Advanced

Psykosocial arbetsmiljö - Hur har kraven på arbetsgivarens kunskap och utredningsskyldigheter vad gäller förebyggande av psykosocial ohälsa förändrats sedan AFS 2015:4 trädde i kraft?

Eriksson, Malin LU and Wilche, Marcus LU (2017) HARH16 20162
Department of Business Law
Abstract
Over the past few decades the way we work has undergone a great change. Work that previously affected us physically rather couse psychological issues today. In recent years, psychosocial illness has increased and is by now the most common cause of sick leave. In order to prevent the illness arised at workplaces Arbetsmiljöverket has issued a regulation (AFS 2015:4) of organizational and social work enviroment.

This essay aims to investigate, describe and analyze the obligations an employer has to pursue in order to prevent and manage psychosocial illness within the organisation. Furthermore the essay examines how the employer´s responsibilities for the psycosocial work environment concerning requirments of knowledge and duty to... (More)
Over the past few decades the way we work has undergone a great change. Work that previously affected us physically rather couse psychological issues today. In recent years, psychosocial illness has increased and is by now the most common cause of sick leave. In order to prevent the illness arised at workplaces Arbetsmiljöverket has issued a regulation (AFS 2015:4) of organizational and social work enviroment.

This essay aims to investigate, describe and analyze the obligations an employer has to pursue in order to prevent and manage psychosocial illness within the organisation. Furthermore the essay examines how the employer´s responsibilities for the psycosocial work environment concerning requirments of knowledge and duty to investigate has been changed and how the court of appeals reasoning in the so-called Krokom-case should have been affected if the regulation (AFS 2015:4) had existed at the time.

This essay examines the legal developments that has been taking place in the area of psycosocial work enviroment. This leads to an analysis that shows that AFS 2015:4 mainly increases the requirements of knowledge but in some extent also the duty to investigate such matters. At the same time the analysis shows that AFS 2015:4 also has diminshed in some significant parts. Our view is that there are difficulties in regulating the psychosocial work environment, which is why we are critical of if AFS 2015:4 will bring improvements for workers. (Less)
Abstract (Swedish)
Under de senaste årtiondena har sättet vi arbetar på genomgått stor förändring. Arbe-ten som tidigare påverkade oss fysiskt medför idag snarare psykiska besvär. De sen-aste åren har psykosocial ohälsa ökat och är idag den vanligaste orsaken till sjuk-skrivningar. För att motverka att ohälsan uppstår på arbetsplatsen har Arbetsmiljöver-ket utfärdat en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Denna uppsats syftar till att utreda, beskriva och analysera de skyldigheter arbetsgiva-ren har för att hantera psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Vi vill undersöka hur ar-betsgivarens ansvar för det psykosociala arbetsmiljöarbetet beträffande kunskapskrav och utredningsskyldigheter har förändrats och hur Hovrättens... (More)
Under de senaste årtiondena har sättet vi arbetar på genomgått stor förändring. Arbe-ten som tidigare påverkade oss fysiskt medför idag snarare psykiska besvär. De sen-aste åren har psykosocial ohälsa ökat och är idag den vanligaste orsaken till sjuk-skrivningar. För att motverka att ohälsan uppstår på arbetsplatsen har Arbetsmiljöver-ket utfärdat en föreskrift (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Denna uppsats syftar till att utreda, beskriva och analysera de skyldigheter arbetsgiva-ren har för att hantera psykosocial ohälsa på arbetsplatsen. Vi vill undersöka hur ar-betsgivarens ansvar för det psykosociala arbetsmiljöarbetet beträffande kunskapskrav och utredningsskyldigheter har förändrats och hur Hovrättens argumentation i Kro-kom-målet hade kunnat påverkas av AFS 2015:4.

I uppsatsen utreds den rättsliga utvecklingen som skett inom området psykosocial ar-betsmiljö. Vår rättsliga utredning leder fram till en analys som visar att AFS 2015:4 främst ökar de krav som ställs på arbetsgivarens kunskap om psykosocial ohälsa men i viss mån även utredningsskyldigheterna. Samtidigt visar analysen att AFS 2015:4 också innebär ett försämrat skydd för arbetstagarna eftersom vissa områden regleras mer generellt sedan införandet av AFS 2015:4. Vår uppfattning är att det finns svårig-heter i att reglera ett ämne som psykosocial arbetsmiljö då det är beroende av indivi-duella uppfattningar, därmed är vi kritiska till om AFS 2015:4 kommer att medföra några egentliga förbättringar för arbetstagaren. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Malin LU and Wilche, Marcus LU
supervisor
organization
course
HARH16 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsmiljölagen, Arbetsgivaransvar, Psykosocial arbetsmiljö, Kunskapskrav, Utredningsskyldigheter
language
Swedish
id
8899602
date added to LUP
2017-01-19 13:49:14
date last changed
2017-01-19 13:49:14
@misc{8899602,
 abstract   = {Over the past few decades the way we work has undergone a great change. Work that previously affected us physically rather couse psychological issues today. In recent years, psychosocial illness has increased and is by now the most common cause of sick leave. In order to prevent the illness arised at workplaces Arbetsmiljöverket has issued a regulation (AFS 2015:4) of organizational and social work enviroment. 

This essay aims to investigate, describe and analyze the obligations an employer has to pursue in order to prevent and manage psychosocial illness within the organisation. Furthermore the essay examines how the employer´s responsibilities for the psycosocial work environment concerning requirments of knowledge and duty to investigate has been changed and how the court of appeals reasoning in the so-called Krokom-case should have been affected if the regulation (AFS 2015:4) had existed at the time. 

This essay examines the legal developments that has been taking place in the area of psycosocial work enviroment. This leads to an analysis that shows that AFS 2015:4 mainly increases the requirements of knowledge but in some extent also the duty to investigate such matters. At the same time the analysis shows that AFS 2015:4 also has diminshed in some significant parts. Our view is that there are difficulties in regulating the psychosocial work environment, which is why we are critical of if AFS 2015:4 will bring improvements for workers.},
 author    = {Eriksson, Malin and Wilche, Marcus},
 keyword   = {Arbetsmiljölagen,Arbetsgivaransvar,Psykosocial arbetsmiljö,Kunskapskrav,Utredningsskyldigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykosocial arbetsmiljö - Hur har kraven på arbetsgivarens kunskap och utredningsskyldigheter vad gäller förebyggande av psykosocial ohälsa förändrats sedan AFS 2015:4 trädde i kraft?},
 year     = {2017},
}