Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"The best of the best" - En kvalitativ studie om identitetsförstärkning

Karlsson, Mikaela LU ; Westling, Johanna LU ; Jorvid, Nicole LU and Imsheiel, Yusra LU (2016) FEKH49 20161
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning

Titel “The best of the best” - En kvalitativ studie om identitetsförstärkning

Seminariedatum 2016-06-01

Ämne/Kurs FEKH49: Examensarbete i organisation på
kandidatnivå

Författare Johanna Westling, Mikaela Karlsson,
Nicole Jorvid, Yusra Imsheiel

Handledare Nadja Sörgärde

Nyckelord Matchningsmodellen, organisationskultur,
kunskapsintensiva företag,
identitetsteori, identitetsförstärkning,
den exklusivitetsförstärkta identiteten,
SBEFI

Syfte Syftet är att se vilka effekter som
matchningsmodellen kan ha i ett
kunskapsintensivt företag på individnivå.
Undersökningen har baserats på ett
medarbetarperspektiv, där studien är ämnad
att bredda kunskapen inom befintlig
forskning om... (More)
Sammanfattning

Titel “The best of the best” - En kvalitativ studie om identitetsförstärkning

Seminariedatum 2016-06-01

Ämne/Kurs FEKH49: Examensarbete i organisation på
kandidatnivå

Författare Johanna Westling, Mikaela Karlsson,
Nicole Jorvid, Yusra Imsheiel

Handledare Nadja Sörgärde

Nyckelord Matchningsmodellen, organisationskultur,
kunskapsintensiva företag,
identitetsteori, identitetsförstärkning,
den exklusivitetsförstärkta identiteten,
SBEFI

Syfte Syftet är att se vilka effekter som
matchningsmodellen kan ha i ett
kunskapsintensivt företag på individnivå.
Undersökningen har baserats på ett
medarbetarperspektiv, där studien är ämnad
att bredda kunskapen inom befintlig
forskning om matchningsmodellen.

Metod Studien är kvalitativ och har genomförts med
induktiv ansats, semistrukturerade
intervjuer och har haft en tolkande
utgångspunkt.

Teoretisk ansats Den teoretiska referensramen
börjar i en bred ansats för att sedan
smalnas av. Störst fokus har lagts på
organisationskultur, matchningsmodellen
och identitetsteori.

Empiri Empirin består av sex intervjuer med
anställda på företaget CITrus.
Organisationen är ett kunskapsintensivt It-
företag som verkar inom konsultbranschen. De
intervjuade består av fem medarbetare och
en anställd som innehar chefsposition.

Resultat Studien har genererat en bredare kunskap
om vilka effekter matchningsmodellen kan
ha på CITrus medarbetare. Känslan av att
bli utvald tycks ha haft långvariga
effekter på medarbetare och bidragit till
en identitetsförstärkning. (Less)
Abstract
Abstract

Title “The best of the best” - A qualitative
study about identity reinforcement


Seminar date 2016-06-01

Course FEKH49: Degree Project Undergraduate
level in organization,
Business Administration,
15 University Credit Points

Authors Johanna Westling, Mikaela Karlsson,
Nicole Jorvid, Yusra Imsheiel

Advisor Nadja Sörgärde

Keywords Matching model, organizational
culture, knowledge intensive firms,
identity theory, identity
reinforcement, the exclusivity
reinforced identity,SBEFI

Purpose The aim is to see which effects the
matching model can have on individuals
in a knowledge intensive company.
The study is based on an employee
perspective, where the study is
intended to broaden... (More)
Abstract

Title “The best of the best” - A qualitative
study about identity reinforcement


Seminar date 2016-06-01

Course FEKH49: Degree Project Undergraduate
level in organization,
Business Administration,
15 University Credit Points

Authors Johanna Westling, Mikaela Karlsson,
Nicole Jorvid, Yusra Imsheiel

Advisor Nadja Sörgärde

Keywords Matching model, organizational
culture, knowledge intensive firms,
identity theory, identity
reinforcement, the exclusivity
reinforced identity,SBEFI

Purpose The aim is to see which effects the
matching model can have on individuals
in a knowledge intensive company.
The study is based on an employee
perspective, where the study is
intended to broaden the knowledge
within existing research considering
the matching model.

Methodology The study is qualitative and has been
implemented with an inductive
approach, semi-structured interviews
and it has an interpretive basis.

Theoretical The theoretical framework begins in
perspective a broad approach and is then
narrowed down. The main focus is on
organizational culture, the matching
model, and identity theory.

Empirical The empirical data consists of six
interviews with employees of foundation
the company CITrus. The organization is
a knowledge intensive IT company in the
consultancy industry. The interviewed
consist of five employees and on
holding a manager position.

Results The study has generated a broader
knowledge on how the matching model
affects CITrus’ employees at an individual
level.The feeling of being selected have
had long lasting effects on the employees
and led to identity reinforcement. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Mikaela LU ; Westling, Johanna LU ; Jorvid, Nicole LU and Imsheiel, Yusra LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Identitetsförstärkning, Identitetsteori, kunskapsintensiva företag, Matchningsmodellen, Organisationskultur, Den exklusivitetsförstärkta identiteten, SBEFI
language
Swedish
id
8886671
date added to LUP
2016-07-06 09:52:46
date last changed
2016-07-06 09:52:46
@misc{8886671,
 abstract   = {Abstract

Title “The best of the best” - A qualitative
 study about identity reinforcement


Seminar date 2016-06-01

Course FEKH49: Degree Project Undergraduate 
 level in organization,
 Business Administration, 
 15 University Credit Points

Authors Johanna Westling, Mikaela Karlsson,
 Nicole Jorvid, Yusra Imsheiel
 
Advisor	 Nadja Sörgärde

Keywords Matching model, organizational
 culture, knowledge intensive firms,
 identity theory, identity
 reinforcement, the exclusivity
 reinforced identity,SBEFI 

Purpose The aim is to see which effects the
 matching model can have on individuals
 in a knowledge intensive company. 
 The study is based on an employee
 perspective, where the study is
 intended to broaden the knowledge
 within existing research considering
 the matching model.

Methodology The study is qualitative and has been
 implemented with an inductive
 approach, semi-structured interviews
 and it has an interpretive basis.

Theoretical The theoretical framework begins in 
perspective a broad approach and is then
 narrowed down. The main focus is on
 organizational culture, the matching
 model, and identity theory.

Empirical The empirical data consists of six
 interviews with employees of foundation
 the company CITrus. The organization is 
 a knowledge intensive IT company in the
 consultancy industry. The interviewed
 consist of five employees and on
 holding a manager position.

Results The study has generated a broader
 knowledge on how the matching model
 affects CITrus’ employees at an individual
 level.The feeling of being selected have
 had long lasting effects on the employees
 and led to identity reinforcement.},
 author    = {Karlsson, Mikaela and Westling, Johanna and Jorvid, Nicole and Imsheiel, Yusra},
 keyword   = {Identitetsförstärkning,Identitetsteori,kunskapsintensiva företag,Matchningsmodellen,Organisationskultur,Den exklusivitetsförstärkta identiteten,SBEFI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"The best of the best" - En kvalitativ studie om identitetsförstärkning},
 year     = {2016},
}