Advanced

Hälsocentralen

Lind, Sandra LU and Lindegård, Ludvig LU (2017) FEKH69 20162
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Hälsocentralen – Styrsystemet inom primärvården i Norrbottens län
Seminariedatum: 2017-01-13
Ämne/kurs: FEKH69 Företagsekonomi – examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng.
Författare: Ludvig Lindegård, Sandra Lind
Handledare: Peter W Jönsson
Nyckelord: Primärvård, Ersättningssystem, Indikatorer, Styrning, Hälsocentral
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera styrningen av hälsocentralerna och undersöka hur det påverkar hälsocentralernas operativa verksamhet.
Metod: Fallstudie på tvärsnittsstudie på primärvården i Norrbottens läns landsting
Teoretiskt perspektiv: För att besvara forskningsfrågan har en referensram utvecklats utifrån ekonomistyrning, ersättningsprinciper och indikatorer
... (More)
Titel: Hälsocentralen – Styrsystemet inom primärvården i Norrbottens län
Seminariedatum: 2017-01-13
Ämne/kurs: FEKH69 Företagsekonomi – examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 Högskolepoäng.
Författare: Ludvig Lindegård, Sandra Lind
Handledare: Peter W Jönsson
Nyckelord: Primärvård, Ersättningssystem, Indikatorer, Styrning, Hälsocentral
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera styrningen av hälsocentralerna och undersöka hur det påverkar hälsocentralernas operativa verksamhet.
Metod: Fallstudie på tvärsnittsstudie på primärvården i Norrbottens läns landsting
Teoretiskt perspektiv: För att besvara forskningsfrågan har en referensram utvecklats utifrån ekonomistyrning, ersättningsprinciper och indikatorer
Empiri: Empirin till vår uppsats har vi hämtat genom två semistrukturerade intervjuer, dokumentgranskning och avslutningsvis genomförde vi en enkätundersökning som skickades till 32 verksamhetschefer på hälsocentralerna i Norrbottens läns landsting.
Slutsats: Det visar sig att effekten av ersättningssystemet och indikatorerna som styrmedel blir lägre då hälsocentralerna uppfattar indikatorerna som fel utformade eller när det är faktorer som de inte kan kontrollera. Det resulterar i att hälsocentralerna kompromissar och gör prioriteringar för att uppfylla indikatormålen. Prioriteringar görs när det saknas resurser, där vår undersökning visar att resursbristen inte alltid är den ekonomiska ersättningen utan kan även vara läkarbrist och brist på övrig kompetens. (Less)
Abstract
Title: Health center – Management control system of primary health care in Norrbotten county
Seminar date: 2017-01-13
Course: FEKH69 - Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points.
Authors: Ludvig Lindegård, Sandra Lind
Advisor: Peter W Jönsson
Keywords: Primary health care, Compensation, Indicator, Health system, Management control
Purpose: The purpose of this paper is to examine and analyze the management control of health centers and examine how it effects the health centers in the primary health care in Norrbotten county council
Method: Case study on a cross section design on the primary health care in Norrbotten county council.
Theoretical perspective: The... (More)
Title: Health center – Management control system of primary health care in Norrbotten county
Seminar date: 2017-01-13
Course: FEKH69 - Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points.
Authors: Ludvig Lindegård, Sandra Lind
Advisor: Peter W Jönsson
Keywords: Primary health care, Compensation, Indicator, Health system, Management control
Purpose: The purpose of this paper is to examine and analyze the management control of health centers and examine how it effects the health centers in the primary health care in Norrbotten county council
Method: Case study on a cross section design on the primary health care in Norrbotten county council.
Theoretical perspective: The thesis is based on the theory of management control, compensation principles and indicators in order to answer the research questions
Empirical foundation: The empirical foundation in the study consists of a content analysis supplemented with empirical data from professional associations.
Conclusions: It turns out that the effect of compensation principles and the indicators as management control will reduce when the health centers perceive the indicators as wrongfully designed, or when the factors they can not control. It results in the health centers may compromise and make their own priorities for achieving indicator targets. Priorities are made in the absence of resources, which our study shows that the lack of resources is not always due to the compensation principles but may be caused by shortage of doctors and lack of other care category skills. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lind, Sandra LU and Lindegård, Ludvig LU
supervisor
organization
alternative title
Styrsystemet inom primärvården i Norrbottens län
course
FEKH69 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Primärvård, Ersättningssystem, Indikatorer, Styrning, Hälsocentral, Primary health care, Compensation, Indicator, Health system, Management control
language
Swedish
id
8902470
date added to LUP
2017-02-10 11:55:39
date last changed
2017-02-10 11:55:39
@misc{8902470,
 abstract   = {Title: Health center – Management control system of primary health care in Norrbotten county
Seminar date: 2017-01-13
Course: FEKH69 - Degree Project Undergraduate level, Business Administration, Undergraduate level, 15 University Credits Points.
Authors: Ludvig Lindegård, Sandra Lind
Advisor: Peter W Jönsson
Keywords: Primary health care, Compensation, Indicator, Health system, Management control 
Purpose: The purpose of this paper is to examine and analyze the management control of health centers and examine how it effects the health centers in the primary health care in Norrbotten county council
Method: Case study on a cross section design on the primary health care in Norrbotten county council.
Theoretical perspective: The thesis is based on the theory of management control, compensation principles and indicators in order to answer the research questions
Empirical foundation: The empirical foundation in the study consists of a content analysis supplemented with empirical data from professional associations.
Conclusions: It turns out that the effect of compensation principles and the indicators as management control will reduce when the health centers perceive the indicators as wrongfully designed, or when the factors they can not control. It results in the health centers may compromise and make their own priorities for achieving indicator targets. Priorities are made in the absence of resources, which our study shows that the lack of resources is not always due to the compensation principles but may be caused by shortage of doctors and lack of other care category skills.},
 author    = {Lind, Sandra and Lindegård, Ludvig},
 keyword   = {Primärvård,Ersättningssystem,Indikatorer,Styrning,Hälsocentral,Primary health care,Compensation,Indicator,Health system,Management control},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hälsocentralen},
 year     = {2017},
}