studerats för att bättre förstå dess roll som en del av ett företags Brand Identity och då i förläggningen dess Brand Equity. Empiri: Det empiriska material som analysen baseras på är inhämtat från åtta semistrukturerade intervjuer med personer som uppfyllt de satta kriterierna för att kunna lämna ett trovärdigt resultat samt flygbolagens webbplatser. Kravet var att respondenterna regelbundet skulle flyga utomlands och ha en fast inkomst för att i viss mån reducera pris som avgörande faktor vid bokande av flygresor. Resultat: De utvalda teorierna i kombination med det empiriska materialet har gett insikter i hur slogans påverkar Brand Equity på en marknad där det råder hård konkurrens med snarlika tjänster. Ett kunskapsbidrag om hur de uppfattas inom flygbranschen och vilken effekt de har presenteras i studien. Kunskapsbidraget ligger främst i respondenternas subjektiva åsikter. Förslag på vidare forskning för att se på skillnader mellan grupper samt studier som kan statistiskt säkerställas lämnas. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose of this thesis is to reach an understanding of how consumers perceive slogans. The study examines how a slogan affect Brand Equity in an industry categorised by tough competition and where the companies offer similar services. Methodology: A qualitative study with a hermeneutic approach and a constructivist ontological perspective has been implemented. The thesis scientific approach is abductive. The analysis and the conclusions are based on theories from journal articles and literature. The empirical data was obtained from interviews and websites. Theoretical Perspectives: With Aakers Modell; Relationship between Brand Equity and advertising slogans (1991) as a starting point, theories regarding the construction of... (More)
Purpose: The purpose of this thesis is to reach an understanding of how consumers perceive slogans. The study examines how a slogan affect Brand Equity in an industry categorised by tough competition and where the companies offer similar services. Methodology: A qualitative study with a hermeneutic approach and a constructivist ontological perspective has been implemented. The thesis scientific approach is abductive. The analysis and the conclusions are based on theories from journal articles and literature. The empirical data was obtained from interviews and websites. Theoretical Perspectives: With Aakers Modell; Relationship between Brand Equity and advertising slogans (1991) as a starting point, theories regarding the construction of slogans has been studied. This in order to gain a better understanding for its roll in a corporations Brand Image and in extension its Brand Equity. Empirical Foundation: The empirical material as the analysis is based on is obtained the selected airlines websites and eight semi-structured interviews, with persons who met the criteria’s in order to submit more credible results. The requirement was that the respondents would regularly fly abroad and have a steady income. This to some extent reduce price as determining factor when choosing airline. Conclusions: The chosen theories in with the empirical material has given insight in how slogans can affect Brand Equity in markets that are characterized by tough competition and similar services. A knowledge grant regarding how the perception about slogans within the flight industry and their effect is presented. The knowledge to be gained leis within the respondents subjective opinions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haak, Wilhelm LU ; Svensson, Julia LU and Egelberg, Erik LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Slogan, brand knowledge, marketing, flight industry, brand, branding, Brand equity, Brand image
language
Swedish
id
8886181
date added to LUP
2016-07-05 13:37:50
date last changed
2016-07-05 13:37:50
@misc{8886181,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur konsumenter uppfattar slogans. Studien undersöker vidare hur en slogan påverkar ett varumärkes Brand Equity i en bransch med hård konkurrens där företagen erbjuder snarlika tjänster. Metod: En kvalitativ studie har med ett hermeneutiskt förhållningssätt samt en konstruktionistisk ontologisk ståndpunkt genomförts. Vidare har en abduktiv teoriansats tillämpats. Analys och slutsatser baseras på teorier från litteratur och vetenskapliga artiklar. Empirin är inhämtad från intervjuer samt hemsidor. Teoretiska perspektiv: Med Aakers (1991) modell; Relationship between Brand Equity and advertising slogans (1991) som utgångspunkt har teorier om slogans studerats för att bättre förstå dess roll som en del av ett företags Brand Identity och då i förläggningen dess Brand Equity. Empiri: Det empiriska material som analysen baseras på är inhämtat från åtta semistrukturerade intervjuer med personer som uppfyllt de satta kriterierna för att kunna lämna ett trovärdigt resultat samt flygbolagens webbplatser. Kravet var att respondenterna regelbundet skulle flyga utomlands och ha en fast inkomst för att i viss mån reducera pris som avgörande faktor vid bokande av flygresor. Resultat: De utvalda teorierna i kombination med det empiriska materialet har gett insikter i hur slogans påverkar Brand Equity på en marknad där det råder hård konkurrens med snarlika tjänster. Ett kunskapsbidrag om hur de uppfattas inom flygbranschen och vilken effekt de har presenteras i studien. Kunskapsbidraget ligger främst i respondenternas subjektiva åsikter. Förslag på vidare forskning för att se på skillnader mellan grupper samt studier som kan statistiskt säkerställas lämnas.},
 author    = {Haak, Wilhelm and Svensson, Julia and Egelberg, Erik},
 keyword   = {Slogan,brand knowledge,marketing,flight industry,brand,branding,Brand equity,Brand image},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan en slogan få ett flygbolag att lyfta?},
 year     = {2016},
}